eTwinning – Politika zasebnosti

Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje, mlade, šport in kulturo ("DG EAC"), Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo  ("EACEA") in nacionalne podporne organizacije (NPO) so zavezane k varovanju vaše zasebnosti.

Osebni podatki, zbrani prek strani eTwinning.net, se obdelujejo na nacionalni ravni, kjer obdelavo nadzira vaša NPO, ali na ravni Evropske unije (EU), kjer obdelavo nadzoruje EACEA.

Vsi osebni podatki se obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.

 • Na ravni EU je v veljavi Uredba (EU) št. 2018/1725(1) o varstvu osebnih podatkov v institucijah in organih Unije.
 • Na nacionalni ravni velja za članice Evropske unije (EU) in Evropskega gospodarskega prostora (EGP) Splošna uredba o varstvu podatkov ('SUVP')(2). Vsi postopki obdelave podatkov, ki so pod nadzorom nacionalne podporne organizacije, se morajo izvajati skladno z njenimi določbami.
 • V državah, ki niso članice EU ali EEA, postopki obdelave podatkov potekajo skladno z določbami nacionalne zakonodaje, razen v primero obdelave osebnih podatkov oseb iz držav članic EU ali EEA. V tem primeru ponovno veljajo določbe SUVP.

Izjava o varovanju zasebnosti opisuje pravila, ki jih Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo, Izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo ter nacionalna podporna organizacija upoštevajo pri zbiranju, obdelavi in uporabi osebnih podatkov zadevnih posameznikov v eTwinningu.

Cenimo vaše zaupanje in se želimo prepričati, da razumete našo politiko ter prakso na področju varovanja vaših podatkov v okviru projekta eTwinning.

EUN Partnership AISBL (v nadaljevanju European Schoolnet) je izvajalec Izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo in vodi centralno svetovalno službo (CSS). Med nalogami izvajalca je tudi izvajanje platforme eTwinning, za katero veljajo spodnja pravila o varovanju zasebnosti. Poleg tega podjetje Tremend Software Consulting SRL zagotavlja digitalne storitve, potrebne za upravljanje in vzdrževanje platforme eTwinning.net, in je prav tako izvajalec Izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo. Generalni direktorat za informatiko Evropske komisije (DG DIGIT) zagotavlja storitev IT gostovanja za platformo eTwinning prek spletnih storitev Amazon.

1. Kdo je odgovoren za obdelavo vaši osebnih podatkov (upravljavec osebnih podatkov)? 

Na ravni EU – eTwinning.net

Za obdelavo vaših osebnih podatkov na ravni EU je odgovorna Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo.

Oseba, odgovorna za postopek obdelave je:

Vodja enote A6 EACEA 

Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo 

Avenue du Bourget 1, BE-1049 Bruselj

E-naslov: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

Na nacionalni ravni – nacionalni portali eTwinning

Upravljalec osebnih podatkov pri obdelavi podatkov na nacionalni ravni (npr. za organizacijo nacionalnih dejavnosti, glej spodaj) so posamezne svetovalne organizacije (nacionalne podporne organizacije).

Podatki za stik z osebami, ki so v okviru svetovalnih služb odgovorne za obdelavo podatkov, so na voljo na sledeči povezavi: NPO

2. Katere osebne podatke obdelujemo in kako?

Na ravni EU – eTwinning.net

V okviru eTwinninga obdelujemo naslednje osebne podatke. Seznam je izčrpen.

a) Obvezni podatki

Podatki o registriranem uporabniku: e-naslov, ime, priimek, poklic, ki ga oprava v šoli (če je učitelj, kateri predmet poučuje), jeziki, ki jih govori, starost učencev, opis uporabnika.

Podatki o šoli: informacije o šoli, npr. uradni naziv šole, naslov, kraj, e-naslov, regija in država.

Podatki o ravnatelju šole: ime, priimek, službeni e-naslov.

b) Neobvezni podatki (podatke boste vnesli le v primeru nadaljnjega sodelovanja v dejavnostih eTwinning):

Podatki o registriranem uporabniku: seznam stikov v eTwinning Live, seznam projektov, slika uporabnika, fotografije in druge informacije, povezane z uporabo portala.

