İmkanları kısıtlı olan gençler - tanım

(Aralık 2014 tarihli "Erasmus+ Gençlik alanında İçerme ve Çeşitlilik Stratejisi"nden Alıntılar).

Akranlarıyla kıyaslandığında, aşağıda sıralanan dışlama faktörlerinden ve engellerden bir veya daha fazlasıyla karşı karşıya oldukları için dezavantajlı durumda olan gençlerdir:

§ Engellilik (başka bir deyişle özel ihtiyaçları olan katılımcılar): Zihinsel (entellektüel, bilişsel, öğrenme), fiziksel, duyusal veya diğer türlü engelleri olan gençler v.b.

§ Sağlık sorunları: Kronik sağlık sorunları, ciddi hastalıklar veya psikiyatrik rahatsızlıkları olan gençler v.b.

§ Eğitimle ilgili sorunlar: öğrenme güçlüğü çeken gençler, okulu bırakanlar, düşük kalifikasyona sahip kişiler, okul performansı düşük gençler v.b.

§ Kültürel farklılıklar: göçmenler, mülteciler veya göçmen veya mülteci ailelerden gelen insanlar, ulusal veya etknik bir azınlığa mensup gençler, dil konusunda adaptasyon ve kültürel içerme zorlukları çeken gençler v.b.

§ Ekonomik engeller: düşük yaşam standartına sahip gençler, düşük gelirli olanlar, sosyal refah sistemine bağımlı, uzun dönem işsizlik veya fakirlik çeken gençler, evsiz, borçlu veya finansal sorunları olan gençler v.b.

§ Sosyal engeller: cinsiyet, yaş, etnik köken, din, cinsel yönelim, engellilik v.b. nedeniyle ayrımcılıkla karşı karşıya olan gençler, sosyal becerileri sınırlı olan veya anti-sosyal ya da yüksek risk taşıyan hareketleri olan gençler, güvensiz durumdaki gençler, eski suçlular, eski uyuşturucu veya alkol bağımlıları, genç ve/veya bekar ebeveynler, yetimler v.b.

§ Coğrafi engeller: uzak veya kırsal alandan gelen gençler, küçük adalarda veya çevre bölgelerde yaşayan gençler, kentsel sorunlu alanlardan gelen gençler, daha az hizmet sunulan bölgelerdeki (sınırlı toplu taşıma, zayıf olanaklar) gençler v.b.

Bu tanım, kasıtlı olarak, damgalama ve suçlamadan kaçınmak için gençlerin bulundukları duruma odaklanmaktadır. Bu liste kapsamlı değildir, ama bahsettiğimiz çeşitli dışlanma durumlarının bir göstergesidir. Bazıları, kendilerini yukarıda listelenen durumların bir çoğunda aynı anda bulurlar.

Karşılaştırmalı dezavantaj’ önemlidir, çünkü yukarıda anılan durumların birinde olmak, otomatik olarak akranlarla kıyaslandığında kısıtlı imkanlara sahip olmaya neden olmaz (azınlıklardan olan insanların tamamı ayrımcılığa uğramaz, engelli bir kişi çevre koşulları ona uygun hale geitirildiğinde mutlaka dezavantajlı hale gelmez v.b.). Belirli faktörler ve engeller nedeniyle dışlanma riski, ülkeye veya içinde bulunulan baglama göre değişir.

Bu içinde bulunulan bağlama dayalı faktörlerin yanı sıra, bir dizi ‘mutlak dışlama faktörleri’ vardır. İnsanların temel hakları ihal edildiğinde, bu belirli bir bağlamda ne kadar yaygın olursa olsun (örneğin tüm evsizler, fakirlik içinde yaşayan herkes); her zaman dezavantajlı duruma gelirler. Mutlak dışlama faktörlerinin geçerli olduğu gruplara özel bir dikkat gösterilmelidir.

  • European
  • Student
  • Teacher