article image

eTwinning-skolor och gemensamt ledarskap: eTwinning-rapporten 2020

I eTwinning belönas varje år hundratals skolor med eTwinning School Label

eTwinning-skolor får erkännande för sina eTwinning-aktiviteter och sitt engagemang, intresse och sin entusiasm för strategin som omfattar hela skolan där grupper med lärare och skolledare samarbetar. 

I eTwinning-rapporten 2020 studeras hur eTwinning-skolor arbetar och stödjer en strategi med gemensamt ledarskap genom att kartlägga deras metoder med analys av kvantitativa data och en kvalitativ undersökning. De kvantitativa uppgifterna samlades in via en enkät som skickades ut hösten 2019 där sammanlagt 1 261 eTwinning-skolor informerade om sina metoder på fem områden inom uppdragsbeskrivningen för eTwinning-skolor. Den kvalitativa undersökningen inriktades på fallstudier av sex eTwinning-skolor som eTwinning Central Support Service vägledde, stödde och diskuterade med i 18 månader i en rad olika aktiviteter på nätet och på plats.

De viktigaste resultaten i rapporten belyser hur:

1. eTwinning-skolor har ett engagemang för gemensamt ledarskap

 Stor förståelse för och aktiv tillämpning av principerna för gemensamt ledarskap bekräftar att eTwinning-skolor är öppna för en mer flexibel ledarskapsstruktur.

2. eTwinning-skolor har ett starkt engagemang för samarbete, utbyte och grupparbete

Samarbetet mellan lärare och elever är starkt och effektivt även om samarbetet elev – lärare utanför eTwinning-projekt skulle gynnas av att det förekom oftare.

3. eTwinning-skolor är förebilder för andra skolor men nätverkandet skulle kunna bli bättre

 Även om eTwinning-skolor ofta fungerar som lärandenav för andra skolor så känner lärarna där att skolorna inte är redo för nätverkandet och samarbetet mellan skolor.

4. eTwinning-skolor är inkluderande och innovativa lärandeorganisationer

eTwinning-skolor etablerar en frågebaserad, innovativ och undersökande kultur där elevernas lärande står i centrum och mångfald värdesätts.

5. eTwinning-skolor behöver inta en mer proaktiv roll i förhållande till lokalsamhället

Starkare stöd för eTwinning-skolor i lokalsamhället skulle bidra till att formalisera skolornas roll och i lokala sammanhang.

Sammanfattningsvis är eTwinning School Label mer än bara ett ”kvalitetsintyg” och är en formalisering av de belönade skolornas potential. Deras tillgångar och energi skulle kunna frigöras med en klok användning av uppmuntran, erkännande och flexibilitet, viktiga komponenter i strategin med ett gemensamt ledarskap. På så sätt kan eTwinning-skolorna fungera som ledstjärnor för de andra skolorna i sitt område och bidra till att göra eTwinning till en allmän arbetsmetod för alla.

Hela rapporten offentliggörs 2021 men sammanfattningen av rapporten kan läsas här.

EN, DE, ES, FR, IT PL - pdf.