eTwinning – integritetsskyddspolicy

Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för utbildning, kultur, ungdom och idrott ("GD EAC"), Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur ("Eacea") och National Support Organisations (NSO) är fast beslutna att bevara din integritet.

Personuppgifter som samlas in via eTwinning.net behandlas antingen på nationell nivå där NSO är de ansvariga, eller på EU-nivå där Eacea är ansvarig. 

Alla personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning

 • På EU-nivå tillämpas för närvarande förordning (EU) 2018/1725 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer. 
 • På nationell nivå gäller för medlemmar i Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR"). All uppgiftsbehandling under kontroll av National Support Organisations uppfyller bestämmelserna i den.
 • För länder som inte är medlemmar i EU eller EES behandlas alla uppgifter enligt tillämplig nationell lagstiftning, såvida inte personuppgifter för personer i EU:s medlemsstater eller EES behandlas. I det fallet tillämpas GDPR.

I följande meddelande om behandling av personuppgifter anges strategierna för hur GD EAC, Eaca, och NSO samlar in, hanterar och använder personuppgifterna om berörda personer i eTwinning. 

Vi värdesätter ditt förtroende och vill se till att du förstår våra strategier och metoder för att skydda dina uppgifter i eTwinning-projektet.

EUN Partnership AISBL (här nedan Europeiska skoldatanätet) driver eTwinning Central Support Service (CSS) som Eacea:s leverantör, och som en del av sina uppgifter utvecklar de eTwinning-plattformen som omfattas av integritetsskyddspolicyn nedan. Dessutom tillhandahåller Tremend Software Consulting SRL de digitala tjänster som behövs för att hantera och underhålla eTwinning.net även som Eacea:s leverantör.

EU-kommissionens generaldirektorat för informationsteknik (GD DIGIT) är IT-värdtjänstleverantör för eTwinning-plattformen via Amazon Web Services.  

1. Vem är ansvarig för att behandla dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig)? 

På EU-nivå – eTwinning.net

När uppgifter behandlas på EU-nivå är den personuppgiftsansvarige Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur.

Den person som utsetts för att ansvara för uppgiftsbehandlingen är: 

Enhetschefen för enhet A6 vid Eacea 

Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur

Avenue du Bourget 1, BE-1049 Bryssel

E-post: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

På nationell nivå – nationella eTwinning-portaler 

När uppgifterna behandlas på nationell nivå (t.ex. för att organisera nationella aktiviteter, se nedan), är den personuppgiftsansvarige de särskilda stödtjänsterna (National Support Organisations).

Kontaktuppgifter till de personer som är utsedda att ansvara för uppgiftsbehandlingen i Support Organisations finns på dessa sidor: NSO

2. Vilka personuppgifter behandlas och hur?

På EU-nivå – eTwinning.net

Följande personuppgifter behandlas i samband med eTwinning. Listan är fullständig.

a) Obligatoriska uppgifter

Uppgifter om registranten: e-postadress, efternamn, funktion på skolan (om lärare, undervisningsämnen), kommunikationsspråk, elevernas ålder, användarens beskrivning

Uppgifter om skolan: information om en skola som skolans officiella namn, adress, stad, e-postadress, region och land.

Uppgifter om skolans rektor: namn, efternamn, arbetsplatsens e-postadress.

b) Frivilliga uppgifter (dessa uppgifter kan tillhandahållas endast om du deltar i ytterligare eTwinning-aktiviteter):

Uppgifter om registranten: lista med kontakter i eTwinning Live, lista med projekt, bild på registranten, foton och annan information om användningen av plattformen.

Andra uppgifter: Registranter kan också medverka i projekts TwinSpaces, eTwinning-grupper och online event. I dessa fall kan registranter lämna information för att delta i sådana initiativ. Tillgång till sådana plattformar är begränsad till registrerade och validerade medlemmar på dem (”eTwinnare”). När de använder plattformen kan de också skicka in annan information på det begränsade området samt lägga in meddelanden och annat material i forum, bloggar och andra sektioner på det begränsade området på plattformen.

På nationell nivå – nationella eTwinning-portaler

Följande personuppgifter behandlas i samband med eTwinning.

a) Obligatoriska uppgifter - tillhandahålls av Eacea via eTwinning.net

Uppgifter om registranten: användarnamn, e-postadress, efternamn, funktion på skolan (om lärare, undervisningsämnen), kommunikationsspråk, elevernas ålder, användarens beskrivning.

