article image

Poniższe oświadczenie określa naszą politykę w kwestii gromadzenia waszych danych osobowych.


Informacje ogólne

eTwinning powstał z inicjatywy Unii Europejskiej. Stanowi część programu Erasmus+, unijnego programu na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. eTwinningiem kieruje Komisja Europejska, a Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego jest odpowiedzialna za jego realizację.

Platforma eTwinning respektuje prywatność swoich użytkowników. Oferuje szkołom, nauczycielom i uczniom chronione i bezpieczne środowisko, w którym mogą oni współpracować oraz dzielić się różnego rodzaju treściami. Poniższe oświadczenie określa politykę Platformy eTwinning w kwestiach gromadzenia, zarządzania i wykorzystywania danych zamieszczanych przez użytkowników.


1. Formularze zgłoszeniowe dostępne online 

Jako że Platforma eTwinning – w skład której wchodzą: Portal eTwinning, Pulpit eTwinning, Dziennik Projektu, TwinSpace, Laboratorium eTwinningu oraz Grupy – gromadzi i przetwarza dalej dane osobowe, podlega ona Rozporządzeniu (EC) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe o swobodnym przepływie takich danych. (OJ L8 z dn. 12.01.2001, p. 1.).
 
Różnego rodzaju narzędzia dostępne na platformie eTwinning pozwalają użytkownikom zamieszczać informacje niezbędne, aby wziąć udział w zadaniach w ramach eTwinningu. Podczas rejestracji online oraz podczas zamieszczania innych informacji dane są gromadzone i przetwarzane dalej dla celów określonych poniżej w punkcie 2. Za operacje związane z przetwarzaniem danych, o których tutaj mowa, odpowiada Kierownik Jednostki A5 Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).


2. Jakie dane osobowe gromadzimy, w jakim celu i za pomocą jakich technicznych rozwiązań?

(a) Dane osobowe: Dane osobowe gromadzone przez Platformę eTwinning zawierają:

Dane wymagane

 • Dane osoby rejestrującej: imię, nazwisko, funkcja pełniona w szkole (w przypadku nauczycieli, należy podać nauczany przedmiot), przedmioty wchodzące w skład potencjalnego projektu, przedział wiekowy uczniów zaangażowanych w potencjalny projekt, język(i) potencjalnego projektu, adres email oraz pomysł(y) związany(e) z projektem.
 • Dane szkoły: oficjalna nazwa szkoły, adres, miejscowość, adres email, region i kraj.
 • Dane dyrektora szkoły: imię, nazwisko, służbowy adres email.

Dane opcjonalne (można je podać lub nie)

 • Dane osoby rejestrującej: opis, lista kontaktów dostępna na Pulpicie, lista projektów, gotowość do założenia szkolnego projektu partnerskiego w ramach programu Comenius, Nagrody eTwinning i inne nagrody, zdjęcie osoby rejestrującej, zdjęcia oraz inne informacje powiązane z użytkowaniem Pulpitu eTwinning.
 • Dane szkoły: kod pocztowy, numer szkoły, numer telefonu, adres strony internetowej.

(b) Inne dane: Osoby zarejestrowane mogą także działać na platformach TwinSpace projektów, w grupach eTwinning, pokojach nauczycielskich oraz w eventach edukacyjnych. Mogą też prowadzić dziennik projektu. W tych przypadkach osoby rejestrujące mogą zamieszczać informacje, które są wymagane, aby wziąć udział w tych inicjatywach. Dostęp do powyższych platform jest ograniczony wyłącznie do zarejestrowanych użytkowników.

Komisja Europejska, EACEA oraz EUN Partnership AISBL (European Schoolnet) nie odpowiadają za żadne informacje czy dokumenty zamieszczone przez osoby trzecie.


(c) Wykorzystanie danych: Przechowywanie, przetwarzanie oraz wyświetlanie danych jest konieczne, aby:

 • umożliwić osobom zarejestrowanym znalezienie partnerów i założenie projektów;
 • dostarczać informacje na temat działań, w które zaangażowane są osoby zarejestrowane, zarówno w ramach eTwinningu, jak i poza nim, by w ten sposób wzbogacać profile użytkownika oraz profile szkoły;
 • dostarczać informacje na temat projektów eTwinning;
 • ogólnie, umożliwić osobom zarejestrowanym komunikowanie się i współpracę w duchu wzajemnego zaufania i szacunku; oraz
 • umożliwiać i ułatwiać działania monitorujące oraz wyszukiwanie.

