article image

Vzdelávacie Aktivity

Čo je to? Vzdelávacie aktivity sú krátke intenzívne online aktivity na rôzne témy. Témy sa týkajú najmä pedagogických aspektov. Vedú ich odborníci a ich súčasťou je aktívna práca a diskusie učiteľov. Vzdelávacie aktivity obsahujú asynchrónne a niekedy synchrónne aktivity a prebiehajú v rozšírenom európskom jazyku. Za účasť na tejto aktivite získate certifikát.

Kto ich organizuje? 

Centrálna podporná služba programu eTwinning.

Kto sa môže zúčastniť? 

Všetci učitelia zaregistrovaní do programu eTwinning. Výber účastníkov môže byť podmienený témou aktivity. Na vzdelávacích aktivitách sa zúčastňuje v priemere 200 účastníkov.

Trvanie? 

Vzdelávacie aktivity trvajú 10 - 15 dní.

Kde? 

Tieto aktivity sa realizujú online vo Vzdelávacom laboratóriu eTwinning.

Ako môžem požiadať o účasť? https://live.etwinning.net/professionaldevelopment

Ak máte záujem využiť niektorú z nasledujúcich príležitostí na profesionálny rozvoj, prihláste sa na stránku eTwinning Live a pozrite si záložku Profesionálny rozvoj.


Vzdelávacie aktivity 2019

 1. Digital Augmented Stories (Digitálne rozšírené príbehy)

LEKTORI: Mª Carmen Montoya Martínez
DÁTUM: 22.04. - 03.05.2019
JAZYK: anglický
CIEĽOVÁ SKUPINA: všetci učitelia
KRÁTKA CHARAKTERISTIKA: Pomocou rozšírenej reality v eTwinning môžu učitelia zlepšiť svoje projekty a motiváciu študentov, pretože rozšírená realita im umožní tvoriť spoločné príbehy na rôzne témy a zároveň používanie nástrojov spolupráce na tvorbu príbehov zvýši kvalitu projektov eTwinning. Účastníci sa dozvedia, ako integrovať rozšírenú realitu do svojho vyučovania a projektov a ako používať nástroje spolupráce na tvorbu digitálnych príbehov.

 1. Discover the Learner using the UDL Lens of Access, Engage and Express (Spoznajte študenta pomocou optiky univerzálneho dizajnu pre vzdelávanie, ktorou je získať, pochopiť a vyjadriť)

LEKTORI: Kathleen McClaskey
DÁTUM: 22.04. - 03.05.2019
JAZYK: anglický
CIEĽOVÁ SKUPINA: riaditelia a učitelia
KRÁTKA CHARAKTERISTIKA: Profily študentov môžu slúžiť študentom ako spôsob ako sa podeliť o to, kto sú a ako sa učia tak, že si personalizujú učenie pre seba. V rámci tejto vzdelávacej aktivity účastníci získajú prehľad o silných stránkach a výzvach svojich študentov pomocou vedy o učení a následne o tom, ako posilniť postavenie študentov, aby sa rozhodli, aké nástroje, aplikácie a zručnosti potrebujú na podporu vlastného učenia.

 1. Using Project based learning to enhance key competences (Využitie projektového vyučovania na podporu kľúčových kompetencií)

LEKTORI: Kornelia Lohynova
DÁTUM: 06.05. - 17.05.2019
JAZYK: anglický
CIEĽOVÁ SKUPINA: všetci učitelia
KRÁTKA CHARAKTERISTIKA: Projektové vyučovanie pripravuje študentov na osobný a odborný úspech tak, že u nich rozvíja hlbokú znalosť učiva a kľúčové kompetencie. Projektové vyučovanie môže byť skvelým nástrojom na rast študentov a učiteľov a je to účinná metóda na rozvoj transverzálnych kompetencií dôležitých pre budúce pracovisko.
V rámci tejto vzdelávacej aktivity sa účastníci naučia, ako u nich v škole podávať projekt ako „hlavné jedlo“. Budú objavovať kroky, nástroje a stratégie na zavádzanie projektového vyučovania do svojich tried, aby si študenti rozvíjali kompetencie počas realizácie projektu.

