article image

Udział w eTwinningu sprzyja edukacji wysokiej jakości i edukacji integracyjnej wszystkich młodych ludzi

W przyjętym w dniu 30 maja 2017 r. komunikacie zatytułowanym „School development and excellent teaching for a great start in life” Komisja Europejska przedstawia konkretne działania, ukierunkowane na wspieranie państw członkowskich w zapewnianiu edukacji wysokiej jakości oraz edukacji integracyjnej na rzecz wszystkich młodych ludzi. Komunikat prezentuje także działania ułatwiające zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. W dokumencie podkreśla się również istotny wkład eTwinningu w realizacji wspomnianych celów.

W swoich działaniach eTwinning będzie opierać się na pracy wdrożonej w 2017 r. ukierunkowanej na realizację hasła przewodniego, jakim jest “włączenie społeczne”. Działania te obejmują podnoszenie świadomości o konieczności dbania o zróżnicowane potrzeby, zdolności i możliwości wszystkich uczniów, zwłaszcza tych w trudnej sytuacji lub mających mniej możliwości. Takimi osobami są uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności, dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych pod względem społecznym i ekonomicznym, środowisk imigranckich, obszarów geograficznych dotkniętych kryzysem lub z obszarów objętych wojną. Ponadto eTwinning będzie przyglądać się włączeniu społecznemu w jego szerszym znaczeniu - jak edukacja może efektywnie sprzyjać budowaniu fundamentalnych wartości samego włączenia społecznego.

Aby szkoły mogły stawać się lepsze i jeszcze bardziej zintegrowane pod względem społecznym, Komisja Europejska zacieśni współpracę międzyszkolną, zwiększając dostępność szkolnych partnerstw i mobilności uczniów, a także wzbogacając ofertę edukacji cyfrowej i międzykulturowej poprzez promowanie udziału w eTwinningu.

W swoim komunikacie KE podkreśla, że włączenie eTwinningu do głównego nurtu kształcenia we wszystkich szkołach w Europie może w znacznym stopniu wpłynąć na rozwój kompetencji cyfrowych oraz na otwarcie się klas. Akcentuje się również, że eTwinning oferuje bezpieczne środowisko internetowe oraz łatwo dostępne narzędzia sprzyjające nabywaniu umiejętności cyfrowych oraz wspierające międzykulturowe kontakty uczniów i nauczycieli ponad granicami państw.

Innym celem wskazanym przez Komisję Europejska jest wspieranie nauczycieli oraz dyrektorów szkół w osiąganiu wysokich standardów w nauczaniu i uczeniu się. Dlatego też EU będzie kontynuowała budowanie społeczności oraz zasobów internetowych skierowanych do kadry szkolnej, będzie również oferowała nowe formy kształcenia adresowane do przyszłych nauczycieli.

Ponadto, poprzez eTwinning UE zachęca nauczycieli do współpracy i partnerskiego uczenia się w ramach kursów online i wspólnych form szkoleniowych, które odgrywają istotną rolę w doskonaleniu zawodowym kadry szkolnej.

Kliknij tutaj, aby przeczytać cały tekst komunikatu:
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/school-com-2017-248_en.pdf