article image

Táto stránka vysvetľuje naše zásady zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi.


Celkový prehľad

Program partnerstvo škôl eTwinning vznikol z iniciatívy Európskej únie. Je súčasťou Erasmus+, nového európskeho programu pre oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Realizáciu programu riadi Európska komisia, a to jej Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru (EACEA).

Platforma programu partnerstvo škôl rešpektuje ochranu osobných údajov realizátorov tohto programu a poskytuje bezpečné prostredie pre školy, učiteľov a žiakov na vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete o hlavných zásadách pri zhromažďovaní, spracovaní a využívaní osobných údajov realizátorov programu partnerstvo škôl eTwinning.


1. Elektronické formuláre 

Keďže platforma eTwinning, ktorá obsahuje portál eTwinning, pracovnú plochu eTwinning, projektový denník, priestor pre spoluprácu, vzdelávacie laboratórium a skupiny eTwinning, získava a spracúva rôzne osobné údaje, je potrebné dodržiavať Smernicu Európskej únie č. 45/2001 schválenú Európskym parlamentom a Radou Európy 18. decembra 2000 o ochrane osobných údajov pri ich spracovaní v inštitúciách a orgánoch Európskej únie a o slobodnom pohybe osôb z toho istého roku. 
 
Rôzne nástroje, ktoré sú súčasťou platformy eTwinning, umožňujú ich používateľom odosielať informácie, ktoré sú potrebné pri realizácii programu partnerstvo škôl eTwinning. Pri elektronickej registrácii a odosielaní rôznych iných informácií sú údaje získavané a spracovávané v súlade s druhou kapitolou týchto zásad. Za zaobchádzanie s osobnými údajmi je zodpovedný riaditeľ sekcie A5 pre odbornú prípravu, vzdelávanie dospelých a platformy Výkonnej agentúry Európskej komisie pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru  (EACEA).


2. Aké osobné údaje sa vyžadujú, s akým účelom a akými technickými prostriedkami?

(a) Osobné údaje: Osobné údaje vyžadované v rámci platformy eTwinning:

Povinné údaje

 • Údaje potrebné na registráciu: meno, priezvisko, pracovná pozícia v škole (ak ide o učiteľa, uvádza sa, ktoré predmety vyučuje), predmety, v rámci ktorých bude potenciálny projekt realizovaný, jazyk, prípadne jazyky, v ktorých bude realizovaný, vek žiakov, ktorí budú projekt realizovať, e-mailové adresy a základný cieľ potencionálneho projektu.
 • Údaje o škole: oficiálny názov školy, adresa, mesto alebo obec, e-mailová adresa, región, štát.
 • Údaje o riaditeľovi školy: meno, priezvisko, ´úradná e-mailová adresa.

Nepovinné údaje (záleží od vás, či ich uvediete alebo nie)

 • Údaje o registrácii: charakteristika projektu, zoznam kontaktov na pracovnej ploche, zoznam projektov, pripravenosť realizovať projekty v rámci programu Partnerstvá škôl Comenius, ceny eTwinning a iné ocenenia, fotografia registrujúceho, fotografie a iné informácie súvisiace s využívaním pracobnej plochy eTwinning.
 • Údaje o škole: poštové smerové číslo, číslo, prípadne označenie školy, telefónne číslo, webová stránka.

(b) Iné údaje: Registrátori môžu využívať i priestor pre spoluprácu, ktorý je danému projektu pridelený, skupiny eTwinning, oddiely Zborovňa a Vzdelávacie popdujatia a Projektový denník. V takom prípade môže registrátor odosielať informácie s cieľom využiť spomínané oddiely. Prístup do nich je obmedzený iba pre zaregistrovaných realizátorov projektu.

Európska komisia, Výkonná agentúra Európskej komisie pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru a Európska sieť škôl nie sú zodpovedné za informácie a dokumenty odoslané inými odosielateľmi.


(c) Využívanie údajov: Zhromažďovanie, spracovanie a zverejňovanie údajov je nevyhnutné, pretože

 • umožňujú registrátorom nájsť partnerskú školu a začať realizovať projekt,
 • poskytujú informácie a aktivitách registrátora v rámci i mimo programu partnerstvo škôl eTwinning s cieľom poskytnúť podrobnejšie informácie v profile používateľa i školy,
 • poskytujú informácie o projektoch realizovaných v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning,
 • všeobecne umožňujú registrátorom komunikovať a spolupracovať v duchu vzájomnej dôvery a rešpektovania sa,
 • umožňujú a uľahčujú monitorovanie a analýzu jednotlivých aktivít.

