article image

Učeča se šola

eTwinning šole povezuje na enak način kot se mesta povezujejo med seboj in tvorijo povezane skupnosti po vsem svetu. V izjavi o poslanstvu eTwinninga je zapisano, da so šole eTwinning vključujoče in inovativne učeče se organizacije. Nadalje je izpostavljeno, da so šole eTwinning učeče se organizacije, ki spodbujajo interakcijo in dinamiko znotraj šole in med šolami.

Od šolah, kot učečih se organizacijah govorimo že od leta 2005. Učeče se organizacije se hitreje prilagajajo novim okoliščinam v primerjavi s statičnimi organizacijami, ki se ne spreminjajo. To je zapisano tudi v zaključkih delovne skupine za izobraževanje in usposabljanje 2020 (1): »Šola, ki je učeča se organizacija, spodbuja vse zaposlene, da se soočajo z izzivi in izogibajo pretiranemu zanašanju na konvencionalno hierarhijo. S tem prevzamejo odgovornost za svoje delo.«

Učeča se šola raziskuje nove metode dela za boljše izobraževanje in boljše učne uspehe učencev. Osredotoča se na sedem dimenzij OECD (2016) (2):

  • Razvoj skupne vizije, ki v središče postavi izobraževanje vseh učencev in usmeri ter spodbuja neprekinjeno delovanje za doseganje individualnih in šolskih ciljev.
  • Ustvarjanje in podpiranje neprekinjenega učenja za vse – naložbe v kakovost, priložnosti vzdolž poklicne poti, ki učiteljem omogočajo neprekinjeno pridobivanje znanja in učenja skupaj z učenci.
  • Spodbujanje vzajemnega učenja med vsemi zaposlenimi – učitelji delajo skupaj in se skupaj učijo iz oči v oči in/ali na spletu. Mreženje ima pomembno vlogo na področju profesionalizacije.
  • Vzpostavitev kulture raziskovanja, inovacij in preiskovanja – spodbujanje radovednosti, samoiniciativnosti in pripravljenosti za eksperimentiranje z novimi idejami in praksami.
  • Integrirani sistemi za izmenjavo znanja in dobrih praks – šole, ki so bogate z informacijami, ustvarjajo in analizirajo pomembne podatke, ki jih uporabljajo za vrednotenje učnih rezultatov. Ocenjevanje je v služi učenja.
  • Učenje z zunanjim okoljem in iz njega. Zunanje okolje vključuje socialni, politični in gospodarski kontekst – razvoj partnerstva s starši in lokalno skupnostjo.
  • Modeliranje in širjenje vodenja izobraževanja – »vodilni učenci« lahko ustvarijo pogoje, v katerih se lahko tudi drugi učijo. Šolski vodje lahko modelirajo in spodbujajo profesionalizacijo.

Uspeh šol, ki so učeče se organizacije, je odvisen od zaupanja in zavzetosti za skupno delo. Sodelovanje v eTwinningu to priložnost ponuja v okviru evropske izobraževalne skupnosti, ki spoštuje različna mnenja, spodbuja eksperimentiranje in se veseli vseh uspehov.


Primeri dobrih praks iz šol eTwinning:

V šolskem letu 2019/2020 je centralna svetovana služba v okviru dejavnosti spremljanja in razvoja šol eTwinning tesno sodelovala s šestimi šolami eTwinning.

Vse šole so bile v določeni meri priča različnim elementom, ki jih OECD pripisuje »učečim se šolam«, ki raziskujejo nove pristope, da bi izboljšale učenje vseh učencev, s posebnim poudarkom na zgoraj omenjenih področjih.

Španska šola Col legi Sant Josep iz Navàsa se je pridružila šoli Escola Nova 21, ki šole in organizacije civilne družbe povezuje pri razvoju naprednega izobraževalnega sistema. Opredelila je tudi vizijo šole, ki vsebuje elemente poslanstva šole eTwinning. V viziji in poslanstvu šole Col·legi Sant Josep je v ospredju učenje. Učenje je orodje, ki usumerja delo učiteljev, in referenčna točka za starše.

