article image

eTwinning v Španielsku: Prinášame školu domov

Uzavretie škôl i naďalej ovplyvňuje učiteľov a študentov po celom svete s množstvom následkov, ktorých výsledkom je výrazné narušenie vyučovacieho a vzdelávacieho procesu.

Od začiatku pandémie v roku 2020 sa program eTwinning pokúša vyhovieť všetkým novo vzniknutým potrebám v oblasti výučby a platformy na stretávanie, ktoré môžu priniesť školské vzrušenie do domáceho prostredia. 

Javier Gascuena, španielsky učiteľ s 12-ročnou učiteľskou praxou vyučuje v IES Ciudad Jardin, stredne veľkej strednej škole s 53 učiteľmi a približne 600 študentmi, ktorá sa nachádza na predmestí Málagy.  

 Austria1

Škola ponúka povinné sekundárne vzdelávanie, bachillerato (preduniverzitné kurzy) a odbornú prípravu (špecializácia na IKT). Pre Javiera je program eTwinning súčasťou úsilia riaditeľov škôl predstaviť aktívne metodiky a prístup orientovaný na študenta, ktoré pomôžu komunite bojovať proti vylúčeniu zo vzdelávania, slabému prospechu a predčasnému ukončeniu školskej dochádzky.

Pre Javiera je rovnako ako pre každého učiteľa na svete súčasné obdobie náročné: 

Od 14. marca 2020 do konca školského roka boli všetky školy v Španielsku zavreté rozhodnutím vlády z dôvodu vypuknutia pandémie. Nasledujúce týždne boli vyloženým chaosom vo vzdelávaní: učitelia, sociálni pedagógovia a školskí poradcovia sa usilovali osloviť študentov, kým riaditelia škôl sa usilovali zorganizovať online vzdelávanie a často tvorili video návody a manuály pre menej digitálne kompetentných učiteľov. 

Keď bol dostatočný počet študentov a učiteľov pripravený začať pracovať online, vyučovanie a vzdelávanie sa dostali naspäť do pôvodných koľají. Svoj bežný deň som začal kontrolou emailovej schránky najmä v úsilí pripojiť viac študentov a pomôcť iným učiteľom s technologickými výzvami. Neskôr som skontroloval, či sa moji študenti prihlásili na platformu Moodle, ktorú sme sa rozhodli používať a ubezpečil sa, že každá práca bola odnotená a že študenti k nej dostali spätnú väzbu. Pre účely každého kurzu, ktorý som vyučoval, som vyhľadával atraktívne materiály zamerané na kompetencie, ktoré udržali záujem mojich študentov a upútali ich. Mali sme aj niekoľko videokonferencií s našimi partnermi v programe eTwinning a strávili sme niekoľko vyučovacích hodín ich prípravou.

Práca v programe eTwinning v minulom roku výrazne učiteľom i študentom zlepšila zavádzanie pomalého procesu prechodu od analogického a fyzického vzdelávania k e-vzdelávaniu prostredníctvom obrazovky. Spoločná práca na internete je niečo, s čím sme už experimentovali, takže veľká časť vyučovania bola založená na zručnostiach, ktoré sme si rozvinuli v projektoch eTwinning.

Odkedy som začal pracovať v programe eTwinning, zaumienil som si, že ho budem používať ako prostriedok na vyučovanie podľa učebných osnov na hodinách anglického jazyka a rozvoj školských zručností a kompetencií.

eTwinning mi umožnil navrhovať činnosti, v ktorých konečný výsledok vytvorili študenti z rôznych častí sveta. Taktiež je povinná skutočná komunikácie v angličtine, ktorá umožňuje jazyku, ktorý vyučujem, stať sa prostriedkom na dosahovanie cieľov a zvyšuje motiváciu medzi študentmi. A nakoniec, eTwinning zmenil spôsob, akým používame technológie tak, že umožnil vyššiu mieru kreativity a predstavil pojmy, ako netiketa a e-bezpečnosť. 

 Austria1

Javier vďaka svojim rozsiahlym skúsenostiam s využívaním programu eTwinning vymyslel skvelé nápady na online vyučovanie a domáce úlohy. Ďalej uvádzame zoznam niekoľkých jeho nápadov: 

  • Tvorba násteniek v priestore TwinSpace, kde študenti zverejňujú myšlienky na určitú tému a navzájom reagujú na svoje príspevky.
  • Práca s konkrétnymi témami pri tvorbe spoločných digitálnych produktov: videá, prezentácie, dokumenty. 
  • Tvorba únikových miestností použitím konceptov z rôznych predmetov. 
  • Tvorba interaktívnych online lekcií, v rámci ktorých musia študenti pracovať spoločne a robiť rozhodnutia skôr, ako len počúvať učiteľa. 
  • Tvorba videohry s obsahovými prvkami projektu a spoločne hranie tejto hry prostredníctvom videohovoru.

Javier sa snaží udržať svojich študentov aktívnych tak, ži ich zapája do tvorby činností a necháva ich vyjadriť sa k stanovovaniu cieľov v triede. Zároveň ich aktívne zapája do (formatívneho) hodnotenia. Zadávané úlohy sú vždy orientované na záujmy študentov. Projektové vyučovanie je kľúčom k tomu, aby bolo vzdelávanie sa doma také vzrušujúce ako v škole.