article image

Öğrenen Okul

eTwinning, tıpkı şehirlerin dünya çapındaki toplulukları bir araya getirmek için birbirleriyle eşleşmesi gibi, okullar arasında bağlantı kurmuştur. eTwinning Okullarının kapsayıcı ve yenilikçi öğrenim kurumları olduğu belirtilen eTwinning misyon bildirisi, öğrenen kurumlar olarak okulların içindeki ve arasındaki etkileşimler ve dinamikler üzerine vurgu yaparak bu fikri daha da geliştirmektedir.

2020 Eğitim ve Öğretim Çalışma Grubunun bir raporuna göre; öğrenen kurumlar olan Okullar, 2005 yılından bu yana, durağan ve değişmeyen okullara göre daha hızlı bir şekilde adapte olmaktadırlar. Raporda şöyle denmektedir; “Öğrenen kurum olarak okul, zorlukları karşılamak için tüm personelin katılımını sağlar ve uygulamalarında sahiplik sağlamak için geleneksel hiyerarşilere aşırı güvenmekten kaçınır.”

Öğrenen okul, OECD (2016) (2)’deki yedi boyuta odaklanarak tüm öğreniciler için öğrenmeyi iyileştirmek amacıyla yeni yaklaşımlar üzerine araştırmalar yapar:

  • Tüm öğrencilerin öğrenmesine odaklanan bir vizyonun geliştirilmesi ve paylaşılması - Bir yön duygusu ve bireysel hedeflere ve okul hedeflerine ulaşmaya yönelik sürdürülebilir eylem için motive edici bir güç 
  • Herkes için sürekli öğrenim fırsatlarının yaratılması ve desteklenmesi - Öğretmenlerin mesleki bilgilerini ve öğrencileriyle birlikte öğrenimlerini geliştirebilmeleri için kaliteye, kariyerleri boyu sürecek fırsatlara yatırım yapmak
  • Tüm personel arasında işbirliğine dayalı öğrenmenin teşvik edilmesi - Öğretmenler, profesyonelliği geliştirmede önemli bir rol oynayan akran ağıyla birlikte, yüz yüze ve/veya çevrimiçi olarak çalışır ve öğrenir
  • Bir araştırma, inovasyon ve keşif kültürünün oluşturulması - Meraklı olmak ve yeni fikir ve uygulamaları denemek için inisiyatif kullanmak ve istekli olmak 
  • Bilgiyi ve en iyi uygulamaları paylaşmak için sistemlerin entegre edilmesi - Bilgi zengini okullar, ilgili verileri üretir ve analiz eder, bu verileri öğrenme çıktılarını ölçmede ve öğrenmenin değerlendirilmesinde kullanır 
  • Sosyal, politik ve ekonomik bağlam dahil olmak üzere dış çevre ile birlikte ve dış çevreden öğrenilmesi - Ebeveynler ve yerel topluluklarla ortaklıklar kurmak 
  • Öğrenme liderliğinin modellenmesi ve genişletilmesi - "Öğrencileri yönlendirmek", başkalarının da aynısını yapması için koşullar yaratabilir, okul liderleri profesyonelliği modelleyebilir ve teşvik edebilir.

Okulların öğrenen organizasyonlar olarak başarılı olması, işbirliğine dayalı bir çabayı destekleyen güven ve paylaşılan bir bağlılık gerektirir. eTwinning'e katılım; fikirlerin çeşitliliğine saygı duyan, denemeyi teşvik eden ve başarıyı kutlayan Avrupa çapında bir öğrenme topluluğu içinde bu fırsatı sağlar.


eTwinning okullarından iyi uygulama örnekleri:

eTwinning Merkezi Destek Servisi; 2019-2020 yılları boyunca, eTwinning okullarının izlenmesi ve geliştirilmesinin bir parçası olarak altı eTwinning okuluyla yakın bir şekilde çalıştı.

Tüm okullarda, OECD tarafından yukarıda bahsedilen yedi boyutu gerçekleştirmeye odaklanarak tüm öğrenciler için öğrenmeyi iyileştirmek amacıyla yeni yaklaşımlar üzerinde araştırmalar yapan "öğrenen okullar" şeklinde tanımlanmış unsurlara belli bir dereceye kadar tanık olduk.

İspanya, Navàs'daki Col legi Sant Josep adlı okul, gelişmiş bir eğitim sistemi için okullardan ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir birlik olan “Escola Nova 21”’e katıldı ve eTwinning Okulu Misyonu ile ortak unsurları olan bir okul vizyonunu benimsedi. Col·legi Sant Josep adlı okulun vizyonu ve misyonu, öğrencilerin öğrenimini merkeze yerleştirmekte, öğretmenler için bir rehber aracı ve ebeveynler için bir referans noktası olarak hizmet etmektedir.

