article image

Naslednja izjava pojasnjuje našo politiko glede osebnih podatkov, ki jih prejmemo z vaše strani.


Pregled

Program eTwinning je inciativa Evropske unije in je del evropskega programa za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport Erasmus+. Vodi ga Evropska komisija, izvaja pa njegova Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).

Platforma eTwinning je dolžna spoštovati zasebnost svojih uporabnikov. Zagotavlja namreč zaščiteno in varno okolje, v katerem lahko šole, učitelji in učenci sodelujejo in izmenjujejo znanje. Naslednja izjava predstavlja načela, s pomočjo katerih platforma eTwinning zbira, ureja in uporablja podatke, ki jih prejme s strani uporabnikov.


1. Spletni prijavni obrazci

Platforma eTwinning – katere del so portal eTwinning, Namizje eTwinning, dnevnik projekta, spletna učilnica TwinSpace, Learning Lab in skupine – zbira in obdeluje osebne podatke, in se je dolžna ravnati po Odredbi (ES) 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki veljajo za vse institucije in organe Skupnosti ter o prostem pretoku takšnih podatkov. (Uradni list L8 z dne 12.1.2001, str. 1.).
 
Različna orodja, ki se nahajajo na platformi eTwinning, uporabnikom omogočajo pošiljanje informacij z namenom sodelovanja v dejavnostih eTwinning. Ko se preko spleta registrirajo in pošljejo še druge informacije, se podatki zberejo in nadalje obdelajo z namenom, ki je podrobno pojasnjen v točki 2. Ustrezne operacije, ki omogočajo obdelavo, so zato v pristojnosti vodje Enote A5 za poklicno usposabljanje, izobraževanje odraslih in platforme, ki je del Izvršne agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).


2. Kakšne vrste osebnih podatkov zbiramo, s kakšnim namenom in s pomočjo kakšnih tehničnih sredstev?

(a) Osebni podatki: Platforma eTwinning zbira naslednje vrste osebnih podatkov:

Obvezni podatki

 • Podatki o prijavitelju: ime, priimek, vloga, ki jo ima posameznik na šoli (je npr. učitelj, predmeti, ki jih poučuje), predmeti, ki pridejo v poštev za potencialne projekte, jezik(i) potencialnega projektu, starost učencev, ki bodo sodelovali v potencialnem projektu, elektronski poštni naslov in zamisel(i) za projekt.
 • Podatki o šoli: uradno ime šole, naslov, kraj, elektronski poštni naslov, regija in država.
 • Podatki o vodji šole: ime, priimek , službeni elektronski poštni naslov.

Prostovoljni podatki (kar pomeni, da nam lahko te podatke zaupate ali pa tudi ne)

 • Prijaviteljevi podatki: opis, seznam stikov z namizja, seznam projektov, razpoložljivost za vzpostavitev šolskega partnerstva Comenius, prejete eTwinning in druge nagrade, slika prijavitelja, fotografije in druge informacije, ki so povezane z uporabo namizja eTwining.
 • Podatki o šoli: poštna številka, številka šole, telefonska številka, spletna stran.

(b) Drugi podatki: prijavitelji lahko sodelujejo tudi v projektih Spletne učilnice TwinSpace, Skupin eTwinning, v Sobah za učitelje in Izobraževalnih dogodkih, poleg tega pa lahko vodijo tudi Dnevnik projekta. V teh primerih lahko registranti pošljejo informacije z namenom, da bi sodelovali v omenjenih inciativah. Dostop do tovrstnih platform imajo samo njihovi registrirani člani.

Evropska komisija, EACEA in EUN Partnership AISBL (Evropsko šolsko omrežje) niso odgovorni za katerokoli informacijo ali dokument naložen s strani tretjih oseb.


(c) Uporaba podatkov: shranjevanje, obdelava in razkrivanje podatkov je nujno:

 • ker prijaviteljem omogoča, da poiščejo partnerje in zaženejo projekte,
 • ker predstavlja vir informacij o dejavnostih prijavitelja v in izven eTwinninga, s pomočjo katerih se bogatijo profili uporabnikov in šol,
 • predstavlja vir informacij o eTwinning projektih,
 • ker na splošno rečeno eTwinning prijaviteljem omogoča, da komunicirajo in sodelujejo v duhu medsebojnega zaupanja in spoštovanja ter
 • omogoča in olajšuje raziskovalno dejavnost in spremljanje

Agregirani statistični podatki se zbirajo redno glede na, čeprav ne izključno, število uporabnikov v nekem specifičnem obdobju, najbolj zaželene predmete in/ali države,ki so si jih izbrali učitelji, in uporabniki računov. V prizadevanju za bogatitev izkušnje uporabnikov, lahko portal eTwinning spremlja tudi njihovo pogostost, navade, preference in nastavitve.

