article image

Podziel się swoją opinią, jak lepiej promować włączenie społeczne oraz wspólne wartości UE

Komisja Europejska uruchomiła w ostatnim czasie konsultacje społeczne na temat: „Promowanie włączenie społecznego oraz wspólnych wartości UE poprzez kształcenie formalne i pozaformalne”. Celem jest uzyskanie informacji od szerokiej grupy zainteresowanych stron o istocie wyposażania młodych ludzi we wspólne wartości oraz o tym, jak edukacja formalna oraz kształcenie pozaformalne mogą pomóc w realizacji tego celu, dążąc ostatecznie do tworzenia społeczeństw bardziej spójnych społecznie.

To bardzo ważne, aby wysłuchać opinii nauczycieli oraz pracowników szkół na wspomniane wyżej tematy, ponieważ zdanie tych osób ma niezwykle istotne znaczenie dla kształtowania edukacji. Prezentowana ankieta jest częścią szerszych konsultacji, których celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób UE może jeszcze lepiej wspierać kraje członkowskie w promowaniu włączenia społecznego oraz wspólnych wartości poprzez edukację formalną i kształcenie pozaformalne. Ankieta ma również na celu ocenić, w jakim stopniu edukacja i szkolenie wspiera młodych ludzi w nabywaniu wspólnych wartości i w promowaniu włączenia społecznego, określając wyzwania oraz stawiając odpowiednie w tym kontekście cele. 

Ankieta ocenia również, które z narzędzi, takich jak eTwinning, powinny zostać wzmocnione, by umożliwić młodym ludziom zrozumienie, dlaczego wspólne wartości mają duże znaczenie i dlaczego należy dążyć do ich zdobywania. Przez cały rok 2017 działania w ramach eTwinningu koncentrują się wokół tematu włączenia społecznego oraz tego, jak edukacja może efektywnie przyczynić się do promowania fundamentalnych wartości oraz samego włączenia społecznego.

Odpowiedzi uzyskane w ramach tej ankiety posłużą do przygotowania rekomendacji na poziomie UE, których celem będzie wspieranie krajów członkowskich w oferowaniu edukacji i szkoleń promujących włączenie społeczne oraz posiadanie wspólnych wartości, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu radykalizacji prowadzącej do brutalnego ekstremizmu..

Wypełnij ankietę do 11 sierpnia 2017 r., podziel się swoją opinią i pomóż poprzez edukację tworzyć społeczeństwa bardziej spójne i zintegrowane społecznie!
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c80db834-94c5-4165-afb3-b8afbbaa2f02?draftid=710b1749-20a6-4ef8-b7fd-b9502fab4588&surveylanguage=PL