article image

Školy eTwinning preukazujú pevné odhodlanie k spolupráci, zdieľaniu a tímovej práci

Spolupráca je slovo, ktoré sa neoddeliteľne spája s programom eTwinning. Vo väčšine prípadov charakterizuje spoluprácu počas projektu eTwinning medzi učiteľmi a študentmi z rôznych krajín.

Avšak v prostredí školy je efektívna spolupráca učiteľov definovaná ako využívanie postupov, kde učitelia komunikujú o skúsenostiach a činnostiach v triede v úsilí posilniť odborné skúsenosti v oblasti pedagogiky a povzbudiť kolegov, aby sa pokúsili tvoriť nové veci. Členovia školskej komunity zdieľajú presvedčenie, že ciele školy sa najlepšie dosiahnu spoluprácou a vytvorením si dostatočného časového priestoru na tvorbu tímov a spoločnú prácu.

Preukazovaním pevného odhodlania spolupracovať získavajú učitelia väčší prístup k zdrojom a zlepšujú sa ich výučbové metódy, pretože spolupráca ich podporuje v skúšaní nových nápadov a činností. Tento proces tiež umožňuje škole neustále sa zamýšľať nad svojimi postupmi a zlepšovať ich a vytvoriť vysoký štandard pre všetkých študentov.

Školy musia prekonať rôzne prekážky, ako zavedené systémy, nedostatok času, predefinovanie školskej kultúry z izolácie učiteľov na spoluprácu učiteľov a napätie a nezhody, ktoré môže tímová práca vytvoriť. V takomto prípade je úloha riaditeľa rozhodujúca. Riaditelia by sa mali rozhodovať spoločne s pracovníkmi školy, poskytnúť pomoc pri efektívnej tvorbe učiteľských tímov (definovať účel, stanoviť ciele, poskytnúť spätnú väzbu). Svojou pozíciou inštruktážneho vodcu motivujú pracovníkov školy, aby sa naďalej vzdelávali a zlepšovali svoje postupy.

Spolupráca nie je vždy ľahká a potrebuje časovú investíciu. Školy môžu začať pomaly zavádzaním rôznych opatrení, ako sú mentorské systémy, sociálne siete, spoluvyučovanie, otvorené vyučovacie hodiny a týždenné plánovanie a stretnutia zamerané na spoluprácu atď.

Ale stačí to? A čo spolupráca mimo školy? Ako môžu školy zapojiť rodičov a školské komunity?

Výskum ukazuje, že študenti, ktorých rodičia sú zaangažovaní do ich vzdelávania, majú väčší predpoklad dobre sa adaptovať v škole, mať lepšie sociálne zručnosti, robiť si domáce úlohy, dosiahnuť lepšie známky a mnohé iné. Zapojenie miestnej komunity môže tiež zlepšiť vzdelávacie výsledky študentov a pomôcť študentom pochopiť ich úlohu v širšej spoločnosti.

Efektívna komunikácia medzi školami, rodičmi, študentmi a komunitou vytvára základ pre tvorbu partnerstiev, ktoré môžu vplývať na učenie sa študentov. Učenie sa študentov sa nevzťahuje len na triedu a účasť rodičov na živote školy môže rozvíjať holistické vzdelávacie prostredie pre študentov. Členovia komunity a organizácie môžu zároveň ponúknuť odborné skúsenosti a poznatky, ktoré môžu školy použiť na to, aby svojim študentom ponúkli autentickejšie a prepojenejšie vzdelávanie.

Ako hovorí jedno africké príslovie: „Na výchovu dieťaťa je potrebná celá dedina“ a to by malo byť úlohou Školy eTwinning. Školy eTwinning by mali rozvíjať kultúru, ktorá rešpektuje, oceňuje, podporuje a uznáva inkluzívne zapojenie všetkých s cieľom dosiahnuť ciele školy a realizovať poslanie Škôl eTwinning.


Príklady osvedčených postupov od Škôl eTwinning:

V Experimentálnej škole Solúnskej univerzity v Grécku má spolupráca rôzne formy. Pre 34 učiteľov školy, z ktorých väčšina sa zúčastňuje na aktivitách eTwinning, to znamená povzbudenie a podporu od vedenia školy spolu so špecializovanou odbornou prípravou a konkrétnymi možnosťami na spoluprácu pre učiteľov. S cieľom pomôcť učiteľom začleniť eTwinning do učebných osnov ako ich neoddeliteľnú súčasť poskytuje vedenie školy pravidelné možnosti profesionálneho rozvoja, ktoré pomáhajú učiteľom napredovať a rozvíjať si svoje kompetencie.