Uppgifter om skolan: om man är på en skola (skolans officiella namn, adress, stad, e-postadress, region och land).

Uppgifter om skolans rektor: namn, efternamn, arbetsplatsens e-postadress.

b) Teknisk information: Uppgifter tillhandahålls av användarna själva genom att de skickar in online formulär inom olika områden på plattformen eTwinning.net som kan nås av de olika nationella enheterna.

c) Specifika uppgifter om initiativ på plats: Deltagare kan delta i aktiviteter för professionell utveckling på plats. Då kan de behöva lämna ytterligare information (t.ex. för att ordna resor) för att kunna delta i sådana initiativ. 

3. I vilket syfte behandlar vi dina uppgifter? 

På EU-nivå – eTwinning.net

Behandlingen av uppgifter är nödvändig för att: 

 • ge information om registrantens aktiviteter inom och utanför eTwinning för att upprätta och upprätthålla nätverksaktiviteter online
 • göra det möjligt för registranter att hitta partner och starta projekt
 • ge information om sina eTwinning-projekt
 • göra det möjligt för eTwinning-registranter att kommunicera och samarbeta i en anda av ömsesidigt förtroende och respekt, och
 • möjliggöra och underlätta kartläggningar och undersökningar.

När användare registrerar sig på eTwinning kan de även registrera sig för eTwinnings nyhetsbrev.

Registranters uppgifter valideras på nationell nivå av respektive NSO.

Samlade statistiska uppgifter samlas in regelbundet, inklusive, men inte begränsade till, antal användare under en viss period, de populäraste ämnena eller länderna bland lärare och kontoanvändning.

På nationell nivå – nationella eTwinning-portaler

eTwinnings National Support Organisations använder den information som skickas in till eTwinning.net för att:

 • validera personlig information som skickas in av användare
 • marknadsföra nationella eTwinning aktiviteter
 • sprida nationella nyhetsbrev och meddelanden, 
 • pressmeddelanden, 
 • anmälan till kurser och event, 
 • deltagande i undersökningar

Användare kan även välja att kontakta National Support Organisations direkt för att hålla sig uppdaterade om eTwinning-aktiviteter. Om användare väljer att kontakta National Support Organisations direkt används personuppgifterna endast för att svara på meddelanden eller hantera registreringar.

4. På vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

På EU-nivå

Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i unionsinstitutionens eller unionsorganets myndighetsutövning (ska fastställas i EU-lagstiftningen) (artikel 5.1 a i förordning (EU) 2018/1725);

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/817 av den 20 maj 2021 om inrättande av Erasmus+: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott samt om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013 (EUT L 189, 28.5.2021, s. 1–33).
 • Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/173 av den 12 februari 2021 om inrättande av Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur.
 • Tjänstekontrakt 2020-0082 mellan Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur och Tremend Software Consulting SRL.
 • Tjänstekontrakt 2020-0014 mellan Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur och EUN Partnership AISBL.

Behandling som inte omfattas av ovanstående rättsliga grunder bygger på att den registrerade har lämnat sitt samtycke (artikel 5.1 d i förordning (EU) 2018/1725).

På nationell nivå

 • Bidragsavtal som undertecknats av EACEA och NSO (inbjudan att lämna anbud och aktivitetsplan EACEA 17/2018, EACEA 18/2018 och EACEA ERASMUS-EDU-2022-ETWIN-NSO-IBA.
  Kontakta respektive NSO för information om den för respektive land tillämpliga lagstiftningen.

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

På EU-nivå och nationell nivå

Uppgifter för statistik och forskning sparas i ett aggregerat, anonymt format så länge eTwinning pågår.

Uppgifter om användarnas profil sparas i högst tre år efter användarens senaste inloggning. Ett år efter den senaste inloggningen inaktiveras användarprofilen automatiskt, d.v.s. den är inte längre synlig för andra användare eller allmänheten. Användaren kan återaktivera sitt konto genom att logga in igen. En påminnelse skickas efter ytterligare två år som informerar användaren om att 3 år efter hans/hennes senaste inloggning kommer hans/hennes profil att avaktiveras permanent. All personlig information blir då anonym.

