eTwinning – Polityka prywatności

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży Sportu i Kultury ("DG EAC"), Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury ("EACEA"), a także Krajowe Organizacje Wspierające zobowiązane są do respektowania waszej prywatności.

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem eTwinning.net przetwarzane są na poziomie krajowym, gdzie Krajowe Organizacje Wspierające pełnią funkcję administratorów danych osobowych lub na poziomie Unii Europejskiej, gdzie funkcję administratora danych osobowych sprawuje EACEA. 

Wszelkie dane osobowe traktowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 • Na poziomie UE ma obecnie zastosowanie rozporządzenie (UE) nr 2018/1725 (1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii. 
 • Na poziomie krajowym, wobec członków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) zastosowanie mają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ('RODO') (2). Wszystkie operacje przetwarzania danych pod kontrolą Krajowe Organizacji Wspierających są zgodne z przepisami tego rozporządzenia.
 • W przypadku krajów nie będących członkami UE lub EOG dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju, z wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzane są dane osób z państw członkowskich UE lub EOG. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy RODO.

Zamieszczona poniżej polityka prywatności opisuje politykę DG EAC, EACEA, Krajowych Organizacji Wspierających w zakresie gromadzenia danych, zarządzania danymi i korzystania z danych osobowych poszczególnych osób w eTwinningu. 

Cenimy sobie wasze zaufanie i chcemy mieć pewność, że nasze polityki i praktyki dotyczące ochrony waszych danych powiązanych z projektami eTwinning są dla was zrozumiałe.

EUN Partnership AISBL (zwany dalej European Schoolnet) kieruje pracami Centralnego Biura eTwinning (CSS) jako dostawca usług EACEA, a w ramach swoich działań kieruje platformą eTwinning, zgodnie z warunkami polityki prywatności opisanymi poniżej. Ponadto, Tremend Software Consulting SRL zapewnia usługi cyfrowe niezbędne do zarządzania i utrzymania eTwinning.net również jako dostawca usług EACEA.

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Informatyki (DG DIGIT) świadczy informatyczne usługi hostingowe dla platformy eTwinning za pośrednictwem Amazon Web Services.

1. Kto odpowiada za przetwarzanie twoich danych osobowych (jest administratorem danych osobowych) ?

Na poziomie UE – eTwinning.net

Kiedy dane przetwarzane są na poziomie UE, administratorem danych osobowych jest Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury.

Osobą odpowiedzialną, powołaną do przetwarzania danych osobowych jest: 

Kierownik Działu A6 EACEA 

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury

Avenue du Bourget 1, BE-1049 Bruksela

Belgia

Email: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

Na poziomie krajowym – krajowe portale eTwinning

Kiedy dane przetwarzane są na poziomie krajowym (np. w celu zorganizowania działań na szczeblu krajowym, zobacz niżej), administratorami danych są poszczególne biura krajowe (Krajowe Organizacje Wspierające).

Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych z poszczególnych biur eTwinning można znaleźć na stronie: Krajowe Organizacje Wspierające

2. Jakie dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób?

Na poziomie UE – eTwinning.net

Wymienione poniżej dane osobowe przetwarzane są w kontekście eTwinningu. Niniejszy wykaz jest zamknięty.

a) Dane wymagane

Dane osoby rejestrującej: adres email, imię, nazwisko, funkcja pełniona w szkole (w przypadku nauczyciela – nauczany przedmiot), język(i) komunikowania się, grupa wiekowa uczniów, opis użytkownika

Dane dotyczące szkoły: informacje związane ze szkołą, takie jak oficjalna nazwa szkoły, adres, miejscowość, adres email, region i kraj.

Dane dotyczące dyrektora szkoły: imię, nazwisko, służbowy adres email.

b) Dane opcjonalne (tego rodzaju dane mogą być podawane jedynie w przypadku dalszego zaangażowania w działania w ramach eTwinningu):

Dane dotyczące osoby rejestrującej: lista kontaktów w eTwinning Live, lista projektów, zdjęcie osoby rejestrującej, zdjęcia oraz inne informacje związane z wykorzystaniem platformy.

Inne dane: Osoby zarejestrowane mogą również uczestniczyć w działaniach na TwinSpace projektów, w grupach eTwinning oraz w wydarzeniach online. W takich przypadkach osoby zarejestrowane mogą podawać informacje dla celów związanych z udziałem w tego rodzaju inicjatywach. Dostęp do platformy ograniczony jest wyłącznie do zarejestrowanych i zweryfikowanych członków (“eTwinnerów”). Oni również mogą podawać inne informacje związane z wykorzystaniem ograniczonej przestrzeni platformy, a także mogą przesyłać wiadomości oraz inne materiały na forach, blogach oraz w innych sekcjach ograniczonej przestrzeni platformy.

