article image

Szkoła ucząca się

eTwinning połączył szkoły, na podobieństwo miast tworzących między sobą partnerstwa, by zbliżyć do siebie społeczności z całego świata. Szkoły statutowe eTwinning to inkluzyjne i innowacyjne organizacje uczące się, stanowiące przedłużenie tego zamysłu, kładące nacisk na interakcję i dynamikę wewnątrz szkół jako organizacji uczących się i między nimi.

Od 2005 r. Szkoły będące organizacjami uczącymi się dostosowują się szybciej niż szkoły statyczne i niepodatne na zmiany. Jak zauważono w raporcie Grupy Roboczej ds. Edukacji i szkoleń 2020 (1) "Szkoła jako organizacja ucząca się angażuje cały personel w podejmowanie wyzwań, pozwala też uniknąć nadmiernego uzależnienia od konwencjonalnej hierarchii, by zapewnić kontrolę nad ich wdrażaniem”.

Szkoła ucząca się bada wpływ nowych podejść dla lepszej edukacji wszystkich uczniów, skupiając się na siedmiu określonych przez OECD wymiarach (2016) (2):

  • Opracowanie wizji skupionej na edukacji wszystkich uczniów i dzielenie sie nią – poczucie celu i siła motywująca do ciągłych działań dążących do osiągnięcia celów osobistych i szkolnych
  • Tworzenie i wspieranie ciągłych możliwości edukacyjnych dla wszystkich - inwestowanie w jakość, zapewnianie w czasie trwania całej kariery możliwości, dzięki którym nauczyciele mogą rozwijać wiedzę zawodową i umiejętność uczenia się wspólnie z uczniami
  • Promowanie uczenia się we współpracy wśród personelu - nauczyciele wspólnie pracują i uczą się, stacjonarnie i/lub online. Ważną rolę w zwiększaniu profesjonalizmu odgrywa również sieć koleżeńska.
  • Ustanowienie kultury dociekania, innowacji i odkrywania - dociekanie oraz przejmowanie inicjatywy i chęć eksperymentowania z nowymi pomysłami i praktykami.
  • Zintegrowane systemy udostępniania wiedzy i najlepszych praktyk - szkoła bogata w informacje tworzy i analizuje odpowiednie dane, stosując je do ewaluacji i konstruktywnej oceny wyników nauki
  • Uczenie się dzięki środowisku zewnętrznemu i razem z nim w kontekście społecznym, politycznym, i godpodarczym - tworzenie partnerstw z rodzicami i lokalnymi wspólnotami
  • Kształtowanie i rozszerzanie przywództwa edukacyjnego - "uczniowie-przywódcy" mogą tworzyć warunki, w których inni będą mogli zrobić to samo, a przywódcy szkół mogą kształtować profesjonalizm i zachęcać do niego.

Sukces szkoły jako organizacji uczącej się zależy od zaufania i wspólnego zaangżowania sprzyjającego wspólnymi wysiłkom. Udział w eTwinning daje taką możliwość w ramach ogólnoeuropejskiej wspólnoty edukacyjnej szanującej różnorodność opinii, zachęcającej do eksperymentów i celebrującej sukcesy.


Przykłady dobrych praktyk ze szkół eTwinning:

W latach 2019-2020 Centralne Służby Wsparcia eTwinning współpracowały ściśle z sześcioma szkołami eTwinning w ramach monitorowania i rozwoju szkół eTwinning.

We wszystkich szkołach, w różnym stopniu, zaobserwowaliśmy elementy opisane jako OECD jako "szkoła ucząca się" - zgłębianie nowych podejść by poprawić edukację wszystkich uczniów, skupienie na urzeczywistnieniu wyżej wymienionych wymiarów.

W Col legi Sant Josep w Navàs, Hiszpania, szkoła dołączyła do “Escola Nova 21”, stowarzyszenia szkół i instytucji społeczeństwa obywatelskiego na rzecz zaawansowanych systemów edukacyjnych, i przyjęła wizję szkoły, której elementy pokrywają się z Misją Szkoły eTwinning. Wizja szkoły i misja Col·legi Sant Josep skupiają się na edukacji uczniów i służą jako kierunkowskazy dla nauczycieli i punkt odniesienia dla rodziców.

