Startsida>>Håll dig uppdaterad>>Nyheter>> Vilka språk lär du dig i eTwinning?
Vilka språk lär du dig i eTwinning?

Alt Image
Vilka språk använder du i eTwinning? Hur lär sig eleverna språk på plattformen? Hur ser lärare på språk och eTwinning.

 

eTwinning är i hög grad ett multinationellt och flerspråkigt initiativ: att portalen finns på 24 språk är redan det ett tydligt tecken på vilken vikt vi fäster vid flerspråkighet. Men en del säger kanske att det gemensamma språket i eTwinning ändå är engelska, och att man kanske inte kan bidra aktivt till de många olika möjligheter som eTwinning erbjuder om man inte kan det språket.

För att kontrollera om dessa antaganden stämmer bad vi nyligen eTwinnare att svara på några frågor om vilka språk de använder och lär sig. Enkäten fanns på eTwinning-skrivbordet under några veckor, och vi fick in mer än 1600 svar från lärare som deltar i projekt.

 1. Kommunikationsspråk som används i projekt

Resultaten (se diagram 1) bekräftar att engelska är det mest använda språket (60 %), följt av franska (9 %), tyska (8 %), spanska (5 %) och italienska (4 %). Det är värt att notera att 40 % projekt av projekten inte använder engelska som kommunikationsspråk, och att så gott som alla europeiska språk är representerade.

Diagram 1 – Kommunikationsspråk i projekt

När vi tittade på uppgifterna land för land upptäckte vi att även om engelska är det dominerande kommunikationsspråket i Turkiet och Polen så används franska oftare i Italien och Spanien.

 1. Språk som deltagarna lärt sig i projekt med fokus på språk

Resultaten (se diagram 2) visar att bättre kunskaper i engelska prioriteras i 51 % av sådana projekt, följt av tyska (11 %), franska (9 %) och spanska (8 %).

Dessa resultat visar att andra språk än engelska används oftare i språkprojekt (endast 51 % lär sig engelska, medan 60 % kommunicerar på engelska). Det här är ännu mer slående om vi tar hänsyn till att det första främmande språket som undervisas är engelska i över 90 % av alla länder som deltar. Om lärare anger att man lär sig andra språk än engelska i så hög utsträckning så tyder det på att lärare i dessa språk tar hjälp av eTwinning mycket oftare än kollegerna som undervisar i engelska!

Graf 2 – Målspråk i projekt

 1. Vilka är de vanligaste kommunikationsspråken i eTwinning?

Låt oss nu jämföra enkätresultaten med de uppgifter som finns registrerade för alla projekt i eTwinning.

För det första bekräftar uppgifterna om de språk som används i projekt i stort sett uppgifterna i enkäten (engelska i 55 % av projekten, franska i 12 %, tyska i 8 % och spanska i 6 %).
När lärare föreslår ett projekt uppmanas de att välja det eller de mest relevanta kommunikationsspråken. Här är engelskans dominans påfallande: 82 % av alla användare anger engelska, följt av franska med 22 %, tyska med 16 % och spanska med 13 % (se diagram 3). När användarna söker efter en partner föredrar de engelska som kommunikationsspråk för att få så många svar som möjligt.
Graf 3: eTwinnares kommunikationsspråk

 1. När det gäller de verktyg som erbjuds får alla språk lika stor uppmärksamhet i eTwinning


På eTwinning-skrivbordet finns ett interaktivt område om olika ämnen i de så kallade Lärarrummen. Bland de nästan 400 rum som skapats under det här läsåret är engelska fortfarande det vanligaste kommunikationsspråket (se diagram 4) med nästan 70 %. Men alla språk är representerade vilket visar att ganska många rum vänder sig till särskilda språkgrupper (när man skapar ett rum finns det också fler språk att välja på). Exempel på rum med andra språk: det tyska “Deutsch & Co. Neue Technologien im Daf Unterricht”; det franska “Les langues romanes” eller det italienska “Italiano come lingua straniera”. 
Graf 4: Språken i lärarrummen
 

Slutsatser

Sammantaget ger uppgifterna från enkäten och uppgifterna från databasen ett mycket dynamiskt språkscenario. Engelska är utan tvekan förstaspråket för kommunikation i projekt. Men vartannat projekt med språkinlärning som mål är inriktat på ett annat språk än engelska. Det här antyder att lärare i hög grad förlitar på eTwinning för att öva ett språk som antingen är det andra språket som man lär sig i skolan eller ett som endast används i samband med eTwinning-projektet. Och det är en utveckling som bara kan uppmuntras ännu mer!
 

