eTwinning – Retningslinjer for personvern

EU-kommisjonen, Generaldirektoratet for utdanning, ungdom, idrett og kultur ("DG EAC"), Forvaltningsorganet for undervisning, audiovisuelle medier og kultur ("EACEA") og De nasjonale støttetjenestene (NSS) og Partnerstøttekontorene (PSA) er opptatt av å ivareta personvernet.

Personopplysninger som samles inn via eTwinning.net blir enten behandlet på nasjonalt nivå, der NSS eller PSA er behandlingsansvarlig, avhengig av hva som er tilfelle, eller på europeisk (EU) nivå, der EACEA er behandlingsansvarlig. 

Alle personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning

 • På europeisk nivå gjelder nå forordning (EF) 2018/1725 (1)om beskyttelse av personopplysninger av Fellesskapets institusjoner og organer. 
 • På nasjonalt nivå, for medlemmer av EU og EØS, gjelder den generelle personvernforordningen ("GDPR") (2). All behandling av personopplysninger i regi av De nasjonale støttetjenestene følger bestemmelsene i denne.
 • I land som ikke er medlemmer av EU eller EØS, behandles personopplysningene i tråd med gjeldende nasjonal lov, bortsett fra hvis personopplysninger fra personer i EUs medlemsstater eller EØS blir behandlet. I så fall er det GDPR som gjelder.

Den følgende personvernerklæringen beskriver hvilke retningslinjer DG EAC, EACEA, NSS og PSA legger til grunn når de samler inn, behandler og bruker personopplysningene til de aktuelle personene i eTwinning. 

Vi takker for tilliten og vil gjerne at dere skal være kjent med våre retningslinjer og vår praksis for beskyttelse av personopplysningene dine når du deltar i et eTwinning-prosjekt.

EUN Partnership AISBL (heretter kalt European Schoolnet) driver eTwinnings sentrale støttetjeneste (CSS) som underleverandør for EACEA, og som del av sine oppgaver drifter de eTwinning-plattformen, som er underlagt retningslinjene for personvern som er beskrevet under.

1. Hvem er ansvarlig for å behandle personopplysningene dine (behandlingsansvarlig)? 

På europeisk nivå – eTwinning.net

Når opplysninger blir behandlet på europeisk nivå og den behandlingsansvarlige er Forvaltningsorganet for undervisning, audiovisuelle medier og kultur.

Personen som er utpekt til å lede behandlingen av personopplysninger er: 

Leder for Enhet A5 i EACEA 

Education Audiovisual and Culture Executive Agency

Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brussel

E-post: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

På nasjonalt nivå – eTwinnings nasjonale portaler 

Når opplysninger blir behandlet på nasjonalt nivå (for eksempel for å organisere nasjonale aktiviteter, se nedenfor), er det de spesifikke støttetjenestene som er behandlingsansvarlig (De nasjonale støttetjenestene og Partnerstøttekontorene).

Kontaktopplysninger til dem som er utpekt til å lede behandlingen hos støttetjenestene finnes på disse sidene: NSS og PSA

2. Hvilke personopplysninger behandles og hvordan?

På europeisk nivå – eTwinning.net

Følgende personopplysninger behandles i eTwinning. Listen er fullstendig.

a) Obligatoriske opplysninger

Opplysninger om den registrerte: e-postadresse, navn, etternavn, rolle på skolen (hvis lærer, hvilke fag vedkommende underviser i), kommunikasjonsspråk, elevenes aldersgruppe, beskrivelse av bruker

Opplysninger om skolen: informasjon om en skole, f.eks. offisielt navn, adresse, sted, e-postadresse, region og land.

Opplysninger om skolens rektor: navn, etternavn, jobb-e-postadresse.

b) Valgfrie opplysninger (disse kan oppgis bare dersom du deltar i flere aktiviteter i eTwinning):

Opplysninger om den registrerte: liste over kontakter i eTwinning Live, liste over prosjekter, bilde av den registrerte, bilder og andre opplysninger knyttet til bruk av plattformen.