Drugi podatki: registrirani uporabniki lahko sodelujejo tudi v učilnicah TwinSpace, skupinah eTwinning in spletnih dogodkih. V teh primerih uporabniki posredujejo informacije za sodelovanje v teh pobudah. Dostop do tovrstnih portalov imajo samo registrirani in potrjeni uporabniki (»eTwinnerji«). Med uporabo omejenih delov portala lahko posredujejo tudi druge informacije, objavljajo sporočila in drugo gradivo na forumih, v spletnih dnevnikih in drugih omejenih delih portala.

Na nacionalni ravni – nacionalni portali eTwinning

V okviru eTwinninga se obdelujejo sledeči osebni podatki:

a) Obvezni podatki – EACEA jih posreduje nacionalni podporni organizaciji preko portala eTwinning.net

Podatki o registriranem uporabniku: uporabniško ime, e-pošta, ime, priimek, poklic, ki ga opravlja v šoli (če je učitelj, kateri predmet poučuje), jeziki, ki jih govori, starost učencev, opis uporabnika.

Podatki o šoli: informacije, ki se nanašajo na šolo (uradni naziv šole, naslov, e-pošta, regija in država).

Podatki o ravnatelju šole: ime, priimek, službeni e-naslov.

b) Tehnične informacije: podatki, ki jih uporabniki vnesejo v spletne obrazce, ki jih najdemo na različnih straneh platforme eTwinning.net. Dostopne so različnih nacionalnim organizacijam.

c) Specifični podatki za pobude, ki se izvajajo na kraju samem Udeleženci se lahko odločijo za dejavnosti strokovnega razvoja, ki potekajo na kraju samem. V tem primeru bodo morda posredovali dodatne informacije, ki so recimo potrebne za organizacijo potovanja.

3. Čemu služi obdelava podatkov? 

Na ravni EU Level – eTwinning.net

Podatke obdelujemo za potrebe: 

 • informiranja o dejavnostih registriranih uporabnikov znotraj in izven eTwinninga, da vzpostavimo in ohranjamo dejavnosti spletne skupnosti,
 • omogočanja iskanja partnerjev in razvoja projektov,
 • informiranja o projektih eTwinning,
 • omogočanja komunikacije in sodelovanja med registriranimi uporabniki eTwinninga v duhu vzajemnega zaupanja in spoštovanja in
 • omogočanja in poenostavljanja spremljevalne in raziskovalne dejavnosti.

V postopku registracije za eTwinning se lahko uporabniki naročijo tudi na prejemanje glasil eTwinning.

NPO preveri veljavnost podatkov o registriranih uporabnikih.

Redno se zbirajo zbirni statistični podatki, ki med drugim vključujejo število uporabnikov v določenem obdobju, priljubljene predmete ali države učiteljev, podatke o uporabi računa.

Na nacionalni ravni – nacionalni portali eTwinning

Nacionalne podporne organizacije eTwinning informacije, ki nam jih posredujete preko platforme eTwinning.net, uporabljajo za:

 • preverjanje veljavnosti osebnih informacij uporabnika,
 • spodbujanje dejavnosti eTwinning na nacionalni ravni,
 • pošiljanje nacionalnih glasil in obvestil, 
 • sporočila za javnost, 
 • postopke registracije za tečaje in dogodke, 
 • sodelovanje v raziskavah.

Uporabniki lahko nacionalno podporno organizacijo tudi neposredno kontaktirajo, če želijo novice o dejavnostih eTwinning. Podatki uporabnikov, ki neposredno stopijo v stik z nacionalno podporno organizacijo, se uporabijo samo za potrebe odgovarjanja na sporočila in postopke registracije.

