article image

I följande framställning beskrivs vår policy för den personliga information vi får in av er.


Översikt

eTwinning är ett initiativ av Europeiska unionen. Det är en del av Erasmus+, EU:s program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. Det leds av Europeiska kommissionen och drivs av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA).

eTwinning-plattformen värnar användarnas integritet. Den erbjuder skolor, lärare och elever en säker och trygg miljö för samarbete och utbyte. I följande uttalande ges en översikt över de principer som följs på eTwinning-plattformen för att samla in, hantera och använda de uppgifter som användarna lämnar.


1. Online inlämningsformulär 

Eftersom det på eTwinning-plattformen – som omfattar eTwinning-portalen, eTwinning-skrivbordet, projektdagboken, eTwinning-platsen, lärandelabbet och lärgrupperna – samlas in och behandlas personuppgifter är den underkastad Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L8, 12.1.2001, s. 1.).
 
De olika verktyg som finns på eTwinning-plattformen gör det möjligt för användare att lämna uppgifter för att delta i eTwinning-aktiviteterna. När användare registrerar sig online och lämnar annan information samlas uppgifterna in och behandlas ytterligare för de syften som specificeras här nedan under punkt 2. De relevanta behandlingarna lyder under den dataregisteransvarige som är chefen för enhet A5 - yrkesutbildning, vuxenutbildning, plattformar inom EACEA.


2. Vilka personuppgifter samlar vi in, för vilket syfte och med vilka tekniska medel?

(a) Personlig information: De personuppgifter som samlas in på eTwinning-plattformen är:

Obligatoriska uppgifter

 • Registrantuppgifter: namn, efternamn, funktion på skolan (för lärare undervisningsämnen), ämnen för ett potentiellt projekt, det potentiella projektets språk, ålder på de elever som ska delta i ett potentiellt projekt, e-postadress och projektidé(er).
 • Uppgifter om skolan: skolans officiella namn, adress, stad, e-postadress, region och land.
 • Uppgifter om skolledare: namn, efternamn, e-postadress på arbetet.

Frivilliga uppgifter (vilket innebär att man kan lämna uppgifterna eller låta bli)

 • Registrantuppgifter: beskrivning, lista med kontakter på skrivbordet, lista med projekt, möjlighet att starta ett Comenius skolpartnerskap, eTwinning-priser och andra utmärkelser, bild på registranten, foton och annan information relaterad till användningen av eTwinning-skrivbordet.
 • Uppgifter om skolan: postnummer, skolnummer, telefonnummer, webbplats.

(b) Andra uppgifter: Registranter kan även delta i projekts eTwinning-platser, eTwinning-grupper, lärarrum och lärevenemang och utarbeta en projektdagbok. I dessa fall kan registranter lämna information för att delta i sådana initiativ. Tillgång till sådana plattformar är begränsad till medlemmar som är registrerade på dem.

Europeiska kommissionen, EACEA och EUN Partnership AISBL (Europeiska skoldatanätet), är inte ansvariga för information eller dokument som laddas upp av en tredje part.


(c) Uppgifternas användning: Lagring, behandling och visning av uppgifterna krävs för att:

 • göra det möjligt för registranter att hitta partner och starta projekt
 • ge information om registrantens aktiviteter inom och utanför eTwinning för bättre användar- och skolprofiler
 • ge information om eTwinning-projekt
 • ge eTwinning-registranter möjlighet att kommunicera och samarbeta i en anda av ömsesidigt förtroende och respekt, och
 • möjliggöra och underlätta kartläggningar och undersökningar.

Sammanfattande statistik samlas in regelbundet, inklusive, men inte begränsad till, antal användare under en specifik period, de populäraste ämnena och/eller länderna bland lärare och kontoanvändning. I syfte att maximera användarupplevelserna kan eTwinning-portalen registrera användarfrekvens, vanor, preferenser och inställningar.

Uppgifter relaterade till användares’ beteende på olika områden av eTwinning-plattformen får användas enbart för undersökningar och kartläggningar av EACEA, Europeiska kommissionen och andra myndigheter med ansvar för att genomföra eTwinning (t.ex. Central Support Services (CSS) och National Support Services (NSS) och nationella eller regionala skolmyndigheter) och andra tredje parter (till exempel vederbörligen godkända forskningscenter och universitet). All uppgiftsanvändning av ovan nämnda aktörer måste meddelas den dataregisteransvarige som förbehåller sig rätten att vägra godkänna sådan användning.

Uppgifter ska inte behandlas för något annat ändamål. Den rättsliga grunden för dessa behandlingar av personuppgifter anges under punkt 9.


(d) Teknisk information: Uppgifterna lämnas av användarna när de skickar in online formulär på olika områden av eTwinning-plattformen. Plattformen drivs av en tjänsteleverantör (Europeiska skoldatanätet) enligt ett särskilt tjänstekontrakt med EACEA. Alla uppgifter samlas i en databas.


3. Vem har tillgång till din information och vem lämnas den till?

I de syften som specificerats ovan är tillgången till uppgifter strängt begränsad till:

 • eTwinning-registranter (vid inloggning på Skrivbordet): Alla uppgifter utom personlig information, såsom registranters’ e-postadress och skolledaruppgifter’.
 • EACEA, Europeiska kommissionen, CSS: alla uppgifter.
 • Nationella eller regionala skolmyndigheter med ansvar för att genomföra eTwinning på nationell nivå (NSS): alla uppgifter för användare i deras respektive länder.

