Initiativet ”Move2Learn, Learn2Move” : Tävlingsregler

 1. Beskrivning

Initiativet Move2Learn, Learn2Move lanseras med anledning av Erasmusprogrammets 30-årsdag. I initiativet Move2Learn, Learn2Move ges europeiska eTwinning-projekt möjlighet att delta i en tävling och vinna resebiljetter till andra länder i programmet Erasmus+[1]. Målet med initiativet är att ungdomar ska få uppleva vad det innebär att leva i Europa och den positiva inverkan Europeiska unionen har på livet för europeiska medborgare och deras nära grannar. Förutom att upptäcka andra kulturer blir deltagarna även mer medvetna om sitt koldioxidavtryck eftersom de ska ta hänsyn till ett högsta tröskelvärde för CO2-utsläpp under sin resa och kommer att få välja transportmedel därefter. Deltagarna kan välja att resa i grupp som en klassresa eller på egen hand.

 1. Kvalificerade sökande:

Initiativet Move2Learn, Learn2Move är öppet för europeiska eTwinning-projekt som:

- omfattar elever som är sexton (16) år eller äldre från och med den 31 december 2017,

- var registrerade mellan den 1 januari 2016 och den 30 maj 2017, och

- har ansökt om en National Quality Label mellan den 1 september 2016 och den 30 juni 2017.

 1. Ansökningsförfarande

Ansökan till initiativet Move2Learn, Learn2Move är öppen från den 20 mars 2017 till den 30 juni 2017, via ett särskilt online ansökningsformulär som ska fyllas i tillsammans med ansökningsformuläret om National Quality Label.

Kvalificerade sökande som redan har skickat in sin ansökan om National Quality Labels är berättigade att öppna den igen för att fylla i den särskilda ansökan till initiativet Move2Learn, Learn2Move

Urvalet görs av Europeiska kommissionen på grundval av de kriterier som anges nedan med hjälp av National Support Services.

Resebiljetter för vinnarna bokas och köps enbart av kommissionens uppdragstagare. Vinnarna bör INTE själva boka sina biljetter eftersom biljetter som köpts separat inte kommer att ersättas.

 1. Tilldelningskriterier

Urvalet görs efter land i enlighet med det antal biljetter som har tilldelats det. Antal resebiljetter som finns per deltagande land anges i bilaga 1. Projekten utvärderas på grundval av följande kriterier som avgör det totala antalet poäng för varje projekt:

(1) Uppfylla de sex kriterier som krävs för en National Quality Label, vilket innebär att utmärkta resultat har uppnåtts inom följande områden: (totalsumma: max 30 poäng)

(1) Pedagogisk innovation (max 5 poäng)

(2) Integrering i kursplanen (max 5 poäng)

(3) Kommunikation och utbyte mellan partnerskolor (max 5 poäng)

(4) Samarbete mellan partnerskolor (max 5 poäng)

(5) Användning av teknik (max 5 poäng)

(6) Resultat, inverkan och dokumentation (max 5 poäng)

(2) Om klassen har (0 poäng) eller aldrig har (5 poäng) rest utomlands som en klass.

(3) I vilken utsträckning projektet och/eller klassresan uppfyller inkluderingsdimensionen (max 5poäng).

(4) Om deltagarna reser som en grupp i form av en klassresa (1 poäng) eller var och en på egen hand (0 poäng).

Projektansökningar som får mindre än 21 poäng avslås automatiskt.

 1. Resebiljetter

När:

Vinnarna i tävlingen reser mellan augusti 2017 och den 31 december 2018 under högst 2 på varandra följande veckor.

Högsta värde på de resebiljetter som ges till vinnarna i tävlingen:

Vinnarna i tävlingen får resebiljetter till det resmål de valt. Inkvartering, uppehälle, försäkringar eller andra utgifter i samband med resan ska deltagarna stå för i sin helhet.

Det högsta värdet på de biljetter som delas ut är 350 EUR för varje enskild person som reser. Undantagsvis kan det högsta värdet på resebiljetter uppgå till 530 EUR per enskild person som reser i tre särskilda fall:

 1. För vinnare som avreser från eller reser till Cypern, Malta, Island eller andra yttersta randområden (t.ex. Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Azorerna och Kanarieöarna).
 2. När kostnader för inhemska resor för att nå den centrala järnvägsstationen, busstationen eller flygplatsen från vilken vinnarna ska resa för att korsa nationsgränsen överstiger 100 EUR.
 3. När resan är en klassresa till en eTwinning-partner.

Kriterier

Resor bör inte överskrida de tilldelningsbegränsningar som fastställs i föregående avsnitt. Dessutom måste resorna uppfylla två andra kriterier som kontrolleras av kommissionens uppdragstagare med ansvar för utfärdandet av biljetter:

 1. En begränsad resepåverkan [2]: för varje resande får det vägda medelvärdet av CO2-utsläpp per kilometer på grundval av det avstånd som tillryggalagts med varje transportmedel inte överstiga 200g/km.
 2. Ett rimligt förhållande mellan den tid som tillbringas på resa och tiden på resmålet: Detta förhållande bör inte överstiga 1 till 3 för en resa på högst tre dagar eller 1 till 4 för en resa längre än tre dagar. Detta syftar till att undvika att eleverna skickas ut på långa långsamma eller indirekta resor vilket leder till en förkortad vistelse på deras resmål.