Na poziomie krajowym – krajowe portale eTwinning

W kontekście eTwinningu przetwarzane są niżej wymienione dane.

a) Dane wymagane – dostarczane przez EACEA do Krajowych Organizacji Wspierających za pośrednictwem eTwinning.net

Dane dotyczące osoby rejestrującej: nazwa użytkownika, adres email, imię, nazwisko, funkcja w szkole (w przypadku nauczycieli - nauczany przedmiot), język(i) komunikacji, grupa wiekowa uczniów, opis użytkownika.

Dane dotyczące szkoły: związane ze szkołą (oficjalna nazwa szkoły, adres, miejscowość, adres email, region i kraj).

Dane dyrektora szkoły: imię, nazwisko, służbowy adres email.

b) Informacje techniczne: Dane dostarczane przez samych użytkowników w formularzach online w różnych obszarach na platformie eTwinning.net i dostępnych dla różnych służb krajowych.

c) Określone dane dotyczące inicjatyw stacjonarnych: Uczestnicy mogą uczestniczyć w stacjonarnych formach doskonalenia zawodowego. W takim przypadku mogą zostać poproszeni o dodatkowe informacje (np. w celu organizacji podróży), by móc uczestniczyć w tego rodzaju inicjatywach. 

3. W jakim celu przetwarzamy twoje dane?

Na poziomie UE – eTwinning.net

Przetwarzane dane potrzebne są do: 

 • podawania informacji na temat działań, w które zaangażowane są osoby zarejestrowane, zarówno w ramach eTwinningu, jak i poza nim, w celu organizowania i realizowania działań online w społeczności;
 • umożliwienia osobom zarejestrowanym znalezienie partnerów do współpracy oraz założenie projektów;
 • podawania informacji na temat projektów eTwinning;
 • ogólnie, umożliwienia osobom zarejestrowanym w eTwinningu komunikowania się i współpracy w duchu wzajemnego zaufania i poszanowania; oraz
 • umożliwienia i ułatwienia działań monitorujących i badawczych.

Użytkownicy zarejestrowani w eTwinningu mogą również zapisać się do biuletynów eTwinning.

Dane osób rejestrujących się na poziomie krajowym weryfikowane są przez poszczególne Krajowe Organizacje Wspierające.

Statystyki zbiorcze gromadzone są regularnie i obejmują, ale nie ograniczają się do: liczby użytkowników w określonym czasie, preferencji dotyczących wybieranych przedmiotów lub krajów wybieranych przez nauczycieli, wykorzystania konta.

Na poziomie krajowym – krajowe portale eTwinning

Krajowe Organizacje Wspierające eTwinning wykorzystują informacje zamieszczone na eTwinning.net w celu:

 • zweryfikowania danych osobowych podanych przez użytkownika
 • promowania działań w ramach eTwinningu na szczeblu krajowym
 • rozpowszechniania biuletynów krajowych oraz wysyłania powiadomień, 
 • przygotowywania komunikatów prasowych, 
 • rejestracji na kursy i wydarzenia, 
 • udziału w sondażach

Użytkownicy mogą również bezpośrednio kontaktować się z Krajowymi Organizacjami Kontaktowymi w celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących działań w eTwinningu. Jeśli użytkownik wybierze bezpośredni kontakt z Krajowymi Organizacjami Kontaktowymi, dane osobowe będą wyłącznie wykorzystywane w celu odpowiedzi na przesłane wiadomości lub w celu zarządzania procesem rejestracyjnym.

4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania waszych danych osobowych?

Na poziomie UE

Przetwarzanie danych jest konieczne w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub wykonania władzy publicznej nadanej instytucji lub organowi Unii (ustanowionych w prawie Unii) (Artykuł 5(1)(a) rozporządzenia (UE) nr 2018/1725);

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/817 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1288/2013 (Dz.U. L 189 z dnia 28.5.2021, s. 1-33).
 • Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/173 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiająca Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury.

 • Zamówienie na usługi nr 2020-0082 między Europejską Agencją Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury a Tremend Software Consulting SRL
  Zamówienie na usługi nr 2020-0114 między Europejską Agencją Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury a EUN Partnership AISBL.