Andre opplysninger: De registrerte kan også delta i prosjekters TwinSpaces, eTwinning-grupper, læringsbegivenheter og nettarrangementer. I disse tilfellene kan de registrerte oppgi opplysninger for å kunne delta i slike initiativer. Tilgangen til disse plattformene er begrenset kun til registrerte medlemmer. De kan også oppgi andre opplysninger ved bruk av plattformen, i meldinger og annet materiell i forum, på blogger og på andre deler av plattformen.

På nasjonalt nivå – eTwinnings nasjonale portaler

Følgende personopplysninger behandles i eTwinning.

a) Obligatoriske opplysninger – oppgitt av EACEA via eTwinning.net

Opplysninger om den registrerte: e-postadresse, navn, etternavn, rolle på skolen (hvis lærer, hvilke fag vedkommende underviser i), kommunikasjonsspråk, elevenes aldersgruppe, beskrivelse av bruker.

Opplysninger om skolen: informasjon om en skole (offisielt navn, adresse, sted, e-postadresse, region og land).

Opplysninger om skolens rektor: navn, etternavn, jobb-e-postadresse.

b) Tekniske opplysninger: Opplysninger oppgis av brukerne selv ved innsending av nettskjemaer på ulike deler av plattformen eTwinning.net og er tilgjengelige for de ulike nasjonale tjenestene.

c) Spesifikke opplysninger for initiativer på nettsiden: Deltakerne kan delta på etter- og videreutdanningsaktiviteter på nettsiden. I slike tilfeller kan de bli bedt om å oppgi ytterligere opplysninger (for eksempel for å arrangere reiser) for å kunne delta i slike initiativer. 

3. For hvilket formål behandler vi opplysningene? 

På europeisk nivå – eTwinning.net

Det er nødvendig å behandle personopplysningene for å: 

 • skaffe informasjon om de registrertes aktiviteter i og utenfor eTwinning for å tilby og vedlikeholde tjenestene i nettsamfunnet
 • gjøre det mulig for de registrerte å finne partnere og opprette prosjekter
 • gi informasjon om deltakernes eTwinning-prosjekter
 • generelt, gi de registrerte i eTwinning mulighet til å kommunisere og samarbeide i gjensidig tillit og respekt, og
 • tillate og legge til rette for overvåknings- og forskningsaktiviteter.

Når brukere registrerer seg i eTwinning, kan de også registrere seg for å få tilsendt eTwinnings nyhetsbrev.

De registrertes data valideres på nasjonalt nivå av den aktuelle NSS eller PSA.

Det utarbeides statistikk med jevne mellomrom, blant annet over hvor mange brukere det finnes i en bestemt periode, hvilke fag eller land lærerne foretrekker og hvordan kontoene brukes.

På nasjonalt nivå – eTwinnings nasjonale portaler

eTwinnings støttetjenester bruker informasjonen som blir oppgitt til etwinning.net til å:

 • validere personopplysningene som brukeren oppgir
 • fremme eTwinnings nasjonale aktiviteter
 • sende ut nasjonale nyhetsbrev og varsler 
 • pressemeldinger 
 • registrere deltakere på kurs og arrangementer 
 • delta i undersøkelser

Brukerne kan også velge å ta direkte kontakt med støttetjenestene for å holde seg oppdatert om eTwinning-aktivitetene. Hvis brukerne velger å kontakte støttetjenestene direkte, vil personopplysningene bli brukt utelukkende for å svare på meldinger eller administrere registreringer.

4. På hvilket juridisk grunnlag behandler vi personopplysningene?

På europeisk nivå

Behandling er nødvendig for å utføre en oppgave med offisielt formål eller for å utføre en oppgave som er overdratt til en EU-institusjon eller et organ (skal være nedfelt i EU-lov) (artikkel 5(1)(a) i forordning 2018/1725)

 • ''Erasmus+': Unionens program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett etablert ved Europaparlaments- og rådsforordning 1288/2013 11. desember 2013, samt oppheving av beslutning 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF (OJ L 347 av 20.12.2013, s. 50–73)
 • Kommisjonens beslutning av 18. desember 2013 vedrørende grunnlegging av Forvaltningsorganet for undervisning, audiovisuelle medier og kultur, samt om oppheving av beslutning 2009/336/EF (2013/776/EU): Artikkel 3(a).
 • Avtale om tjenester 2017-3597, 2017-3598 og 2017-3599 mellom Forvaltningsorganet for undervisning, audiovisuelle medier og kultur og EUN Partnership AISBL.

