article image

Tala om hur du tycker att man bättre kan främja social delaktighet och gemensamma EU-värderingar

Europeiska kommissionen inledde nyligen ett öppet offentligt samråd om ”Främja social delaktighet och gemensamma EU-värderingar genom formellt och icke-formellt lärande” med målet att samla in synpunkter från många olika aktörer om vikten av att ge ungdomar gemensamma värderingar och hur utbildning och icke formellt-lärande kan bidra till att uppnå detta mål för att skapa samhällen som präglas av social sammanhållning.

Det är särskilt viktigt att få veta lärares och skolpersonals synpunkter på dessa frågor som är av yttersta vikt för utbildningsområdet. Den här enkäten ingår i en bredare samrådsstrategi för att ta reda på hur EU bättre kan stödja medlemsländerna i att främja social delaktighet och gemensamma värderingar genom formellt och icke-formellt lärande. I den undersöks också hur framgångsrik utbildning är för att hjälpa ungdomar att ta till sig gemensamma värderingar och att främja social delaktighet genom att identifiera vilka utmaningarna och målen är i detta sammanhang. 

Med enkäten utvärderas även vilka verktyg, såsom eTwinning, som bör stärkas för att göra det möjligt för ungdomar att förstå betydelsen av och ta till sig gemensamma värderingar. Under 2017 handlade eTwinning-aktiviteterna om inkludering och hur utbildning kan mobiliseras effektivt för att upprätthålla grundläggande värden som delaktighet.

Svaren som samlas in med den här enkäten kommer att användas för att utarbeta en rekommendation på EU-nivå som stöd till medlemsstaterna för att tillhandahålla utbildning som främjar social delaktighet och upprättar gemensamma värden samtidigt som den också bidrar till att förhindra radikalisering som leder till våldsam extremism.

Fyll i enkäten senast den 11 augusti 2017, tala om vad du tycker och bidra till att skapa samhällen som präglas av social sammanhållning och delaktighet genom utbildning!
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c80db834-94c5-4165-afb3-b8afbbaa2f02?draftid=710b1749-20a6-4ef8-b7fd-b9502fab4588&surveylanguage=EN