article image

Orientácia

Na začiatku projektu je orientačná fáza, v ktorej sa predstaví námet a téma projektu. Študenti sa tiež dozvedia , čo a ako sa budú učiť počas projektu, aký bude harmonogram, ako budú hodnotení, aký bude komunikačný rámec, atď.

Je dôležité, aby sa žiaci zapájali od samého začiatku a mali pocit vlastníctva. Učenie sa s programom eTwinning dáva žiakom pocit slobody, ale zároveň aj zodpovednosti.

Účastníci by mali mať na začiatku projektu možnosť vyjadriť svoje očakávania. Avšak v priebehu projektu by mali mať ďalšie možnosti poskytnúť spätnú väzbu.

Súčasťou orientačnej fázy je pútavá činnosť na predstavenie témy projektu. Mala by súvisieť s realitou a svetom žiakov. Žiaci by mali mať pocit, že sú tvorcami obsahu a že majú priestor na osobnú iniciatívu.

NAVRHOVANÉ ČINNOSTI

        1. Myšlienková mapa: účastníci vytvoria vedúcu otázku na danú tému, alebo vypracujú zoznam súvislostí medzi témou a ich osobným životom. Výsledky sa prezentujú v myšlienkovej mape.

        Navrhované technológie: http://bubble.us, http://mindmeister.com, http://mindomo.com

        2. Harmonogram: účastníci si vytvoria harmonogram so všetkými činnosťami projektu a úlohami s termínmi ukončenia pre každú činnosť. Takto budú študenti a učitelia oboznámení s časovým rámcom a budú si vedieť efektívnejšie zorganizovať prácu.

        Navrhované technológie: www.timetoaster.com

        3. Diskusia o netikete, za ktorou nasleduje tvorba dokumentu (infografika, plagát) o netikete projektu.

        Navrhované technológie: fórum v priestore TwinSpace