All Project Kits

Príliš mladý voliť, dostatočne starý urobiť zmenu!

Difficulty level : stredne pokročilí
  • Úroveň : Od15 do 19
  • Kľúčové kompetencie : Gramotnosť / Kultúrne povedomie a prejav / Občianska / Osobná / sociálna a vzdelávacia

    Tematické oblasti : dejepis / dejiny umenia / etická výchova / európske štúdiá / medzipredmetové vzťahy / občianska náuka / politológia / sociálne vedy / sociológia / umenie a kultúra
Project Kit picture
Podľa článku 10.3 ZEÚ Lisabonskej zmluvy (2009), „má každý občan právo zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie“. Mladí ľudia by nemali byť vylúčení z tohto procesu. Mali by sa brať do úvahy ich obavy a záujmy týkajúce sa súčasných záležitostí a mali by sa vypočuť ich názory. Je dôležité objasniť študentom, že demokratickú účasť nedosiahnu len prostredníctvom hlasovania vo voľbách, ale najmä účasťou na rozhodovaní v každodennom živote.
Cieľom tohto balíka je predstaviť študentom hodnoty demokracie a podporiť ich záujem o formovanie názorov a budovanie postojov pre aktívnu účasť na dianí v spoločnosti a v politike. Prostredníctvom spolupráce sa študenti z partnerských krajín oboznámia s rôznymi demokratickými postupmi, dozvedia sa o svojich právach a úlohe zodpovedných občanov a získajú informácie o tom, ako sa aktívne zúčastňovať na občianskom procese.

Predstavenie partnerov

Zobraziť viac

Orientácia

Zobraziť viac

Komunikácia

Spolupráca

Zobraziť viac

Hodnotenie

Zobraziť viac

Ďalšie

Zobraziť viac