4. Kaj je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov?

Na ravni EU

Podatke obdelujemo za potrebe izvajanja opravil, ki so v javnem interesu, ali za izvajanje pooblastil, ki dodeljenih ustanovi ali telesu Unije (določeno v pravu Unij) (člen 5(1)(a) Uredbe 2018/1725);

 • Uredba (EU) 2021/817 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi programa Erasmus+: Program Unije za izobraževanje in usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013 (UL L 189, 28. 5. 2021, str. 1–33).
 • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/173 z dne 12. februarja 2021 o ustanovitvi Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo.
 • Pogodba o izvajanju storitev 2020-0082 med Evropsko izvajalsko agencijo za izobraževanje in kulturo ter Tremend Software Consulting SRL.
 • Pogodba o izvajanju storitev 2020-0114 med Evropsko izvajalsko agencijo za izobraževanje in kulturo ter EUN Partnership AISBL.

Obdelava, ki nima podlage v omenjenih pravnih podlagah, se izvaja na podlagi soglasja posameznika, na katerega se podatki nanašajo (člen 5(1)(d) Uredbe 2018/1725).

Na nacionalni ravni

 • Sporazum o dodelitvi sredstev med EACEA in NPO (Vabilo k predložitvi in ​​načrt aktivnosti EACEA 17/2018, EACEA 18/2018 in EACEA ERASMUS-EDU-2022-ETWIN-NSO-IBA).
 • Za informacije o pravnih predpisih, ki veljajo v vaši državi, se obrnite na vašo NPO.

5. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Na ravni EU in nacionalni ravni

Podatke v zvezi s statistiko in raziskavami hranimo ves čas trajanja eTwinninga v zbirni, anonimni obliki.

Podatke o profilu uporabnikov hranimo največ tri leta od zadnje prijave. Leto dni po zadnji prijavi bo račun uporabnika samodejno postal neaktiven. To pomeni, da ga drugi uporabniki in zunanji obiskovalci ne bodo videli. Uporabnik ga lahko aktivira s ponovno prijavo. Po dveh letih uporabnik prejme opomnik, s katerim ga obvestimo, da bo po treh letih od zadnje prijave njegov profil postal dokončno neaktiven. Takrat bodo vse informacije postale anonimne.

Če želite deaktivirati ali izbrisati svoj uporabniški račun, se obrnite na centralno svetovalno službo (glej točko 6): delete@etwinning.net.

Drugi uporabniki eTwinninga ne bodo videli podatkov v primeru zahtevka za deaktiviranje ali samodejnega deaktiviranja profila. Podatke bomo hranili samo v anonimni obliki, ki ne omogoča osebne identifikacije. Uporabniki z neaktivnim profilom, ki bodo želeli ponovno uporabljati platformo, se bodo morali ponovno registrirati. Podatki ostanejo na voljo v zbirni obliki. Do njih imajo s pooblastilom upravljalca lahko dostop za potrebe raziskav in spremljanja EACEA, Evropska komisija, nacionalni in regionalni šolski organi, organi, odgovorni za izvajanje eTwinninga (centralna svetovalna služba in nacionalne podporne organizacije) ter tretje osebe (glej točko 6).

6. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu se ti podatki razkrivajo?

Na ravni EU – eTwinning.net

Dostop do podatkov v zgoraj omenjene namene je strogo omejen na:

 • Potrjeni uporabniki eTwinning (po prijavi) lahko vidijo naslednje podatke o drugih uporabnikih: vse podatke, razen e-naslova uporabnikov in podatkov o ravnatelju.
 • EACEA, Evropska komisija: dostop do vseh podatkov.
 • Pooblaščeni delavci organizacije, ki imajo pogodbo z EACEA za izvajanje eTwinninga, npr. centralna svetovalna služba (European Schoolnet) in ponudnik digitalnih storitev (Tremend Software Consulting SRL): dostop do vseh podatkov.
 • NPO: ima dostop do podatkov registriranih uporabnikov, predloženih na platformi eTwinning.net, z namenom potrjevanja/upravljanja njihove registracije in določenih dejavnosti (NPO imajo dostop samo do podatkov uporabnikov iz zadevne države).

