eTwinning – Ochrana súkromia

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru („DG EAC“), Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru („EACEA“), ako aj Národné podporné agentúry (NSO) sú odhodlané chrániť vaše súkromie.

Osobné údaje zhromažďované prostredníctvom eTwinning.net sú spracované buď na národnej úrovni, kde môžu byť kontrolórmi NSO, alebo na európskej úrovni, kde je kontrolórom EACEA. 

So všetkými osobnými údajmi sa nakladá v súlade s platnou legislatívou na ochranu osobných údajov

 • Na úrovni EÚ v súčasnosti platí nariadenie (ES) č. 2018/17251 o ochrane osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva. 
 • Na národnej úrovni pre členské štáty Európskej únie (EÚ) a Európskej hospodárskej oblasti (EEA) platí Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“)2. Všetky operácie spracovania údajov pod kontrolou Národných podporných organizácií sú v súlade s jeho ustanoveniami.
 • V krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ alebo EEA sa osobné údaje spracúvajú podľa platnej národnej legislatívy, okrem prípadov, keď sa spracúvajú osobné údaje osôb z členských štátov EÚ alebo EEA. V takom prípade platí GDPR.

Nasledujúce vyhlásenie o ochrane súkromia načrtáva politiky, na základe ktorých DG EAC, EACEA a NSO zhromažďujú, spravujú a využívajú osobné údaje dotknutých jednotlivcov v programe eTwinning. 

Vážime si vašu dôveru a chceme sa ubezpečiť, že rozumiete našim politikám a postupom týkajúcim sa ochrany vašich údajov v projekte eTwinning.

EUN Partnership aisbl (ďalej len European Schoolnet) riadi Centrálnu podpornú službu programu eTwinning ako dodávateľ EACEA a v rámci svojich úloh prevádzkuje platformu eTwinning, ktorá podlieha nižšie uvedenej ochrane súkromia.

1. Kto zodpovedá za spracovanie vašich osobných údajov (kontrolór údajov)? 

Na úrovni EÚ – eTwinning.net

Keď sa údaje spracúvajú na úrovni EÚ, kontrolórom údajov je Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru.

Osoba, ktorá bola určená ako zodpovedná za operácie spracovania, je: 

Riaditeľ oddelenia A5 agentúry EACEA 

Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru

Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brusel

Email: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

Na národnej úrovni – národné portály eTwinning 

Keď sa údaje spracúvajú na národnej úrovni (napríklad s cieľom zorganizovať národné aktivity, pozri ďalej), kontrolórmi údajov sú konkrétne podporné organizácie (Národné podporné organizácie).

Kontaktné údaje osôb určených ako osoby zodpovedné za operácie spracovania v podporných organizáciách nájdete na tejto stránke: NSO

2. Ktoré osobné údaje sa spracúvajú a ako?

Na úrovni EÚ – eTwinning.net

Nasledujúce osobné údaje sa spracúvajú v kontexte programu eTwinning. Tento zoznam je úplný.

a) Povinné údaje

Údaje o zaregistrovaných osobách: emailová adresa, meno, priezvisko, pozícia v škole (ak učiteľ, tak vyučované predmety), jazyk(y) komunikácie, vek žiakov, charakteristika používateľa

Údaje o škole: informácie týkajúce sa školy, ako úradný názov školy, adresa, mesto, emailová adresa, región a krajina.

Údaje o riaditeľovi školy: meno, priezvisko, pracovná emailová adresa.

b) Voliteľné údaje (tieto údaje môžu byť poskytnuté len v prípade, že sa hlbšie zapájate do činností v programe eTwinning):

Údaje o zaregistrovaných osobách: zoznam kontaktov v rámci eTwinning Live, zoznam projektov, fotka zaregistrovanej osoby, fotky a iné informácie súvisiace s využívaním platformy.

Iné údaje: Zaregistrované osoby sa môžu tiež zapájať do projektových priestorov TwinSpace, skupín eTwinning, vzdelávacích aktivít a online aktivít. V týchto prípadoch môžu zaregistrované osoby predložiť informácie pre účely účasti na takýchto aktivitách. Prístup na takéto platformy majú len členovia, ktorí sú v nich zaregistrovaní. Môžu tiež predkladať iné informácie v kontexte využívania platformy, ako aj zverejňovať správy a iné materiály vo fórach, blogoch a iných častiach platformy.