Przetwarzanie, którego nie obejmują wyżej wymienione podstawy prawne, odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane te dotyczą (artykuł 5(1)(d) rozporządzenia (UE) 2018/1725).

Na poziomie krajowym

 • Umowa o dotację podpisana przez EACEA i Krajową Organizację Kontaktową (Zaproszenie do składania wniosków i plan działań EACEA 17/2018, EACEA 18/2018 oraz EACEA ERASMUS-EDU-2022-ETWIN-NSO-IBA.
  Skontaktuj się z właściwą Krajową Organizacją Kontaktową, by uzyskać informacje na temat prawa obowiązującego w każdym z tych krajów.

5. Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Na poziomie UE i na poziomie krajowym

Dane dotyczące statystyk, oraz te gromadzone w celach badawczych przechowywane są przez cały czas trwania eTwinningu w zbiorczym i anonimowym formacie. 

Dane powiązane z profilem użytkownika przechowywane są przez okres maksymalnie 3 lat, licząc od daty ostatniego logowania użytkownika. Po upływie roku od ostatniego logowania, profil użytkownika automatycznie staje się nieaktywny, co oznacza, że nie będzie widoczny dla innych użytkowników ani świata zewnętrznego. Użytkownik może reaktywować swoje konto poprzez ponowne zalogowanie się. Do użytkownika po upływie kolejnych dwóch lat zostaje wysłane powiadomienie z informacją, że po upływie 3 lat od ostatniego logowania jego profil zostanie dezaktywowany na stałe. Wszystkie dane osobowe stają się wówczas anonimowe.

W celu dezaktywowania lub usunięcia konta skontaktuj się z Centralnym Biurem eTwinning (zobacz punkt 6 poniżej) pisząc na adres: delete@etwinning.net

W przypadku wnioskowania użytkownika o dezaktywowanie swojego profilu lub gdy profil jest dezaktywowany automatycznie, żadne z danych nie są widoczne dla innych użytkowników eTwinningu. Dane przechowywane będą wyłącznie w postaci anonimowej, uniemożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą. Jeśli użytkownik, którego konto zostało dezaktywowane będzie chciał w dalszym ciągu korzystać z platformy, będzie musiał zarejestrować się ponownie. Dane zostają zatrzymane wyłącznie dla celów badawczych oraz w celu monitorowania, do dyspozycji EACEA, Komisji Europejskiej, krajowych lub regionalnych władz oświatowych odpowiedzialnych za wdrażanie eTwinningu (Centralne Biuro eTwinning oraz Krajowe Organizacje Kontaktowe) oraz innych osób trzecich (zobacz punkt 3.) po autoryzacji wysłanej przez Inspektora Ochrony Danych w zbiorczym formacie.

6. Kto ma dostęp do twoich danych i komu są one ujawniane?

Na poziomie UE– eTwinning.net

Dla celów opisanych wyżej, dostęp do danych jest ściśle ograniczony do następujących osób:

 • Zweryfikowani użytkownicy eTwinningu (po zalogowaniu się) widzą następujące dane innych użytkowników: cały pakiet danych z wyjątkiem adresu email użytkownika czy danych dotyczących dyrektora szkoły.
 • EACEA, Komisja Europejska: cały pakiet danych.
 • Upoważnieni pracownicy organizacji, z którymi EACEA zawarła umowę na wdrażanie eTwinningu, tj. Centralne Biuro eTwinning  (European Schoolnet) oraz dostawca usług cyfrowych (Tremend Software Consulting SRL): cały pakiet danych.
 • Krajowe Organizacje Kontaktowe: mają dostęp do danych zarejestrowanych użytkowników przesłanych na eTwinning.net w celu zatwierdzenia/zarządzania ich rejestracją i niektórymi działaniami (Krajowe Organizacje Kontaktowe mają dostęp tylko do danych użytkowników ze swoich krajów).

