article image

Šole eTwinning in deljeno vodenje: predstavitev poročila eTwinning za leto 2020

eTwinning vsako leto podeli znak Šola eTwinning več sto šolam.

Šole eTwinning izvajajo kakovostne dejavnosti eTwinning, intenzivno in odgovorno sodelujejo v eTwinningu ter so zavzete zagovornice celotnega šolskega pristopa, ki predvideva timsko sodelovanje učiteljev in šolskega vodstva.

Poročilo eTwinning za leto 2020 obravnava delovanje šol eTwinning in njihovo izvjanje deljenega vodenja. Šolske prakse preučuje na podlagi analize kvantitativnih podatkov in kvalitativnih raziskav. Kvantitativne podatke smo zbrali s pomočjo ankete, in sicer jeseni leta 2019. V anketi je sodelovalo 1.261 šol eTwinning. V okviru ankete so opisali svoje delo na petih področjih, ki so opredeljana v izjavi o poslanstvu šol eTwinning. Preiskava kakovosti se je osredotočila na študije primerov šestih šol eTwinning, ki jih je 18 mesecev usmerjala (iz oči v oči in prek spleta) centralna svetovalna služba eTwinning.

V nadaljevanju vam predstavljamo ključne ugotovitve poročila:

1. Šole eTwinning se zavzemajo za deljeno vodenje.

 Dobro razumevanje in aktivno uveljavljanje načel skupnega vodenja so dokaz za to, da šole eTwinning podpirajo možnost bolj prilagodljive vodstvene strukture.

2. Šole eTwinning se zavzemajo za sodelovanje, izmenjavo in timsko delo.

Učitelji in učenci tesno in učinkovito sodelujejo, četudi bi lahko sodelovanje med učitelji in učenci še bolj razširi tudi na aktivnosti izven projektov eTwinning.

3. Šole eTwinning so lahko drugim šolam za zgled, a bo potrebno nekaj več truda vložiti v mreženje.

 Čeprav so šole eTwinning pogosto učna središča za druge šole, imajo učitelji občutek, da Šole še niso pripravljene na mreženje in sodelovanje med šolami.

4. Šole eTwinning so vključujoče in inovativne izobraževalne organizacije.

Šole eTwinning gojijo kulturo preiskovanja, inovacij in raziskovanja. Takšna kultura v središče postavi učence in ceni njihovo raznolikost.

5. Šole eTwinning bi morale bolj proaktivno sodelovati v lokalni skupnosti.

Šole eTwinning bi morale ponuditi močnejšo podporo lokalni skupnosti in tako utrditi vlogo Šol v lokalnem okolju.

Za zaključek naj povemo, da znak šol eTwinning ni samo »potrdilo o kakovosti«. Znak uradno prepozna potencial šol, ki ga prejmejo. Svoje vire in energijo bi lahko usmerile v modro spodbujanje, prepoznavnost in prilagodljivost, ki so ključni elementi deljenega vodenja. Šole eTwinning so lahko svetilniki, ki usmerjajo šole v lokalnem okolju in jih spodbujajo k sodelovanju v eTwinningu.

Poročilo bo v celoti objavljeno leta 2021. Povzetek poročila je že na voljo tukaj.

EN, DE, ES, FR, IT PL - pdf.