Na národnej úrovni – národné portály eTwinning

Nasledujúce osobné údaje sa spracúvajú v kontexte programu eTwinning.

a) Povinné údaje – poskytnuté agentúrou EACEA prostredníctvom eTwinning.net

Údaje o zaregistrovaných osobách: emailová adresa, meno, priezvisko, pozícia v škole (ak učiteľ, tak vyučované predmety), jazyk(y) komunikácie, vek žiakov, charakteristika používateľa.

Údaje o škole: prináležiace škole (úradný názov školy, adresa, mesto, emailová adresa, región a krajina).

Údaje o riaditeľovi školy: meno, priezvisko, pracovná emailová adresa.

b) Technické informácie: Údaje poskytujú samotní používatelia odosielaním online formulárov v rôznych častiach platformy eTwinning.net a majú k nim prístup rôzne národné služby.

c) Konkrétne údaje pre prezenčné iniciatívy: Účastníci sa môžu zapájať do prezenčných činností zameraných na profesionálny rozvoj. V takom prípade sa od nich môžu vyžadovať ďalšie údaje (napríklad na zabezpečenie dopravy) pre účely účasti na takýchto iniciatívach. 

3. Pre aké účely spracúvame vaše údaje? 

Na úrovni EÚ – eTwinning.net

Spracovanie údajov je potrebné na: 

 • poskytnutie údajov o činnostiach zaregistrovaných osôb v rámci programu eTwinning a mimo neho s cieľom vytvoriť a zachovať činnosti online komunity,
 • umožnenie zaregistrovaným osobám nájsť si partnerov a zakladať projekty,
 • poskytnutie údajov o ich projektoch eTwinning,
 • všeobecné umožnenie osobám zaregistrovaným v programe eTwinning komunikovať a spolupracovať v duchu vzájomnej dôvery a úcty a
 • umožnenie a uľahčenie monitorovacích a výskumných činností.

Keď sa používatelia zaregistrujú v programe eTwinning, môžu sa tiež prihlásiť na odber informačných bulletinov eTwinning.

Platnosť údajov o zaregistrovaných osobách potvrdzujú na národnej úrovni príslušné NSO.

Súhrnné štatistické údaje sa zhromažďujú pravidelne a patrí medzi ne počet používateľov počas konkrétnych období, uprednostňované predmety alebo krajiny vybrané učiteľmi či používanie účtu.

Na národnej úrovni – národné portály eTwinning

Národné podporné organizácie programu eTwinning používajú informácie vložené na eTwinning.net s cieľom:

 • potvrdiť platnosť osobných údajov poskytnutých používateľmi,
 • podporiť národné aktivity v programe eTwinning,
 • šíriť národné informačné bulletiny a oznámenia, 
 • pripraviť tlačové správy, 
 • uskutočniť registráciu do kurzov a akcií, 
 • zapojiť sa do prieskumov

Používatelia sa môžu rozhodnúť priamo kontaktovať Národné podporné organizácie a takto sa informovať o činnostiach v programe eTwinning. Ak sa používatelia rozhodnú priamo kontaktovať podporné organizácie, osobné údaje budú použité výlučne na účely odpovedania na správy, alebo spracovanie registrácií.

4.Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Na úrovni EÚ

Spracovanie je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone oficiálneho poverenia zvereného inštitúcii alebo orgánu Únie (ustanovené v právnych predpisoch Únie) (článok 5(1)(a) Nariadenia 2018/1725),

 • „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport zriadený nariadením (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 1288/2013 z 11. decembra 2013 a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v ES L 347 z 20.12.2013, s. 50–73)
 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje „Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru“ a ktoré zrušuje rozhodnutie 2009/336/ES (2013/776/EÚ): článok 3(a).
 • Zmluva o poskytovaní služby 2017-3597, 2017-3598 a 2017-3599 medzi Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru a organizáciou EUN Partnership AISBL.

Spracovanie, ktoré nie je súčasťou vyššie uvedeného právneho základu sa zakladá na súhlase dotknutej osoby (článok 5(1)(d) nariadenia 2018/1725).

Na národnej úrovni

 • Dohoda o grante podpísaná EACEA a NSO.
 • Ohľadom informácií o platnej legislatíve v každej krajine sa obráťte na príslušnú NSO.

5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Na úrovni EÚ a národnej úrovni

Údaje týkajúce sa štatistiky a výskumu sú uchovávané po celú dobu trvania programu eTwinning v súhrnnej a anonymnej forme.

