article image

Účastníci programu eTwinning, radi by sme si vypočuli vaše názory: nová verejná konzultácia Cesty k úspechu v škole

Nová iniciatíva Cesty k úspechu v škole pod vedením európskej komisárky Mariye Gabrielovej plánuje podporovať všetkých mladých Európanov, aby dosahovali lepšie výsledky v škole .

Od začiatku v roku 2005 je jedným z cieľov učiteľov pracujúcich na realizácii projektov eTwinning rozšíriť obzory svojich žiakov riešením výziev vo vzdelávaní a reagovaním na ne najkreatívnejším a najúčinnejším spôsobom.

V priebehu roka 2017 sa svet programu eTwinning zaoberal témou inklúzie. Kniha eTwinning „Budovanie kultúry začlenenia prostredníctvom programu eTwinning“ prezentuje výber projektov a činností eTwinning podporujúcich inkluzívne vzdelávanie a ukazuje, ako učitelia a žiaci zapojení do programu eTwinning prispievajú k riešeniu výziev vo vzdelávaní, ako napr. zachovanie plnej inklúzie mladých ľudí s problémami s učením a s problémami s odmietaním školy a mladých ľudí s nižšou úrovňou kvalifikácie alebo nízkym prospechom v škole.

Táto práca bola ocenená a ďalej posilnená Školami eTwinning, ktoré aktívne podporujú hodnoty a pedagogiku programu eTwinning, sú referenčným bodom pre svoje miestne komunity a predstavujú model pre iné školy.

Učitelia v Školách eTwinning využívajú eTwinning na podporu a vyučovanie podľa svojich učebných osnov pomocou inovatívnych pedagogických modelov, ku ktorým spomedzi škály prístupov patrí kolaboratívne vzdelávanie, vzdelávanie orientované na študenta, flexibilné prístupy k času na vzdelávanie a k vzdelávacím priestorom.

Okrem toho, ako výsledok práce vykonávanej na úrovni EÚ od roku 2011 v súvislosti s predčasným ukončením školskej dochádzky vypracovala Európska komisia Európsky súbor nástrojov pre školy, ktorý ponúka konkrétne nápady na zlepšenie spolupráce v rámci škôl, medzi školami a nad rámec škôl s cieľom umožniť všetkým deťom a mladým ľuďom byť úspešný v škole.

eTwinning prispieva k napĺňaniu tejto vízie uvedenej v konzultácii a my vyzývame členov komunity, aby sa podelili o svoje názory!

Táto otvorená verejná konzultácia, ktorú zahájila Európska komisia, bude zhromažďovať nápady na možné opatrenia, ktoré budú začlenené do tejto novej iniciatívy s cieľom vytvoriť komplexný politický rámec.

Iniciatíva bude podporovať všetkých mladých Európanov, aby dosahovali lepšie výsledky v škole. Konkrétne sa zameria na:

  • pomoc žiakom dosiahnuť základnú úroveň spôsobilosti v oblasti základných zručností,
  • zníženie predčasného ukončenia školskej dochádzky/odbornej prípravy
  • podporu žiakov, aby dokončili vyššie sekundárne vzdelávanie. 

Cieľom je predstavenie návrhu odporúčania Rady, ktoré sa zameria na rizikové skupiny.

Európska komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabrielová sa vyjadrila takto:

„Zabezpečiť, aby všetci študenti v plnej miere rozvinuli svoj potenciál bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické zázemie či osobnú situáciu je nevyhnutné na to, aby sa európska spoločnosť stala spravodlivejšou, inkluzívnejšou a lepšie pripravenou na budúcnosť. A to je ešte naliehavejšie teraz, keď pandémia odhalila a v niektorých prípadoch zosilnila existujúce nerovnosti, rozdiely a potreby v našich vzdelávacích systémoch.“ 

Verejná konzultácia je otvorená do 30. septembra 2021

Pomôžte formovať iniciatívu Cesty k úspechu v škole. Do konzultácie sa môžete zapojiť tu