Dane zbiorcze są gromadzone regularnie i zawierają liczbę użytkowników w określonym przedziale czasowym (ale nie ograniczają się do tej liczby), preferowane przedmioty i/lub kraje wybierane przez nauczycieli oraz aktywność konta. By maksymalnie ułatwić działanie użytkownikom Portal eTwinning może także śledzić częstotliwość działań użytkownika, zwyczaje, preferencje oraz ustawienia.

Dane związane z zachowaniami użytkowników w obrębie różnych obszarów Platformy eTwinning mogą być wykorzystywane jedynie w celach badawczych lub podczas monitorowania przez EACEA, Komisję Europejską oraz osoby odpowiedzialne za wdrażanie eTwinningu (np. Centralne Biuro eTwinningu, Narodowe Biura eTwinningu (NSS) oraz władze szkolne na szczeblu krajowym lub regionalnym) oraz inne osoby trzecie (np. upoważnione w tym celu centra badawcze i uczelnie wyższe). Wszelkie przypadki wykorzystania danych przez jednostki wymienione wyżej muszą zostać zgłoszone Inspektorowi Ochrony Danych, który zastrzega sobie prawo do odmowy zgody na takie wykorzystanie danych.

Dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu. Podstawy prawne dla tych operacji przetwarzania znajdują się w punkcie 9.


(d) Informacje techniczne: Dane dostarczane są przez samych użytkowników poprzez wysyłanie dostępnych online formularzy znajdujących się na różnych obszarach Platformy eTwinning. Platforma prowadzona jest przez dostawcę usługi (European Schoolnet) na podstawie specjalnej umowy zawartej z EACEA. Wszystkie dane gromadzone są w bazie danych.


3. Kto ma dostęp do twoich informacji i komu są one ujawniane?

Dla celów opisanych wyżej, dostęp do danych jest ściśle ograniczony do następujących osób:

 • zarejestrowanych użytkowników eTwinningu (po zalogowaniu się na Pulpicie): Cały pakiet danych z wyjątkiem informacji osobowych, takich jak adres email zarejestrowanego użytkownika czy danych dyrektora szkoły).
 • EACEA, Komisja Europejska, Biuro CSS: cały pakiet danych.
 • Władze szkolne szczebla krajowego lub regionalnego odpowiedzialne za wdrażanie eTwinningu na szczeblu krajowym (Biura NSS): cały pakiet danych dla użytkowników poszczególnych krajów.

Transfer niektóryh danych do osób trzecich (centrów badawczych, uczelni wyższych) jest możliwy po uzyskaniu specjalnej zgody Inspektora Ochrony Danych. Tam gdzie to możliwe, dane będą przetwarzane w sposób anonimowy, zwłaszcza jeśli zostały przekazane osobom trzecim dla celów badawczych.

Informacje osobowe nigdy nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Niektóre dane zamieszczone przez użytkowników będą wyświetlane na publicznych obszarach Portalu eTwinning, co oznacza, że takie dane będą bez problemu dostępne w internecie. Wśród nich są:

 • Dane osób zarejestrowanych: imię, nazwisko, funkcja pełniona w szkole (w przypadku nauczycieli nauczany przedmiot), przedmioty realizowane w ramach potencjalnego projektu, przedział wiekowy uczniów zaangażowanych w potencjalny projekt oraz zdjęcie (jeśli dany użytkownik wyrazi na to zgodę).
 • Dane szkoły: oficjalna nazwa szkoły, miejscowość, region, kraj oraz zdjęcie szkoły (jeśli dany użytkownik wyrazi na to zgodę).
 • Dane dotyczące projektu: nazwa, opis, języki, przedział wiekowy uczniów, dane dotyczące partnera, data rejestracji projektu i data zamknięcia projektu (jeśli dostępna).
 • Materiały edukacyjne zamieszczone w Dziale Zasobów, którym ich autor przyznał publiczny dostęp.

Inne dane zamieszczone przez użytkowników na platformie eTwinning (np.: wiadomości na forach, dyskusje prowadzone w internecie oraz wątki, pliki i zdjęcia) będą widocznie jedynie dla innych zarejestrowanych użytkowników związanych w jakiś sposób z tymi obszarami Portalu, gdzie dane te zostały zamieszczone (np. Grupy eTwinning, Laboratorium Naukowe, TwinSpace, Dziennik Projektu). Jednak Administrator tych obszarów może zdecydować o częściowym upublicznieniu tych danych. W takim przypadku osoba zarejestrowana ma prawo usunięcia informacji dotyczących swojej osoby oraz informacji dotyczących jego/jej uczniów.