 1. 3D Modelling for 3D Printing (3D modelovanie pre 3D tlač)

LEKTOR: Paulo Novo
DÁTUM: 20.05. - 30.05.2019
JAZYK: anglický
CIEĽOVÁ SKUPINA: všetci učitelia
KRÁTKA CHARAKTERISTIKA: V rámci tejto vzdelávacej aktivity sa budeme hlbšie zaoberať 3D priestorom, aby sme dokázali vymodelovať predmet v 3D prostredí a vedeli, ako ho pripraviť na 3D tlač. Dúfame, že poskytneme účastníkom kompetencie v 3D oblasti, v práci s 3 osami (x, y, z), v používaní modelovacích a konštrukčných nástrojov na zhotovenie predmetu (lietadlo) v trojrozmernom virtuálnom prostredí a tvorbu súčiastok, ktoré sa dajú exportovať a neskôr vytlačiť pomocou 3D tlačiarne.
Okrem vedomostí a kompetencií, o ktoré sa môžu učitelia podeliť so svojimi študentmi a inými kolegami, môže byť 3D modelovanie dosť užitočné v rôznych projektoch eTwinning. Projekt eTwinning zameraný na historické miesta, ako staroveký Rím v Taliansku a starý Lisabon v dobe objavov, je perfektný príklad toho, kedy použiť 3D modely v projekte. Je možné vybudovať obe mestá v tom období a podeliť sa o ne s účastníkmi v tíme a inými školami, partnermi v programe eTwinning, atď. a vytvoriť 3D vizuálnu pomôcku, ktorá sa dá neskôr vytlačiť (v 3D). Zúčastniť sa môže každý so základnými vedomosťami o 3D priestore a s počítačom, na ktorom má Autodesk Maya.

 1. To promote educational success through Project Based Learning (Podporovať úspech vo vzdelávaní prostredníctvom projektového vyučovania)

LEKTOR: Daniela Guimarães a Miguela Fernandes
DÁTUM: 10.0.6. - 21.06.2019
JAZYK: portugalský
CIEĽOVÁ SKUPINA: všetci portugalsky hovoriaci učitelia
KRÁTKA CHARAKTERISTIKA:

V rámci tejto vzdelávacej aktivity budeme pracovať s metodikou projektového vyučovania. Cieľom je poskytnúť učiteľom správne nástroje na prácu v projektoch eTwinning založenú na tejto metodike.

Nové politické údaje z ministerstva školstva hovoria, že školy musia nájsť riešenia, ako realizovať projekty, ktoré spájajú rôzne vedomostné oblasti a dávajú študentom možnosť rozvíjať si zručnosti pre ich budúcnosť.

Nový portugalský oficiálny dokument o profile študentov na konci povinného vzdelávania stanovuje, že študenti musia byť schopní pracovať v tímoch, spolupracovať, tvoriť, zamýšľať sa, spájať a aplikovať rôzne vedomosti pri riešení problému. V tomto zmysle umožní obsah tejto vzdelávacej aktivity učiteľom realizovať multidisciplinárne činnosti v triede a rozvíjať profil študentov.

Táto metodika sa týka všetkých učiteľov na všetkých stupňoch

 1. Cultural text analysis – old education methods vs. new age education technologies (Analýza kultúrneho textu – staré vzdelávacie metódy vs. vzdelávacie technológie nového veku)

LEKTORI: Rafał Mazur
DÁTUM: 11.06. - 21.06.2019
JAZYK: anglický
CIEĽOVÁ SKUPINA: učitelia zapojení do programu eTwinning Plus
KRÁTKA CHARAKTERISTIKA: Učitelia majú často dilemu, ako zvýšiť záujem študentov, keď sa diskutuje o kultúrnych textoch. Moderné technológie robia vyučovanie atraktívnejším, no zároveň môžu potlačiť preberané texty do úzadia. Na druhej strane, zamerať sa len na text robí vyučovanie často nudným a neatraktívnym. Ako môžeme teda zosúladiť jedno s druhým. Čo môžeme urobiť, aby boli kultúrne texty zrozumiteľné a aktuálne a nestratili hodnoty, ktoré ich robia jedinečnými? Počas tejto vzdelávacej aktivity sa zameriame na rôzne metódy a techniky, ktoré odkryjú v textoch najdôležitejší význam a nastolia rovnováhu medzi zábavou a vedomosťami.

