Žiť v harmónii!

Difficulty level : začitočníci
  • Úroveň : Od10 do 15
  • Kľúčové kompetencie : Gramotnosť / Kultúrne povedomie a prejav / Občianska / Osobná / sociálna a vzdelávacia

    Tematické oblasti : etická výchova / medzipredmetové vzťahy / občianska náuka / sociálne vedy / sociológia / umenie a kultúra
Project Kit picture
Školské vzdelávanie by sa nemalo zameriavať len na zručnosti a vedomosti, ktoré študenti nadobúdajú, ale aj na ich povahu a to, akými ľuďmi sa stanú. Činnosti v tomto balíku sú zamerané na pomoc študentom objaviť hodnoty, ako sú záujem a súcit, úcta, zodpovednosť, porozumenie, tolerancia, začlenenie, mier, jednota, láska a odpustenie a na to, ako ich uplatňovať v každodennom živote. Prostredníctvom spoločnej práce si študenti uvedomia, že tieto hodnoty môžu viesť k životu v harmónii, ak ich budú uplatňovať v každodennom živote.

Predstavenie partnerov

Zobraziť viac

Orientácia

Zobraziť viac

Komunikácia

Spolupráca

Zobraziť viac

Hodnotenie

Zobraziť viac

Ďalšie

Zobraziť viac