eTwinning – Politika zasebnosti

Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje, mlade, šport in kulturo ("DG EAC"), Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo ("EACEA"), Nacionalne svetovalne službe (NSS) in Službe za podporo partnerjem (SPP) so zavezane k varovanju vaše zasebnosti.

Osebni podatki, zbrani prek strani eTwinning.net, se obdelujejo na nacionalni ravni, kjer obdelavo nadzira vaša NSS ali SPP, ali na ravni Evropske unije (EU), kjer obdelavo nadzoruje EACEA.

Vsi osebni podatki se obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.

 • Na ravni EU je v veljavi Uredba (EK) št. 2018/1725(1) o varstvu osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti.
 • Na nacionalni ravni velja za članice Evropske unije (EU) in Evropskega gospodarskega prostora (EGP) Splošna uredba o varstvu podatkov ('SUVP')(2). Vsi postopki obdelave podatkov, ki so pod nadzorom nacionalne svetovalne službe, se morajo izvajati skladno z njenimi določbami.
 • V državah, ki niso članice EU ali EEA, postopki obdelave podatkov potekajo skladno z določbami nacionalne zakonodaje, razen v primero obdelave osebnih podatkov oseb iz držav članic EU ali EEA. V tem primeru ponovno veljajo določbe SUVP.

Izjava o varovanju zasebnosti opisuje pravila, ki jih Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo, Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo, nacionalne svetovalne službe in nacionalne službe za podporo partnerjem upoštevajo pri zbiranju, obdelavi in uporabi osebnih podatkov zadevnih posameznikov v eTwinningu.

Cenimo vaše zaupanje in se želimo prepričati, da razumete našo politiko ter prakso na področju varovanja vaših podatkov v okviru projekta eTwinning.

EUN Partnership aisbl (v nadaljevanju European Schoolnet) je izvajalec Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo in vodi centralno svetovalno službo (CSS). Med nalogami izvajalca je tudi izvajanje platforme eTwinning, za katero veljajo spodnja pravila o varovanju zasebnosti.

1. Kdo je odgovoren za obdelavo vaši osebnih podatkov (upravljavec osebnih podatkov)? 

Na ravni EU – eTwinning.net

Za obdelavo vaših osebnih podatkov na ravni EU je odgovorna Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Oseba, odgovorna za postopek obdelave je:

Vodja enote A5 EACEA 

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

Avenue du Bourget 1, BE-1049 Bruselj

E-naslov: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

Na nacionalni ravni – nacionalni portali eTwinning

Upravljalec osebnih podatkov pri obdelavi podatkov na nacionalni ravni (npr. za organizacijo nacionalnih dejavnosti, glej spodaj) so posamezne svetovalne službe (nacionalna svetovalna služba ali služba za podporo partnerjem).

Podatki za stik z osebami, ki so v okviru svetovalnih služb odgovorne za obdelavo podatkov, so na voljo na spodnjih povezavah: NSS and SPP

2. Katere osebne podatke obdelujemo in kako?

Na ravni EU – eTwinning.net

V okviru eTwinninga obdelujemo naslednje osebne podatke. Seznam je izčrpen.

a) Obvezni podatki

Podatki o registriranem uporabniku: e-naslov, ime, priimek, poklic, ki ga oprava v šoli (če je učitelj, kateri predmet poučuje), jeziki, ki jih govori, starost učencev, opis uporabnika.

Podatki o šoli: informacije o šoli, npr. uradni naziv šole, naslov, kraj, e-naslov, regija in država.

Podatki o ravnatelju šole: ime, priimek, službeni e-naslov.

b) Neobvezni podatki (podatke boste vnesli le v primeru nadaljnjega sodelovanja v dejavnostih eTwinning):

Podatki o registriranem uporabniku: seznam stikov v eTwinning Live, seznam projektov, slika uporabnika, fotografije in druge informacije, povezane z uporabo portala.

Drugi podatki: registrirani uporabniki lahko sodelujejo tudi v učilnicah TwinSpace, skupinah eTwinning, izobraževalnih in spletnih dogodkih. V teh primerih uporabniki posredujejo informacije za sodelovanje v teh pobudah. Dostop do tovrstnih portalov imajo samo registrirani uporabniki. Med uporabo portala lahko posredujejo tudi druge informacije, objavljajo sporočila in drugo gradivo na forumih, v spletnih dnevnikih in drugih delih portala.

