Vyjadrite sa k vášmu vzdelávaniu!

Difficulty level : začitočníci
  • Úroveň : Od10 do 15
  • Kľúčové kompetencie : Gramotnosť / Kultúrne povedomie a prejav / Občianska / Osobná / sociálna a vzdelávacia

    Tematické oblasti : etická výchova / medzipredmetové vzťahy / občianska náuka / politológia / sociálne vedy / sociológia / umenie a kultúra
Project Kit picture
Školy sú mikrokozmom komunít, v ktorých existujú. Predstavujú perfektné prostredie, ktoré umožňuje študentom nielen učiť sa občiansku výchovu a dozvedať sa o demokratických hodnotách, ale aj zažívať demokraciu vo všetkých aspektoch školského života a rozvíjať spôsob, akým sa stávajú občanmi. V demokratickej škole by sa mali študenti a učitelia rovnomerne podieľať na formovaní školského života a takto si uplatňovať svoje právo vyjadriť sa k záležitostiam, ktoré na nich vplývajú. Činnosti v tomto balíku sú zamerané na to, aby podporili deti v rozvoji demokratických hodnôt v rámci ich školských komunít a zabezpečili, aby študenti porozumeli svojim právam a povinnostiam a mali stratégie na tvorbu inkluzívneho a rovnoprávneho školského prostredia pre všetkých.

Predstavenie partnerov

Zobraziť viac

Orientácia

Zobraziť viac

Komunikácia

Spolupráca

Zobraziť viac

Hodnotenie

Zobraziť viac

Ďalšie

Zobraziť viac