V školskom roku 2019-2020 sa všetci učitelia zaregistrovaní v programe eTwinning zúčastnili na takýchto aktivitách a podelili sa o svoje názory s ostatnými pracovníkmi. Učitelia mali konkrétne možnosti vyjadriť sa k postupom kolegov, diskutovať o rôznych otázkach týkajúcich sa školy a vyjadriť svoje záujmy a robiť rozhodnutia. Aby sa u učiteľov podporila výučba založená na spolupráci, podieľali sa na realizácii každého projektu v škole viacerí učitelia. Jeden učiteľ začal projekt, prezentoval svoj nápad kolegom a tí, ktorí mali záujem, sa mohli zapojiť, čím samozrejme vznikali skvelé interdisciplinárne projekty, ktoré umožnili učiteľom a študentom rôznych tried vzájomne sa od seba učiť. S cieľom podporiť spoluprácu v škole boli učitelia nabádaní k návšteve triedy eTwinning a pozorovaniu práce svojich kolegov, čo umožnilo partnerské učenie sa, spätnú väzbu a výmenu nápadov. Prostredníctvom programu eTwinning učitelia získali množstvo nápadov a inšpirácie. Pre učiteľov bolo partnerské učenie sa prostredníctvom eTwinning veľmi dôležité. Umožnilo učiteľom na základe ich odborných skúseností ponúkať školenia zamerané na rôzne témy pre všetkých pracovníkov školy, napríklad ako používať určité IKT vybavenie a integrovať ho do vzdelávania.

Spolupráca sa netýkala len učiteľov, ale do vzdelávacieho procesu a rozhodovania boli zapojení aj študenti a rodičia. Študenti, ktorí často lepšie poznajú nové technológie, pomáhali učiteľom a rodičom nadobúdať zručnosti v práci s IKT. Študenti pripravili a viedli sériu online kurzov (8 lekcií) v Moodle zameraných na používanie IKT, GDPR a e-bezpečnosť s cieľom bojovať proti digitálnemu vylúčeniu dospelých. Okrem toho bola spolupráca medzi študentmi rôznych tried podporená mimoškolskými činnosťami. Odohrávalo sa to v školských kluboch, ako je napríklad hudobný, umelecký, matematický, štatistický, divadelný, fyzikálny, kinematografický klub, Model United Nations (modelové zasadnutie OSN) a klub kritického myslenia.

Zapojenie študentov a rodičov sa vo veľkej miere využíva tiež v Col·legi Sant Josep v Navàs, malom meste so 6 000 obyvateľmi v španielskom regióne Katalánsko. Spolupráca a práca s rodičmi sa odohrávala prostredníctvom zavedeného zapájania rodičov, v rámci ktorého boli rodičia podľa ich odbornosti pozývaní do škôl a pomáhali študentom s realizáciou rôznych činností. Výsledkom partnerského učenia sa učiteľov a otvorených postojov vyskúšať nové postupy boli worskhopy a úzka spolupráca/vedenie nových účastníkov programu eTwinning skúsenejšími učiteľmi. Následkom toho sa v minulom roku dvanásť zo sedemnástich učiteľov zaangažovaných do programu eTwinning v škole zapojilo do realizácie interdisciplinárnych projektov a dvaja z nich sa rozhodli začať svoje vlastné projekty so svojimi triedami. Rovnako ako v gréckej škole sa rozhodovanie a reflexia netýkala len formálneho vedenia školy, ale boli zaangažovaní aj študenti a rodičia. Col·legi Sant Josep zorganizovala stretnutie formou Svetovej kaviarne s dvoma zástupcami študentov z každej triedy, jedným rodičom z každej triedy a učiteľmi. Počas stretnutia formou Svetovej kaviarne táto skupina diskutovala o nových IKT a hudobnej výchove a prišla s novými návrhmi na spoluprácu.

V oboch školách bola a je spolupráca vo všetkých jej aspektoch jednou z hlavných priorít. Následkom toho si učitelia, rodičia a samozrejme študenti nielen zlepšili svoje vzdelávanie sa a výučbové postupy, ale sa aj viac zaangažovali a venovali poslaniu a cieľom školy.