article image

eTwinning School Label – erkännande till eTwinning-skolor

För att ge erkännande för det eTwinning-arbete som utförs på skolnivå finns det nu en ny utmärkelse att ansöka om - eTwinning School Label.

Konceptet för att ge erkännande för det arbete som utförts i eTwinning har funnits sedan introduktionen av Quality Labels till lärare för deras projekt på både nationell och europeisk nivå. Men dessa utmärkelser gäller endast enskilda lärares arbete i projekt. För att ge erkännande för det arbete som utförs på skolnivå finns det nu en ny utmärkelse att ansöka om - eTwinning School Label.

Principen bakom denna nya utmärkelse är att eTwinning vill ge erkännande och uppskattning för medverkan, engagemang och entusiasm inte bara till enstaka eTwinnare, utan till team med lärare och skolledare inom samma skola.

Konceptet för att uppnå status som eTwinning-skola är en utvecklingsresa med komponenter som kan utvärderas objektivt. Det är inte en tävling, utan en progression från en nivå till nästa.

Varför ska man ansöka om att få eTwinning School Label?

Belönade skolor får:

Belönad skolpersonal och rektorer bjuds in att delta i särskilda program för professionell utveckling.

Kriterier

Processen för att få en eTwinning School Label har två steg.

Steg ett

är en automatisk kontroll av följande tre punkter:

  • Skolan har varit registrerad i eTwinning i mer än två år
  • Minst två aktiva eTwinning-lärare är knutna till skolan vid tiden för ansökan.
  • Ett europeiskt eTwinning-projekt har fått en National Quality Label (inom de senaste två åren från ansökningsdatum).

Om en skola uppfyller dessa krav får alla registrerade eTwinnare på skolan en e-postinbjudan om att fylla i ett ansökningsformulär som finns på eTwinning Live där man utvärderar sig själv.

Steg två

innebär att eTwinnare på skolan fyller i ansökningsformuläret för självutvärdering (se ovan) som omfattar följande sex kriterier:

  • Kriterium A. Skolan måste visa prov på aktiviteter som styrker lärarnas/elevernas medvetenhet om ansvarsfull användning av internet
  • Kriterium B. Skolan måste visa att det pågår aktivt samarbete mellan en grupp med tre eller fler lärare i eTwinning-aktiviteter
  • Kriterium C. Skolan måste visa att minst två grupper med elever på skolan deltar i eTwinning-projekt
  • Kriterium D. Skolan måste visa att två aktiva eTwinning-lärare från skolan har deltagit i ett eller flera eTwinning utbildningsevent och deras bidrag till den strategiska utvecklingen av skolan
  • Kriterium E. Skolan måste offentligt visa upp sin medverkan i eTwinning t.ex. genom att visa eTwinning-logon och/eller en beskrivning av sina eTwinning-aktiviteter på skolans webbplats eller bevis från marknadsförings- eller policydokument eller broschyr
  • Kriterium F. Skolan måste visa att en marknadsföringsaktivitet för eTwinning har ägt rum på skolan eller i lokalsamhället under året för priset.

Skolor kommer att ombes att lämna bevis för de olika kriterier som krävs och den slutgiltiga inlämningen ska bestyrkas av skolans rektor/chef.

2018 – 2019 eTwinning School Labels

Klicka här för att se hela listan med belönade skolor.