Behandling som ikke kommer inn under ovennevnte juridiske grunnlag forutsetter godkjenning fra den registrerte (artikkel 5(1)(d) i forordning 2018/1725).

På nasjonalt nivå

 • Tilskuddsavtale undertegnet mellom EACEA og NSS eller PSA.
 • Kontakt den aktuelle NSS eller PSA hvis du ønsker informasjon om hvilke lover som gjelder for hvert land.

5. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene?

På europeisk og nasjonalt nivå

Data som gjelder statistikk og forskningsformål blir lagret for alltid av eTwinning i sammenstilt, anonymt format.

Data tilknyttet brukernes profil lagres i maksimalt tre år etter brukerens siste innlogging. Ett år etter siste innlogging vil brukerprofilen automatisk bli satt som inaktiv, dvs. ikke lenger synlig for andre brukere eller omverdenen. Det blir sendt et varsel til brukeren for å informere om at profilen har blitt satt som inaktiv og at han/hun kan reaktivere kontoen ved å logge inn igjen. Etter ytterligere to år sendes enda en siste påminnelse, der brukeren informeres om at profilen vil bli deaktivert permanent 3 år etter siste innlogging. Alle personopplysninger blir da anonymisert.

Hvis du ønsker å deaktivere eller slette en konto, tar du kontakt med Den sentrale støttetjenesten (se punkt 6 nedenfor) på: delete@etwinning.net

Dersom en bruker ber om at profilen skal bli deaktivert eller at profilen deaktiveres automatisk, vil ingen opplysninger lenger være synlige for andre eTwinning-brukere. Dataene vil kun bli lagret i et anonymisert format som ikke gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner. Dersom brukere med en deaktivert profil ønsker å fortsette å bruke plattformen, må de registrere seg på nytt. Opplysningene vil fremdeles være tilgjengelige i aggregert format for forsknings- og overvåkningsformål, for EACEA, EU-kommisjonen, nasjonale eller regionale skolemyndigheter, myndigheter som har ansvar for å gjennomføre eTwinning (Den sentrale og De nasjonale støttetjenestene) og andre tredjeparter (se punkt 6) etter godkjenning fra den behandlingsansvarlige.

6. Hvem har innsyn i personopplysningene og hvem blir de oppgitt til?

På europeisk nivå– eTwinning.net

For de formålene som er beskrevet ovenfor er innsyn i personopplysningene strengt begrenset til:

 • Registrerte i eTwinning kan ved innlogging se følgende opplysninger om andre brukere: alle opplysninger, bortsett fra brukerens e-postadresse og opplysninger om skolens rektor.
 • EACEA, EU-kommisjonen: alle opplysninger.
 • Autoriserte medarbeidere i organisasjonen som EACEA gir i oppgave å drive eTwinning, dvs. Den sentrale støttetjenesten (European Schoolnet): alle opplysninger.
 • NSS og PSA: data om den registrerte begrenset til personer i deres eget land.

Hvis NSS eller PSA befinner seg utenfor EU/EØS, er overføringen av personopplysninger underlagt egnede sikkerhetstiltak som er beskrevet i finansieringsavtalene som er inngått mellom EACEA og støttetjenestene. Brukerne kan be om å få utlevert en kopi av disse sikkerhetstiltakene ved å ta kontakt med den behandlingsansvarlige som angitt nedenfor. 

Noen opplysninger som oppgis av brukerne vil, bare etter uttrykkelig samtykke, bli vist på det offentlige området i eTwinning-portalen (eTwinning.net), noe som innebærer at disse dataene er fritt tilgjengelige på internett. Brukeren har i slike tilfeller rett til å slette opplysningene. Opplysningene som gjøres offentlige er i særdeleshet følgende:

Opplysninger om den registrerte: navn, etternavn, skoletilhørighet. For eTwinning-ambassadører offentliggjøres også bilde av brukeren.

Opplysninger om skolen: offisielt skolenavn, sted, region, land.

Prosjektopplysninger: navn, beskrivelse, språk, elevenes alder, opplysninger om partnerne, registreringsdato og eventuell sluttdato (hvis tilgjengelig).