4. W jaki sposób chronimy i zabezpieczamy wasze dane?

Zgromadzone dane osobowe oraz wszystkie inne powiązane informacje są przechowywane na zabezpieczonych serwerach usługodawcy (European Schoolnet). Operacje centrów komputerowych usługodawcy wykonywane są zgodnie z dyrektywami bezpieczeństwa Komisji Europejskiej oraz przepisami ustanowionymi przez Dyrektoriat Bezpieczeństwa odpowiedzialny za tego rodzaju serwery i usługi.


5. Jak możesz weryfikować, modyfikować lub usuwać zamieszczone przez siebie informacje?

Jeśli będziesz chciał sprawdzić, jakie dane osobowe przechowywane są w twoim imieniu przez odpowiedzialny kontroler, lub będziesz chciał zmodyfikować swoje dane osobowe lub dezaktywować swój profil, możesz to zrobić samodzielnie online. Użytkownicy mogą także w każdym czasie poprosić o dezaktywację swojego profilu (zobacz niżej punkt 6.).


6. Jak długo przechowujemy twoje dane?  

Dane statystyczne i te dla celów badawczych przechowywane są przez cały czas trwania eTwinningu w zbiorczym, anonimowym formacie.

Dane powiązane z profilem użytkownika, opisane powyżej w punkcie 2., przechowywane są przez rok od daty ostatniego logowania użytkownika. Po roku od ostatniego logowania użytkownika profil użytkownika zostanie automatycznie przeznaczony do dezaktywacji, tzn. nie będzie już widoczne dla innych użytkowników, ani świata zewnętrznego. Do użytkownika zostanie wysłane powiadomienie informujące go/ją, że jego/jej profil został przeznaczony do dezaktywacji i że on/ona może reaktywować swoje konto ponownie logując się na nim. Drugie i ostatnie powiadomienie wysyłane jest użytkownikowi po kolejnym roku. Drugie i ostatnie przypomnienie jest wysyłane po kolejnych dwóch latach. Przypomnienie to informuje użytkownika, że po upływie trzech lat od ostatniego logowania jego profil zostanie na stałe dezaktywowany. Wszystkie dane stają się wówczas anonimowe.

W przypadku, kiedy użytkownik prosi o dezaktywację swojego profilu lub kiedy profil jest automatycznie dezaktywowany, żadne z danych nie będą widoczne dla innych użytkowników eTwinningu. Dane będą przechowywane wyłącznie w postaci anonimowej, uniemożliwiającej identyfikację danej osoby. Jeżeli użytkownicy, których konto zostało dezaktywowane będą chcieli w dalszym ciągu korzystać z platformy, będą musieli ponownie zalogować się. Dane zostaną zatrzymane wyłącznie dla celów badawczych oraz do monitorowania, do dyspozycji EACEA, Komisji Europejskiej, władz szkolnych na szczeblu narodowym lub krajowym, władz odpowiedzialnych za wdrażanie eTwinningu (Centralne Biuro eTwinningu, Narodowe Biura eTwinningu) i inne osoby trzecie (zobacz punkt 3.) po autoryzacji wysłanej przez Inspektora Ochrony Danych w zbiorczym formacie.


7. Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących twoich praw oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych (takich jak dostęp i korekta twoich danych osobowych), prosimy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Platformy eTwinning:

Kierownik Działu A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
Biuro: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Bruksela
Belgia
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Aby dezaktywować konto, prosimy skontaktować się z Centralnym Biurem eTwinningu: helpdesk@etwinning.net.


8. Odwołania

W przypadku jakiegokolwiek konfliktu związanego z ochroną danych osobowych, możesz zwrócić się sam do Inspektora, pisząc na wyżej wspomniany adres. Możesz także skontaktować się z urzędnikiem ds. danych osobowych w EACEA pisząc na poniższy adres: eacea-data-protection@ec.europa.eu

W przypadku wystąpienia konfliktu, którego nie rozwiąże ani Inspektor, ani urzędnik ds. danych osobowych, możesz w każdej chwili złożyć skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: strona www - http://www.edps.europa.eu; email - edps@edps.europa.eu.


9. Podstawy prawne

Główną podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
(a) Paragraf IV Decyzji Komisji Europejskiej nr 2009/336/EC z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiającej Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do kierowania akcją Wspólnoty w dziedzinie edukacji, sektora audiowizualnego i kultury przy zastosowaniu rozporządzenia Rady (EC) nr 58/2003 (OJ L 101 a dnia 21.04.2009 r., p. 21.);
(b) Akcja Uczenie się przez całe życie (2007-2013) ustanowiona Decyzją nr 1720/2006/EC Parlamentu i Rady z dnia 15 listopada 2006 r.(OJ L 327 z dn. 24.11.2006 r., p. 45.).

 • Administration
 • Copyright
 • European