Podatke o vedenju uporabnikov na različnih področjih platforme eTwinning je mogoče uporabljati le za izvajanje raziskav in izvajanje monitoringa s strani EACEA, Evropske komisije in institucij, ki so zadolžene za življenje eTwinninga (tj. Centralne svetovalne službe (CSS), Nacionalne svetovalne službe (NSS) ter nacionalne in regionalne šolske oblasti) ter tretje osebe ( na primer pooblaščeni raziskovalni centri in univerze). Vsako uporabo podatkov s strani zgoraj omenjenih institucij je potrebno sporočiti upravljavcu podatkov, ki ima pravico tako uporabo zavrniti.

Podatke obdelovati je prepovedano v kakršnekoli druge namene. Pravna podlaga za omenjene procese obdelave osebnih podatkov je navedena v točki 9.


(d) Tehnične informacije: podatke zagotavljajo uporabniki sami, ko pošiljajo spletne formularje na različna področja platforme eTwinning. Platformo eTwining upravlja ponudnik uslug (Evropsko šolsko omrežje) na podlagi posebne pogodbe o nudenju uslug z EACEA. Vsi podatki so zbrani v podatkovni bazi.


3. Kdo ima dostop do vaših podatkov in komu so na voljo?

Zaradi zgoraj navedenih vzrokov je dostop do podatkov strogo omejen na:

 • prijavitelje eTwinning (po prijavi v namizje): vsi podatki razen osebnih podatkov, kot so elektronski poštni naslov prijavitelja ter podatki o vodstvu šol.
 • EACEA, Evropska komisija, vsi podatki.
 • Nacionalne in regionalne šolske oblasti, ki so zadolžene za izvajanje eTwininga na nacionalni ravni (NSS): vsi podatki o uporabnikih iz svoje države.

Uporabo podatkov s strani tretjih oseb (npr. raziskovalnih centrov in univerz) je mogoče dovoliti na podlagi posebnega dovoljenja upravljavca podatkov. Kadarkoli je to mogoče, bodo podatki obdelani anonimno, še posebno, če jih uporabljajo tretje osebe v raziskovalne namene.

Osebni podatki ne bodo nikoli uporabljeni v komercialne namene.

Nekateri podatki, ki so jih poslali uporabnik, bodo prikazani v javno dostopnem oddelku portala eTwinning, kar pomeni, da bodo splošno dostopni na internetu. To še posebno velja za:

 • Podatke o prijavitelju: ime, priimek, vloga, ki jo ima posameznik na šoli (je npr. učitelj, predmeti, ki jih poučuje), predmeti, ki pridejo v poštev za potencialne projekte, jezik(i) potencialnega projektu, starost učencev, ki bodo sodelovali v potencialnem projektu in slika (če uporabnik izrecno dovoli njeno objavo).
 • Podatke o šoli: uradno ime šole, kraj, regija, država in fotografija šole (če uporabnik izrecno dovoli njeno objavo).
 • Podatke o projektu: ime, opis, jezik, starost učencev, podatki o partnerjih, datum, prijava in opis rezultatov (če je na voljo).
 • Izobraževalne vire, ki so naloženi v razdelek Viri, če je avtor odobril javen dostop.

Ostale podatke, ki so jih poslali uporabniki platforme eTwining (npr. sporočila v forumih, spletnih razpravah in threadi, datoteke in fotografije), lahko vidijo le tisti ostali registrirani uporabniki, ki imajo dostop v področja portala, na katerega so bili ti podatki naloženi (npr. Skupine eTwinning, Leraning Lab, Spletna učilnica TwinSpace, Dnevnik projekta). Vendar pa se lahko skrbnik tega področja odloči, da bo del podatkov dostopen širši javnosti. V tem primeru ima prijavitelj pravico izbrisati informacijo, ki se nanaša na njega/njo ter informacije, ki se nanašajo na njegove/njene učence.


