article image

Ceny eTwinning

Európske ceny eTwinning

Ocenených v hlavnej kategórii finančne podporí Európska komisia, a to v štyroch vekových kategóriách.

žiaci vo veku do 6 rokov

žiaci vo veku 7 - 11 rokov;

žiaci vo veku 12 - 15 rokov;

žiaci vo veku 16 - 19 rokov. 

Podmienky

Aby bolo možné prihlásiť projekt do súťaže, musel mu byť v ktoromkoľvek roku jeho realizácie udelený európsky certifikát kvality. Všetky projekty musia preukázať, že boli aktívne v školskom roku 2017-2018.

Poznámka. Ak projekt zvíťazí, len tí partneri, ktorí získali národný certifikát kvality, budú oprávnení zúčastniť sa na akciách súvisiacich s udelením ceny.

Každý projekt môže byť do súťaže o európske ceny eTwinning prihlásený iba raz s výnimkou projektov, pri ktorých sa preukáže významný pokrok v ich realizácii. V takýchto prípadoch môžu príslušné národné podporné služby zvážiť jeho nomináciu druhýkrát.

Pravidlá

Čo je to prihláška?

Prihláška sa odosiela za projekt spolupráce európskych škôl, pri ktorej sa využívajú informačné a komunikačné technológie. Vyústením realizácie projektu je konkrétny výsledok, ktorý bude posudzovateľom konkrétne dokumentovať, v čom spočíva hodnota realizovaného projektu, ako i o priebehu jeho realizácie a konkrétnom výsledku. Každá prihláška musí obsahovať:

  • názov realizovaného projektu;
  • informáciu o projekte obsahujúcu vekovú kategóriu realizátorov projektu, ako i odkazy a dokumenty súvisiace s výsledkami jeho realizácie;
  • charakteristiku projektu obsahujúcu rôzne aspekty jeho realizácie, ako je to uvedené v kritériách pre udelenie ceny (v každom z jednotlivých oddielov kritérií maximálne 150 slov).

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:

** Je dôležité, aby odosielatelia prihlášok zverejnili čo najviac informácií o realizácii prihláseného projektu. Členovia poroty nemajú prístup ku všetkým materiálom, napríklad k priestoru pre spoluprácu, ak nie je zverejnený. Poskytnite, prosím, prístupové údaje a heslo vášho priestoru pre spoluprácu, aby sa s jeho obsahom mohli hodnotitelia projektu oboznámiť. **

Ak je to možné, prihláška by mala obsahovať i doplňujúce informácie, ako napríklad  už udelené ocenenia, ktoré projekt získal, súťaže, do ktorých už bol zapojený, jeho financovanie a podobne.

Právne a etické otázky

Všetky prihlášky a príspevky musia byť v súlade s európskymi právnymi normami, ktoré sa týkajú autorských práv. Ak je informačný prameň jasne identifikovateľný, je potrebné používať citácie. Fotografie, filmové a zvukové záznamy a iné multimédiá sa môžu využívať iba v prípade, že boli vyrobené v škole, prípadne ak ich autor vyjadrí jasný súhlas s ich použitím alebo v prípade, že záznamy sú voľne prístupné, napríklad Clip Art. 

Odoslané prihlášky do súťaže o ceny eTwinning, ako i pripojené záznamy a príspevky ostávajú vlastníctvom školy, príslušnej inštitúcie alebo učiteľa. Európska komisia, centrálna a národné podporné služby eTwinning majú právo sprístupniť odoslané materiály pre účely výchovy a vzdelávania na webe, CD-ROM a iných médiách odo dňa odoslania do záverečného termínu.

Posudzovanie projektov

Porotcovia budú brať do úvahy tieto kritériá:

  • Pedagogická inovácia. Ako tvorivé a inovačné sú ciele a obsah projektu, prístup k nemu, metódy práce použité pri jeho realizácii, výsledky realizácie projektu a spôsob ich zverejnenia, ako i propagácia projektu. 
  • Integrácia do časovo-tematických plánov. Ako je realizácia projektu v súlade s obsahom základých pedagogických dokumentov.
  • Komunikácia a výmena informácií medzi partnerskými školami. Ako učitelia a žiaci partnerských škôl komunikujú a spolupracujú pri realizácii projektu (teda či si nevymieňajú iba výsledky jeho realizácie, ale či aktívne spolupracujú).
  • Spolupráca partnerských škôl
  • Využívanie moderných technológií. Ako tvorivo realizátori projektu využívajú informačné a komunikačné technológie, či sa neobmedzujú iba na používanie e-mailu.
  • Výsledky, prínos a dokumentácia. Aké sú výsledky realizácie projektu a prečo si zaslúži ocenenie. 

