Przyjaciele eTwinningu

Przyjaciele eTwinningu to instytucje, organizacje oraz inicjatywy, których wartości i cele bliskie są również eTwinningowi. Celem współpracy eTwinningu i Przyjaciół jest udostępnianie nauczycielom fachowej wiedzy za pośrednictwem seminariów online i warsztatów, a także udostępnianie wysokiej jakości materiałów.

picture

Dom Anny Frank

Fundacja Dom Anny Frank powstała 3 maja 1957 r. To niezależna organizacja typu non-profit, która otworzyła i do tej pory prowadzi  muzeum w domu, w którym podczas II wojny światowej ukrywała się Anne Frank. Celem fundacji jest szerzenie wiedzy na temat historii życia Anne Frank na całym świecie. Bezpłatne narzędzie internetowe pod nazwą Stories that Move to interaktywna platforma internetowa zawierająca pięć ścieżek edukacyjnych, których zadaniem jest wspieranie młodych ludzi w zgłębianiu konsekwencji mowy nienawiści, wykluczenia i dyskryminacji.

picture

Better Internet for Kids

Celem inicjatywy Better Internet for Kids (BIK) jest tworzenie bezpiecznego środowiska internetowego dla dzieci. Coroczne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) mają na celu podnoszenie świadomości w zakresie bezpiecznego i bardziej świadomego korzystania z internetu, gdzie wszyscy wykorzystują technologie w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem innych, w sposób krytyczny i kreatywny.

picture

CittaSlow

Wolniej dla lepszego życia! Oto filozofia CittaSlow, “Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia”. Ruch Cittaslow narodził się w 1999 r. we Włoszech, a jego celem jest przeniesienie i rozszerzenie filozofii „Slow Food” wśród lokalnych społeczności i władz miast, poprzez stosowanie koncepcji ekogastronomii  w praktykach życia codziennego. eTwinning i CittaSlow współpracują na rzecz dialogu pomiędzy najbardziej peryferyjnymi rzeczywistościami edukacyjnymi w Europie.

picture

COFACE Families-Europe

Od 2014 r. COFACE Families Europe i eTwinning budują wzajemne relacje oparte na współpracy. COFACE jest siecią ukierunkowaną na promowanie dobrostanu, zdrowia i bezpieczeństwa rodzin w nieustannie zmieniającym się społeczeństwie. To również zaufana jednostka działająca na rzecz uwzględniania problematyki rodziny oraz wyraziciel głosu i potrzeb rodzin z UE i spoza tego obszaru.  Główne wartości COFACE Families Europe to niedyskryminacja, równe szanse, poszanowanie praw człowieka, wzmocnienie podmiotowości obywateli, włączenie społeczne i solidarność. 

picture

Eco-Schools

Eco-Schools to największy międzynarodowy program ekologiczny skierowany do szkół. Jego największym atutem jest tworzenie świadomych i ukierunkowanych proekologicznie pokoleń ludzi. Inicjatywa Eco-Schools (EkoSzkoły) zaprasza uczniów do zajmowania się problemami dotyczącymi środowiska na poziomie, który pozwoli im dostrzec wymierne efekty swoich działań, zachęcając w ten sposób do zmieniania świat na lepsze. Za swoją wybitną działalność Eco-Schools zostały docenione przez ustanowioną przez ONZ Dekadę Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (2005–2014).

picture

EUROCLIO

Europejskie Stowarzyszenie Edukatorów Historii EUROCLIO to federacja ponad 70 stowarzyszeń oraz innych organizacji członkowskich, zrzeszających edukatorów historii, dziedzictwa kulturowego i obywatelstwa, aktywnie działających w swoich obszarach.  Do sieci należą edukatorzy historii z całej Europy, wspierający rozwój odpowiedzialnej i innowacyjnej historii, poprzez promowanie krytycznego myślenia, przyjmowania wielu perspektyw, wzajemnego szacunku i włączania kontrowersyjnych kwestii.

picture

Europa Nostra

Europa Nostra, wiodący ruch obywatelski na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Europy, ma swój udział w formułowaniu i wdrażaniu polityk i strategii na szczeblu europejskim, a za pośrednictwem programu “7 najbardziej zagrożonych” organizuje kampanie w celu ocalenia obiektów kulturowych zagrożonych zniszczeniem. Europa Nostra wręcza nagrody za utrzymywanie i restaurację obiektów kulturowych w krajach europejskich. 