Pravidelne sa zhromažďujú súhrnné štatistické údaje vrátane údajov o realizátoroch programu v istom časovom období, o najviac zastúpených učebných predmetoch, prípadne krajinách, ktoré sú učiteľmi najviac vyberané ako partnerské krajiny. S cieľom čo najviac využiť skúsenosti realizátorov programu je na portáli eTwinning možné získavať informácie o realizátoroch programu, ich charakteristike a preferenciách.

Údaje súvisiace s prácou realizátorov programu v rôznych oblastiach súvisiacich s realizáciou partnerstva škôl sa môže využívať iba Európska komisia, Výkonná agentúra Európskej komisie pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru a inštitúcie podieľajúce sa na realizácii programu partnerstvo škôl eTwinning (centrálna a národné podporné služby a národné a regionálne vzdelávacie inštitúcie), ako i inštitúcie poverené realizáciou výskumu, napríklad univerzity, a to iba na monitorovacie a výskumné účely. Každé využitie údajov spomínanými inštitúciami musí byť konzultované s osobou poverenou kontrolovať využívanie údajov, ktorá má právo využitie údajov nepovoliť.

Údaje nesmú byť využívané na žiadne iné účely. Právne aspekty ich využívania sú objasnené v 9. kapitole.


(d) Technické informácie: Ide o údaje poskytnuté samotnými realizátormi programu pri odosielaní elektronických formulárov pri realizácii programu. Platformu eTwinning spravuje jej správca  (Európska sieť škôl) na základe dohody s Výkonnou agentúrou Európskej komisie pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru. Všetky údaje sú zhromažďované v databáze.


3. Kto má prístup k vašim informáciám a kto sa môže s nimi oboznámiť?

Prístup k údajom je prísne obmedzený, a to na:

 • osoby zaregistrované do realizácie programu (po prihlásení sa na pracovnej ploche); ide o údaje okrem osobných údajov, ako napríklad e-mailové adresy registrátorov, údaje o riaditeľoch škôl,
 • Európsku komisiu, Výkonnú agentúru Európskej komisie pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru a centrálnu podpornú službu programu; tieto inštitúcie majú prístup ku všetkým údajom,
 • národné a regionálne vzdelávacie inštitúcie zapojené do realizácie programu na národnej úrovni (národné podporné služby); majú prístup k údajom týkajúcim sa príslušnej krajiny.

Poskytovanie špecifických údajov iným inštitúciám (napríklad výskumným centrám, univerzitám) môže povoliť iba osoba poverená kontrolovať využívanie údajov. Ak je to možné, všetky údaje sú spracovávané anonymne, hlevne ak sa poskytujú iným inštitúciám na výskumné účely.

Osobné údaje sa nikdy nevyužívajú na obchodné účely.

Niektoré odoslané údaje budú prístupné v oddiele portálu eTwinning určenom pre verejnosť, čo znamená, že budú voľne prístupné na internete. Ide hlavne o tieto údaje:

 • Údaje potrebné na registráciu: meno, priezvisko, pracovná pozícia v škole (ak ide o učiteľa, uvádza sa, ktoré predmety vyučuje), predmety, v rámci ktorých bude potenciálny projekt realizovaný, jazyk, prípadne jazyky, v ktorých bude realizovaný, vek žiakov, ktorí budú projekt realizovať a ich fotografie (iba so súhlasom ich poskytovateľa).
 • Údaje o škole: oficiálny názov školy, adresa, mesto alebo obec, e-mailová adresa, región, štát a fotografie školy (iba so súhlasom ich poskytovateľa).
 • Údaje o projekte: názov, charakteristika, jazyk, prípadne jazyky, v ktorých bude projekt realizovaný, vek žiakov, ktorí ho budú realizovať, údaje o partnerskej škole, o registrácii a údaje o výsledkoch realizácie projektu (ak sú k dispozícii).
 • Vzdelávacie materiály odoslané do oddielu Zdroje materiálov, ak ich autor súhlasí s ich zverejnením.

Iné údaje odosielané realizátormi programu do platformy eTwinning (napríklad správy vo fórach, internetové diskusie, námety, súbory a fotografie) budú prístupné iba ostatným realizátorom programu podľa oddielu portálu, do ktorého boli odoslané (napríklad Skupiny eTwinning, Vzdelávacie laboratórium, Priestor pre spoluprácu, Projektový denník). Správcovia jednotlivých oddielov sa ale môžu rozhodnúť časť údajov sprístupniť. V takom prípade má zaregistrovaná osoba právo odstrániť údaje, ktoré sa týkajú jej a jej žiakov.


4. Ako zabezpečujeme ochranu informácií získaných od vás?

Zhromaždené osobné údaje a všetky s nimi súvisiace informácie sa zhromažďujú na zabezpečených serveroch providera (Európskej siete škôl), ktorý pri ich spracovaní záväzne dodržiava smernice Európskej komisie týkajúce sa ochrany údajov a ustanovenia orgánu zabezpečujúceho bezpečnosť, ktoré sa týkajú serverov a služieb daného typu.