För att avaktivera eller radera ett konto, kontakta Central Support Service (se punkt 6 nedan) på: delete@etwinning.net

Om användare ber om att deras profil ska avaktiveras eller om profilen automatiskt avaktiveras blir uppgifterna inte längre synliga för andra eTwinning-användare. Uppgifterna sparas endast i en anonym form som inte möjliggör personlig identifiering. Om användare med en avaktiverad profil vill fortsätta att använda plattformen måste de registrera sig igen. Efter tillåtelse av den personuppgiftsansvarige står uppgifterna i ett aggregerat format uteslutande till förfogande för Eacea, Europeiska kommissionen, nationella eller regionala skolmyndigheter, myndigheter med ansvar för att genomföra eTwinning (Central Support Service och National Support Organisations ) och andra tredje parter för forskning och övervakning (se punkt 6).

6. Vem har tillgång till dina personuppgifter och vem lämnas de till?

På EU-nivå – eTwinning.net

I de syften som beskrivs ovan är tillgången till uppgifter strikt begränsad till:

 • validerade eTwinning-användare kan (vid inloggning) se följande uppgifter om andra användare: alla uppgifter utom användares e-postadresser och uppgifter om skolledare.
 • Eacea, Europeiska kommissionen: alla uppgifter.
 • Bemyndigad personal vid organisationer som har anlitats av Eacea för att genomföra eTwinning, t.ex. Central Support Service (Europeiska skoldatanätet) och leverantörer av digitala tjänster (Tremend Software Consulting SRL): alla uppgifter.
 • NSO: har tillgång till uppgifter om registranten som lämnats på eTwinning.net för att validera/hantera deras registrering och vissa aktiviteter (NSO har endast tillgång till användaruppgifter i  deras respektive länder).

Överföringar av personuppgifter till tredjeländer[DN(1] : vissa NSO finns utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i följande tredjeländer: Albanien, Algeriet, Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Jordanien, Libanon, Moldavien, Tunisien, Ukraina, Turkiet, [SEA2]  Serbien, Bosnien och Hercegovina och Nordmakedonien [SEA3] . Observera att för dessa länder har EU inte antagit ett beslut om adekvat skyddsnivå i enlighet med artikel 47 i förordning (EU) 2018/1725 som garanterar att dina personuppgifter när de har överförts kommer att omfattas av ett adekvat skydd i det mottagande tredjelandet . Därför kommer skyddsnivån för dina personuppgifter som överförs att vara avhängig av tredjelandets lagstiftning eller praxis, och följaktligen kanske dina rättigheter i fråga om dataskydd inte är likvärdiga med dem i ett EU/EES-land eller ett land med ett beslut om adekvat skydd. Men den NSO är bunden av dessa dataskyddsbestämmelser, bland annat med tekniska och organisatoriska säkerhetsskyldigheter enligt en bidragsöverenskommelse som undertecknats med genomförandeorganet. Användarna kan be om att få en kopia av dessa bestämmelser genom att kontakta den personuppgiftsansvarige. Central Support Service är bunden av dataskyddsbestämmelser enligt ett tjänsteavtal som undertecknats med genomförandeorganet.

Överföringen av personuppgifter till ett tredjeland äger dock rum på grundval av skyddsåtgärder som anges i en bidragsöverenskommelse som undertecknats av genomförandeorganet och National Support Organisations. Användare kan be om att få en kopia av dessa skyddsåtgärder genom att kontakta den personuppgiftsansvarige enligt vad som anges nedan. 

En del uppgifter som lämnats av användare visas endast efter uttryckligt medgivande från dem på eTwinning-portalens allmänna område (eTwinning.net), vilket innebär att sådana uppgifter är fritt tillgängliga på Internet. Då har användaren rätt att radera sina uppgifter. De uppgifter som blir offentliga är särskilt följande:

Uppgifter om registranten: namn, efternamn, skola. Om det är eTwinning-ambassadörer offentliggörs även bilden på användaren.

Uppgifter om skolan: skolans officiella namn, stad, region, land.

Uppgifter om projektet: namn, beskrivning, språk, elevernas ålder, uppgifter om partner, registrerings- och avslutningsdatum (om tillgängliga).

Andra uppgifter som användare lämnat på eTwinning-plattformen (t.ex. meddelanden i forum, online diskussioner och trådar, filer och bilder) är endast synliga för andra registrerade användare med anknytning till det område på portalen där de har laddats upp (t.ex. eTwinning-grupper, lärlabbet, TwinSpace).

Överföring av specifika uppgifter till andra tredje parter (t.ex. forskningscenter och universitet) kan medges efter särskilt tillstånd av den personuppgiftsansvarige, men uppgifterna överförs anonymt.

Personuppgifter får aldrig användas i marknadsföringssyften. 

