article image

Kniha eTwinning „Budovanie kultúry začlenenia prostredníctvom programu eTwinning“ je teraz online!

„Každý má právo na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie, aby si udržal a získal zručnosti, ktoré mu umožnia plne sa zapojiť do života spoločnosti a úspešne zvládať zmeny postavenia na trhu práce.“ (Tibor Navracsics, európsky komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport)

Kniha eTwinning „Budovanie kultúry začlenenia prostredníctvom programu eTwinning“ prezentuje výber projektov a činností eTwinning, ktoré podporujú inkluzívne vzdelávanie a ukazuje, ako učitelia a žiaci zapojení do programu eTwinning prispievajú k riešeniu vzdelávacích výziev dneška.

Kniha sa zameriava na nasledujúce tri aspekty:

  • Ako prekonať geografické prekážky, ktorým čelia mladí ľudia v odľahlých alebo vidieckych oblastiach a mladí ľudia žijúci na malých ostrovoch alebo v okrajových regiónoch.
  • Ako podporiť interkultúrne porozumenie, predovšetkým u mladých ľudí, ktorí patria k menšinám, alebo pochádzajú zo znevýhodnených sociálno-ekonomických prostredí: prisťahovalci, utečenci alebo potomkovia z rodín prisťahovalcov alebo utečencov, mladí ľudia prináležiaci k národnej alebo etnickej menšine, mladí ľudia s problémami s jazykovou adaptáciou a kultúrnym začlenením, atď. 
  • Ako riešiť vzdelávacie výzvy a zachovať plné začlenenie mladých ľudí s poruchami učenia, s problémami s odmietaním školy, mladých ľudí s nižšou úrovňou kvalifikácie alebo slabým prospechom v škole, atď.

Kliknite sem, stiahnite si knihu eTwinning a objavte príbehy, príklady a myšlienky, ktoré dúfajme poslúžia ako zdroj a inšpirácia pre všetkých učiteľov a prispejú k úsiliu budovať kultúru začlenenia.