article image

Certifikáty kvality eTwinning

Pri príležitosti vstupu programu eTwinning do novej fázy nastal čas na prehodnotenie základného konceptu účelu a udeľovania národného certifikátu kvality.

Program eTwinning od úplného začiatku uznáva prácu učiteľov na projektoch udeľovaním certifikátov kvality a Európskych cien. V priebehu rokov však došlo k nepochopeniu, najmä čo sa týka národného certifikátu kvality, pričom ho niektorí učitelia chápu ako ocenenie za každý svoj projekt. Pri príležitosti vstupu programu eTwinning do novej fázy nastal čas na prehodnotenie základného konceptu účelu a udeľovania národného certifikátu kvality.

Národný certifikát kvality, ako vyplýva z názvu, oceňuje kvalitu práce učiteľa na projekte. Práca učiteľa na projekte je hodnotená textom uvedeným v prihláške, ktorou sa uchádza o certifikát kvality, kde odôvodňuje, prečo by mal byť ocenený. Z toho dôvodu je zrejmé, že od úplného začiatku práce na projekte ide o to, ako práve vaša práca, ako práca učiteľa spomedzi ostatných učiteľov, prispela k celkovej práci tímu spolupracujúcom na príslušnom projekte. Niekedy v prihláškach vidíme, že sa vytvorí jedna spoločná prihláška, ktorej text je skopírovaný a prilepený do prihlášok všetkých zúčastnených učiteľov uchádzajúcich sa o certifikát kvality. Hodnotitelia však z takejto prihlášky len ťažko rozlíšia prácu jednotlivcov, čo často vedie k oceneniu len jedného učiteľa a nie všetkých.

Kvalita projektu je hodnotená piatimi kritériami

  • Spolupráca medzi partnerskými školami
  • Používanie IKT
  • Pedagogické inovácie
  • Integrácia učebných plánov
  • Výsledky a zverejňovanie

V prihláške je potrebné preukázať, ako v daných oblastiach prispela vaša účasť na aktivitách v rámci príslušného projektu.

Niektorí učitelia v minulých rokoch pracovali na mnohých projektoch počas jedného roka a o Národný certifikát kvality sa uchádzali so všetkými projektmi. Tento postup však môže spochybniť celú podstatu kvality – a teda premyslený projekt, ktorého výskum a plán boli uskutočnené v súlade s piatimi uvedenými kritériami a s vymedzenou úlohou každého zúčastneného učiteľa.

S cieľom zdôrazniť význam kvality projektu sme zmenili prihlasovací proces a v školskom roku 2021/2022 sa budú hodnotiť len štyri projekty jedného učiteľa. Aj keď by učiteľ pracoval na viacerých projektoch, len štyri z nich sa budú brať do úvahy. Preto odporúčame ešte pred podaním prihlášky dôkladne zvážiť výber projektov a vybrať si projekty, ktoré preukážu kvalitu práce na základe uvedených piatich kritérií.