picture

Europeana

Europeana zmienia świat za pomocą kultury. Misją Europeany jest wykorzystanie bogactwa dziedzictwa kulturowego Europy i udostępnienie go ludziom – zarówno w celach zawodowych, jak i edukacyjnych i rozrywkowych. Europeana współpracuje z tysiącami europejskich archiwów, bibliotek, muzeów, które udostępniają swoje zbiory w celach edukacyjnych, badawczych i dla przyjemności. Kolekcje Europeany umożliwiają dostęp do ponad 50 milionów  zdigitalizowanych materiałów – książek, muzyki, sztuki  i innych zasobów. Materiały można przeglądać za pomocą zaawansowanych narzędzi do filtrowania i wyszukiwania, dzięki czemu łatwiej odnaleźć szukane treści.

picture

Dom Historii Europejskiej

Dom Historii Europejskiej   stawia sobie za cel przyjęcie ponadnarodowego spojrzenia na historię Europy. To miejsce sprzyjające uczeniu się, refleksji i dyskusji. Pozostaje otwarte na wszystkich odbiorców, niezależnie od pokolenia i pochodzenia. Główną misją Domu jest pogłębienie wiedzy na temat historii Europy w całej jej złożoności, a także zachęcanie do dzielenia się przemyśleniami i do kwestionowania przyjętych założeń. 

picture

Lie Detectors

Nagrodzony projekt  Lie Detectors stawia sobie za cel uczynienie z młodzieży szkolnej w wieku 10-15 lat skutecznych wykrywaczy kłamstw oraz krytycznych myślicieli -  a wszystko to w świecie, w którym  coraz częściej mamy do czynienia z propagandą, a informacje pojawiające się w Internecie nie zawsze odzwierciedlają prawdę. Dzięki projektowi dzieci uczą się rozumieć media informacyjne, dokonują świadomych wyborów i uczą się nie poddawać presji otoczenia, kształtując własny światopogląd.

picture

Peace Jam

Fundacja PeaceJam to międzynarodowa organizacja typu non-profit, której misją jest tworzenie nowego pokolenia młodych liderów, którzy pragną dokonywać pozytywnych zmian w sobie, swoich społecznościach i na całym świecie, inspirując się 14 zdobywcami Pokojowych Nagród Nobla.   Od początku swojego powstania w 1996 r. ponad 1,25 miliona młodych ludzi z 41 krajów wzięło udział w programie PeaceJam.

picture

SALTO Youth

SALTO-YOUTH,  sieć zrzeszająca siedem centrów zasobów , prowadzących działalność na terenach europejskich obszarów priorytetowych wśród młodzieży oferuje zasoby do nieformalnego uczenia się dla osób pracujących z młodzieżą i dla przywódców młodzieżowych. Salto-youth organizuje także szkolenia i działania sprzyjające nawiązywaniu kontaktów wspierających organizacje oraz agencje narodowe w ramach  programu Komisji Europejskiej Erasmus+ w sektorze Młodzież  i spoza niego.

picture

Scientix

Scientix, społeczność zrzeszająca nauczycieli przedmiotów ścisłych (ang. STEM, nauka, technika, inżynieria i matematyka), badaczy edukacji, decydentów i innymi osobami zawodowo zajmującymi się nauczaniem przedmiotów ścisłych. Sieć oferuje zasoby, organizuje warsztaty i łączy ludzi z różnych krajów. 

picture

Terre des Hommes

Międzynarodowa organizacja charytatywna Terre des Hommes (TDH) działa na rzecz ochrony praw dzieci i sprawiedliwego rozwoju, bez dyskryminacji na tle rasowym, religijnym, politycznym, kulturowym oraz ze względu na płeć. W tym celu TDH wspiera i wdraża realizację projektów na rzecz pomocy humanitarnej, których celem jest poprawa warunków życia dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz ich rodzin i społeczności, w których funkcjonują.

picture

UNHCR - The UN Refugee Agency

UNHCR (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców) jest organizacją międzynarodową, która ma na celu ratowanie życia, ochronę praw i budowanie lepszej przyszłości uchodźców, społeczności przesiedlonych siłą i bezpaństwowców. Od 1950 roku organizacja działa w całej Europie i poza nią, aby zapewnić każdemu, kto ucieka przed przemocą, prześladowaniami, wojną lub katastrofą prawo do ubiegania się o status uchodźcy i znalezienie bezpiecznego schronienia. UNHCR zapewnia niezbędną pomoc uchodźcom, osobom ubiegającym się o status uchodźcy, przesiedleńcom wewnętrznym i bezpaństwowcom, wielu z których nie ma do kogo zwrócić się o pomoc