article image

Školy eTwinning a zdieľané vedenie: predstavujeme správu eTwinning za rok 2020

Každý rok udeľuje program eTwinning stovkám škôl označenie „škola eTwinning“.

Škola eTwinning predstavuje uznanie aktivít a zapájania školy v oblasti programu eTwinning a odhodlania a nadšenia v rámci celoškolského prístupu, pri ktorom tímy učiteľov a vedúcich škôl spolupracujú.

Správa eTwinning za rok 2020 sa venuje tomu, ako školy eTwinning uplatňujú a podporujú prístup zdieľaného vedenia, skúmaním ich postupov na základe analýzy kvantitatívnych údajov a kvalitatívneho výskumu. Kvantitatívne údaje boli zozbierané na základe prieskumu uskutočneného na jeseň 2019, v ktorom celkovo 1 261 škôl eTwinning zdieľalo svoje postupy v piatich oblastiach poslania škôl eTwinning School Mission Statement. Kvalitatívny výskum sa zameriaval na prípadové štúdie šiestich škôl eTwinning, ktoré 18 mesiacov usmerňovalo a podporovalo Centrálne podporné stredisko pre eTwinning a spolupracovalo s nimi prostredníctvom prezenčných a online aktivít.

V kľúčových zisteniach správy sa zdôrazňuje, že:

1. Školy eTwinning sa zaväzujú k zdieľanému vedeniu

Hlboké znalosti o zásadách zdieľaného vedenia a ich praktizovanie potvrdzuje, že školy eTwinning sú otvorené flexibilnejšej štruktúre vedenia.

2. Školy eTwinning preukazujú silný záväzok k spolupráci, zdieľaniu a tímovej práci

Spolupráca medzi učiteľmi a medzi žiakmi je intenzívna a efektívna, hoci spolupráci žiakov a učiteľov mimo projektov eTwinning by prospelo viac praxe.

3. Školy eTwinning sú vzorom pre iné školy, ale existuje priestor na zlepšenie nadväzovania kontaktov

Hoci školy eTwinning často fungujú ako vzdelávacie centrá pre iné školy, ich učitelia majú pocit, že školy ešte nie sú pripravené na vytváranie sietí a spoluprácu medzi školami.

4. Školy eTwinning sú inkluzívne a inovatívne učiace sa organizácie

Školy eTwinning vytvárajú kultúru skúmania, inovácií a bádania, ktorej stredobodom je proces učenia sa žiakov a v ktorej sa oceňuje rôznorodosť.

5. Školy eTwinning musia zohrávať proaktívnejšiu úlohu vo vzťahu k miestnej komunite

Väčšia podpora škôl eTwinning v miestnej komunite by pomohla sformalizovať úlohu škôl v miestnom prostredí.

Označenie „škola eTwinning“ je preto viac než len „certifikát kvality“ a predstavuje formalizáciu potenciálu škôl, ktorým bolo udelené. Ich silné stránky a energia by sa mohli využiť so správnou dávkou podpory, uznania a flexibility, čo sú takisto prvky prístupu zdieľaného vedenia. Týmto spôsobom môžu školy eTwinning zohrávať úlohu Severky, podľa ktorej sa budú orientovať iné školy v ich oblasti, a prispievať tak k rozšíreniu programu eTwinning ako spoločného prístupu pre všetkých.

Celá správa bude uverejnená v roku 2021. Jej zhrnutie je zatiaľ dostupné tu.

EN, DE, ES, FR, IT PL - pdf.