Údaje týkajúce sa profilu používateľa sú uchovávané najviac tri roky po poslednom prihlásení používateľa. Po jednom roku od posledného prihlásenia sa používateľský profil automaticky zmení na neaktívny, t.j. už nebude viditeľný pre iných používateľov a vonkajší svet. Používateľovi je odoslané oznámenie o tom, že jeho profil sa zmenil na neaktívny a že si ho môže opätovne aktivovať tak, že sa znovu prihlási. Druhá s posledná pripomienka je odoslaná po ďalších dvoch rokoch, ktorá informuje používateľa o tom, že 3 roky po jeho poslednom prihlásení bude jeho účet trvalo deaktivovaný. Všetky osobné údaje budú potom anonymné.

Ak si želáte deaktivovať alebo vymazať účet, obráťte sa, prosím, na Centrálnu podpornú službu (pozri bod 6 ďalej) na adrese: delete@etwinning.net

V prípade že používateľ požiada o deaktiváciu svojho profilu, alebo je profil automaticky deaktivovaný, žiadne údaje nebudú viditeľné pre iných používateľov v programe eTwinning. Údaje budú uchovávané len v anonymnej forme, ktorá neumožňuje osobnú identifikáciu. Ak chcú používatelia s deaktivovaným účtom ďalej používať platformu, budú sa musieť znovu zaregistrovať. Údaje bude mať naďalej k dispozícii výlučne pre účely výskumu a monitorovania agentúra EACEA, Európska komisia, národné alebo regionálne školské orgány, orgány zodpovedné za realizáciu programu eTwinning (Centrálna podporná služba a národné podporné organizácie) a iné tretie strany (pozri bod 6) na základe povolenia kontrolóra údajov v súhrnnej forme.

6. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sú poskytované?

Na úrovni EÚ – eTwinning.net

Na vyššie uvedené účely je prístup k údajom prísne obmedzený pre:

 • osoby zaregistrované do programu eTwinning (po prihlásení) môžu vidieť nasledujúce údaje iných používateľov: celý súbor údajov okrem emailových adries používateľov a údajov o vedúcich pracovníkoch škôl.
 • agentúru EACEA, Európsku komisiu: celý súbor údajov.
 • Autorizovaný personál organizácií, ktoré si agentúra EACEA zmluvne objednala na realizáciu programu eTwinning, t.j. Centrálna podporná služba (European Schoolnet): celý súbor údajov.
 • NSO: údaje o zaregistrovaných osobách obmedzené na jednotlivcov z príslušných krajín.

Ak sa NSO nachádzajú mimo EÚ/EHP, prenos osobných údajov sa uskutočňuje na základe primeraných ochranných opatrení uvedených v dohodách o grante podpísaných medzi Agentúrou a podpornými organizáciami. Používatelia si môžu vyžiadať kópiu týchto ochranných opatrení tak, že sa obrátia na kontrolóra, ako je uvedené nižšie. 

Niektoré údaje poskytnuté používateľmi sa zobrazia vo verejnej oblasti portálu eTwinning (eTwinning.net) len po ich výslovnom súhlase, čo znamená, že takéto údaje budú voľne prístupné na internete. V takomto prípade má používateľ právo vymazať svoje údaje. Medzi údaje, ktoré sa stanú verejnými, patria najmä nasledujúce údaje:

Údaje o zaregistrovaných osobách: meno, priezvisko, príslušná škola. V prípade ambasádorov programu eTwinning bude tiež zverejnená fotka používateľa.

Údaje o škole: úradný názov školy, mesto, región, krajina.

Údaje o projekte: názov, charakteristika, jazyky, vek žiakov, údaje o partneroch, dátum registrácie a údaje (ak sú dostupné).

Iné údaje poskytnuté používateľmi na platforme eTwinning (napr. správy vo fórach, online diskusie a témy, súbory a fotky) sú viditeľné len pre iných zaregistrovaných používateľov v súvislosti s tou oblasťou portálu, do ktorej boli vložené (napr. Skupiny eTwinning, Vzdelávacie laboratórium, TwinSpace).

Prenos špecifických údajov iným tretím stranám (napr. výskumným strediskám a univerzitám) sa môže povoliť na základe konkrétneho povolenia od kontrolóra údajov, ale údaje sa budú prenášať anonymne.

