article image

Učiaca sa škola

Program eTwinning prepája školy rovnako ako partnerské mestá, ktoré navzájom prepájajú komunity po celom svete. Túto myšlienku ďalej rozvíja poslanie programu eTwinning, podľa ktorého sú školy eTwinning inkluzívnymi a inovatívnymi učiacimi sa organizáciami, pričom kladie dôraz na interakcie a dynamiku v rámci škôl a medzi školami ako učiacimi sa organizáciami.

Od roku 2005 sa školy, ktoré sú učiacimi sa organizáciami, prispôsobujú rýchlejšie ako statické a nemenné školy, ako vyplýva zo správy pracovnej skupiny pre odborné vzdelávanie a prípravu 2020 (1). Uvádza sa v nej, že „škola ako učiaca sa organizácia zapája všetkých zamestnancov do riešenia výziev a pri zabezpečovaní zodpovednosti za realizáciu riešení sa vyhýba nadmernému spoliehaniu sa na konvenčné hierarchie“.

Učiaca sa škola skúma nové prístupy na zlepšenie procesu učenia pre všetkých žiakov, pričom sa zameriava na sedem rozmerov OECD (2016) (2):

  • Rozvíjanie a zdieľanie vízie zameranej na proces učenia sa všetkých žiakov, ktorá udáva smer a motivuje k udržateľnému konaniu s cieľom dosiahnuť individuálne a školské ciele.
  • Vytváranie a podpora príležitostí na nepretržité vzdelávanie pre všetkých – investovanie do kvalitných príležitostí dostupných počas celej kariéry, aby si učitelia mohli zlepšovať odborné znalosti a učiť sa zároveň so žiakmi.
  • Podpora kolaboratívneho učenia u všetkých zamestnancov – učitelia pracujú a učia sa spoločne, prezenčne alebo online, pričom dôležitú úlohu v posilňovaní odbornosti zohráva nadväzovanie kontaktov s kolegami.
  • Vytváranie kultúry skúmania, inovácií a bádania – zvedavosť, iniciatíva a ochota experimentovať s novými myšlienkami a postupmi.
  • Začleňovanie systémov na zdieľanie znalostí a najlepších postupov – školy bohaté na informácie produkujú a analyzujú relevantné údaje a používajú ich na hodnotenie a posudzovanie výsledkov učebného procesu.
  • Učenie sa s vonkajším prostredím a z neho vrátane spoločenského, politického a hospodárskeho prostredia – budovanie partnerstiev s rodičmi a miestnymi komunitami.
  • Vedenie, ktoré sa učí, ide príkladom a rozširuje sa – „učiace sa vedenie“ môže vytvárať podmienky nabádajúce ostatných, aby robili to isté, vedenie školy môže byť vzorom a podporovať profesionalitu.

Aby boli školy ako učiace sa organizácie úspešné, vyžaduje si to dôveru a spoločné odhodlanie, v rámci ktorého sa podporujú kolaboratívne snahy. Účasť na programe eTwinning poskytuje takúto príležitosť v prostredí celoeurópskej vzdelávacej komunity, ktorá rešpektuje rôznorodosť názorov, podporuje experimentovanie a oslavuje úspech.


Príklady osvedčených postupov zo škôl eTwinning:

V rokoch 2019 – 2020 Centrálne podporné stredisko pre eTwinning úzko spolupracovalo so šiestimi školami eTwinning v rámci monitorovania a rozvoja škôl eTwinning.

Vo všetkých školách sme do istej miery pozorovali prvky, ktoré podľa OECD označujú „učiace sa školy“, ktoré skúmajú nové prístupy na zlepšenie procesu učenia u všetkých žiakov a zároveň sa zameriavajú na realizáciu siedmich uvedených rozmerov.

Škola Collegi Sant Josep v španielskom meste Navas sa stala členom “Escola Nova 21”– združenia škôl a inštitúcií občianskej spoločnosti za rozvoj vzdelávacieho systému, a prijala školskú víziu, ktorá má črty spoločné s poslaním škôl eTwinning. Stredobodom vízie a poslania školy Collegi Sant Josep, ktoré slúžia ako nástroj usmerňujúci učiteľov a referenčný bod pre rodičov, je proces učenia sa žiakov.

