Belgija

  • 3513

    Projekti
  • 7662

    Učitelji
  • 2291

    Šole

Kontaktne informacije

Country flag

EPOS vzw

Stiki: info@etwinning.be
Spletna stran: https://www.etwinning.be

eTwinning Koordinierungsstelle in der DG

Jugendbüro der DG
Stiki: etwinning@jugendbuero.be
Spletna stran: http://www.jugendbuero.be/unsere-programme/erasmusplus/etwinning/

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

(Ministry of the French Community of Belgium)
Stiki: etwinning@cfwb.be
Spletna stran: http://www.enseignement.be/etwinning