article image

eTwinning v Španiji: šolanje na domu

Šole po vsem svetu so še vedno zaprte. To močno vpliva na življenje učiteljev in učencev ter na izobraževalne procese.

V okviru eTwinninga smo se od začetka pandemije leta 2020 skušali odzvati na nove potrebe učiteljev in učencev na najrazličnejše načine ter prilagoditi našo platformo potrebam izobraževanja na domu.

Javier Gascuena v Španiji poučuje že 12 let. Trenutno poučuje na srednje veliki šoli IES Ciudad Jardin v predmestju Málage, ki ima 53 učiteljev in okoli 600 učencev.

 Austria1

Šola ponuja redni srednješolski program, priprave na maturo (v šp. »bachillerato«) in poklicno usposabljanje (na področju IKT). Javier pravi, da se je vodstvo šole za eTwinning odločilo v sklopu ukrepov za uvajanje novih, aktivnih metod dela, ki so usmerjene v učence. Ukrepi so namenjeni odpravljanju problemov, kot so izključenost, slabi učni rezultati in predčasno opuščanje šolanja.

Tako za Javierja kot za vse ostale učitelje so trenutne okoliščine polne izzivov: 

Ob izbruhu pandemije se je španska vlada odločila, da bodo od 14. marca 2020 do konca šolskega leta vse šole zaprte. Sledil je kaos na področju izobraževanja. Učitelji in drugi pedagoški delavci so se poskušali povezati z učenci, vodstvo šole je poskušalo organizirati spletni pouk, pripravljali so video priročnike za učitelje brez naprednih digitalnih kompetenc itd.

Ko so bili učenci in učitelji pripravljeni na spletni pouk, smo ponovno začeli poučevati. Zjutraj sem vedno prebral elektronska sporočila, da bi ohranil stike z učenci in kolegom pomagal odpraviti tehnične težave. Za delo smo izbrali platformo Moodle, zato sem se po pregledu pošte vedno prijavil v Moodle, pogledal, če so učenci v vmesnem času delali na platformi in pregledal njihovo delo ter pripravil povratne informacije za njih. Za učne ure sem se trudil uporabljati zanimiva gradiva, ki temeljijo na kompetencah, da bi ohranjal zanimanje in pozornost učencev. S partnerji v eTwinningu smo pripravili tudi nekaj konferenc in nekaj učnih ur posvetili pripravi omenjenih konferenc.

Nekaj let dela na projektih eTwinning nam je bilo vsem, tako učiteljem kot učencem, v veliko pomoč. Prehod z analognega in fizičnega na e-izobraževanje prek ekrana je bil tako veliko lažji in hitrejši. Imeli smo izkušnje s sodelovanjem prek interneta, zato smo pri pouku ves čas uporabljali vse veščine, ki smo jih pridobili v okviru projektov eTwinning.

Že od vsega začetka sem se odločil, da bom eTwinning uporabil kot metodo za poučevanje kurikuluma pri pouku angleškega jezika in za razvoj šolskih veščin ter kompetenc.

eTwinning mi je omogočil načrtovanje aktivnosti, v okviru katerih učenci z različnih koncev sveta skupaj pripravijo končni izdelek. Pri tem je uporaba angleškega jezika ključnega pomena. Tako je za učence angleščina, ki jo poučujem, orodje za doseganje ciljev in motivacijski dejavnik. eTwinning je spremenil tudi način uporabe tehnologije. Sedaj tehnologijo uporabljamo na veliko bolj kreativen način in veliko bolje razumemo koncepte, kot sta spletni bonton in spletna varnost.

 Austria1

Javier je na podlagi svojih bogatih izkušenj z eTwinningom pripravil zanimive in zabavne spletne učne ure iterdomače naloge. V nadaljevanju navajamo nekaj njegovih idej:

  • V TwinSpacu ustvarite oglasne deske, kjer lahko učenci objavljajo svoje ideje glede določene teme in se odzivajo na objave drugih učencev.
  • Obravnavajte specifične teme in pripravite skupne digitalne izdelke, npr. videoposnetke, predstavitve, dokumente itd.
  • Oblikujte sobe pobega na podlagi vsebin različnih predmetov.
  • Pripravite interaktivne učne ure pri katerih učenci ne poslušajo samo predavanja, temveč aktivno sodelujejo in sprejemajo skupne odločitve.
  • Pripravite video igrico na podlagi vsebine projekta in jo po potem igrajte skupaj na spletu.

Javier učence vedno spodbuja k sodelovanju. Aktivno jih vključuje v načrtovanje aktivnosti in jim dovoli, da sami začrtajo cilje, ki jih želijo doseči. Obenem jih aktivno vključuje tudi v procese (formativnega) ocenjevanja. Naloge so vedno povezane s temami, ki učence zanimajo. Projektno učenje je ključnega pomena za uspešno izobraževanje na domu, ki se približa izkušnji v klasični učilnici.