Prenosi osebnih podatkov v tretje države: Določene NPO imajo sedež zunaj Evropske unije ali evropskega gospodarskega prostora v naslednjih tretjih državah: Albanija, Alžirija, Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Jordanija, Libanon, Moldavija, Tunizija, Ukrajina, Turčija, Srbija, Bosna in Hercegovina ter Severna Makedonija. Upoštevajte, da za te države EU ni sprejela sklepa o ustreznosti v skladu s členom 47 Uredbe (EU) 2018/1725, ki bi vašim osebnim podatkom po prenosu zagotavljal ustrezno raven zaščite v tretji namembni državi. Zato bo stopnja varstva vaših prenesenih osebnih podatkov odvisna od zakonodaje ali prakse te tretje države in posledično vaše pravice glede varstva podatkov morda ne bodo enakovredne tistim v državi EU/EGP ali državi s sklepom o ustreznosti. Vendar pa je NPO zavezana s klavzulami o varstvu podatkov, zlasti s tehničnimi in organizacijskimi varnostnimi obveznostmi, v okviru sporazumov o dodelitvi sredstev, podpisanih z Agencijo. Uporabniki lahko zahtevajo pridobitev kopij teh klavzul tako, da se obrnejo na upravljavca. Centralno podporno službo zavezujejo klavzule o varstvu podatkov v okviru pogodbe o storitvi, podpisane z agencijo.

Kljub temu prenos osebnih podatkov v tretje države poteka v skladu z zaščitnimi ukrepi, ki so opredeljeni v sporazumu o dodelitvi sredstev med Agencijo in nacionalno podporno organizacijo. Uporabniki lahko upravljalca podatkov zaprosijo za kopijo zaščitnih ukrepov (glej spodaj).

Nekateri podatki, ki jih posredujejo uporabniki, bodo prikazani (samo z izrecnim soglasjem uporabnika) v delu portala eTwinning (eTwinning.net), ki je dostopen javnosti. To pomeni, da bodo podatki prosto dostopni na internetu. V tem primeru ima uporabnik pravico do izbrisa podatkov. Podatki, ki postanejo v domeni javnosti, so naslednji:

Podatki o registriranih uporabnikih: ime, priimek, šola. V primeru ambasadorjev eTwinninga se javno objavi tudi njihova slika.

Podatki o šoli: uradni naziv šole, kraj, regija, država.

Podatki o projektu: naslov, opis, jeziki, starost učencev, podatki o partnerjih, datum registracije in zaključni datum (če je na voljo).

Druge podatke, ki jih uporabniki posredujejo preko platforme eTwinning (npr. sporočila v forumih, spletne razprave in teme, datoteke in slike) lahko vidijo samo drugi registrirani uporabniki, ki imajo dostop do dela portala, kjer so objavljeni (npr. skupine eTwinning, Learning Lab, TwinSpace).

Specifične informacije se lahko posredujejo tretjim osebam (npr. raziskovalnim centrom in univerzam) samo z izrecnim dovoljenjem upravljalca podatkov. V vsakem primeru se informacije prenašajo v anonimni obliki.

Osebni podatki se nikoli ne smejo uporabiti za trženje.

Na nacionalni ravni – nacionalni portali eTwinning

V namene, omenjene pod točko 3, je dostop do podatkov striktno omejen na:

 • nacionalne podporne organizacije, nacionalne ali regionalne šolske organe, ki so odgovorni za izvajanje eTwinninga na nacionalni ravni in ohranjanje stika z uporabniki v svoji državi. Vsaka nacionalna podporna organizacija lahko dostopa do osebnih podatkov uporabnikov v svoji državi.

Izčrpen in posodobljen seznam teh držav ter vseh NPO je na voljo na tej strani.

7. Kako varujemo vaše osebne podatke?

Na ravni EU in nacionalni ravni – eTwinning.net

Zbrani osebni podatki in z njimi povezane informacije se hranijo na zaščitenih strežnikih Evropske komisije, ki jih upravlja GD DIGIT in so zelo zaščiteni. Dostop do pomnilniških medijev v strežniku ima samo pooblaščeno osebje.

