article image

eTwinnerzy, chcielibyśmy poznać wasze opinie: nowe konsultacje publiczne na temat inicjatywy pn. Drogi do sukcesów w szkole

Nowa inicjatywa pn. Drogi do sukcesów w szkole kierowana przez komisarz europejską Mariyę Gabriel ma na celu promowanie lepszych wyników kształcenia młodych Europejczyków.

Od startu programu w 2005 r. cele nauczycieli realizujących projekty eTwinning obejmują poszerzanie horyzontów uczniów, podejmowanie wyzwań edukacyjnych i rozwiązywanie problemów w możliwie najbardziej kreatywny i skuteczny sposób.

W 2017 r. społeczność eTwinning koncentrowała się na włączaniu. Publikacja eTwinning zatytułowana "Budowanie kultury włączania poprzez eTwinning" prezentuje wybór projektów i działań w ramach programu eTwinning promujących edukację włączającą i pokazuje, w jaki sposób nauczyciele i uczniowie zaangażowani w eTwinning przyczyniają się do rozwiązywania problemów edukacyjnych, takich jak utrzymanie pełnego włączenia młodych ludzi z trudnościami w nauce, problemy związane z odmową uczęszczania do szkoły oraz młodzi ludzie z niższym poziomem kwalifikacji lub słabymi wynikami w nauce.

Wysiłki te zostały docenione i wzmocnione przez szkoły eTwinning, które aktywnie promują wartości i pedagogikę eTwinning, są punktem odniesienia dla społeczności lokalnych i stanowią wzór dla innych szkół.

Nauczyciele pracujący w szkołach eTwinning wykorzystują eTwinning do wspierania i realizacji programów nauczania oraz stosują innowacyjne modele pedagogiczne, które obejmują wiele różnych podejść, w tym uczenie się we współdziałaniu, edukację skoncentrowaną na uczniu, elastyczne podejścia do czasu nauki i przestrzeni uczenia się.

Ponadto, w wyniku prac podejmowanych na szczeblu UE od 2011 r. skierowanych na problem wczesnego kończenia nauki, Komisja Europejska opracowała Europejski zestaw szkolny, który zawiera konkretne pomysły na poprawę współpracy w ramach szkół, pomiędzy nimi i poza nimi, aby umożliwić wszystkim dzieciom i młodzieży odniesienie sukcesu w szkole.

.

eTwinning ma wkład w realizację wizji określonej w konsultacjach. Dlatego zapraszamy członków społeczności do podzielenia się opiniami.

Otwarte konsultacje publiczne rozpoczęte przez Komisję Europejską pozwolą na zebranie pomysłów na ewentualne działania, które mogłyby zostać włączone do nowej inicjatywy mającej na celu opracowanie kompleksowych ram polityki.

Będą one promować lepsze wyniki kształcenia wszystkich młodych Europejczyków, w szczególności poprzez:

 • pomaganie uczniom w osiągnięciu bazowego poziomu biegłości w zakresie podstawowych umiejętności
 • zmniejszenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę/szkolenie
 • zachęcanie uczniów do ukończenia szkoły średniej drugiego stopnia
 • .

  W rezultacie zostanie opracowany wniosek dotyczący zalecenia Rady koncentrującego się na grupach ryzyka.

  Mariya Gabriel, Europejska komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży skomentowała to następującymi słowami:

  ”Zapewnienie możliwości osiągnięcia pełnego potencjału wszystkim uczącym się, bez względu na pochodzenie społeczno-ekonomiczne lub sytuację osobistą, ma zasadnicze znaczenie dla tego, by europejskie społeczeństwa stały się bardziej sprawiedliwe, promowały włączenie i były lepiej przygotowane na przyszłość. Ma to jeszcze większe znaczenie obecnie, gdy pandemia ujawniła, a w niektórych przypadkach przyczyniła się do zwiększenia istniejących nierówności, luk i potrzeb w systemach edukacji." 

  W konsultacjach publicznych można wziąć udział do 30 września 2021 r.

  Zachęcamy do współtworzenia inicjatywy Drogi do sukcesów w szkole. Dostęp do strony, na której można zamieścić opinię znajduje się tutaj