Överföring av specifika uppgifter till andra tredje parter (t.ex. forskningscenter och universitet) kan medges efter särskilt tillstånd av den dataregisteransvarige. I möjligaste mån behandlas uppgifterna på ett anonymt sätt, särskilt om de överförs till tredje parter för forskningsändamål.

Personuppgifter används aldrig i marknadsföringssyften.

En del uppgifter som lämnats av användare visas på eTwinning-portalens allmänna område vilket innebär att sådana uppgifter är fritt tillgängliga på Internet. I synnerhet:

 • Registrantuppgifter: namn, efternamn, funktion på skolan (för lärare undervisningsämnen), ämnen för ett potentiellt projekt, det potentiella projektets språk, ålder på de elever som ska delta i ett potentiellt projekt och bild (om användaren gett sitt uttryckliga tillstånd).
 • Uppgifter om skolan: skolans officiella namn, stad, region, land och bild på skolan (om användaren gett sitt uttryckliga tillstånd).
 • Projektuppgifer: namn, beskrivning, språk, elevernas ålder, partneruppgifter, registrerings- och avslutningsdatum (om tillgängliga).
 • Utbildningsresurser som laddats upp på Resursområdet och som upphovsmannen gett allmänheten tillgång till.

Andra uppgifter som användare lämnat på eTwinning-plattformen (t.ex. meddelanden i forum, online diskussioner och trådar, filer och bilder) är endast synliga för andra registrerade användare med anknytning till det område på portalen där de har laddats upp (t.ex. eTwinning-grupper, lärandelabbet, eTwinning-platsen, projektdagboken). Men administratören för sådana områden kan besluta att göra en del av uppgifterna tillgängliga för allmänheten. I så fall har registranten rätt att ta bort den information som berör honom/henne och information relaterad till hans/hennes elever.


4. Hur skyddar och säkrar vi din information?

De personuppgifter som samlats in och all relaterad information lagras på skyddade servrar av tjänsteleverantören (Europeiska skoldatanätet). Verksamheten vid tjänsteleverantörens datacenter lyder enligt avtal under Europeiska kommissionens säkerhetsdirektiv och de bestämmelser som Direktoratet för säkerhet fastställt för dessa slags servrar och tjänster.


5. Hur kan du kontrollera, ändra eller radera din information?

Om du vill kontrollera vilka personuppgifter som sparats för din räkning av den dataregisteransvarige eller ändra eller rätta dem kan du själv göra detta online. Det lösenord som du angett vid registreringen gör det möjligt för dig att logga in och uppdatera din personliga information eller avaktivera din profil. Användare kan när som helst begära att deras profil avaktiveras (se nedan under punkt 6.).


6. Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

Uppgifter för statistik och forskningssyften sparas i ett aggregerat, anonymt format så länge eTwinning pågår.

Uppgifter relaterade till användarens profil, enligt beskrivningen i punkt 2, sparas i ett år efter användarens senaste inloggning. Ett år efter den senaste inloggningen inaktiveras användarprofilen automatiskt, d.v.s. den är inte längre synlig för andra användare eller allmänheten. Ett meddelande skickas till användaren för att informera henne/honom om att hennes/hans profil har inaktiverats och att hon/han kan reaktivera sitt konto genom att logga in igen. En andra och slutgiltig påminnelse skickas efter ytterligare två år som informerar användaren om att 3 år efter hans/hennes senaste inloggning kommer hans/hennes profil att avaktiveras permanent. All personlig information blir då anonym.

Om användare ber om att deras profil ska avaktiveras eller om profilen automatiskt avaktiveras blir uppgifterna inte längre synliga för andra eTwinning-användare. Uppgifterna sparas endast i en anonym form som inte möjliggör personlig identifiering. Om användare med en avaktiverad profil vill fortsätta att använda plattformen måste de registrera sig igen. Efter tillåtelse av den dataregisteransvarige står uppgifterna i ett aggregerat format uteslutande till förfogande för EACEA, Europeiska kommissionen, nationella eller regionala skolmyndigheter, myndigheter med ansvar för att genomföra eTwinning (Central och National Support Services) och andra tredje parter i forsknings- och övervakningssyfte (se punkt 3).


7. Kontaktuppgifter

Kontakta gärna den dataregisteransvarige för eTwinning-plattformen om du har frågor om dina rättigheter och utövandet av dina rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter (som tillgång till och korrigering av dina personuppgifter) på adressen:

Chefen för enhet A5 - yrkesutbildning, vuxenutbildning, plattformar
Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur
Kontor: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Bryssel
Belgien
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Om du vill avaktivera ett konto kontaktar du Central Support Service på: helpdesk@etwinning.net.


8. Konflikter

Vid en eventuell konflikt rörande skydd av personuppgifter kan du vända dig till den dataregisteransvarige på ovan nämnda adress och e-postadress. Du kan även kontakta EACEA:s uppgiftsskyddsombud på följande e-postadress: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Om konflikten inte skulle lösas av den dataregisteransvarige eller uppgiftsskyddsombudet kan du när som helst framföra ett klagomål till den Europeiska datatillsynsmannen: website - http://www.edps.europa.eu; email - edps@edps.europa.eu.


9. Rättslig grund

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är:
(a) Artikel 4 i kommissionens beslut av den 20 april 2009 om inrättande av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 101, 21.4.2009, s. 21.);
(b) Handlingsprogrammet för livslångt lärande (2007-2013) som inrättats genom Europaparlamentets och rådets beslut 2006/1720/EG av den 15 november 2006 (EUT L 327, 24.11.2006, s. 45.).

 • Administration
 • Copyright
 • European