article image

National Quality Label

eTwinning Quality Labels ges till lärare med utmärkta eTwinning projekt. De visar att projektet har uppnått en viss nationell och europeisk nivå.

NATIONAL QUALITY LABEL

quality label icon

 1. Har ert eTwinning-projekt gemensamma mål och en gemensam plan?
 2. Har det avslutats eller är i slutskedet?
 3. Har du och dina elever bidragit till alla aktiviteter i projektet?
 4. Har du och dina partner ordnat gemensamma aktiviteter?
 5. Har ni tagit hänsyn till e-säkerhet och upphovsrätt?

Om svaret är JA på alla 5 kraven, varför inte ansöka om en National Quality Label?

En National Quality Label delas ut till lärare med utmärkta eTwinning-projekt och visar att projektet har nått en viss kvalitetsnivå i sitt land.

Hur man ansöker

quality label icon

 1. Logga in på eTwinning Live 
 2. Gå till Projekt
 3. Hitta ditt projekt och klicka på Ansöka om en Quality Label
 4. Fyll i alla rutor med den information som krävs och ge prov på ert arbete
 5. Du kan följa alla steg ovan för vart och ett av era projekt som du tycker förtjänar en Quality Label.

Observera: endast de 4 första inlämnade projekten kommer att beaktas och utvärderas av er NSO. Var noga med att välja ut projekt som du anser förtjänar en Quality Label.

Användbara tips

quality label icon

Skriv först in all information i ett Word-dokument och kopiera och klistra sedan in dina svar i ansökningsformuläret. Det gör att du inte förlorar det du skrivit i formuläret om det tar mer än 30 minuter att fylla i! Ge mer information om de delar av ert projekt som inte är så synliga eftersom utvärderarna kommer att se allt synligt arbete på er TwinSpace

Quality Label ges till läraren och den är personlig. Även om du arbetar med andra kollegor på din skola så bör var och en ansöka om en Quality Label och visa hur han/hon har bidragit till projektet. En Quality Label delas ut till de lärare som bidragit aktivt och synligt till projektets aktiviteter. 

Varför ansöka:

quality label icon

Konkret erkännande till lärare och skolor för den höga nivån på deras eTwinning-aktiviteter. Uppmuntrar elever att fortsätta att delta och arbeta med eTwinning-aktiviteter och ett konkret sätt att visa att deras ansträngningar har fått erkännande. Elever kan få Pupil Quality Label när deras lärare får en National Quality Label. Offentlig bekräftelse på skolans engagemang för kvalitet och öppenhet i europeiskt samarbete.

Vem beviljar Quality Label?

National Support Organisation (NSO) i varje land utvärderar skolornas ansökningar om nationella Quality Labels. Utmärkelserna delas ut under hela året, men i en del länder gäller särskilda ansökningsdatum, så det är bäst att du kontaktar din NSO för att få mer information om datum i ditt land. När ansökan har godkänts eller avslagits kommer din NSO att kontakta dig.

KRITERIER FÖR QUALITY LABELS

Pedagogisk innovation

quality label icon

 • projektet har ett originellt tema
 • i projektet används flera olika pedagogiska metoder
 • eleverna är de som tar initiativ
 • eleverna interagerar med sina partner och arbetar gemensamt med olika metoder som informationsinsamling, problemlösning, undersökningar, jämförande arbete
 • eleverna har olika roller som konstnärer, journalister, tekniker, forskare, skådespelare etc.

Integration i kursplanen

quality label icon

 • projektet är förankrat i skolans läroplan och kursplaner
 • största delen av projektarbetet utförs under skoltid
 • integreringen i kursplaner är tydlig
 • projektarbetet ger eleverna möjlighet att utveckla sina färdigheter och kompetenser
 • den projektbaserade pedagogiska ramen har förklarats och dokumenterats av läraren

Samarbete mellan partnerskolorna

quality label icon

 • gemensamma aktiviteter omfattar mer än kommunikation
 • partnerskolorna samarbetar för att genomföra gemensamma aktiviteter
 • partnerna är inte bara mottagare av information
 • gemensamma aktiviteter resulterar i ett konkret resultat

Användning av teknik

quality label icon

 • tekniken används som hjälp för alla partner att nå sina pedagogiska mål
 • verktygen är till hjälp för alla partner att samarbeta bättre med varandra

Resultat, inverkan och dokumentation

quality label icon

Synliga resultat innebär att:

 • projektresultaten presenteras online
 • eleverna medverkar på TwinSpace
 • alla steg i projektet har dokumenterats, t.ex. planering - beskrivning av aktiviteter - utvärdering - feedback
 • du utvärderar och publicerar den inverkan som projektet hade på de elever och lärare som deltog i projektet.

Använd checklistan nedan när ni planerar och genomför ert projekt för att se om ert projekt uppfyller kriterierna för Quality Label.