 1. Integrating Web 2.0 tools in the primary classroom (Integrácia nástrojov Webu 2.0 do triedy základnej školy)

LEKTORI: Rose-Anne Camilleri, Antonella Giles
DÁTUM: 16.09. - 30.09.2019
JAZYK: anglický
CIEĽOVÁ SKUPINA: učitelia na primárnom stupni
KRÁTKA CHARAKTERISTIKA: V rámci tejto vzdelávacej aktivity sa účastníci budú zaoberať výhodami a možnosťami využitia nástrojov Webu 2.0 v triede a tým, ako sa tieto nástroje dajú integrovať do vyučovania. Očakávané výsledky sa zameriavajú na nástroje Webu 2.0 v triednom kontexte. Účastníci sa zoznámia s množstvom webových nástrojov, ktoré môžu byť k dispozícii bezplatne a budú mať za úlohu vytvoriť úlohy, ktoré sa dajú použiť v triede na podporu vyučovania a zručností 21. storočia. Počas tejto vzdelávacej aktivity sa účastníci podelia o nápady na to, ako využívať tieto nástroje ako spôsob na aktívne zapojenie študentov do rôznych aktivít.

 1. Let’s start eTwinning! (Začnime eTwinning)

LEKTOR: Celina Świebocka
DÁTUM: 23.09. - 06.10.2019
JAZYK: poľský
CIEĽOVÁ SKUPINA: všetci učitelia hovoriaci po poľsky, ktorí začínajú používať eTwinning.

KRÁTKA CHARAKTERISTIKA: Táto vzdelávacia aktivita prevedie učiteľov efektívnym a pedagogickým využitím programu eTwinning a poslúži aj ako nástroj, ktorý vám pomôže predstaviť žiakom a študentom koncept digitálneho občianstva.

 1. Democratic participation through eTwinning projects (Demokratická účasť prostredníctvom projektov eTwinning)

LEKTOR: Suzana Delić, Andreja Sedlar
DÁTUM: 01.10. - 12.10.2019
JAZYK: anglický
CIEĽOVÁ SKUPINA: riaditelia a učitelia na všetkých stupňoch vzdelávania
KRÁTKA CHARAKTERISTIKA: Táto aktivita poskytne rôzne príklady projektov eTwinning, ktoré rozvíjali
koncept občianstva a predvedie príklady v projektoch eTwinning a metodických a didaktických stratégiách zameraných na zlepšenie občianskych zručností u študentov.

 1. Artificial Intelligence in Education: New challenges. New opportunities. (Umelá inteligencia vo vzdelávaní: Nové výzvy. Nové príležitosti.)

LEKTOR: Marco Neves
DÁTUM: 18.10. - 22.10.2019
JAZYK: anglický
CIEĽOVÁ SKUPINA: všetci učitelia
KRÁTKA CHARAKTERISTIKA: Hlavnou témou je umelá inteligencia a to, ako mení náš spôsob života, komunikácie a interakcie. Aký vplyv má táto transformácia na vzdelávanie? V rámci tejto vzdelávacej aktivity plánujeme:
Poskytnúť zrozumiteľné vysvetlenie, čo je to umelá inteligencia: ako „funguje“?
Diskutovať o zmenách, ktorým čelíme a o tom, ako si učitelia musia tieto zmeny uvedomovať. Pochopiť, že tieto zmeny ovplyvnia každú zložku nášho života a to, ako musíme predefinovať naše pedagogické metódy a stratégie s cieľom pomôcť študentom prosperovať vo svete, ktorý je úplne iný ako ten, keď sme boli študenti.

 1. Creative writing and eTwinning (Tvorivé písanie a eTwinning)

LEKTOR: Marco Schober
DÁTUM: 14.10. - 27.10. 2019
JAZYK: anglický
CIEĽOVÁ SKUPINA: všetci učitelia
KRÁTKA CHARAKTERISTIKA: Americký filozof Ralph Waldo Emerson raz povedal, „Tvorca vety sa vydáva do nekonečna a buduje cestu do chaosu a starej noci a nasledujú ho tí, ktorí ho počujú s divokým, tvorivým potešením.“ Vydajme sa do fascinujúceho sveta tvorivého písania a preskúmajme možnosti, ktoré ponúka pre váš projekt eTwinning. V priebehu tejto vzdelávacej aktivity sa oboznámime so základnými technikami (spoločného) tvorivého písania. Okrem toho sa stretneme so zaujímavými online nástrojmi tvorivosti, ktoré nás inšpirujú a dovolia našej predstavivosti voľne poletovať. V tímoch sa budete zaoberať potenciálom (spoločného) tvorivého písania pre rozvoj medzikultúrnych komunikačných kompetencií.