article image

Národný certifikát kvality

Certifikát kvality eTwinning je udeľovaný učiteľom, ktorí realizujú výnimočné projekty v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Upozorňuje na to, že projekt dosiahol určitú národnú, prípadne európsku úroveň.

NÁRODNÝ CERTIFIKÁT KVALITY

quality label icon

 1. Obsahuje váš projekt eTwinning spoločné ciele a spoločný plán?
 2. Je projekt ukončený, alebo je v posledných fázach?
 3. Prispeli ste vy a vaši študenti do realizácie všetkých projektových činností?
 4. Organizovali ste vy a vaši partneri spoločné činnosti?
 5. Zobrali ste do úvahy e-bezpečnosť a autorské práva?

Ak ste odpovedali ÁNO na všetkých 5 otázok, prečo nepožiadate o národný certifikát kvality?

Národný certifikát kvality je udeľovaný učiteľom, ktorí realizujú výnimočné projekty a upozorňuje na to, že projekt dosiahol v ich krajine určitú kvalitatívnu úroveň.

Ako požiadať

quality label icon

 1. Prihláste na platformu eTwinning Live 
 2. Vojdite do časti Projekty
 3. Vyhľadajte váš projekt a kliknite na Požiadať o certifikát kvality
 4. Vyplňte všetky rámčeky všetkými požadovanými informáciami a poskytnite dôkazy o vašej práci
 5. Vyššie uvedené kroky môžete vykonať u všetkých vašich projektov, ktoré si podľa vás zaslúžia certifikát kvality.

Užitočné tipy

quality label icon

Najskôr si napíšte všetky informácie do dokumentu vo formáte Word a potom skopírujte a prilepte odpovede do žiadosti. Ochránite sa tak pred stratou toho, čo ste už do žiadosti napísali, ak by vám jej vyplnenie zabralo viac ako 30 minút! Poskytnite viac informácií o neviditeľných stránkach vášho projektu, pretože hodnotitelia uvidia všetku viditeľnú prácu vo vašom priestore TwinSpace

Certifikát kvality je udeľovaný učiteľom a je osobný. Aj keď pracujete s inými kolegami v škole, každý z vás by mal požiadať o udelenie certifikátu kvality a uviesť, ako prispel k realizácii projektu. Certifikát kvality je udeľovaný učiteľom, ktorí aktívne a viditeľne prispeli k realizácii projektových činností. 

Prečo požiadať:

quality label icon

Ide o konkrétne ocenenie pre učiteľov a školy za vysokú úroveň ich činností v programe eTwinning. Povzbudzuje študentov k tomu, aby sa aj ďalej zapájali a pracovali na realizácii činností v programe eTwinning a ide o konkrétny spôsob, ako ukázať, že ich úsilie bolo ocenené. Študenti môžu získať žiacky certifikát kvality, keď ich učiteľ získa národný certifikát kvality. Verejné potvrdenie záväzku školy k dosahovaniu kvality a otvorenosti v európskej spolupráci.

Kto udeľuje certifikát kvality?

Národná podporná služba (NSS) v každej krajine hodnotí žiadosti škôl o udelenie národného certifikátu kvality. Certifikáty sú udeľované počas celého roka, no v niektorých krajinách sú určené pevné termíny, takže určite požiadajte vašu NSS o informácie o termínoch vo vašej krajine. Po prijatí alebo odmietnutí žiadosti vás bude kontaktovať vaša NSS.

KRITÉRIÁ PRE UDELENIE CERTIFIKÁTOV KVALITY

Pedagogická inovácia

quality label icon

 • projekt je z hľadiska témy originálny
 • využíva rôzne pedagogické metódy
 • žiaci sú tí, ktorí preberajú vedenie
 • žiaci komunikujú so svojimi partnermi a spoločne pracujú použitím rôznych metód, ako je zhromažďovanie informácií, riešenie problémov, výskum, porovnávanie
 • žiaci zastávajú rôzne úlohy, ako umelci, novinári, technici, vedci, herci, atď.

Integrácia do časovo-tematických plánov

quality label icon

 • projekt je zakotvený v školskom vzdelávacom programe a učebných osnovách
 • väčšina projektovej práce sa realizuje počas vyučovania
 • začlenenie do vzdelávacieho programu je v projekte zreteľné
 • projektová práca umožňuje študentom rozvíjať si zručnosti a kompetencie
 • učiteľ vysvetlil a zdokumentoval projektový pedagogický rámec

Spolupráca partnerských škôl

quality label icon

 • spolupráca predstavuje viac než len komunikáciu
 • partnerské školy spoločne pracujú na realizácii spoločných činností
 • partneri nie sú len prijímateľmi informácií
 • výsledkom činností spolupráce je hmotný výsledok

Využívanie moderných technológií

quality label icon

 • technológie sa používajú tak, aby pomohli partnerom dosiahnuť ich pedagogické ciele
 • nástroje pomáhajú partnerom lepšie medzi sebou spolupracovať

Výsledky, prínos a dokumentácia

quality label icon

Viditeľné výsledky zabezpečujú:

 • aby boli výsledky projektu prezentované na internete
 • aby sa študenti zapájali do priestoru TwinSpace
 • aby boli všetky kroky projektu zdokumentované, vrátane plánovania – charakteristiky činností - vyhodnotenia – spätnej väzby
 • aby ste vyhodnotili a zverejnili vplyv, ktorý mal projekt na študentov a učiteľov zapojených do jeho realizácie.

Pri plánovaní a realizácii projektu použite nižšie uvedený zoznam, aby ste si preverili, či spĺňa kritériá pre udelenie certifikátu kvality.