article image

Sprawozdanie podsumowujące 2021 - Włączanie eTwinning w krajowe polityki edukacyjne: od praktyki do polityki

W ciągu ostatnich 17 lat eTwinning przekształcił się z inicjatywy oddolnej w aktywną społeczność szkół, w której od powstania wzięło udział ponad 937 tysięcy nauczycieli pracujących w ponad 217 tysiącach szkół w 43 państwach.

W raporcie eTwinning 2021 zgłębiono wpływ "włączania eTwinning” w polityki krajowe w trzech głównych obszarach: rozwój zawodowy i uznanie, włączanie w program nauczania i innowacyjna pedagogika. Dzięki jakościowej analizie danych zgromadzonych dzięki grupom dyskusyjnym w ośmiu krajach (Finlandii, Francji, Grecji, Polsce, Portugalii, Słowenii, Hiszpanii i Turcji), do raportu przyczynili się przedstawiciele krajowych ministerstw oświaty, krajowe organizacje wsparcia (NSO), przedstawiciele instytucji zapewniających kształcenie wstępne nauczycieli, dyrektorzy szkół i doświadczeni użytkownicy (Ambasadorowie eTwinning lub doświadczeni eTwinnerzy).

Kluczowe ustalenia Raportu obejmują:

  • Ze zbadanych krajowych polityk i podejść wynika, że eTwinning został włączony w krajowe polityki edukacyjne w różnym stopniu, a konkretne okoliczności włączenia zależą od krajowych czynników kontekstowych.
  • Mimo, że w wielu przypadkach eTwinning wykazuje zbieżność z zakresem i/lub treścią krajowych polityk i programów edukacyjnych, możliwe jest dalsze zbliżenie umożliwiające dalej idące włączanie eTwinning w systemy krajowe.
  • eTwinning w znacznej mierze pokrywa się z politykami krajowymi i przyczynia się do ich realizacji, zwłaszcza w dziedzinie rozwoju zawodowego nauczycieli, a w szczególności - umiejętności XXI wieku.
  • W przypadkach, w których udział w eTwinning cieszy się oficjalnym uznaniem, mogą mu towarzyszyć różnego rodzaju formalne lub nieformalne nagrody (np. podwyżka, awans, pozytywny nieformalny wpływ na ocenę).
  • Niektóre ośrodki kształcenia nauczycieli włączyły już eTwinning w swój program nauczania.
  • Nadrzędne cele eTwinning wchodzą w zakres i/lub są spójne z krajowym opartym na kompetencjach podejściem programowym.
  • eTwinning wprowadza i promuje innowacyjne podejścia pedagogiczne pozytywnie wpływające na uczestnictwo, motywację i uczenie się uczniów - są to kluczowe priorytety dla wszystkich krajów.
  • Internacjonalizacja uczniów, nauczycieli i szkół - jedna z najważniejszych zalet eTwinning - również stanowi priorytet w badanych krajach.
  • eTwinning zwiększa motywację, poziom energii i zaangażowania uczniów nie tylko w stosunku do projektów eTwinning, ale również innych szkolnych przedmiotów.

W podsumowaniu sprawozdania stwierdzono, że eTwinning dokonał znacznych postępów w dążeniu do przyjęcia bardziej systemowego podejścia na poziomie krajowym. W badanych krajach pojawiały się jednak przeszkody, a grupy zasugerowały dalsze działania mogące przyczynić się do ściślejszego włączania eTwinning również na poziomie urzędowym.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawozdanie podsumowujące znajduje się tutaj, a pełen Raport pojawi się w grudniu 2021 roku tutaj.