article image

Nowy zestaw projektowy poświęcony wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem: S.T.E.A.M.-tastic

Nowy zestaw projektowy już jest dostępny! eTwinning z radością ogłasza, że S.T.E.A.M.-tastic, zestaw projektowy poświęcony wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem (ang. ECEC), jest już dostępny.

Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem jest jednym z podstawowych obszarów edukacji, a inwestowanie w nią badań, zasobów i energii jest niezbędne dla harmonijnego rozwoju dzieci, szczególnie tych z obszarów defaworyzowanych społecznie. Wczesne lata życia są najbardziej krytycznym okresem dla rozwoju mózgu i silnym czynnikiem determinującym późniejsze osiągnięcia życiowe. W opinii Komisji Europejskiej, pracownicy sektora ECEC stanowią najważniejszy czynnik wpływający na dobrostan dzieci, ich wyniki w nauce i rozwój.

Z tych powodów wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem jest jednym z priorytetów eTwinningu, największej społeczności edukacyjnej nauczycieli w Europie.
Świadczą o tym takie inicjatywy, jak konkurs Europejskie Nagrody eTwinning, który stanowi wysoką formę uznania dla projektów edukacyjnych. W 2019 r. do konkursu została dodana nowa kategoria wiekowa - uczniowie w wieku do 6 lat. W ten sposób europejscy nauczyciele są zachęcani do tworzenia nowych, wysokiej jakości projektów dla uczniów przedszkoli. Docenianie i nagradzanie wysiłków i inicjatyw nauczycieli jest niezbędne dla osiągnięcia celu, jakim jest rozwój wysokiej jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem w Europie.

eTwinning nadal wspiera ECEC, również poza konkursem Europejskie Nagrody. Na przykład w dniach 29 września - 1 października br. zorganizowane zostaną warsztaty doskonalenia zawodowego dla pracowników ECEC. Będą one poświęcone profilowi nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz interdyscyplinarnym i multidyscyplinarnym podejściom, które mogą wdrożyć, związanych z tematami takimi, jak rozwój kompetencji w zakresie umiejętności korzystania z mediów u przedszkolaków, podejścia STEAM i praca zespołowa.

Nowy zestaw projektowy dla ECEC pn. S.T.E.A.M.- tastic bazuje na nauczaniu przedmiotów STEAM i zgłębia różne zagadnienia z obszaru nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki (ang. Science, Technology, Engineering, Arts i Mathematics). Projekt zapewnia uczestnikom doświadczenie uczenia się międzyprzedmiotowego, które pozwala im zaangażować się w edukację włączającą przy zastosowaniu podejścia opartego na rozwiązywaniu problemów. Do każdego tematu należy podejść ze wszystkich pięciu punktów widzenia, w ramach zajęć organizowanych wspólnie z międzynarodowymi partnerami, tak aby uczestnicy rozwinęli całościowe rozumienie przedstawianego zagadnienia. 

Zestaw projektowy znajdziesz tutaj

Mamy nadzieję, że przedstawione tu informacje zainspirowały Cię do opracowania oryginalnego, wysokiej jakości projektu ECEC!