Move2Learn, Learn2Move: inkluderingsdimensionen

Enkelt uttryckt innebär inkludering att se till att ingen lämnas utanför. Inkludering är allas ansvar, inte en ”förmån”.
”Inkludering gör våra klassrum till världen, och världen till våra klassrum”.

Bakgrund

När inkludering kommer på tal kretsar samtalet ofta kring ämnen som har att göra med specialundervisning.

Men begreppet har en mycket vidare betydelse vilket framgår av internationella rekommendationer, både från Förenta Nationerna och från Europeiska unionen samt i många länder. 

Inkludering inom och genom utbildning innebär att ta itu med alla former av utestängning och marginalisering så att inga ungdomar lämnas utanför.

I praktiken innebär detta att vi tillgodoser alla lärandes olika behov, talanger och förmåga, särskilt de som möter utmaningar eller med färre möjligheter (se listan med exempel i bilagan), t.ex. de med särskilda behov eller funktionshinder, de som kommer från en mindre gynnad socioekonomisk bakgrund, invandrarbakgrund eller geografiskt nödställda områden eller krigsområden.

I och med de europeiska samhällenas ökande mångfald krävs större tonvikt på främjande av inkludering och gemensamma värden samt positiva reaktioner på mångfald.

I denna strävan har utbildning en ledande roll. Men utbildning kan inte betraktas isolerat från sociala, kulturella, politiska, historiska, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Utbildningens ledande roll bör kompletteras och stödjas av andra politikområden.

Därför är det även viktigt att reflektera över vad inkludering i allmänhet är och hur utbildning kan främja inkludering som ett grundläggande värde, särskilt i förhållande till demokratiska värden, aktivt medborgarskap, solidaritet, mångfald, jämlikhet, icke-diskriminering.

Inkludering som en del av mer omfattande strategier

Strategier för att främja inkludering inom utbildning bör omfatta mer än enskilda stödåtgärder och bli en mer grundläggande princip i skolans verksamhet, de kan kopplas till strategier mot avhopp från skolan i förtid eller till en strategi som omfattar hela skolan. De bör bygga på en positiv syn på mångfald och höga förväntningar på alla lärande och kan omfatta följande:

 • Strategier för att främja välbefinnande och förebygga mobbning i skolan.
 • Medverkan från familjens sida och strategier för familjelärande.
 • Kulturförmedlare för att nå ut till och engagera samhällsmedborgare i skolan.
 • Program för kamrathandledning och kamratstöd bland elever.
 • Flexibla läroplaner som möjliggör individualiserat lärande för elever som riskerar att ta avstånd från skolan.
 • ”Program med skola efter skolan” för att ge elever som behöver det extra stöd.
 • Fritidsaktiviteter som stöd för olika slags elevers talanger.
 • Särskilda språkkurser för lärande födda i utlandet och stöd-/förbereredande program för nyanlända invandrare/flyktingar.
 • Materiellt stöd som fria måltider, transporter och verktyg för lärande.
 • Bidrag eller ytterligare finansieringsmöjligheter för att stödja mindre gynnade lärande.
 • Tidigt ingripande och stöd i förskolan för barn med extra behov.

Hur inkluderingsdimensionen ska ingå i ansökan

Det finns flera sätt för det. De följande är de viktigaste men du kan gärna beskriva ditt eget sätt:

 1. Inkludering kan vara temat för projektet.

Det kan vara så att din ansökan gäller ett eTwinning-projekt som avser inkludering, särskilt eftersom det är vår prioritering för 2017. I så fall beskriver du projektet, dess mål, aktiviteter och förväntade resultat och inverkan på dina elever och all annan information som du anser är relevant.

 1. Du förverkligar dagligen en inkluderande strategi med din klass.

I så fall kan du förklara vilka utmaningar vid inkludering du möter med din klass och varför (till exempel: din skola ligger i ett mindre gynnat område), och vilka åtgärder du har vidtagit för att se till att ingen lämnas utanför, och vilka resultaten är. Du kan också förklara om detta ingår i en strategi som omfattar hela skolan (se exemplen ovan) och vilket stöd du fick (eller inte fick).

 1. Du (och dina elever) har sett till att klassresan blir inkluderande.

Det kan finnas olika anledningar till varför en del av dina elever kanske inte vill delta i klassresan, särskilt de som kommer från en mindre gynnande socioekonomisk bakgrund. Här kan du beskriva lösningar för att förebygga detta, till exempel aktiviteter för att samla in pengar, hitta värdfamiljer i partnerskolor, avsätta skolans/andra medel… 

 1. Du ska undersöka inkluderingsdimensionen under er klassresa.

Det är också tänkbart att du planerar besök/aktiviteter/möten vid resmålet för att öka medvetenheten bland dina elever om inkluderingsfrågor. Det kan till exempel vara möten med personal eller tjänstemän som arbetar med inkluderingsfrågor eller med en lokalkändis som kommer från en mindre gynnad bakgrund, gå på en debatt eller en föreställning som tar upp inkluderingsfrågor. Beskriv då din idé och de förväntade resultaten för dina elever. 

 • Teacher