Ako požiadať

Všetky prihlášky sa odosielajú kliknutím na príslušný odkaz na eTwinning Live.

Kliknite na záložku „projekty“ a odkaz nájdete v zozname možností pod opisom projektu.

Ceny v špeciálnych kategóriách

Cena za projekty realizované v španielskom jazyku

Finančne je podporená španielskym ministerstvom školstva, kultúry a športu.

V tejto špeciálnej kategórii bude ocenený projekt, ktorý využíva španielčinu ako základný komunikačný jazyk alebo je zameraný na inovatívne vyučovanie španielčiny.

Cena za projekty realizované vo francúzskom jazyku

Finančne je podporená francúzskou národnou podpornou službou eTwinning v spolupráci s Medzinárodnou asociáciou učiteľov francúzštiny.

V tejto špeciálnej kategórii bude ocenený projekt, ktorý využíva francúzštinu ako základný komunikačný jazyk alebo je zameraný na inovatívne vyučovanie francúzštiny.

Cena Marie Skłodowskej-Curie

Finančne je podporená poľskou národnou podpornou službou eTwinning.

Táto špeciálna kategória bola vytvorená na počesť života a práce Marie Skłodowskej-Curie, jednej z prvých vedkýň, nositeľky dvoch Nobelových cien, a to za fyziku i za chémiu. Cena bude udelená najlepšiemu projektu, ktorý bol zameraný na akúkoľvek tému z oblasti matematiky a prírodných vied. Môže ísť i o projekt z inej oblasti, ktorý je zameraný na život a prácu Marie Skłodowskej-Curie.

Cena Yunusa Emreho za humanizmus a medzikultúrne porozumenie

Finančne je podporená tureckou národnou podpornou službou eTwinning.

Yunus Emre bol jednoduchý turecký básnik a sufijský mystik žijúci v 13. a 14. storočí. Zakladal si na tom, že písal, spieval a rozprával pravým tureckým jazykom toho obdobia. Najdôležitejším konceptom vo filozofii Yunusa Emreho je láska k ľudstvu, ktorý vysiela ľudstvu jasné posolstvo – žiť spoločne v mieri bez ohľadu na náboženstvo, jazyk či rasu. Cena bude udelená projektom, ktoré zvýšia informovanosť a porozumenie posilnením medzinárodného dialógu medzi účastníkmi projektu z partnerských krajín.

Cena za projekty realizované v anglickom jazyku

Cenu finančne podporuje Britská rada.

Táto cena sa udeľuje projektom, v ktorých je angličtina hlavným komunikačným jazykom a ktoré sú zamerané na tému solidarita alebo na riešenie problémov medzi komunitami alebo krajinami. Projekty musia realizovať žiaci vo veku 12-15 rokov alebo 16-19 rokov.

Stredomorská cena

Cenu finančne podporuje grécka, cyperská, francúzska, španielska, talianska, portugalská, albánska a chorvátska národná podporná služba.

Stredomorská cena je určená projektom, ktoré sa zaoberajú Stredozemným morom, jeho prostredím, históriou, kultúrou, stravou, turizmom a všetkými témami, ktoré s ním súvisia. Stredozemné more predstavuje hlavnú superdiaľnicu pre dopravu, obchod a kultúrnu výmenu medzi rozličnými ľuďmi. O cenu sa môžu uchádzať všetky vekové kategórie a všetky krajiny, ktoré pracovali na projekte súvisiacom so Stredozemným morom.

Cena Peja Javorova za projekty, ktoré podporujú lásku k čítaniu medzi mladými ľuďmi

Cenu finančne podporuje bulharská národná podporná služba.

Cena bude udelená projektom, ktorých hlavným cieľom je podporiť lásku k čítaniu medzi mladými ľuďmi. Cena bola pomenovaná podľa jedného z typických predstaviteľov bulharskej literatúry, Pejovi Javorovovi. O cenu sa môžu uchádzať projekty všetkých vekových kategórií a zo všetkých krajín.

Cena za občianstvo

Cenu finančne podporuje francúzska a nemecká národná podporná služba.

Táto kategória oceňuje projekty, ktoré sa zameriavajú na objavovanie postupov v oblasti aktívneho občianstva, buď z historického hľadiska, alebo skúmajú práva a povinnosti občanov v skutočnom svete, ako aj digitálnom svete 21. storočia.