 • "Mitt första språk är maltesiska och eTwinning ger mig möjlighet att prata och kommunicera på engelska.  Uppriktigt sagt skulle jag ha upplevt det som en nackdel om jag inte talade det språket i Twinning-nätverket.  De flesta partner som jag har samarbetat med använde sig av det här språket för att kommunicera, och de som inte kunde det gjorde sitt bästa för att lära sig det.  Jag gjorde också mitt bästa för att försöka lära mig andra språk.  Mina förskoleelever kan endast tala sitt modersmål men att kommunicera på engelska ger dem motivationen att börja lära sig det här språket." Miriam Schembri, ambassadör på Malta.
 • "Bristande kunskaper i ett främmande språk upplever lärare som ett av de största hindren för att registrera sig i eTwinning. Det råder inget tvivel om att engelska är det mest spridda andraspråket i Europa. Men det är inte det enda. Resultaten av den här undersökningen visar att även andra språk används i betydande utsträckning. När det gäller spanska används det som kommunikationsspråk i 5 % av projekten i allmänhet och i 8 % av språkprojekten. Dessa siffror gör tillsammans med en verkligt flerspråkig plattform att  eTwinning är en plats för alla språk." Diego Rojas Ruiz, spanska National Support Service
 • "Det är viktigt att utveckla en flerspråkighet som verkligen tar hänsyn till språklig heterogenitet och som leder till en äkta europeisk kompetens och slutligen inspirerar till en reform av språkundervisningen genom “e-Twinning”-metodiken som övervinner de största hindren för en flerspråkig kompetens: antagandet att lärprocessen kräver ansträngning och rädslan för denna anträngning  och den utbredda uppfattningen att flerspråkighet är ett undantag och inte normen. Genom eTwinning-initiativet  blir lärare och elever motiverade av behovet att kommunicera och av de emotionella faktorer som hänger samman med kommunikation och upptäcker på så sätt att inget främmande språk är ett okänt land! Resultaten (se diagram 2) visar att även om engelskinlärningen prioriteras i 51% av dessa projekt är alla språken representerade och ofta är huvudmålet i dessa projekt inte språkinlärning utan att använda språket för att kommunicera. Marina Marino, ambassadör i Italien
 • I Italien är de språk som används av lärare i eTwinning ungefär de samma som i övriga Europa, men med några skillnader.
  Efter de fyra dominerande språken (engelska, franska, tyska och spanska) skiljer sig situationen nämligen ganska mycket från övriga Europa: Polska, rumänska och grekiska används i respektive 3,7, 3,3 och 2,3 % av det totala antalet eTwinning-projekt på grund av att Polen, Rumänien och Grekland är tre av de länder där italienska lärare gärna letar efter partner. Som vi hade kunnat vänta oss föredrar man kort sagt även romanska språk, men först efter den vitt spridda engelskan.
  Massimiliano D'Innocenzo, italienska National Support Service
 • I Italien är de språk som används av lärare i eTwinning ungefär de samma som i övriga Europa, men med några skillnader. Efter de fyra dominerande språken (engelska, franska, tyska och spanska) skiljer sig situationen nämligen ganska mycket från övriga Europa: Polska, rumänska och grekiska används i respektive 3,7, 3,3 och 2,3 % av det totala antalet eTwinning-projekt på grund av att Polen, Rumänien och Grekland är tre av de länder där italienska lärare gärna letar efter partner. Som vi hade kunnat vänta oss föredrar man även romanska språk, men först efter den vitt spridda engelskan.” Massimiliano D'Innocenzo, italienska National Support Service
 • "Resultaten av undersökningen om språkanvändningen i eTwinning-projekt är anmärkningsvärda, framför allt de betydande insatser som lärare gör när de lär sig andra språk än engelska. I vårt land är det liknande resultat för de kommunikationsspråk som används i eTwinning-projekt. I 62 % av alla aktiva projekt används engelska, i 19 % tjeckiska (på grund av geografisk och språklig närhet) och i 11 % används tyska. De andra 5 % av projekten är projekt med kommunikationsspråk som slovakiska, polska, franska, spanska eller ungerska. Även enligt resultaten från vår undersökning används verktygen på eTwinning-skrivbordet till största delen av lärare med kunskaper i engelska, tyska eller ryska. Så engelska är fortfarande det största kommunikationsspråket i eTwinning-projekt, men vi hoppas att användningen av andra språk också kommer att öka." Ing. Alena Chrenková, Fil.dr, universitetet i Zilina, Slovakien
 • - eTwinning är ett fantastiskt verktyg för kontakter mellan grundskole- och gymnasieelever i hela Europa
  - eTwinning är ett fantastiskt verktyg för att genom utbildning utveckla flerspråkighet i Europa, särskilt eftersom eTwinning-portalen finns på 24 språk vilket i sig själv är ett bra incitament till flerspråkighet. Det är viktigt att understryka hur mycket eTwinning kan göra för att främja den.
  Det faktum att en stor del av utbytena sker på engelska är varken överraskande eller chockerande.
  Det är uppmuntrande att se att nästan 40 % av utbytena genomförs på andra europeiska språk och att den här procentandelen verkar öka.
  Den här undersökningen ger en intressant bild av språkanvändningen i ett europeiskt projekt och visar att europeiska program i hög grad kan bidra till flerspråkighet.
  Jag skulle också vilja komma med två rekommendationer:
  1 Jag är övertygad om att när ett utbyte har kommit igång mellan skolor, där de första kontakterna har tagits på engelska, så bör det finnas en önskan – eller snarare ett intresse – att fullfölja utbytet samtidigt som man lär sig sin partners språk. Kanske borde det finnas ett incitament för detta på europeisk eller nationell nivå.
  2 Jag är också övertygad om att ömsesidig förståelse kan utvecklas på intressanta sätt i eTwinning. Jag är säker på att det går att ordna utbildning i ömsesidig eTwinning-förståelse. Det finns kvalificerade människor som kan vara intresserade av den här utmaningen.
  3 Nästa år är Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Där kan också eTwinning spela en roll som ett incitament till språkinlärning. Michel Lefranc, franska ministeriet för nationell utbildning, ungdoms- och frivilligorganisationer
   
 •  

 

 

 • Webbeditor: Maillard Pierre
 • Publicerad: 21.09.2012
 • Senaste ändring: 04.07.2016