article image

Certifikát Škola eTwinning – uznanie pre Školy eTwinning

Za účelom poskytnúť uznanie za prácu v programe eTwinnig realizovanú na školskej úrovni je teraz k dispozícii nový certifikát, o ktorý môžete požiadať – certifikát Škola eTwinning.

Koncept uznania za prácu vykonanú v programe eTwinning existuje od začiatku vo forme udeľovania certifikátov kvality učiteľom za ich projekty na národnej, ako aj európskej úrovni. Tieto certifikáty sa však týkajú len práce jednotlivých učiteľov v rámci projektov. Za účelom poskytnúť uznanie za prácu realizovanú na školskej úrovni je teraz k dispozícii nový certifikát, o ktorý môžete požiadať – certifikát Škola eTwinning.

Zásadou, z ktorej vychádza tento nový certifikát je, že program eTwinning chce poskytnúť uznanie a ohodnotiť zapájanie sa, angažovanosť a odhodlanie nielen jednotlivých realizátorov programu eTwinning, ale aj tímov učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl v rámci tej istej školy.

Koncept nadobudnutia štatútu Škola eTwinning predstavuje cestu rozvoja s merateľnými prvkami, ktoré sa dajú objektívne hodnotiť. Nejde o súťaž, ale skôr o postup z jednej úrovne na ďalšiu..

Prečo požiadať o udelenie certifikátu Škola eTwinning?

Ocenené školy:

Zamestnanci a riaditelia ocenených škôl získajú pozvanie zapojiť sa do špecializovaných programov profesionálneho rozvoja.

Kritériá

Proces získania certifikátu Škola eTwinning pozostáva z dvoch fáz.

Fáza jedna

je automatická kontrola nasledujúcich troch bodov:

  • Škola je zaregistrovaná v programe eTwinning viac ako dva roky
  • V čase podávania žiadosti sú so školou spojení aspoň dvaja učitelia aktívne zapojení do programu eTwinning.
  • Škola má európsky projekt eTwinning, ktorý získal národný certifikát kvality (za posledné dva roky pred podaním žiadosti).

Ak škola splní tieto požiadavky, všetci zaregistrovaní realizátori programu eTwinning v škole budú prostredníctvom e-mailu vyzvaní, aby vyplnili sebahodnotiaci formulár žiadosti, ktorý je k dispozícii na stránke eTwinning Live.

Fáza dva

pozostáva z vyplnenia vyššie uvedeného sebahodnotiaceho formulára žiadosti realizátorom programu eTwinning v škole, ktorý sa týka nasledujúcich šiestich kritérií:

  • Kritériá A. Škola musí preukázať činnosti dokazujúce povedomie učiteľov/žiakov o zodpovednom používaní internetu
  • Kritériá B. Škola musí preukázať aktívnu spoluprácu v skupine troch alebo viacerých učiteľov pri realizácii činností eTwinning
  • Kritériá C. Škola musí preukázať, že aspoň dve skupiny žiakov školy sú zapojené do realizácie projektov eTwinning
  • Kritériá D. Škola musí preukázať, že dvaja učitelia školy aktívne zapojení do programu eTwinning sa zúčastnili na jednej alebo viacerých vzdelávacích aktivitách
  • Kritériá E. Škola musí verejne preukázať svoju účasť na realizácii programu eTwinning, napríklad vystavením loga eTwinning alebo charakteristiky svojich činností eTwinning na webovej stránke školy alebo dôkazmi zo školského propagačného /politického dokumentu alebo brožúry
  • Kritériá F. Škola musí preukázať, že sa uskutočnila propagačná činnosť eTwinning v rámci školy alebo miestnej komunity v roku udelenia ocenenia.

Školy budú musieť poskytnúť dôkazy ohľadom jednotlivých požadovaných kritérií a konečné znenie žiadosti musí potvrdiť riaditeľ/manažér školy.

Udeľovanie certifikátu Škola eTwinning 2018 – 2019

Kliknite sem, ak si chcete pozrieť kompletný zoznam ocenených škôl.

Udeľovanie certifikátu Škola eTwinning 2019 – 2020

Kliknite sem, ak si chcete pozrieť kompletný zoznam ocenených škôl.