5. Ako môžete overiť, aktualizovať, prípadne odstrániť informácie?

V prípade, že si chcete overiť, ktoré vaše osobné údaje sú zhromaždené zodpovednou osobou, prípadne ich aktualizovať, môžete to urobiť sami na internete. Heslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii, vám umožní prihlásiť sa a aktualizovať vaše osobné údaje, prípadne deaktivovať váš profil. Realizátori programu môžu svoj profil deaktivovať kedykoľvek (viac sa dozviete v 6. kapitole).


6. Ako dlho sa uchovávajú vaše údaje? 

Údaje potrebné na štatistické účely a výskum sú uchovávané počas celej realizácie programu partnerstvo škôl eTwinning v anonymnej forme.

Údaje súvisiace s profilom realizátora programu, ako sme už spomínali v 2. kapitole, sa uchovávajú jeden rok po poslednom prihlásení sa daného realizátora programu. Po uplynutí jedného roka od posledného prihlásenia sa sa profil automaticky deaktivuje, to znamená, že prestáva byť zverejnený. Danému realizátorovi programu je odoslané oznámenie o deaktivácii jeho profilu a o tom, že po opätovnom prihlásení sa je možné jeho profil obnoviť. Druhé, a zároveň posledné oznámenie je odoslané danému realizátorovi projektu dva roky po jeho poslednom prihlásení sa. Druhé a posledné upozornenie je odosielané po ďalších 2 rokoch a jeho obsahom je informácia pre používateľa, že 3 roky po poslednom prihlásení sa bude jeho profil definitívne odstránený. Všetky osobné údaje sa týmto stávajú anonymné.

V prípade, že realizátor programu deaktivuje svoj profil, prípadne je deaktivovaný automaticky, všetky osobné údaje sa stávajú pre ostatných realizátorov programu partnerstvo škôl eTwinning neprístupné. Údaje budú uchované iba v anonymnej forme a neumožnia osobnú identifikáciu ich poskytovateľa. Ak chcú realizátori programu s deaktivovaným profilom naďalej využívať  platformu, musia sa znova zaregistrovať. Ich údaje sa využijú iba na výskum a monitorovacie účely. Má ich k dispozícii iba Európska komisia, Výkonná agentúra Európskej komisie pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru, národné a regionálne vzdelávacie inštitúcie, inštitúcie zapojené do realizácie programu partnerstvo škôl eTwinning (centrálna a národné podporné služby) a iné inštitúcie (pozri 3. kapitolu) so súhlasom osoby poverenej kontrolou zabezpečenia údajov v súhrnnej forme.


7. Kontaktné informácie

Akékoľvek otázky týkajúce sa vašich práv na ochranu osobných údajov (vrátane prístupu k nim a ich aktualizácie) môžete odosielať osobe poverenej kontrolou zabezpečenia ochrany údajov pre program partnerstvo škôl eTwinning na túto adresu:

Head of Unit A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms
Executive Agency Education Audiovisual and Culture
Office: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Brusel
Belgicko
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Ak chcete deaktivovať svoj profil, skontaktujte sa s centrálnou podpornou službou na elektronickej adrese: helpdesk@etwinning.net.


8. Pomoc

V prípade zistenia akéhokoľvek pochybenia pri ochrane údajov sa môžete obrátiť na už spomínanú osobu poverenú kontrolou zabezpečenia ochrany údajov na vyššie uvedenú adresu. Môžete sa skontaktovať i s osobou poverenou ochranou osobných údajov vo Výkonnej agentúre Európskej komisie pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru na tejto e-mailovej adrese: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Ak ani jedna zo spomínaných osôb nevyrieši váš problém, kedykoľvek sa môžete obrátiť so sťažnosťou na európskeho inšpektora povereného kontrolou zabezpečenia ochrany údajov. Adresa jeho webovej stránky je http://www.edps.europa.eu, jeho e-mailová adresa je edps@edps.europa.eu.


9. Právne normy

Základné právne normy týkajúce sa ochrany osobných údajov sú:
(a) článok 4 Uznesenia Európskej komisie č. 336/2009 z 20. apríla 2009 o zriadení Výkonnej agentúry Európskej komisie pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru pre riadenie činnosti Európskej únie v týchto oblastiach v súlade s Usmernením Rady Európy č. 58/2003 (Official Journal L 101 z 21. apríla 2009, s. 21);
(b) Program celoživotného vzdelávania (na roky 2007 - 2013) prijatý Uznesením Európskeho parlamentu a Rady Európy č. 1720/2006 z 15. novembra 2006 (Official Journal L 327 z 24. novembra 2006, s. 45).

 • Administration
 • Copyright
 • European