Vyhlásenie

Organizácia EUN Partnership AISBL (známa ako European Schoolnet, ďalej len EUN) riadi Centrálnu podpornú službu programu eTwinning a zabezpečuje prevádzku platformy eTwinning na základe zmluvy o poskytovaní služieb s EACEA (Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru), verejným obstarávateľom.

EUN v mene verejného obstarávateľa zabezpečuje včasnosť a presnosť informácií na platforme. Ak používatelia objavia chyby, môžu to písomne oznámiť na adrese editor@etwinning.net. EK, EACEA a EUN nepreberajú žiadnu zodpovednosť za informácie na tejto webovej stránke.

Tieto informácie na platforme:

  • sú len všeobecného charakteru a nezaoberajú sa špecifickými okolnosťami žiadneho určitého jednotlivca alebo subjektu,
  • nemusia byť vždy ucelené, presné, úplné alebo aktuálne,
  • sú niekedy prepojené s externými internetovými stránkami, nad ktorými EK, EACEA alebo EUN nemajú kontrolu a za ktoré nepreberajú zodpovednosť,
  • neobsahujú odborné alebo právne rady (ak potrebujete konkrétnu radu, mali by ste sa vždy poradiť s príslušným kvalifikovaným odborníkom).

Organizácia EUN si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek pozastaviť, zmeniť, upraviť, doplniť alebo odstrániť časti platformy so súhlasom verejného obstarávateľa.

Účelom tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti nie je obmedziť zodpovednosť EC, EACEA alebo EUN v prípade porušenia požiadaviek príslušných vnútroštátnych právnych predpisov, ani vylúčiť ich zodpovednosť v záležitostiach, v prípade ktorých ju podľa týchto predpisov nemožno vylúčiť.

Upozornenie o autorských právach

Reprodukcia je povolená za podmienky, že bude uvedený zdroj informácií, ak nie je uvedené inak. V prípadoch, kde je potrebné na reprodukciu informácií získať povolenie, toto povolenie ruší vyššie uvedené všeobecné povolenia a jasne určuje akékoľvek obmedzenia týkajúceho sa ich využitia.

  • Administration