Om dessa båda kriterier inte kan uppfyllas samtidigt får vinnarna välja ett annat resmål.

Genom undantag från ovanstående får vinnarna dock behålla det valda resmålet:

a) När resan är en skolresa till en eTwinning-partnerklass.

b) När de befinner sig i Cypern, Malta, Island eller de yttersta randområdena.

Viktigt är att detta initiativ endast omfattar offentliga transportmedel. Privata transportmedel som bilar och hyrda bussar kan naturligtvis användas för att nå järnvägs- eller busstationen eller färjeterminalen, men det är upp till deltagarna och täcks inte av initiativet.

Det är också värt att notera att vissa transportföretag har varit vänliga nog att ge deltagarna särskilda rabatter. Listan med dessa företag och uppgifterna om deras erbjudanden görs tillgängliga när resultaten meddelas.

 1. Besked om resultat

I början av augusti 2017 får alla sökande ett e-postmeddelande med information om:

- De har valts ut för att resa (”vinnare”).

- De inte har valts ut, men står på reservlistan.

- De inte har valts ut, och skälen till detta.

Vinnarna får sedan också alla upplysningar som behövs för de följande stegen, det vill säga vem de ska kontakta och hur de ska få sina kostnadsfria resebiljetter.

Namnen på de vinnande klasserna och projekten kommer att offentliggöras.

 1. Reservlista

Sökande som inte valts ut för att resa vars ansökningar ligger över minimikvalitetskravet och närmast under vinnarna placeras på en reservlista i fallande poängordning. Upptagande på reservlistan ger inte någon rättighet gentemot kommissionen och garanterar inte att deltagarna kommer att väljas ut för att resa i ett senare skede av det här initiativet.

Om värdet på de biljetter som delas ut till en del vinnare är lägre än det högsta värde som anges i detta initiativ (se del 5 ovan) kan kommissionen ge biljetter till sökande som finns på reservlistan. I detta syfte kommer resebokningar att ses över varje månad vilket även omfattar värdet på de resebiljetter som använts för varje vinnare.

 1. Ansvarsfriskrivning

Kommissionen ska inte hållas ansvarig för eventuella skador som åsamkats eller lidits av någon av deltagarna i tävlingen, vilket även omfattar skador som har åsamkats tredje man som en följd av eller under genomförandet av aktiviteter i samband med den här tävlingen.

Kommissionen ska inte hållas ansvarig för materiella, icke-materiella eller fysiska skador som vinnarna eller de som följer med dem kan ådra sig under resan eller under vistelsen på sitt resmål.

Deltagarna och de som följer med dem rekommenderas att teckna lämpliga rese- och sjukförsäkringar för hela resans längd. Vanligtvis ger deltagarens nationella sjukförsäkring ett grundläggande sjukförsäkringsskydd under hans/hennes vistelse i ett annat EU-land genom det europiska sjukförsäkringskortet. Men det skydd som det europeiska sjukförsäkringskortet eller den privata sjukförsäkringen ger är kanske inte tillräckligt, särskilt inte om det blir frågan om hemtransport och särskilda medicinska åtgärder. I det fallet kan en kompletterande privat försäkring vara bra. För försäkringsskyddet är skolan ensam ansvarig (vid en klassresa) eller deltagarens juridiska ombud (vid minderårigas resa på egen hand) eller resenären själv (om deltagaren inte är minderårig). Dessutom är skolan ansvarig för att deltagaren är informerad om sjukförsäkringsfrågor.

Vid en skolresa måste skolledningen ge sitt formella samtycke till utfärdande av resebiljetter. Dessutom ska skolledningen kontrollera att minderårigas deltagande i resan formellt har tillåtits av deras rättsliga ombud (som i de flesta fall är en av deras föräldrar).

 

[1]

Medlemsstater i Europeiska unionen (EU)

Belgien

Grekland

Litauen

Portugal

Bulgarien

Spanien

Luxemburg

Rumänien

Tjeckien

Frankrike

Ungern

Slovenien

Danmark

Kroatien

Malta

Slovakien

Tyskland

Italien

Nederländerna

Finland

Estland

Cypern

Österrike

Sverige

Irland

Lettland

Polen

Storbritannien

Programländer utanför EU

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Island

Liechtenstein

Norge

Albanien

Bosnien & Hercegovina

Montenegro (*)

Serbien
Turkiet

[2] Dessa utsläpp är: 14 för järnväg, 68 för bussar & turistbussar, 86 för medelstora färjor, 258 för små färjor och 285 för flygplan. Till exempel, för en resa som består av 30km med liten färja följd av 420km med tåg och som avslutas med 40km med buss blir det vägda medelvärdet: ((30x258)+(420x14)+(40x68))/(30+420+40)=33.35 g/km CO2. CO2-taket har fastställts för att undvika resor med enbart flygplan.

(*) Montenegro är i princip ett eTwinning-land. Antalet biljetter anges förutsatt att National Support Service har inrättats under tävlingsperioden. Resor till Montenegro kommer att tillåtas.

 • Administration