eTwinning – Polityka ochrony prywatności

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży Sportu i Kultury ("DG EAC"), Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego ("EACEA"), a także Krajowe Biura eTwinning (NSS) oraz Partnerskie Biura eTwinning (PSA) zobowiązane są do respektowania waszej prywatności.

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem eTwinning.net przetwarzane są na poziomie krajowym, gdzie, w zależności od przypadku, Biura NSS lub PSA pełnią funkcję administratorów danych osobowych lub na poziomie Unii Europejskiej, gdzie funkcję administratora danych osobowych sprawuje EACEA. 

Wszelkie dane osobowe traktowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 • Na poziomie UE ma obecnie zastosowanie rozporządzenie (UE) nr 2018/1725 (1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii. 
 • Na poziomie krajowym, wobec członków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) zastosowanie mają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ('RODO') (2). Wszystkie operacje przetwarzania danych pod kontrolą Krajowych Biur eTwinning są zgodne z przepisami tego rozporządzenia.
 • W przypadku krajów nie będących członkami UE lub EOG dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju, z wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzane są dane osób z państw członkowskich UE lub EOG. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy RODO.

Zamieszczona poniżej polityka prywatności opisuje politykę DG EAC, EACEA, biur NSS oraz PSA w zakresie gromadzenia danych, zarządzania danymi i korzystania z danych osobowych poszczególnych osób w eTwinningu. 

Cenimy sobie wasze zaufanie i chcemy mieć pewność, że nasze polityki i praktyki dotyczące ochrony waszych danych powiązanych z projektami eTwinning są dla was zrozumiałe.

EUN Partnership aisbl (zwany dalej European Schoolnet) kieruje pracami Centralnego Biura eTwinning (CSS) jako dostawca usług EACEA, a w ramach swoich działań kieruje platformą eTwinning, zgodnie z warunkami polityki prywatności opisanymi poniżej.

1. Kto odpowiada za przetwarzanie twoich danych osobowych (jest administratorem danych osobowych) ?

Na poziomie UE – eTwinning.net

Kiedy dane przetwarzane są na poziomie UE, administratorem danych osobowych jest Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Osobą odpowiedzialną, powołaną do przetwarzania danych osobowych jest: 

Kierownik Działu A5 EACEA 

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Avenue du Bourget 1, BE-1049 Bruksela

Belgia

Email: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

Na poziomie krajowym – krajowe portale eTwinning

Kiedy dane przetwarzane są na poziomie krajowym (np. w celu zorganizowania działań na szczeblu krajowym, zobacz niżej), administratorami danych są poszczególne biura krajowe (Krajowe Biuro eTwinning lub Partnerskie Biuro eTwinning).

Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych z poszczególnych Biur eTwinning można znaleźć na stronach: NSS i PSA

2. Jakie dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób?

Na poziomie UE – eTwinning.net

Wymienione poniżej dane osobowe przetwarzane są w kontekście eTwinningu. Niniejszy wykaz jest zamknięty.

a) Dane wymagane

Dane osoby rejestrującej: adres email, imię, nazwisko, funkcja pełniona w szkole (w przypadku nauczyciela – nauczany przedmiot), język(i) komunikowania się, grupa wiekowa uczniów, opis użytkownika

Dane dotyczące szkoły: informacje związane ze szkołą, takie jak oficjalna nazwa szkoły, adres, miejscowość, adres email, region i kraj.

Dane dotyczące dyrektora szkoły: imię, nazwisko, służbowy adres email.

b) Dane opcjonalne (tego rodzaju dane mogą być podawane jedynie w przypadku dalszego zaangażowania w działania w ramach eTwinningu):

Dane dotyczące osoby rejestrującej: lista kontaktów w eTwinning Live, lista projektów, zdjęcie osoby rejestrującej, zdjęcia oraz inne informacje związane z wykorzystaniem platformy.

Inne dane: Osoby zarejestrowane mogą również uczestniczyć w działaniach na TwinSpace projektów, w grupach eTwinning, warsztatach online oraz w wydarzeniach online. W takich przypadkach osoby zarejestrowane mogą podawać informacje dla celów związanych z udziałem w tego rodzaju inicjatywach. Dostęp do platformy ograniczony jest wyłącznie do zarejestrowanych członków. Oni również mogą podawać inne informacje związane z wykorzystaniem platformy, a także mogą przesyłać wiadomości oraz inne materiały na forach, blogach oraz w innych sekcjach platformy.

Na poziomie krajowym – krajowe portale eTwinning

W kontekście eTwinningu przetwarzane są niżej wymienione dane.

a) Dane wymagane – dostarczane przez EACEA za pośrednictwem eTwinning.net

Dane dotyczące osoby rejestrującej: adres email, imię, nazwisko, funkcja w szkole (w przypadku nauczycieli - nauczany przedmiot), język(i) komunikacji, grupa wiekowa uczniów, opis użytkownika.