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich[DN(1)] : niektóre Krajowe Organizacje Kontaktowe mają siedziby poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym w następujących państwach trzecich: Albania, Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Jordania, Liban, Mołdawia, Tunezja, Ukraina, Turcja, [SEA2] Serbia, Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia Północna[SEA3] . Należy pamiętać, że w przypadku tych państw UE nie przyjęła decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony zgodnie z art. 47 rozporządzenia (UE) 2018/1725, a więc poświadczającej, że Państwa dane osobowe po ich przekazaniu będą korzystały z odpowiedniego poziomu ochrony w docelowym państwie trzecim. W związku z tym poziom ochrony Państwa przekazanych danych osobowych będzie zależał od prawa lub praktyki tego państwa trzeciego, a w rezultacie Państwa prawa w zakresie ochrony danych mogą nie być równoważne z prawami w państwie UE/EOG lub państwie posiadającym decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.  Krajowa Organizacja Kontaktowa jest jednak związana klauzulami ochrony danych, w szczególności technicznymi i organizacyjnymi zobowiązaniami w zakresie bezpieczeństwa, w ramach umów o dofinansowanie podpisanych z Agencją. Użytkownicy mogą zażądać otrzymania kopii tych klauzul, kontaktując się z administratorem. Centralne Biuro eTwinning jest związane klauzulami ochrony danych na mocy umowy o świadczenie usług podpisanej z Agencją.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego odbywa się jednak na podstawie zabezpieczeń, o których mowa w umowie o dofinansowanie podpisanej przez Agencję i Krajowe Organizacje Kontaktowe. Użytkownik może wystąpić z prośbą o udostępnienie mu tych procedur bezpieczeństwa, kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych, wskazanym poniżej.

Niektóre dane zamieszczone przez użytkowników będą wyświetlane wyłącznie po uzyskaniu wyraźniej zgody osoby, której dane te dotyczą, na publicznych obszarach portalu eTwinning (eTwinning.net), co oznacza, że takie dane będą swobodnie dostępne w internecie. W takiej sytuacji użytkownikowi przysługuje prawo usunięcia swoich danych. Dane, które przede wszystkim stają się publiczne to:

Dane osób zarejestrowanych: imię, nazwisko, szkoła, z którą ta osoba jest związana. W przypadku ambasadorów eTwinning także zdjęcie tego użytkownika będzie wyświetlane publicznie. 

Dane dotyczące szkoły: oficjalna nazwa szkoły, miejscowość, region, kraj.

Dane dotyczące projektu: nazwa projektu, jego opis, języki, przedział wiekowy uczniów, dane dotyczące partnera projektu, dane dotyczące rejestracji oraz zamknięcia projektu (jeśli są dostępne).

Inne informacje podawane przez użytkowników na platformie eTwinning (np. wiadomości na forach, dyskusje i online, wątki, pliki i zdjęcia) są widoczne wyłącznie dla innych zarejestrowanych użytkowników związanych z tą częścią portalu, na której zostały zamieszczone (np. grupy eTwinning, Laboratorium eTwinning, TwinSpace).

Transfer określonych danych na rzecz osób trzecich (centrów badawczych, uczelni wyższych) może zostać dokonany po uprzedniej akceptacji Inspektora Danych Osobowych, ale dane te zostaną w takiej sytuacji przekazane w sposób anonimowy.

Dane osobowe nigdy nie mogą być wykorzystane do celów marketingowych.

Na szczeblu krajowym – krajowe portale eTwinning

Dla celów opisanych szczegółowo w punkcie 3, dostęp do danych jest ściśle ograniczony do:

 • Krajowe Organizacje Kontaktowe, krajowych lub regionalnych władz oświatowych odpowiedzialnych za wdrażanie programu eTwinning na szczeblu krajowym oraz za utrzymywanie kontaktu z użytkownikami z poszczególnych krajów. Każda Krajowa Organizacja Kontaktowa ma dostęp do danych użytkowników ze swojego kraju. 

Kompletna i aktualna lista tych krajów oraz wszystkich Krajowych Organizacji Kontaktowych dostępna jest na dedykowanej stronie.

7. W jaki sposób chronimy i zabezpieczamy twoje dane?

Na poziomie UE i na poziomach krajowych – eTwinning.net

Zgromadzone dane osobowe oraz wszystkie inne powiązane informacje są przechowywane na zabezpieczonych serwerach Komisji Europejskiej zarządzanych przez DG DIGIT i są bardzo dobrze zabezpieczone. Tylko upoważniony personel ma dostęp do nośników danych znajdujących się na serwerze.

DG DIGIT zatwierdza bezpieczeństwo usługi informatycznego hostingu zgodnie z polityką i ramami bezpieczeństwa informacji Komisji oraz uzupełniającymi ramami polityki bezpieczeństwa informacji DIGIT. Zob. również decyzję Komisji C(2006)3602 z dnia 16 sierpnia 2006 r. dotyczącą "bezpieczeństwa systemów informacyjnych wykorzystywanych przez Komisję Europejską" oraz "Przepisy wykonawcze z dnia 16.8.2006 r. dotyczące bezpieczeństwa systemów informacyjnych wykorzystywanych przez Komisję Europejską".