Na nacionalni ravni – nacionalni portali eTwinning

V okviru eTwinninga se obdelujejo sledeči osebni podatki:

a) Obvezni podatki – posreduje jih EACEA preko portala eTwinning.net

Podatki o registriranem uporabniku: e-pošta, ime, priimek, poklic, ki ga opravlja v šoli (če je učitelj, kateri predmet poučuje), jeziki, ki jih govori, starost učencev, opis uporabnika.

Podatki o šoli: informacije, ki se nanašajo na šolo (uradni naziv šole, naslov, e-pošta, regija in država).

Podatki o ravnatelju šole: ime, priimek, službeni e-naslov.

b) Tehnične informacije: podatki, ki jih uporabniki vnesejo v spletne obrazce, ki jih najdemo na različnih straneh platforme eTwinning.net. Dostopne so različnih nacionalnim službam.

c) Specifični podatki za pobude, ki se izvajajo na kraju samem Udeleženci se lahko odločijo za dejavnosti strokovnega razvoja, ki potekajo na kraju samem. V tem primeru bodo morda posredovali dodatne informacije, ki so recimo potrebne za organizacijo potovanja.

3. Čemu služi obdelava podatkov? 

Na ravni EU Level – eTwinning.net

Podatke obdelujemo za potrebe: 

 • informiranja o dejavnostih registriranih uporabnikov znotraj in izven eTwinninga, da vzpostavimo in ohranjamo dejavnosti spletne skupnosti,
 • omogočanja iskanja partnerjev in razvoja projektov,
 • informiranja o projektih eTwinning,
 • omogočanja komunikacije in sodelovanja med registriranimi uporabniki eTwinninga v duhu vzajemnega zaupanja in spoštovanja in
 • omogočanja in poenostavljanja spremljevalne in raziskovalne dejavnosti.

V postopku registracije za eTwinning se lahko uporabniki naročijo tudi na prejemanje glasil eTwinning.

NSS ali PSA preveri veljavnost podatkov o registriranih uporabnikih.

Redno se zbirajo zbirni statistični podatki, ki med drugim vključujejo število uporabnikov v določenem obdobju, priljubljene predmete ali države učiteljev, podatke o uporabi računa.

Na nacionalni ravni – nacionalni portali eTwinning

Svetovalne službe eTwinning informacije, ki nam jih posredujete preko platforme eTwinning.net, uporabljajo za:

 • preverjanje veljavnosti osebnih informacij uporabnika,
 • spodbujanje dejavnosti eTwinning na nacionalni ravni,
 • pošiljanje nacionalnih glasil in obvestil, 
 • sporočila za javnost, 
 • postopke registracije za tečaje in dogodke, 
 • sodelovanje v raziskavah.

Uporabniki lahko svetovalno službo tudi neposredno kontaktirajo, če želijo novice o dejavnostih eTwinning. Podatki uporabnikov, ki neposredno stopijo v stik s svetovalno službo, se uporabijo samo za potrebe odgovarjanja na sporočila in postopke registracije.

4. Kaj je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov?

Na ravni EU

Podatke obdelujemo za potrebe izvajanja opravil, ki so v javnem interesu, ali za izvajanje pooblastil, ki dodeljenih ustanovi ali telesu Unije (določeno v pravu Unij) (člen 5(1)(a) Uredbe 2018/1725);

 • ''Erasmus+': program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport, uveden z Uredbo (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. december 2013, ki razveljavi Sklepe št. 1719/2006/EK, št. 1720/2006/EK in št. 1298/2008/EK (UL L 347 z dne 20. 12. 2013, str. 50–73)
 • Izvedbeni sklep komisije z dne 18. december 2013, s katerim je bila ustanovljena ‘Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo’, ki je razveljavila Sklep 2009/336/EK (2013/776/EU): člen 3(a).
 • Pogodbe o izvajanju storitev 2017-3597, 2017-3598 in 2017-3599 med Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo ter EUN Partnership AISBL.

Obdelava, ki nima podlage v omenjenih pravnih podlagah, se izvaja na podlagi soglasja posameznika, na katerega se podatki nanašajo (člen 5(1)(d) Uredbe 2018/1725).