Dane dotyczące szkoły: związane ze szkołą (oficjalna nazwa szkoły, adres, miejscowość, adres email, region i kraj).

Dane dyrektora szkoły: imię, nazwisko, służbowy adres email.

b) Informacje techniczne: Dane dostarczane przez samych użytkowników w formularzach online w różnych obszarach na platformie eTwinning.net i dostępnych dla różnych służb krajowych.

c) Określone dane dotyczące inicjatyw stacjonarnych: Uczestnicy mogą uczestniczyć w stacjonarnych formach doskonalenia zawodowego. W takim przypadku mogą zostać poproszeni o dodatkowe informacje (np. w celu organizacji podróży), by móc uczestniczyć w tego rodzaju inicjatywach. 

3. W jakim celu przetwarzamy twoje dane?

Na poziomie UE – eTwinning.net

Przetwarzane dane potrzebne są do: 

 • podawania informacji na temat działań, w które zaangażowane są osoby zarejestrowane, zarówno w ramach eTwinningu, jak i poza nim, w celu organizowania i realizowania działań online w społeczności;
 • umożliwienia osobom zarejestrowanym znalezienie partnerów do współpracy oraz założenie projektów;
 • podawania informacji na temat projektów eTwinning;
 • ogólnie, umożliwienia osobom zarejestrowanym w eTwinningu komunikowania się i współpracy w duchu wzajemnego zaufania i poszanowania; oraz
 • umożliwienia i ułatwienia działań monitorujących i badawczych.

Użytkownicy zarejestrowani w eTwinningu mogą również zapisać się do biuletynu eTwinning.

Dane osób rejestrujących się na poziomie krajowym weryfikowane są przez poszczególne biura NSS lub PSA.

Statystyki zbiorcze gromadzone są regularnie i obejmują, ale nie ograniczają się do: liczby użytkowników w określonym czasie, preferencji dotyczących wybieranych przedmiotów lub krajów wybieranych przez nauczycieli, wykorzystania konta.

Na poziomie krajowym – krajowe portale eTwinning

Biura eTwinning wykorzystują informacje zamieszczone na eTwinning.net w celu:

 • zweryfikowania danych osobowych podanych przez użytkownika
 • promowania działań w ramach eTwinningu na szczeblu krajowym
 • rozpowszechniania biuletynów krajowych oraz wysyłania powiadomień, 
 • przygotowywania komunikatów prasowych, 
 • rejestracji na kursy i wydarzenia, 
 • udziału w sondażach

Użytkownicy mogą również bezpośrednio kontaktować się z Biurem eTwinning w celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących działań w eTwinningu. Jeśli użytkownik wybierze bezpośredni kontakt z Biurem eTwinning, dane osobowe będą wyłącznie wykorzystywane w celu odpowiedzi na przesłane wiadomości lub w celu zarządzania procesem rejestracyjnym.

4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania waszych danych osobowych?

Na poziomie UE

Przetwarzanie danych jest konieczne w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub wykonania władzy publicznej nadanej instytucji lub organowi Unii (ustanowionych w prawie Unii) (artykuł 5(1)(a) rozporządzenia (UE) nr 2018/1725);

 • ''Erasmus+': unijny program dotyczący edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu, ustanowiony na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dn. 11 grudnia 2013 r. i uchylającego decyzje nr 1719/2006/EC, nr 1720/2006/EC i nr 1298/2008/EC (Dz.U. 347 z dn. 20.12.2013, s. 50–73)
 • Decyzja wykonawcza Komisji z dn. 18 grudnia 2013 r. ustanawiającą ‘Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego’ i uchylająca decyzję nr 2009/336/EC (2013/776/EU): Artykuł 3(a).
 • Zamówienie na usługi nr 2017-3597, 2017-3598 i 2017-3599, pomiędzy Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego oraz EUN Partnership AISBL.

Przetwarzanie, którego nie obejmują wyżej wymienione podstawy prawne, odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane te dotyczą (artykuł 5(1)(d) rozporządzenia (UE) 2018/1725).

Na poziomie krajowym

 • Umowa o dotację podpisana przez EACEA i NSS lub PSA.
 • Skontaktuj się z właściwym biurem NSS lub PSA, by uzyskać informacje na temat prawa obowiązującego w każdym z tych krajów.

5. Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Na poziomie UE i na poziomie krajowym

Dane dotyczące statystyk, oraz te gromadzone w celach badawczych przechowywane są przez cały czas trwania eTwinningu w zbiorczym i anonimowym formacie. 