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych jest zawarta w umowie z usługodawcą w celu zapewnienia przetwarzania twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Operacje centrów komputerowych usługodawców, European Schoolnet i Tremend Software Consulting,, wykonywane są zgodnie z dyrektywami bezpieczeństwa Komisji Europejskiej oraz przepisami ustanowionymi przez Dyrektoriat Bezpieczeństwa odpowiedzialny za tego rodzaju serwery i usługi.

Krajowe Organizacje Kontaktowe, które chciałyby przetwarzać dane w związku z działaniami na szczeblu krajowym mają dostęp do informacji przechowywanych na szczeblu centralnym.

8. Jakie prawa przysługują tobie w odniesieniu do twoich danych osobowych oraz jak możesz realizować te prawa?

Przysługuj ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, które są w naszym posiadaniu;
 • poprawienia swoich danych osobowych, w tym samodzielnego poprawiania danych na swoim profilu;
 • pod pewnymi warunkami, do usunięcia swoich danych osobowych;
 • pod pewnymi warunkami, do ograniczenia możliwości przetwarzania twoich danych osobowych;
 • zawsze do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych z powodów związanych z twoją szczególną sytuacją; 
 • przeniesienia twoich danych do innej organizacji w powszechnie stosowanym formacie do przetwarzania maszynowego (przenoszalność danych);
 • wycofania swojej zgody w każdym czasie.

Masz prawo do prawo sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych z powodów związanych z twoją szczególną sytuacją zgodnie z zapisami art. 23 rozporządzenia (UE) nr 2018/1725.

Masz również prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom (wykonywanym wyłącznie przez maszyny) które dotyczą twojej osoby, zgodnie z obowiązującym prawem.

Na poziomie UE – eTwinning.net

W celu egzekwowania swoich praw na poziomie europejskim, w większości przypadków (dostępu, poprawienia, wnioskowania o ograniczenie, sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania twoich danych) możesz skontaktować się z europejskim Inspektorem Danych Osobowych (EACEA), zobacz punkt 1

Jeśli chciałbyś usunąć dane z eTwinningu, możesz skontaktować się z Centralnym Biurem eTwinning: helpdesk@etwinning.net.

Na poziomie krajowym – krajowe portale eTwinning

Wszelkie pytania dotyczące twoich praw oraz egzekwowania twoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez biura eTwinning na szczeblu krajowym (za pośrednictwem krajowych platform eTwinning i/lub biuletynów lub powiadomień) możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych każdego z krajów (zobacz listę kontaktów w punkcie 1).

9. Twoje prawo do odwołania się w przypadku konfliktu związanego z ochroną danych osobowych

Na poziomie UE – eTwinning.net

W przypadku konfliktu związanego z ochroną danych osobowych możesz samodzielnie zwrócić się do inspektorów, pisząc na wyżej wspomniany adres pocztowy lub mailowy.

Możesz także skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych EACEA, pisząc na adres email: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Możesz także w każdym czasie złożyć skargę do europejskiego Inspektora Ochrony Danych: strona www - http://www.edps.europa.eu.

Na poziomie krajowym – krajowe portale eTwinning

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek konfliktu związanego z ochroną danych osobowych możesz zwrócić się do stosownych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (zobacz listę kontaktów w punkcie 1).

Jeżeli masz poczucie, że twoje prawa dotyczące ochrony danych osobowych zostały naruszone, możesz skontaktować się z właściwym organem ds. ochrony danych osobowych z twojego kraju lub z kraju, w którym Krajowe Organizacje Kontaktowe mają swoją siedzibę.


 1. Rozporządzenie (WE) nr 2018/1725 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23.10.2018 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje unijne, organy, instytucje i agencje oraz w związku ze swobodnym przepływem tych danych i uchylające rozporządzenie (EC) nr 45/2001 oraz decyzję nr 1247/2002/ EC Text with EEA (Dz. U. 295, 21.11.2018, s. 39)
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. 119, 4.5.2016, s. 1–88) 

 • NSS
 • Online course
 • Online reputation
 • Online seminar
 • Online seminar
 • Online training/meeting
 • Partner Finding
 • Partner Finding Fairs
 • PDW
 • Pedagogical Adviser
 • Pedagogics
 • Personal development
 • Philosophy
 • Physical Education
 • Physics
 • Politics
 • Pre-primary education
 • Primary Education
 • Professional Development
 • Professional development
 • Project
 • Project Diary
 • Projects