article image

Får vi presentera ”eTwinning-skolor”! En intervju med vår pedagogiska ledare Anne Gilleran

Vad är en eTwinning-skola? Och varför ska du ansöka nu? I följande samtal kommer Anne Gilleran att presentera och förklara konceptet eTwinning-skolan.

Under 2014 genomfördes en omfattande enkät med eTwinning-lärare. Ett av de viktigaste resultaten var att även om lärare märkte en stor skillnad i sitt självförtroende och arbete som ett resultat av att delta i eTwinning-projekt fick detta inte alltid ett bredare genomslag i skolan. Av lärarnas svar framgick tydligt att skolans ledningsstruktur hade stor betydelse för i vilken utsträckning de kunde utbyta eTwinning-metoder med kollegor eller använda dem även i sitt dagliga arbete. Det framkom även att

eTwinnings uppdrag för nästa utvecklingsnivå bör därför vara att se till att eTwinning har en viktig roll inte bara för att bidra till enskilda lärares professionella utveckling, utan även för att göra hela skolans undervisnings- och lärandemetoder mer innovativa oavsett utgångsläge.[1]

Under 2015 tog eTwinnings pedagogiska rådgivande grupp (en grupp med experter som reflekterar över utvecklingen av eTwinning) dessa resultat som utgångspunkt för att undersöka frågan om hur man kan skifta eTwinnings inriktning från den enskilda läraren till att få med en grupp i en skola; särskilt de som ingår i skolledningen och rektorerna. Detta skulle ske i hopp om att införa innovativa organisationsrutiner för att underlätta integreringen av framgångsrika nya sätt att undervisa och lära sig på som utvecklats genom eTwinning-projekt och initiativets aktiviteter för professionell utveckling”[2]. På så sätt föddes idén med beteckningen ”eTwinning-skola.

Vi ställde några frågor till Anne och vi är glada över att få återge hennes svar nedan!

1. Hur tror du att ”eTwinning-skolor” kommer bidra till att få med fler skolor i eTwinning?

Tanken med eTwinning-skolor är inte nödvändigtvis att öka antalet skolor som är med i eTwinning, utan att istället fokusera på att belöna de skolor som redan utför ett fantastiskt arbete med många lärare och en positiv atmosfär som stödjer utvecklingen av eTwinning i skolan. Fram till nu har belöningar i eTwinning inriktats på enskilda lärare i form av priser och Quality labels på nationell och europeisk nivå. Tanken med titeln eTwinning-skola är att utvidga erkännandet från den enskilda eTwinnaren till de skolor som har aktiva eTwinning-grupper, som främjar aktiv medverkan i eTwinning bland sina lärare och som stödjer denna medverkan.

2. Vilka är de vanligaste begränsningarna som skolor i olika länder möter som hindrar dem att dra maximal nytta av eTwinning?

Det är en väldigt omfattande fråga. Jag tror att i många fall bygger framgångsrika eTwinning-aktiviteter i en skola på en hårt arbetande och hängiven lärare som, vilket framkom i undersökningen ovan, ofta känner sig isolerad och utan stöd. Det vanligaste skälet till det är att rektorn mycket ofta inte förstår vad eTwinning går ut på och hur eTwinning kan användas för att på ett effektivt sätt främja nya metoder och färdigheter som är mer relevanta för 2000-talets syn på undervisning och lärande. Titeln eTwinning-skola kommer när den delas ut att leda till en rad skolor som kan vara föredömen för andra, vars lärare och rektorer kan bli en resurs för de andra skolor som anstränger sig för att gå ifrån en mycket traditionell syn på undervisning till något mer engagerande och samarbetsinriktat.

3. Enligt uppföljningsrapporten från 2015 kommer de flesta lärare som deltar i eTwinning från ”innovativa skolor”[3]. Hur hoppas du att ”eTwinning-skolan” också kan sprida innovation till mindre innovativa skolor eller lärare som arbetar i mindre gynnande miljöer?

Man måste vara försiktig när man använder begreppet innovativa skolor, eftersom det inte finns någon allmänt vedertagen definition av begreppet. I rapporten innebär det skolor som främjar användning av innovativa metoder, främjar samarbete mellan lärare, aktivt deltar i internationella projekt och tillämpar självutvärdering. Så som svar på frågan hoppas jag att dessa skolor blir en handledningsresurs för andra skolor i det omfattande eTwinning-nätverket. Att rektorerna och ledningen i dessa eTwinning-skolor förklarar sina åtgärder och metoder för sina kollegor t.ex. på den årliga konferensen, på särskilda konferenser för skolledare, forum, workshops och vid alla andra lämpliga tillfällen.

4. ”eTwinning-skolan” var faktiskt ursprungligen tänkt som fokus för eTwinning år 2006. Varför har det tagit så lång tid, och varför nu? Vad har förändrats?

Det stämmer. Under 2006 var det stort fokus på vad som då kallades för en strategi där hela skolan deltar i eTwinning. Men 2006 var det bara ca 10000 – 12000 lärare som deltog i vad som var en mycket ny aktivitet där huvudinriktningen låg på arbete med skolprojekt. Konceptet med eTwinning som ett nätverk för skolor hade inte utvecklats än. Det har tagit 12 år för eTwinning att utvecklas till det nätverk vi känner idag. Under de 12 åren har vi uppnått en kritisk massa med lärare och skolor som gör ett fantastiskt arbete med sina elever inom de områden jag redan har nämnt: att främja innovativa metoder med och utan teknik, att främja principerna för projektbaserat lärande, samarbete och grupparbete. Lärare och skolor som påverkar och kan påverka sina kollegor att följa deras goda exempel. Det är det som har förändrats och det är därför som tiden nu är inne för att introducera titeln eTwinning-skolan under det första kvartalet av 2000-talet.

5. Vad händer sedan? Kan föräldrar komma att bli nästa inriktning för framtida eTwinning-projekt?

En intressant fråga! Jag skulle först vilja befästa det här steget, etablera eTwinning-skolan och få mottagarna att bli en inflytelserik och positiv kraft för att främja eTwinnings värden med öppenhet och interkulturell förståelse. Det här är av särskilt stor betydelse idag i vår oroliga värld. Föräldrar står på ett sätt redan i fokus för den här rörelsen eTwinning-skolan, eftersom ett kriterium för att få titeln eTwinning-skola är om skolan aktivt har främjat eTwining bland föräldrar och i närsamhället.

1. 10 år med eTwinning, p. 49

2. 10 år med eTwinning, p. 51

3. Skolor som arbetar med innovativa metoder, främjar samarbete mellan lärare, aktivt deltar i internationella projekt och tillämpar självutvärdering