4. Kako ščitimo in varujemo vaše podatke?

Zbrani osebni podatki in vse z njimi povezane informacije so shranjene na zavarovanih strežnikih ponudnika storitev (Evropskega šolskega omrežja). Operacije računalniških centrov ponudnika storitev se ravnajo po varnostnih direktivah in določilih, ki jih je za te vrste strežnike in storitve izdal Direktorat za varnost.


5. Kako lahko preverite, spreminjate ali izbrišete svoje podatke?

Če želite preveriti, katere vaše osebne podatke je shranil, oziroma spremenil ali popravil odgovorni nadzornik lahko to osebno storite preko spleta. Geslo, ki ste ga vnesli ob prijavi vam omogoča, da se prijavite in posodobite svoje osebne podatke ali pa deaktivirate svoj profil. Uporabniki lahko kadarkoli zaprosijo za deaktiviranje svojega profila (podrobnosti o tem si oglejte v 6. točki).


6. Kako dolgo hranimo podatke? 

Podatki, ki se uporabljajo za statistiko in v raziskovalne namene, se hranijo ves čas trajanja eTwinninga v agregatni, anonimni obliki.

Podatki, ki so povezani s profilom uporabnika, kot je opisano v 2. točki, se hranijo eno leto od uporabnikove prijave. Po preteku enega leta od zadnje prijave, postane uporabnikov profil avtomatsko neaktiven, kar pomeni, da ga drugi uporabniki ali širša javnost ne more več videti. Uporabnik/ica prejme obvestilo, ki ga/jo obvešča, da je postal njegov/njen profil neaktiven ter da lahko svoj račun ponovno aktivira tako, da se vanj ponovno prijavi. Po dveh dodatnih letih pošiljamo drugi in končni opomin, ki uporabnika obvešča, da se njegov profil tri leta po njegovi zadnji uporabi dokončno ukinja. Tedaj postanejo anonimni vsi osebni podatki.

Če uporabnik zaprosi za deaktivacijo svojega profila ali če je profil deaktiviran avtomatsko, drugi uporabniki eTwininga ne morejo videti teh podatkov. Podatki so hranjeni le v anomimni obliki, ki ne omogoča osebne indentifikacije. Če želijo uporabniki, katerih profil je dekativiran še naprej uporabljati platformo, se morajo ponovno registrirati. Podatki ostanejo shranjeni le v raziskovalne namene in zavoljo spremljanja in so na voljo EACEA, Evropski komisiji, nacinalnim in regionalnim šolskim oblastem ter oblastem, ki izvajajo eTwinning (Centralna in nacionalne svetovalne službe) ter ostalim tretjim osebam (glej 3.točko) pod pogojem, da jim jih da na voljo upravitelj podatkov v agregatni obliki.


7. Stiki

Za vsa vprašanja glede vaših pravic ter njihovega udejanjanja povezanih z obdelovanjem osebnih podatkov (kot sta dostop in rektifikacija vaših osebnih podatkov), se prosimo obrnite na nadzornika platforme eTwining na naslov:

Head of Unit A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms
Executive Agency Education Audiovisual and Culture
Office: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Brussels
Belgium
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Če želite deaktivirati račun, vas prosimo, da se obrnete na Centralno svetovalno službo: helpdesk@etwinning.net.


8. Zahtevek

V primeru nasprotovanja katerikoli zadevi v zvezi z varovanjem osebnih podatkov lahko stopite v stik z nadzornikom na zgoraj navedeni naslov in preko službenega poštnega nabiralnika. V stik pa lahko stopite tudi z Uradno osebo za varstvo podatkov pri EACEA na naslov: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Če Uradna oseb aza varstvo podatkov problema ne razreši lahko kadarkoli vložite pritožbo Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov: spletna stran - http://www.edps.europa.eu, e-pošta - edps@edps.europa.eu.


9. Pravna podlaga

Glavni podlagi za obdelovanje podatkov sta:
(a) 4. člen Sklepa komisije 2009/336/ES z dne 20. aprila 2009, ki Izvajalsko agencijo za izobraževanje audiovizualno področje in kulturo pooblašča za vodenje akcij Evropske skupnosti na področju izobraževanja, avdiovizualnega in kulture s pomočjo Uredbe Sveta (ES) št 58/2003 (Uradni list L 101 z dne 21.4.2009, str. 21.),
(b) Akcija Program vseživljenskega učenja (2007-2013), ki je bila ustanovljena z sklepom 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 15. novembra 2006 (Uradni list L 327 z dne 24.11.2006, str.. 45.).

 • Administration
 • Copyright
 • European