article image

Súhrnná správa 2021 – Začlenenie programu eTwinning do štátnych vzdelávacích politík: Od praxe k politike

Za posledných 17 rokov sa eTwinning rozrástol z občianskej iniciatívy na aktívnu komunitu škôl, do ktorej sa od jej vzniku zapojilo viac ako 937 000 učiteľov z viac ako 217 000 škôl zo 43 krajín.

Správa eTwinning 2021 skúma vplyv „začlenenia programu eTwinning“ do štátnych politík na tri hlavné oblasti: profesijný rozvoj a ocenenie, začlenenie do učebných osnov, a inovatívna pedagogika. Správa analýzou kvalitatívnych údajov získaných prostredníctvom cieľových skupín s ôsmimi krajinami (Fínsko, Francúzsko, Grécko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko a Turecko) zapojila zástupcov ministerstiev školstva, národných podporných organizácií (NSO), zástupcov inštitúcií povinného vzdelávania budúcich učiteľov, riaditeľov škôl a pokročilých používateľov (ambasádori eTwinning alebo skúsení účastníci programu eTwinning).

Medzi hlavné zistenia správy patrí:

  • eTwinning je do analyzovaných štátnych politík a prístupov začlenený v rôznej miere a so špecifikami, ktoré závisia od štátnych súvisiacich faktorov.
  • Hoci je program eTwinning v mnohých prípadoch v súlade s rozsahom alebo obsahom štátnych vzdelávacích politík, tento súlad sa dá ďalej posilniť s cieľom lepšie začleniť eTwinning do štátnych systémov.
  • eTwinning je prevažne v súlade so štátnymi politikami v oblasti profesijného rozvoja učiteľov predovšetkým so zreteľom na zručnosti 21. storočia a podporuje ich implementáciu.
  • Keď je účasť učiteľov na realizácii programu eTwinning uznaná na oficiálnej úrovni, mohla by byť formálne alebo neformálne doplnená o určitý typ odmeny (napr. plat, povýšenie, pozitívny neformálny vplyv na hodnotenie).
  • Bola uznaná dôležitosť zavedenia programu eTwinning do povinného vzdelávania budúcich učiteľov. Niektoré inštitúcie povinného vzdelávania budúcich učiteľov už zahrnuli eTwinning do svojich učebných osnov.
  • Celkové ciele eTwinning sú súčasťou alebo v súlade s kompetenčne orientovaným prístupom vzdelávacích programov jednotlivých štátov.
  • eTwinning predstavuje a podporuje inovatívne pedagogické prístupy, ktoré podporujú účasť, motiváciu a vzdelávanie sa žiakov, ktoré sú kľúčovými prioritami vo všetkých krajinách.
  • Internacionalizácia medzi žiakmi, učiteľmi a školami, jeden z hlavných prínosov programu eTwinning, je prioritou pre všetky analyzované krajiny.
  • eTwinning zvyšuje u žiakov motiváciu, energiu a odhodlanie realizovať projekty eTwinning, ale aj venovať sa iných školským predmetom.

Na záver správa naznačuje, že programu eTwinning sa podarilo presadiť oficiálne prijatie systémovejšieho prístupu na štátnej úrovni. Napriek tomu sa krajiny stretávajú s výzvami a navrhujú ďalšie kroky, ktoré by mohli zlepšiť prijatie programu eTwinning taktiež na oficiálnej úrovni.

Máte záujem dozvedieť sa viac?

Zhrnutie správy si môžete prečítať tu, zatiaľ čo kompletná správa bude publikovaná v decembri 2021 tu.