GD DIGIT sprejema varnost storitev gostovanja IT v skladu s politiko in okvirom informacijske varnosti Komisije ter dopolnilnim okvirjem politike informacijske varnosti DIGIT. Glej tudi Sklep Komisije C(2006)3602 z dne 16. avgusta 2006 o »varnosti informacijskih sistemov, ki jih uporablja Evropska komisija« in »Izvedbenih pravilih z dne 16. 8. 2006 o varnosti informacijskih sistemov, ki jih uporablja Evropska komisija«.

Pogodba s ponudnikoma storitev, European Schoolnet in Tremend Software Consulting, vključuje pogodbeno klavzulo o varstvu podatkov. Ki predpisuje obdelavo podatkov, skladno z veljavno zakonodajo.

NPO, ki želi podatke obdelovati za potrebe nacionalnih dejavnosti, dostopajo do informacij, ki se hranijo na centralni ravni.

8. Kakšne pravice imate v zvezi s svojimi osebnimi podatki in kako lahko uveljavljate te pravice?

Pravico imate:

 • zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo,
 • zahtevati popravek svojih osebnih podatkov ali sami urediti svoj profil in spremeniti podatke,
 • zahtevati, pod določenimi pogoji, izbris svojih osebnih podatkov,
 • zahtevati, pod določenimi pogoji, omejitev obdelave svojih osebnih podatkov,
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim
 • ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem,
 • zahtevati prenos svojih podatkov drugi organizaciji v splošni in strojno berljivi obliki (prenosljivost podatkov),
 • kadarkoli prekličete svoje soglasje.

Po 23. členu Uredbe (EU) 2018/1725 imate pravico ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem.

Po zakonu imate tudi pravico zahtevati, da odločitve, ki vas zadevajo, niso avtomatizirane (se ne sprejemajo strojno).

Na ravni EU – eTwinning.net

Za uveljavljanje svojih pravic na evropski ravni lahko v večini primerov (dostop, popravek, omejitev, ugovor obdelavi svojih podatkov) stopite v stik z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov (EACEA), glej točko 1.

Če želite izbrisati svoje podatke iz eTwinninga, se obrnite na centralno svetovalno službo: helpdesk@etwinning.net.

Na nacionalni ravni – nacionalni portali eTwinning

Vsa vprašanja o svojih pravicah in uveljavljanju svojih pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s strani svetovalnih organizacij na nacionalni ravni (preko njihovih nacionalnih platform in/ali glasil in obvestil) se lahko obrnete na nadzornikom za varstvo podatkov v svoji državi (glej seznam kontaktov pod točko 1).

9. Pravica do pomoči v primeru spora, ki se nanaša na osebne podatke

Na ravni EU – eTwinning.net

V primeru kakršnega koli spora glede varstva osebnih podatkov se lahko obrnete na nadzornike. Uporabite zgoraj menjen naslov in namenski poštni predal.

Stopite lahko v stik tudi s pooblaščencem za varstvo podatkov pri EACEA: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov se lahko kadarkoli pritožite: spletna stran http://www.edps.europa.eu.

Na nacionalni ravni – nacionalni portal eTwinning

V primeru kakršnega koli spora glede varstva osebnih podatkov se lahko obrnete na odgovorne nacionalne nadzornike (glej seznam kontaktov pod točko 1).

Če se vam zdi, da so bile kršene vaše pravice do varstva podatkov, se obrnite na organe za varstvo podatkov v državi, kjer bivate ali kjer ima sedež nacionalna podporna organizacija.


 1. Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (Besedilo velja za EGP.) (OJ L 295, 21. 11. 2018, str. 39)
 2. Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (OJ L 119, 4. 5. 2016, str. 1-88)
 • NSS
 • Online course
 • Online reputation
 • Online seminar
 • Online seminar
 • Online training/meeting
 • Partner Finding
 • Partner Finding Fairs
 • PDW
 • Pedagogical Adviser
 • Pedagogics
 • Personal development
 • Philosophy
 • Physical Education
 • Physics
 • Politics
 • Pre-primary education
 • Primary Education
 • Professional Development
 • Professional development
 • Project
 • Project Diary
 • Projects