Na nacionalni ravni

 • Sporazum o dodelitvi sredstev med EACEA in NSS ali SPP.
 • Za informacije o pravnih predpisih, ki veljajo v vaši državi, se obrnite na vašo NSS ali SPP.

5. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Na ravni EU in nacionalni ravni

Podatke v zvezi s statistiko in raziskavami hranimo ves čas trajanja eTwinninga v zbirni, anonimni obliki.

Podatke o profilu uporabnikov hranimo največ tri leta od zadnje prijave. Leto dni po zadnji prijavi bo račun uporabnika samodejno postal neaktiven. To pomeni, da ga drugi uporabniki in zunanji obiskovalci ne bodo videli. Uporabnik bo prejel obvestilo, da profil ni več aktiven in da ga lahko aktivira s ponovno prijavo. Drugi, zadnji opomnik bo uporabnik prejel dve leti kasneje. Z njim uporabnika obvestimo, da bo po treh letih od zadnje prijave njegov profil postal dokončno neaktiven. Takrat bodo vse informacije postale anonimne.

Če želite deaktivirati ali izbrisati svoj uporabniški račun, se obrnite na centralno svetovalno službo (glej točko 6): helpdesk@etwinning.net.

Drugi uporabniki eTwinninga ne bodo videli podatkov v primeru zahtevka za deaktiviranje ali samodejnega deaktiviranja profila. Podatke bomo hranili samo v anonimni obliki, ki ne omogoča osebne identifikacije. Uporabniki z neaktivnim profilom, ki bodo želeli ponovno uporabljati platformo, se bodo morali ponovno registrirati. Podatki ostanejo na voljo v zbirni obliki. Do njih imajo s pooblastilom upravljalca lahko dostop za potrebe raziskav in spremljanja EACEA, Evropska komisija, nacionalni in regionalni šolski organi, organi, odgovorni za izvajanje eTwinninga (centralna in nacionalne svetovalne službe) ter tretje osebe (glej točko 6).

6. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu se ti podatki razkrivajo?

Na ravni EU – eTwinning.net

Dostop do podatkov v zgoraj omenjene namene je strogo omejen na:

 • Registrirani uporabniki eTwinning (po prijavi) lahko vidijo naslednje podatke o drugih uporabnikih: vse podatke, razen e-naslova uporabnikov in podatkov o ravnatelju.
 • EACEA, Evropska komisija: dostop do vseh podatkov.
 • Pooblaščeni delavci organizacije, ki imajo pogodbo z EACEA za izvajanje eTwinninga, npr. centralna svetovalna služba (European Schoolnet): dostop do vseh podatkov.
 • NSS in PSA: podatki o registriranih uporabnikih iz zadevne države.

Če ima NSS ali PSA sedež izven EU/EEA, poteka prenos osebnih podatkov v skladu z zaščitnimi ukrepi, ki so opredeljeni v sporazumu o dodelitvi sredstev med Agencijo in svetovalno službo. Uporabniki lahko upravljalca podatkov zaprosijo za kopijo zaščitnih ukrepov (glej spodaj).

Nekateri podatki, ki jih posredujejo uporabniki, bodo prikazani (samo z izrecnim soglasjem uporabnika) v delu portala eTwinning (eTwinning.net), ki je dostopen javnosti. To pomeni, da bodo podatki prosto dostopni na internetu. V tem primeru ima uporabnik pravico do izbrisa podatkov. Podatki, ki postanejo v domeni javnosti, so naslednji:

Podatki o registriranih uporabnikih: ime, priimek, šola. V primeru ambasadorjev eTwinninga se javno objavi tudi njihova slika.

Podatki o šoli: uradni naziv šole, kraj, regija, država.

Podatki o projektu: naslov, opis, jeziki, starost učencev, podatki o partnerjih, datum registracije in zaključni datum (če je na voljo).

Druge podatke, ki jih uporabniki posredujejo preko platforme eTwinning (npr. sporočila v forumih, spletne razprave in teme, datoteke in sike) lahko vidijo samo drugi registrirani uporabniki, ki imajo dostop do dela portala, kjer so objavljeni (npr. skupine eTwinning, Learning Lab, TwinSpace).

Specifične informacije tretjim osebam (npr. raziskovalnim centrom in univerzam) se lahko posredujejo tretjim osebam samo z izrecnim dovoljenjem upravljalca podatkov. V vsakem primeru se informacije prenašajo v anonimni obliki.