Drugim elementem charakteryzującym szkoły będące organizacjami uczącymi się jest ciągły rozwój zawodowy. Edukacja personelu szkoły stanowi nieodłączną część działań nauczycielskich w Direzione Didatica Ottavo Circolo, Szkole eTwinning we włoskim miasteczku Piacenza. W 2019 r. dwóch wicedyrektorów - szkoły podstawowej i przedszkola - zorganizowało szkolenia zawodowe, by zachęcić kolegów do wzięcia w nich udziału i poszerzenia swojej wiedzy. Szkolenie praktyczne zorganizowano w szkole w oparciu o dwa opracowane przez organizatorów projekty eTwinning.

W Col·legi Sant Josep naukę zespołową i współpracę wśród personelu promuje się poprzez wspólne projekty międzysyscyplinarne. W roku szkolnym 2019-2020 niemal wszystkie klasy wzięły udział w międzydyscyplinarnym projekcie eTwinning, w ramach którego klasy uczestniczyły w rozłożonych na cały rok szkolny krótkich ćwiczeniach. Umożliwiało to nauczycielom ścisłą współpracę i poleganie na sobie nawzajem oraz dzielenie się wiedzą i umiejętnościami.

W Eksperymentalnej Szkole Uniwersytetu w Salonikach, uczniowie i nauczyciele są zachęcani do aktywnego uczestnictwa. Szkoła tworzy kulturę dociekania, innowacji i odkrywania dzięki różnorodnym działaniom programowym i pozaprogramowym. Uczniowie uczestniczą w procesie decyzyjnym, organizując kursy online dla swoich rodziców. Uczniowie opracowali i przeprowadzili na Moodle serię kursów online (lekcji) dotyczących TIK, RODO i cyberbezpieczeństwa, aby walczyć z cyfrowym wykluczeniem dorosłych. Dzięki tego rodzaju działaniom uczniowie nie tylko stanęli u steru własnego uczenia się, ale stali się aktywnymi uczestnikami szkolnego procesu innowacji.

W placówce im. Dr İlhami Tankut Anadolu Lisesi, szkole eTwinning znajdującej się w tureckiej Antalyi, personel szkoły zachęca uczniów do przyjęcia aktywnej roli w szkolnym procesie decyzyjnym poprzez rady uczniowskie współpracujące ze stowarzyszaniem adwokackim tego miasta. Szkoła uczy się razem ze środowiskami zewnętrznymi, a także od nich, i jest zintegrowana z lokalną społecznością. Podobnie Lycée des métiers Louis Blériot, wyższa zawodowa szkoła średnia eTwinning położona we francuskim miasteczku Trappes, współpracuje z uczniami z najbardziej narażonych grup społecznych i posiadającymi szczególne potrzeby edukacyjne. Szkoła organizuje wystawy, a uczniowie przedstawiają swoje prace podczas różnych wydarzeń, w tym w ramach Dni Erasmus+, Dni Europejskich czy Karty Erasmus+. Podczas tych spotkań i wydarzeń szkoła przyjmuje rolę centrum edukacyjnego nie tylko dla uczniów, ale również dla rodziców i społeczności.

Scoala Gimnaziala nr.17 w Botosani, Rumunia, jest wzorem dla innych szkół - daje nauczycielom i personelowi szkolnemu możliwość przyjęcia roli przywódczej. Pod tym względem szkoła aktywnie kształtuje i rozwija przywództwo szkolne poprzez nieformalne i formalne szkolenia organizowane przy wzparciu Inspektoratu Szkolnego. Nauczyciele dzielą się praktykami, odpowiadają na pytania, odbierają telefony od innych kolegów w różnych szkołach, organizują sesje indywidualne i dzielą się własnymi doświadczeniami. Organizują również internetowe wydarzenia eTwinning, by zaprezentować swoją pracę i podzielić się trudnościami i rozwiązaniami.

W końcu wszystkie sześć szkół było zaangażowane w opracowanie planu działań na rzecz rozwoju szkoły. W planie uwzględniono gromadzenie i wymianę wiedzy wewnątrz każdej szkoły i między nimi.


1. Komisja Europejska (2018), Teachers and school leaders in schools as learning organisations: Guiding principles for policy development in school education. https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/Governance/2018-wgs4-learning-organisations_en.pdf

2. OECD (2016), What makes a school a learning organisation? A guide for policy makers, school leaders and teachers. https://www.oecd.org/education/school/school-learning-organisation.pdf