Dane powiązane z profilem użytkownika przechowywane są przez okres maksymalnie 3 lat, licząc od daty ostatniego logowania użytkownika. Po upływie roku od ostatniego logowania, profil użytkownika automatycznie staje się nieaktywny, co oznacza, że nie będzie widoczny dla innych użytkowników ani świata zewnętrznego. Do użytkownika zostaje wysłane powiadomienie informujące, że jego/jej profil przechodzi w tryb nieaktywny i że można go reaktywować logując się ponownie. Drugie i jednocześnie ostatnie powiadomienie wysyłane jest po upływie kolejnych dwóch lat; użytkownik jest informowany, że po upływie 3 lat od ostatniego logowania jego profil zostanie dezaktywowany na stałe. Wszystkie dane osobowe stają się wówczas anonimowe.

W celu dezaktywowania lub usunięcia konta skontaktuj się z Centralnym Biurem eTwinning (zobacz punkt 6 poniżej) pisząc na adres: delete@etwinning.net

W przypadku wnioskowania użytkownika o dezaktywowanie swojego profilu lub gdy profil jest dezaktywowany automatycznie, żadne z danych nie są widoczne dla innych użytkowników eTwinningu. Dane przechowywane będą wyłącznie w postaci anonimowej, uniemożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą. Jeśli użytkownik, którego konto zostało dezaktywowane będzie chciał w dalszym ciągu korzystać z platformy, będzie musiał zarejestrować się ponownie. Dane zostają zatrzymane wyłącznie dla celów badawczych oraz w celu monitorowania, do dyspozycji EACEA, Komisji Europejskiej, krajowych lub regionalnych władz oświatowych odpowiedzialnych za wdrażanie eTwinningu (Centalne Biuro eTwinning oraz Krajowe Biura eTwinning) oraz innych osób trzecich (zobacz punkt 3.) po autoryzacji wysłanej przez Inspektora Ochrony Danych w zbiorczym formacie.

6. Kto ma dostęp do twoich danych i komu są one ujawniane?

Na poziomie UE– eTwinning.net

Dla celów opisanych wyżej, dostęp do danych jest ściśle ograniczony do następujących osób:

 • Zarejestrowani użytkownicy eTwinningu (po zalogowaniu się) widzą następujące dane innych użytkowników: cały pakiet danych z wyjątkiem adresu email użytkownika czy danych dotyczących dyrektora szkoły.
 • EACEA, Komisja Europejska: cały pakiet danych.
 • Upoważnieni pracownicy organizacji, z którymi EACEA zawarła umowę na wdrażanie eTwinningu, tj. Centralne Biuro eTwinning (European Schoolnet): cały pakiet danych.
 • NSS i PSA: Dane zarejestrowanych osób z kraju danego NSS lub PSA.

W przypadku jeśli biuro NSS lub PSA znajduje się poza obszarem UE lub EOG, transfer danych osobowych odbywa się przy zastosowaniu odpowiednich procedur bezpieczeństwa, określonych w umowach o dotacje podpisanych przez Agencję i Krajowe Biura eTwinning. Użytkownik może wystąpić z prośbą o udostępnienie mu tych procedur bezpieczeństwa, kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych, wskazanym poniżej. 

Niektóre dane zamieszczone przez użytkowników będą wyświetlane wyłącznie po uzyskaniu wyraźniej zgody osoby, której dane te dotyczą, na publicznych obszarach portalu eTwinning (eTwinning.net), co oznacza, że takie dane będą swobodnie dostępne w internecie. W takiej sytuacji użytkownikowi przysługuje prawo usunięcia swoich danych. Dane, które przede wszystkim stają się publiczne to:

Dane osób zarejestrowanych: imię, nazwisko, szkoła, z którą ta osoba jest związana. W przypadku ambasadorów eTwinning także zdjęcie tego użytkownika będzie wyświetlane publicznie. 

Dane dotyczące szkoły: oficjalna nazwa szkoły, miejscowość, region, kraj.

Dane dotyczące projektu: nazwa projektu, jego opis, języki, przedział wiekowy uczniów, dane dotyczące partnera projektu, dane dotyczące rejestracji oraz zamknięcia projektu (jeśli są dostępne).

Inne informacje podawane przez użytkowników na platformie eTwinning (np. wiadomości na forach, dyskusje i online, wątki, pliki i zdjęcia) są widoczne wyłącznie dla innych zarejestrowanych użytkowników związanych z tą częścią portalu, na której zostały zamieszczone (np. grupy eTwinning, Laboratorium eTwinning, TwinSpace).

Transfer określonych danych na rzecz osób trzecich (centrów badawczych, uczelni wyższych) może zostać dokonany po uprzedniej akceptacji Inspektora Danych Osobowych, ale dane te zostaną w takiej sytuacji przekazane w sposób anonimowy.

Dane osobowe nigdy nie mogą być wykorzystane do celów marketingowych.

