article image

eTwinning i przyjaciele: COFACE Families Europe

COFACE Families Europe to przyjaciel eTwinningu. Jest to organizacja promująca dobrostan, zdrowie i bezpieczeństwo rodzin z UE i spoza tego obszaru.

Przyjaciele eTwinningu oferują cenne treści powiązane ze swoją działalnością i fachową wiedzą, którą posiadają, dając w ten sposób nauczycielom możliwość podniesienia własnej wiedzy i umiejętności poprzez umożliwienie dostępu do materiałów edukacyjnych stworzonych przez ekspertów z całej Europy.

Od 2014 r. COFACE Families Europe oraz eTwinning budują swoje relacje oparte na współpracy. COFACE aktywnie uczestniczy w dorocznych konferencjach organizowanych przez eTwinning, oferując takie warsztaty jak „Decentralized technologies and how they will transform the Internet (rather, the Web)”, które odbyły się na Malcie w 2017 r.

Claire Morvan, kierownik ds. komunikacji w eTwinningu, poprowadziła niedawno warsztaty podczas konferencji COFACE, zatytułowane „Building Sustainable and Future Proof Education Systems”. Odbyły się one w Graz w Austrii.

Warsztaty „The transformative power of digitalization in schools: where to draw the line?” zgłębiały temat pozytywnego wykorzystania narzędzi cyfrowych w szkołach i były cennym źródłem informacji na takie tematy jak „interakcja pomiędzy nauczycielami i rodzicami pochodzącymi z różnych środowisk kulturowych”, „przepaść cyfrowa” czy „dostęp cyfrowy”.

Warsztaty zakończyły się konkluzją, że technologie w klasie mają potencjał i mogą być wykorzystywane do realizacji wielu celów:

„wprowadzenie nauczania mieszanego (tzw. blended learning), łącząc to co cyfrowe z tym co „fizyczne”, nauczania włączającego, opartego na współpracy (ponad granicami z innymi szkołami) oraz wiele innych, przy jednoczesnym minimalizowaniu potencjalnie negatywnych wpływów na ucznia (odpowiednia długość dostępu do mediów elektronicznych, rozwój umiejętności krytycznego myślenia oraz budowanie psychicznej odporności w odniesieniu do treści publikowanych w internecie, itp.).”

Więcej informacji na temat warsztatów - czytaj więcej tutaj.

COFACE Families Europe jako nazwa organizacji funkcjonuje od 2016 r., natomiast sama organizacja powstała w 1958 r. Od tamtej pory bardzo się rozwinęła, reprezentując i artykułując potrzeby rodzin z obszaru UE.

W chwili obecnej COFACE zrzesza 58 organizacji w 23 krajach członkowskich UE, które odpowiadają na potrzeby rodzin na szczeblu regionalnym i krajowym, koncentrując się przede wszystkim na rodzinach znajdujących się w trudnym położeniu: rodzinach zagrożonych ubóstwem, rodzicach samotnie wychowujących dzieci, rodzinach wielodzietnych, rodzinach migrantów, rodzicach tej samej płci, rodzinach, w których jest osoba niepełnosprawna lub przewlekle chora, rodzinach, które mają ograniczony dostęp do instytucji oferujących opiekę nad dzieckiem i do opieki zdrowotnej.

Podstawowe wartości wyznawane przez COFACE Families Europe to: niedyskryminacja, równe szanse, szacunek dla praw człowieka, wzmocnienie podmiotowości, włączenie społeczne i solidarność.