Öğrenen kurumlar olarak okullarla ilgili ikinci unsura bakıldığında; okul personelinin sürekli mesleki gelişimi ve öğrenimi, İtalya’nın Piacenza kentindeki bir eTwinning Okulu olan Direzione Didatica Ottavo Circolo’daki öğretmenlerin gerçekleştirdiği aktivitelerin ayrılmaz bir parçasıdır. 2019 yılında, ilköğretim ve okul öncesi okullarda görev yapan iki müdür yardımcısı, meslektaşları arasında katılımı teşvik etmek ve uzmanlıklarını geliştirmek için özel mesleki gelişim eğitimleri düzenledi. Okulda, kendi geliştirdikleri iki eTwinning projesine dayalı olarak, uygulamaya yönelik eğitimler düzenlendi. 

Col·legi Sant Josep’de; Ekip olarak öğrenmenin ve tüm personel arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesi, işbirliğine dayalı disiplinler arası projelerde gerçekleştirilmektedir. 2019-2020 eğitim yılında; neredeyse tüm sınıflar, her sınıfın yıl boyunca kısa aktivitelere katıldığı disiplinler arası bir eTwinning projesine dahil edildi. Bu, öğretmenlerin bilgi ve becerileri paylaşarak birbirleriyle yakın ve bağlı bir şekilde çalışmasını sağladı. 

Selanik Üniversitesi Deneysel Okulu’nda; öğrenciler ve öğretmenler aktif bir rol üstlenmeye teşvik edilmektedir. Okul, çeşitli müfredat içi ve dışı aktiviteler yoluyla bir araştırma, yenilik ve keşif kültürü oluşturmaktadır. Öğrenciler, ebeveynleri için çevrimiçi bir eğitim düzenleyerek karar verme sürecine dahil olurlar. Öğrenciler, yetişkinlerin dijital dışlanmasına karşı mücadele etmek amacıyla Moodle'da BİT kullanımı, GDPR ve e-Güvenlik hakkında bir dizi çevrimiçi kurs (8 ders) hazırladı ve yürüttü. Bu tür aktiviteler aracılığıyla, öğrenciler yalnızca kendi öğrenimlerinde lider rol almakla kalmayıp, okul inovasyon sürecinde de aktif oyuncular olurlar.

Türkiye’nin Antalya şehrindeki bir eTwinning Okulu olan Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi’nde; okul personeli, şehir barosu ile birlikte çalışan öğrenci konseyleri aracılığıyla öğrencileri okuldaki karar alma sürecinde aktif rol almaya teşvik etmektedir. Okul, dış çevre ile ve dış çevreden öğrenmekte ve yerel toplulukla bütünleşmektedir.  Aynı şekilde; Fransa'nın Trappes kentinde bulunan ve lise düzeyinde bir Mesleki eTwinning Okulu olan Lycée des métiers Louis Blériot’da; korunmasız geçmişlere ve özel eğitim gereksinimlerine sahip öğrencilerle çalışılmaktadır. Okulda sergiler düzenlenmekte ve öğrenciler çalışmalarını Erasmus+ Günleri, Avrupa veya Erasmus+ Beyannamesi gibi çeşitli etkinliklerde sunmaktadırlar. Bu toplantılarda ve etkinliklerde; okul, yalnızca öğrenciler için değil aynı zamanda ebeveynler ve daha geniş topluluk için de bir öğrenme merkezi görevi görmektedir.

Romanya’nın Botosani şehrindeki Scoala Gimnaziala nr.17 adlı okul, öğretmenlere ve okul personeline lider olma fırsatı sunan diğer okullar için bir modeldir. Bu anlamda; Okul Denetim Kurulu’nun desteğiyle gerçekleştirilen informal ve formal eğitimler yoluyla, okul öğrenme liderliğini aktif bir şekilde modelleyerek geliştirmektedir. Öğretmenler; uygulamalarını paylaşır, soruları yanıtlar, farklı okullardaki diğer meslektaşlarına yardım etmek için gelen aramaları cevaplar, birebir oturumlar düzenler ve kendi deneyimlerinden örnekler sunarlar. Ayrıca, çalışmalarını sergilemek ve zorlukları ve çözümleri paylaşmak için, eTwinning’te çevrimiçi etkinlikler düzenlerler. 

Son olarak, altı okulun tamamı bir okul geliştirme eylem planı oluşturma sürecine katılmışlardır. Plan, her okul içinde ve okullar arasında bilgi toplanmasını ve bilgi alışverişi yapılmasını içeriyordu.


1. Avrupa Komisyonu (2018), Öğrenen kurum olarak Okullardaki öğretmenler ve okul liderleri: Okul eğitiminde politika geliştirme için rehber ilkeler. https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/Governance/2018-wgs4-learning-organisations_en.pdf

2. OECD (2016), Bir okulu öğrenen bir kurum yapan nedir? Politika yapıcılar, okul liderleri ve öğretmenler için bir rehber. https://www.oecd.org/education/school/school-learning-organisation.pdf