article image

Priatelia programu eTwinning, zoznámte so SALTO-YOUTH

Cieľom priateľa programu eTwinning SALTO-YOUTH je skúmať a rozvíjať stratégie pre prácu s mládežou a poskytovať zdroje pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov. Ako člen siete priateľov ponúka SALTO-YOUTH informačné centrá, nástroje a kurzy na podporu organizácií a Národných agentúr.

SALTO-YOUTH je sieť siedmich informačných centier pracujúcich na európskych prioritných oblastiach v rámci oblasti mládeže ako súčasť programov Erasmus+ zameraných na mládež a európsku solidaritu. Táto sieť prostredníctvom svojej platformy organizuje školenia a aktivity zamerané na budovanie kontaktov s cieľom podporiť organizácie a Národné agentúry. SALTO-YOUTH tiež poskytuje neformálne vzdelávacie zdroje pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov.

SALTO-YOUTH funguje ako sprostredkovateľ medzi európskymi politikami, programami a pracovníkmi v oblasti mládeže. Pre tento účel SALTO-YOUTH ponúka niekoľko nástrojov, ako Európsky kalendár odbornej prípravy, kde nájdete činnosti zamerané na odbornú prípravu a semináre realizované sieťou SALTO a inými organizáciami, Súbor nástrojov pre odbornú prípravu, ktorý obsahuje stovky nástrojov a nápadov na činnosti pre prácu s mládežou, platformu na vyhľadávanie partnerov Atlas, ktorá vám pomôže udržiavať kontakt s tisíckami mládežníckych projektov v celej Európe s cieľom budovať silné partnerstvá a žiadať o financovanie v rámci programu Erasmus +, alebo online zoznam školiteľov pre mládež, ktorý ponúka zoznam viac ako 500 školiteľov, ktorý môžu poskytnúť medzinárodné činnosti zamerané na odbornú prípravu.

Okrem toho má SALTO-YOUTH aj sedem informačných centier. Každé sa zameriava na konkrétnu tému alebo región a centrá majú niekoľko spoločných úloh s Národnými agentúrami, Európskou komisiou a inými inštitúciami v oblasti politík zameraných na pracovníkov s mládežou.

Okrem toho SALTO-YOUTH propaguje, skúma, tvorí a realizuje stratégie pre prácu s mládežou. Pomocou vytvorených nástrojov a vzdelávacích akcií sa usiluje poskytnúť mladým ľuďom a pracovníkom s mládežou možnosť učiť sa, rozvíjať a prosperovať.

eTwinning a SALTO-YOUTH sú dlhodobí priatelia. V roku 2017 sieť SALTO-YOUTH prispela do výročnej knihy „Budovanie kultúry začlenenia prostredníctvom programu eTwinning“, ktorá sa zaoberá výzvami vo vzdelávaní a prináša príklady osvedčených postupov. 

Chcete sa dozvedieť viac? Pozrite si webstránku SALTO-YOUTH, kde nájdete viac informácií.