Na szczeblu krajowym – krajowe portale eTwinning

Dla celów opisanych szczegółowo w punkcie 3, dostęp do danych jest ściśle ograniczony do:

 • Krajowych Biur eTwinning, Partnerskich Biur eTwinning, krajowych lub regionalnych władz oświatowych odpowiedzialnych za wdrażanie programu eTwinning na szczeblu krajowym oraz za utrzymywanie kontaktu z użytkownikami z poszczególnych krajów. Każde Biuro eTwinning ma dostęp do danych użytkowników ze swojego kraju. 

Kompletna i aktualna lista tych krajów oraz wszystkich biur NSS i PSA dostępna jest na niżej wymienionych, dedykowanych stronach: NSS oraz PSA

7. W jaki spoób chronimy i zabezpieczamy twoje dane?

Na poziomie UE i na poziomach krajowych – eTwinning.net

Zgromadzone dane osobowe oraz wszystkie inne powiązane informacje są przechowywane na zabezpieczonych serwerach usługodawcy (European Schoolnet).

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych jest zawarta w umowie z usługodawcą w celu zapewnienia przetwarzania twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Operacje centrów komputerowych usługodawcy wykonywane są zgodnie z dyrektywami bezpieczeństwa Komisji Europejskiej oraz przepisami ustanowionymi przez Dyrektoriat Bezpieczeństwa odpwoedzialny za tego rodzaju serwery i usługi.

Biura NSS oraz PSA, które chciałyby przetwarzać dane w związku z działaniami na szczeblu krajowym mają dostęp do informacji przechowywanych na szczeblu centralnym.

8. Jakie prawa przysługują tobie w odniesieniu do twoich danych osobowych oraz jak możesz realizować te prawa?

Przysługuj ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, które są w naszym posiadaniu;
 • poprawienia swoich danych osobowych, w tym samodzielnego poprawiania danych na swoim profilu;
 • pod pewnymi warunkami, do usunięcia swoich danych osobowych;
 • pod pewnymi warunkami, do ograniczenia możliwości przetwarzania twoich danych osobowych;
 • zawsze do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych z powodów związanych z twoją szczególną sytuacją; 
 • przeniesienia twoich danych do innej organizacji w powszechnie stosowanym formacie do przetwarzania maszynowego (przenoszalność danych);
 • wycofania swojej zgody w każdym czasie.

Masz prawo do prawo sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych z powodów związanych z twoją szczególną sytuacją zgodnie z zapisami art. 23 rozporządzenia nr 2018/1725.

Masz również prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom (wykonywanym wyłącznie przez maszyny) które dotyczą twojej osoby, zgodnie z obowiązującym prawem.

Na poziomie UE – eTwinning.net

W celu egzekwowania swoich praw na poziomie europejskim, w większości przypadków (dostępu, poprawienia, wnioskowania o ograniczenie, sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania twoich danych) możesz skontaktować się z europejskim Inspektorem Danych Osobowych (EACEA), zobacz punkt 1

Jeśli chciałbyś usunąć dane z eTwinningu, możesz skontaktować się z Centralnym Biurem eTwinning: helpdesk@etwinning.net.

Na poziomie krajowym – krajowe portale eTwinning

Wszelkie pytania dotyczące twoich praw oraz egzekwowania twoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez biura eTwinning na szczeblu krajowym (za pośrednictwem krajowych platform eTwinning i/lub biuletynów lub powiadomień) możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych każdego z krajów (zobacz listę kontaktów w punkcie 1).

9. Twoje prawo do odwołania się w przypadku konfliktu związanego z ochroną danych osobowych

Na poziomie UE – eTwinning.net

W przypadku konfliktu związanego z ochroną danych osobowych możesz samodzielnie zwrócić się do inspektorów, pisząc na wyżej wspomniany adres pocztowy lub mailowy.

Możesz także skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych EACEA, pisząc na adres email: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Możesz także w każdym czasie złożyć skargę do europejskiego Inspektora Ochrony Danych: strona www - http://www.edps.europa.eu.

Na poziomie krajowym – krajowe portale eTwinning

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek konfliktu związanego z ochroną danych osobowych możesz zwrócić się do stosownych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (zobacz listę kontaktów w punkcie 1).

Jeżeli masz poczucie, że twoje prawa dotyczące ochrony danych osobowych zostały naruszone, możesz skontaktować się z właściwym organem ds. ochrony danych osobowych z twojego kraju lub z kraju, w którym twoje Biuro eTwinning ma swoją siedzibę.


 1. Rozporządzenie (WE) nr 2018/1725 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23.10.2018 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje unijne, organy, instytucje i agencje oraz w związku ze swobodnym przepływem tych danych i uchylające rozporządzenie (EC) nr 45/2001 oraz decyzję nr 1247/2002/ EC Text with EEA (Dz. U. 295, 21.11.2018, s. 39)
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. 119, 4.5.2016, s. 1–88) 

 • Data privacy