Osebni podatki se nikoli ne smejo uporabiti za trženje.

Na nacionalni ravni – nacionalni portali eTwinning

V namene, omenjene pod točko 3, je dostop do podatkov striktno omejen na:

 • nacionalne svetovalne službe, službe za podporo partnerjem, nacionalne ali regionalne šolske organe, ki so odgovorni za izvajanje eTwinninga na nacionalni ravni in ohranjanje stika z uporabniki v svoji državi.

Izčrpen in posodobljen seznam teh držav ter vseh NSS in PSA je na voljo na sledečih straneh: NSS in PSA

7. Kako varujemo vaše osebne podatke?

Na ravni EU in nacionalni ravni – eTwinning.net

Zbrani osebni podatki in z njimi povezane informacije se hranijo na zaščitenih strežnikih ponudnika storitev (European Schoolnet).

Pogodba s ponudnikom storitev vključuje pogodbeno klavzulo o varstvu podatkov. Ki predpisuje obdelavo podatkov, skladno z veljavno zakonodajo.

Po pogodbi morajo računalniški centri ponudnika storitev delovati skladno z varnostnimi direktivami Evropske komisije in določbami Direktorata za varnost, ki urejajo tovrstne strežnike in storitve.

NSS in PSA, ki želijo podatke obdelovati za potrebe nacionalnih dejavnosti, dostopajo do informacij, ki se hranijo na centralni ravni.

8. Kakšne pravice imate v zvezi s svojimi osebnimi podatki in kako lahko uveljavljate te pravice?

Pravico imate:

 • zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo,
 • zahtevati popravek svojih osebnih podatkov ali sami urediti svoj profil in spremeniti podatke,
 • zahtevati, pod določenimi pogoji, izbris svojih osebnih podatkov,
 • zahtevati, pod določenimi pogoji, omejitev obdelave svojih osebnih podatkov,
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim
 • ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem,
 • zahtevati prenos svojih podatkov drugi organizaciji v splošni in strojno berljivi obliki (prenosljivost podatkov),
 • kadarkoli prekličete svoje soglasje.

Po 23. članu Uredbe 2018/1725 imate pravico ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem.

Po zakonu imate tudi pravico zahtevati, da odločitve, ki vas zadevajo, niso avtomatizirane (se ne sprejemajo strojno).

Na ravni EU – eTwinning.net

Za uveljavljanje svojih pravic na evropski ravni lahko v večini primerov (dostop, popravek, omejitev, ugovor obdelavi svojih podatkov) stopite v stik z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov (EACEA), glej točko 1.

Če želite izbrisati svoje podatke iz eTwinninga, se obrnite na centralno svetovalno službo: helpdesk@etwinning.net.

Na nacionalni ravni – nacionalni portali eTwinning

Vsa vprašanja o svojih pravicah in uveljavljanju svojih pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s strani svetovalnih služb na nacionalni ravni (preko njihovih nacionalnih platform in/ali glasil in obvestil) se lahko obrnete na nadzornikom za varstvo podatkov v svoji državi (glej seznam kontaktov pod točko 1).

9. Pravica do pomoči v primeru spora, ki se nanaša na osebne podatke

Na ravni EU – eTwinning.net

V primeru kakršnega koli spora glede varstva osebnih podatkov se lahko obrnete na nadzornike. Uporabite zgoraj menjen naslov in namenski poštni predal.

Stopite lahko v stik tudi s pooblaščencem za varstvo podatkov pri EACEA: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov se lahko kadarkoli pritožite: spletna stran http://www.edps.europa.eu.

Na nacionalni ravni – nacionalni portal eTwinning

V primeru kakršnega koli spora glede varstva osebnih podatkov se lahko obrnete na odgovorne nacionalne nadzornike (glej seznam kontaktov pod točko 1).

Če se vam zdi, da so bile kršene vaše pravice do varstva podatkov, se obrnite na organe za varstvo podatkov v državi, kjer ima sedež vaša svetovalna služba.


 1. Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (Besedilo velja za EGP.) (OJ L 295, 21. 11. 2018, str. 39)
 2. Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (OJ L 119, 4. 5. 2016, str. 1-88)

 • Data privacy