Osobné údaje sa nikdy nemôžu použiť na marketingové účely. 

Na národnej úrovni – národné portály eTwinning

Na účely uvedené v bode 3 je prístup k údajom prísne obmedzený pre:

 • Národné podporné organizácie, národné alebo regionálne školské orgány, ktoré majú na starosti realizáciu programu eTwinning na národnej úrovni a udržiavanie kontaktu s používateľmi vo svojich krajinách. Každá podporná organizácia má prístup k osobným údajom používateľov vo svojej krajine. 

Kompletný a aktuálny zoznam týchto krajín, ako aj všetkých NSO je k dispozícii na tejto stránke: NSO

7. Ako chránime vaše osobné údaje?

Na úrovni EÚ a národnej úrovni

Zhromaždené osobné údaje a všetky súvisiace informácie sú uložené na zabezpečených serveroch poskytovateľa služieb (European Schoolnet).

Zmluvné ustanovenie o ochrane osobných údajov je súčasťou zmluvy s poskytovateľom služieb, aby sa zabezpečilo, že vaše údaje budú spracované v súlade s platnou legislatívou.

Operácie počítačových stredísk poskytovateľa služieb zmluvne dodržiavajú bezpečnostné smernice a ustanovenia zavedené Riaditeľstvom bezpečnosti pre tieto druhy serverov a služieb.

NSO, ktoré chcú spracovať údaje z národných činností, získavajú údaje uložené na centrálnej úrovni.

8. Aké máte práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi a ako si ich môžete uplatňovať?

Máte právo:

 • Požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás máme,
 • Požiadať o opravu vašich osobných údajov, alebo sami vykonať opravu vo vašom profile,
 • Požiadať za určitých podmienok o vymazanie vašich osobných údajov,
 • Požiadať za určitých podmienok o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov,
 • Kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou, 
 • Požiadať o prenos vašich údajov inej organizácii v bežne používanej strojom čitateľnej forme (prenosnosť údajov),
 • Kedykoľvek váš súhlas odvolať.

Máte právo vzniesť námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou na základe ustanovení článku 23 Nariadenia 2018/1725.

Tiež máte právo nepodliehať automatizovaným rozhodnutiam (prijatých výlučne strojmi), ktoré na vás majú vplyv v zmysle zákona.

Na úrovni EÚ – eTwinning.net

Ak si chcete uplatniť vaše práva na európskej úrovni, vo väčšine prípadov (prístup, oprava, žiadosť o obmedzenie, námietka voči spracovaniu vašich údajov) môžete kontaktovať európskeho kontrolóra údajov (EACEA), pozri bod 1

Ak by ste chceli vymazať vaše údaje z programu eTwinning, môžete kontaktovať Centrálnu podpornú službu na adrese: helpdesk@etwinning.net.

Na národnej úrovni – národné portály eTwinning

S akýmikoľvek otázkami o vašich právach and uplatňovaní si vašich práv týkajúcich sa spracovania osobných údajov podpornými organizáciami na národnej úrovni (prostredníctvom ich národných platforiem alebo spravodajských bulletinov a oznámení) sa môžete obrátiť na kontrolóra údajov každej krajiny (pozri zoznam kontaktov v bode 1).

9. Vaše právo rekurzu v prípade konfliktu na akúkoľvek problematiku v oblasti osobných údajov

Na úrovni EÚ – eTwinning.net

V prípade konfliktu na akúkoľvek problematiku v oblasti ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na kontrolórov na vyššie uvedenej adrese a funkčnej poštovej schránke.

Môžete tiež kontaktovať úradníka pre ochranu údajov agentúry EACEA na nasledujúcej emailovej adrese: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Kedykoľvek môžete podať sťažnosť u európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov: Webová stránka http://www.edps.europa.eu.

Na národnej úrovni – národné portály eTwinning

V prípade konfliktu na akúkoľvek problematiku v oblasti ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť zodpovedných národných kontrolórov (pozri zoznam kontaktov v bode 1).

Ak si myslíte, že vaše práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môžete kontaktovať orgány na ochranu osobných údajov v krajine, kde sídlite vy alebo podporná organizácia.


 1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a voľnom pohybe takýchto údajov a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Text s významom pre EHP) (Ú. v. L 295, 21.11.2018, s. 39)
 2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. L 119, 4.5.2016, s. 1–88) 

 • NSS