Pokiaľ ide o druhú črtu škôl ako učiacich sa organizácií, ktorou je kontinuálny profesijný rozvoj a vzdelávanie zamestnancov školy, je neoddeliteľnou súčasťou aktivít učiteľov na škole eTwinning v talianskom meste Piacenza Direzione Didatica Ottavo Circolo. V roku 2019 dve zástupkyne riaditeľa zo základnej školy a škôlky zorganizovali na mieru šité školenia na profesijný rozvoj s cieľom podporiť účasť svojich kolegov a zvýšiť ich odbornosť. Škola zorganizovala praktické školenia na základe dvoch projektov eTwinning, ktoré vypracovali.

Na škole Collegi Sant Josep sa v rámci interdisciplinárnych projektov podporuje proces tímového učenia sa a spolupráce medzi všetkými zamestnancami. V školskom roku 2019/2020 sa takmer všetky triedy zapojili do interdisciplinárneho projektu eTwinning, pričom počas roka sa každá trieda zapájala do krátkych aktivít. To umožnilo učiteľom úzko a prepojene spolupracovať a zároveň si vymieňať znalosti a zručnosti.

Na Experimentálnej škole Solúnskej univerzity sú žiaci a učitelia nabádaní k aktívnemu prístupu. Prostredníctvom rôznych školských a mimoškolských aktivít vytvára škola kultúru skúmania, inovácií a bádania. Žiaci sa zapájajú do rozhodovacieho procesu tým, že organizujú online školenie pre svojich rodičov. Pripravili a zorganizovali súbor online kurzov (8 hodín) na platforme Moodle o používaní IKT, GDPR a elektronickej bezpečnosti s cieľom bojovať proti digitálnemu vylúčeniu dospelých. Prostredníctvom takýchto aktivít sa žiaci nielen stávajú hlavnými aktérmi vo vlastnom procese učenia sa, ale takisto sa aktívne zapájajú do inovačného procesu na škole.

Na škole eTwinning Dr. Ä°lhami Tankut Anadolu Lisesi v tureckej Antalyi zamestnanci školy podporujú žiakov, aby preberali aktívnu úlohu v rozhodovacom procese na škole prostredníctvom študentských rád, ktoré spolupracujú s mestskou advokátskou komorou. Škola sa učí so svojím vonkajším prostredím a z neho, pričom je začlenená do miestnej komunity.  Rovnako aj vyššia stredná odborná škola eTwinning Lycée des métiers Louis Blériot vo francúzskom meste Trappes spolupracuje so žiakmi zo zraniteľného prostredia a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Škola organizuje výstavy a žiaci prezentujú svoju prácu na rôznych podujatiach, ako sú Dni Erasmus+, Európska charta alebo Charta Erasmus+. Na týchto stretnutiach a podujatiach zohráva škola úlohu vzdelávacieho strediska nielen pre žiakov, ale aj pre ich rodičov a širšiu komunitu.

Scoala Gimnaziala nr.17 v rumunskom meste Botosani je vzorom pre iné školy v tom, že dáva učiteľom a zamestnancom školy príležitosť preberať vedúcu úlohu. V tejto súvislosti škola aktívne utvára a pestuje kultúru vedenia v oblasti vzdelávania prostredníctvom neformálnych a formálnych školení s podporou školskej inšpekcie. Učitelia si vymieňajú informácie o svojich postupoch, odpovedajú na otázky, telefonicky pomáhajú iným kolegom na iných školách, organizujú individuálne stretnutia a hovoria o príkladoch z vlastnej praxe. Takisto organizujú online podujatia v rámci programu eTwinning, aby predviedli svoju prácu a hovorili o výzvach a riešeniach.

V neposlednom rade sa všetkých šesť škôl zapojilo do vypracovania akčného plánu na rozvoj školy. Medzi body plánu patril zber a výmena znalostí v rámci každej školy a medzi školami.


1. Európska komisia (2018), Teachers and school leaders in schools as learning organisations: Guiding principles for policy development in school education (Učitelia a vedenie škôl na školách ako učiacich sa organizáciách. Usmerňovacie zásady tvorby politík v školskom vzdelávaní). https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/Governance/2018-wgs4-learning-organisations_en.pdf

2. OECD (2016), What makes a school a learning organisation? A guide for policy makers, school leaders and teachers (Čo robí zo školy učiacu sa organizáciu? Príručka pre tvorcov politík, vedenie škôl a učiteľov). https://www.oecd.org/education/school/school-learning-organisation.pdf