article image

Účastníci programu eTwinning, je čas vyjadriť svoj názor: Otvorená verejná konzultácia o vzdelávaní k ekologickejšej a udržateľnejšej Európe.

Európska komisia práve zahájila otvorenú verejnú konzultáciu o vzdelávaní k ekologickejšej a udržateľnejšej Európe. Konzultácia je prístupná a otvorená pre všetkých!

Program eTwinning je od svojho začiatku zástancom environmentálnej výchovy. Školy zapojené do programu poskytujú učiteľom potrebné informácie a vedomosti, aby im pomohli zamyslieť sa nad klimatickými zmenami a umožniť ich študentom pochopiť ich dôsledky.

V roku 2020 s presvedčením, že učitelia a ich študenti hrajú dôležitú úlohu v zvyšovaní povedomia o blížiacich sa zmenách, ktoré by mali priniesť ľudstvu problémy v dôsledku klimatických zmien, sa program eTwinning zameral výlučne na klimatické zmeny a environmentálne výzvy.

Okrem toho bola skupina eTwinning iniciovaná CSS Sustainability Education Network Service eTwinning: Skupina SENSE zaneprázdnená sériou online workshopov pre členov SENSE zameraných na výchovu k environmentálnej udržateľnosti. Tieto akcie, ktoré sa uskutočnili od apríla do júna, boli výbornou príležitosťou pre účastníkov programu eTwinning vypočuť si pozvaných rečníkov, spojiť sa s inými členmi SENSE a vymieňať si postupy v oblasti výchovy k udržateľnosti v školách.

Dobrá práca však nikdy nekončí!

Účasťou na konzultácii môžu učitelia zapojení do programu eTwinning pomôcť Európskej komisii navrhnúť v roku 2021 odporúčanie o výchove k environmentálnej udržateľnosti pre študentov v každom veku a na všetkých stupňoch vzdelávania.

Táto konzultácia je dôležitý krok v pomoci európskym krajinám spolupracovať a tvoriť silnejšie stratégie v oblasti výchovy k environmentálnej udržateľnosti, vzdelávaní v oblasti klímy, biodiverzity a súvisiacich tém a účastníci programu eTwinning sú učitelia, ktorí sú na to najlepšie pripravení.

Účastníci programu eTwinning budú mať možnosť odpovedať na otázky, ako:

  • Získavajú študenti v Európe zručnosti a vedomosti potrebné na to, aby konali s ohľadom na núdzový stav v oblasti klímy a stratu biodiverzity?
  • Sú učitelia pripravovaní a podporovaní v tom, aby vyučovali tieto zložité témy spôsobom, ktorý posilňuje študentov?
  • Podporujú učebné osnovy rozvoj postojov a hodnôt potrebných na podporu environmentálnej udržateľnosti?
  • Ako môžeme zaistiť, aby mladí ľudia nadobudli zručnosti potrebné pre ekologické povolania v budúcnosti?

Konzultácia bola zahájená v piatok 18. júna a bude otvorená do 24. septembra 2021. Zapojte sa do konzultácie a formujte vašu budúcnosť a budúcnosť vašich študentov.