article image

Lärevent (korta kurser på nätet)

Vad är det? Lärevent är korta intensiva online event om olika ämnen. Dessa ämnen inriktas på pedagogiska aspekter. De leds av en expert och omfattar aktivt arbete och diskussioner bland lärare. Läreventen innehåller asynkrona och ibland synkrona aktiviteter och genomförs på ett språk som många i Europa talar. Du kan få ett intyg när du deltagit i ett event.

Vem organiserar det?

eTwinning Central Support Service

Vem kan delta? 

Alla registrerade eTwinning-lärare. Deltagare kan komma att väljas ut med hänsyn till eventets tema. Lärevent har ungefär 200 deltagare.

Tidsram? 

Lärevent pågår i 10 - 15 dagar.

Var? 

Dessa event genomförs på nätet i eTwinning-lärlabbet.

Hur kan jag ansöka? live.etwinning.net/professionaldevelopment

Om du är intresserad av att delta i något av följande tillfällen till fortbildning så logga in på eTwinning Live och kolla in fliken fortbildning.


Lärevent 2021

  1. Lärevent (kort online kurs) 2021: Att undervisa i moderna främmande språk med appar

EXPERT: Simone Pfliegel
DATUM: 13.09.2021 - 30.09.2021
SPRÅK: Engelska
MÅLGRUPP: högstadie- och gymnasielärare
ÄMNEN: språk och litteratur
NYCKELKOMPETENSER: digital, språk, läs- och skrivkunnighet
KORT BESKRIVNING: Under det här läreventet (kort online kurs) får vi lära känna olika appar för att läsa, skriva, tala och lyssna och även undervisa i grammatik på lektioner i främmande språk (läreventet bygger INTE på ett särskilt språk). Högstadie- och gymnasielärare i moderna främmande språk i Europa kan ansöka. Målen med lärventet (kort online kurs) omfattar: - Lära sig mer om appar inom de ovannämnda områdena i språklärande och att använda dem effektivt i undervisningen i moderna främmande språk, - Skapa/generera projektidéer av olika omfattning (miniprojekt för en lektion och för 4 eller fler lektioner med grupper) med olika appar, - Hitta partner för framtida eTwinning-projekt om att undervisa i språk och/eller litteratur.

  1. Lärevent (kort online kurs) 2021: Att få lärare att använda online verktyg: Historiana och att skapa aktiviteter för e-lärande

EXPERTER: James A. Diskant, fil.dr, och Gijs vans Gaans, fil.kand.
DATUM: 12.10.2021 - 26.10.2021
SPRÅK: engelska
MÅLGRUPP: alla lärare
ÄMNEN: historia, medborgarskap
NYCKELKOMPETENSER: kulturell medvetenhet och kulturella uttryck, digital, personlig, social och lärande
KORT BESKRIVNING: Detta lärevent är en kort online kurs där lärare och museipedagoger lär sig att skapa och sprida aktiviteter för e-lärande om Historiana. Dessa aktiviteter är online verktyg som har utvecklats för att elever ska kunna förbättra sina färdigheter i historiskt tänkande på många olika sätt. Målen med denna korta online kurs är att: a) förbättra lärares digitala kompetens genom att de lär känna dessa online verktyg och att de ska bli lättare att använda med eleverna b) hjälpa lärare att skapa aktiviteter för e-lärande som främjar undervisning i historia eller medborgarskap av hög kvalitet om Historiana och att göra det självständigt i slutet av kursen och c) sprida användningen av Europeana och Historiana bland lärare.

  1. Lärevent (kort online kurs) 2021: Europeiska historiens hus – en nationsövergripande syn på historia

EXPERT: Laurence Bragard, museipedagog vid Europeiska historiens hus. Gäster: Jitka Milsova, museiintendent vid Europeiska historiens hus och Étienne Deschamps, projektledare vid Europaparlamentets historiska arkiv
DATUM: 12.11.2021 - 26.11.2021
SPRÅK: engelska
MÅLGRUPP: högstadiet, gymnasiet
ÄMNEN: medborgarskap, etik, Europastudier, främmande språk, geografi och historia
NYCKELKOMPETENSER: samhällskunskap, kulturell medvetenhet och kulturella uttryck, språk, personlig, social och lärande
KORT BESKRIVNING: Läromedelsgruppen vid Europeiska historiens hus har utvecklat online ämnesresurser för att lärare och elever ska kunna koppla samman undervisningen i Europas historia med dagens värld. Vi har särskilt utvecklat detta utbildningsmaterial i anslutning till framställningen i de permanenta utställningarna i Europeiska historiens hus. Du kan i ditt klassrum, hemma eller i andra utbildningsmiljöer undersöka fyra viktiga ämnen som mänskliga rättigheter, migration, kommunikation och konflikt som alla har lika stor betydelse för våra liv idag som de hade för européer förr i tiden. Detta lärevent ger också möjlighet att bekanta sig med en ny resurs, "Europeiska val i fokus: 1979-2019". Ett centralt mål i vårt arbete är att de som använder våra resurser ska utveckla sina färdigheter i kritiskt och kreativt tänkande. Lärande i Europeiska historiens hus: • Undersöka viktiga budskap i Europeiska historiens hus • Ha ett ämnesövergripande arbetssätt • Börja med aktuella situationer eller problem • Använda historiska sammanhang som stöd för aktuella frågor/problem • Ha diskussioner som spänner över olika ämnen • Underlätta ett arbetssätt där lärande själva skapar mening.