Neprekinjen strokovni razvoj in izobraževanje šolskega osebja je še en pomemben element učečih se šol in sestavni del učiteljevega dela italijanske šole eTwinning Direzione Didatica Ottavo Circolo v Piacenzi. Leta 2019 sta namestnici ravnatelja osnovne šole in vrtca organizirali tečaje strokovnega razvoja po meri šole, da bi spodbudile sodelovanje kolegov in nadgradile njihovo znanje. Praktično usposabljanje je potekalo v šoli, in sicer v okviru dveh projektov eTwinning.

Na šoli Col·legi Sant Josep spodbujanje vzajemnega učenja in sodelovanja med vsemi zaposlenimi poteka v okviru skupnih interdisciplinarnih projektov. V šolskem letu 2019/2020 so skoraj vsi razredi sodelovali v interdisciplinarnem projektu eTwinning. Vsak razred je skozi leto izvajal krajše redne aktivnosti. To je omogočilo tesno sodelovanje in soodvisno delovanje učiteljev, ki so s kolegi delili svoje znanje in veščine.

Eksperimentalna šola Univerze v Solunu učence in učitelj spodbuja k aktivnemu delovanju. Šola goji kulturo preiskovanja, inovacij in raziskovanja na podlagi različnih šolskih in obšolskih aktivnosti. Učenci sodelujejo v procesih odločanja, in sicer tako da organizirajo spletna usposabljanja za starše. Učenci so pripravili in izvedli niz spletnih tečajev (8 lekcij) v aplikaciji Moodle. Tečaji so obravnali IKT, GDPR in e-varnost. Z njimi so se učenci borili proti digitalni izključenosti odraslih. Pri tovrstnih aktivnostih učenci prevzamejo odgovornost za svoje učenje in so obenem tudi aktivni nosilci sprememb v procesu šolskih inovacij.

Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi je turška šola eTwinning iz Antalye. Šolsko osebje učence spodbuja k aktivnemu sodelovanju v procesih odločanja. Imajo dijaške svete, ki tesno sodelujejo z mestno pravniško zbornico. Šola se uči skupaj z zunanjimi okolji in od njih. Šola je dobro povezana z lokalno skupnostjo. Lycée des métiers Louis Blériot, francoska poklicna srednja šola eTwinning v Trappesu, dela z ranljivimi skupinami učencev in učenci s posebnimi učnimi potrebami. Šola pripravlja razstave in različne dogodke, kot so Erasmusovi dnevi, dnevi evropske listine, dnevi listine Erasmus+, na katerih učenci predstavijo svoje delo. Na teh srečanjih in dogodkih ima šola vlogo izobraževalnega vozlišča za učence, njihove starše in širšo skupnost.

Romunska šola Scoala Gimnaziala nr.17 Botosani je lep zgled, ki mu sledijo številne druge šole. Učiteljem in drugemu šolskemu osebju ponuja priložnost, da postanejo vodje. Šola aktivno goji in razvija vodenje na področju izobraževanja. To počnejo v obliki formalnega in neformalnega usposabljanja ter ob podpori inšpektorata za šolstvo. Učitelji delijo svoje izkušnje in pedagoško prakso, odgovarjajo na vprašanja in pomagajo kolegom drugih šol, organizirajo individualna srečanja in ponujajo svoje primere dobrih praks. V okviru eTwinninga organizirajo spletne dogodke in predstavitve projektov, na katerih radi spregovorijo tudi o izzivih, s katerimi se soočajo, in rešitvah, ki so jih našli.

Vseh šest šol je pripravilo tudi načrt ukrepov za razvoj šole. Med pripravo načrta so šole pridobivale in izmenjavale znanje znotraj šole in v sodelovanju z drugimi šolami.


1. Evropska komisija (2018), Teachers and school leaders in schools as learning organisations: Guiding principles for policy development in school education. https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/Governance/2018-wgs4-learning-organisations_en.pdf

2. OECD (2016), What makes a school a learning organisation? A guide for policy makers, school leaders and teachers. https://www.oecd.org/education/school/school-learning-organisation.pdf