På nationell nivå – nationella eTwinning-portaler

I de syften som anges närmare i punkt 3 är tillgången till uppgifter strikt begränsad till:

 • National Support Organisations, nationella eller regionala skolmyndigheter med ansvar för att genomföra eTwinning på nationell nivå och att hålla kontakt med användarna i respektive länder. Varje National Support Organisation har tillgång till personuppgifterna för användarna i sitt respektive land. 

Den fullständiga och uppdaterade listan med dessa länder och alla NSO finns på den särskilda sidan: NSO

7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

På EU-nivå och nationell nivå

De personuppgifter som samlats in och all information som är knuten till dem lagras på Europeiska kommissionens skyddade servrar som drivs av DG DIGIT och är ytterst säkra. Endast behörig personal har tillgång till lagringsmedier på servern.

DG DIGIT antar säkerheten för IT-värdtjänsten i överensstämmelse med kommissionens strategi och ram för informationssäkerhet och DIGIT:s kompletterande ram för informationssäkerhet. Se även kommissionens beslut C(2006)3602 av den 16 augusti 2006 om ”säkerheten i de IT-system som används av Europeiska kommissionen” och ”Implementing rules of 16.8.2006 concerning the security of information systems used by the European Commission”.

Ett avtalsvillkor om dataskydd återfinns i kontraktet med tjänsteleverantörerna, European Schoolnet och Tremend Software Consulting, för att se till att dina uppgifter behandlas enligt tillämplig lagstiftning.

NSO som vill behandla uppgifter för nationella aktiviteter når den information som lagras på central nivå.

8. Vilka rättigheter har du beträffande dina personuppgifter och hur kan du utöva dem?

Du har rätt att:

 • Begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig
 • Begära rättelse av dina personuppgifter eller göra korrigeringen själv på din profil
 • På vissa villkor begära radering av dina personuppgifter
 • På vissa villkor begära begränsning av behandling av dina personuppgifter
 • Av skäl som hänför sig till din specifika situation när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter 
 • Begära att dina uppgifter överförs till en annan organisation i allmänt använt, maskinläsbart standardformat (dataportabilitet)
 • När som helst återkalla ditt samtycke.

Av skäl som hänför sig till din specifika situation har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter enligt bestämmelserna i artikel 23 i förordning (EU) 2018/1725.

Du har även rätt att inte bli föremål för automatiska beslut (som enbart görs av maskiner) som påverkar dig, enligt den definition som ges i lagstiftning.

På EU-nivå – eTwinning.net

För att utöva dina rättigheter på europeisk nivå (få tillgång till, korrigera, begära begränsning, göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter) kan du i de flesta fall kontakta Europeiska datatillsynsmannen (Eacea), se punkt 1

Om du vill ta bort dina uppgifter från eTwinning kan du kontakta Central Support Service på: helpdesk@etwinning.net.

På nationell nivå – nationella eTwinning-portaler

Om du har frågor om dina rättigheter och att utöva dina rättigheter som rör stödtjänsterna Organisations behandling av personuppgifter på nationell nivå (via deras nationella eTwinning-plattformar och/eller nyhetsbrev och meddelanden) kan du kontakta de personuppgiftsansvariga i varje land (se listan med kontakter i punkt 1).

9. Dina rättigheter rätt till bistånd vid en konflikt som rör en fråga om personuppgifter

På EU-nivå – eTwinning.net

Vid en konflikt rörande skydd av personuppgifter kan du vända dig till de ansvariga på ovan nämnda adress och e-postadress.

Du kan även kontakta Eacea:s dataskyddsombud på följande e-postadress: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Du kan när som helst lämna in ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen: webbplats http://www.edps.europa.eu.

På nationell nivå – nationella eTwinning-portaler

Vid en konflikt rörande skydd av personuppgifter kan du vända dig till nationella personuppgiftsansvariga (se listan med kontakter i punkt 1).

Om du anser att rättigheter till dataskydd har kränkts kan du kontakta dataskyddsmyndigheterna i det land där du eller din National Support Organisation finns.


 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (Text av betydelse för EES) (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39)
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1–88) 

 • NSS
 • Online course
 • Online reputation
 • Online seminar
 • Online seminar
 • Online training/meeting
 • Partner Finding
 • Partner Finding Fairs
 • PDW
 • Pedagogical Adviser
 • Pedagogics
 • Personal development
 • Philosophy
 • Physical Education
 • Physics
 • Politics
 • Pre-primary education
 • Primary Education
 • Professional Development
 • Professional development
 • Project
 • Project Diary
 • Projects