Andre opplysninger som oppgis av brukere på eTwinning-plattformen (f.eks. meldinger i forum, nettdiskusjoner og tråder, filer og bilder) er bare synlige for andre registrerte brukere som er tilknyttet den delen av portalen der de har blitt lastet opp (f.eks. eTwinning-grupper, læringslab, TwinSpace).

Det kan gis tillatelse til overføring av spesifikke opplysninger til andre tredjeparter (f.eks. forskningssentre og universiteter) etter spesifikk godkjenning fra den behandlingsansvarlige, men opplysningene vil bli overført anonymt.

Personopplysninger kan aldri brukes til markedsføringsformål. 

På nasjonalt nivå – eTwinnings nasjonale portaler

For de formålene som er beskrevet i punkt 3 er innsyn i personopplysningene strengt begrenset til:

 • De nasjonale støttetjenestene, partnerstøttetjenestene, nasjonale eller regionale skolemyndigheter som har ansvar for driften av eTwinning på nasjonalt nivå og å holde kontakt med brukerne i de respektive landene. Hver støttetjeneste har tilgang til personopplysningene til brukerne i sitt eget land. 

En fullstendig og oppdatert liste over disse landene samt alle NSS og PSA finnes på disse sidene: NSS og PSA

7. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

På europeisk og nasjonalt nivå – etwinning.net

De innsamlede personopplysningene og all tilhørende informasjon lagres på sikrede servere hos tjenesteleverandøren (European Schoolnet).

Avtalen med tjenesteleverandøren inneholder en klausul om databeskyttelse, for å sikre at opplysningene behandles i samsvar med gjeldende lovgivning.

Driften av tjenesteleverandørens datasenter er kontraktsmessig underlagt EUs sikkerhetsdirektiver og bestemmelser innført av Direktoratet for sikkerhet for disse serverne og tjenestene.

NSS og PSA som ønsker å behandle opplysninger i forbindelse med nasjonale aktiviteter, har innsyn i opplysninger lagret på sentralt nivå.

8. Hvilke rettigheter har du i forbindelse med personopplysningene og hvordan kan du utøve dem?

Du har rett til å:

 • be om innsyn i opplysningene vi har registrert om deg
 • be om korrigering av personopplysninger eller gjøre korrigeringen selv på profilen din
 • på visse betingelser be om at personopplysningene blir slettet
 • på visse betingelser be om at behandlingen av personopplysningene begrenses
 • når som helst motsette deg behandling av personopplysningene med bakgrunn i din spesifikke situasjon 
 • be om at opplysningene blir overført til en annen organisasjon i et vanlig brukt, maskinlesbart standardformat (dataportabilitet)
 • trekke tilbake tillatelsen når som helst.

Du har rett til når som helst å motsette deg behandling av personopplysningene med bakgrunn i din spesifikke situasjon ifølge bestemmelsene i Artikkel 23 i forordning 2018/1725.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for automatiserte beslutninger (som gjøres utelukkende av maskiner) som gjelder deg, slik det er definert ved lov.

På europeisk nivå – eTwinning.net

For å utøve rettighetene dine på europeisk nivå, kan du i de fleste tilfeller (innsyn, korrigering, begrensning, motsette deg behandling av opplysningene) kontakte den europeiske behandlingsansvarlige (EACEA), se punkt 1.

Dersom du ønsker å slette opplysningene dine i eTwinning, kan du kontakte Den sentrale støttetjenesten på: helpdesk@etwinning.net.

På nasjonalt nivå – eTwinnings nasjonale portaler

I forbindelse med spørsmål om rettighetene dine og utøvelse av rettighetene dine i tilknytning til behandling av personopplysninger som gjennomføres av støttetjenestene på nasjonalt nivå (via deres nasjonale eTwinning-plattformer og/eller nyhetsbrev og varsler), kan du kontakte de behandlingsansvarlige i hvert land (se listen med kontaktopplysninger i punkt 1).

9. Din rett til korrigering i tilfelle konflikt i saker som gjelder personopplysninger

På europeisk nivå – eTwinning.net

Ved konflikt i alle saker som gjelder beskyttelse av personopplysninger kan du henvende deg til de behandlingsansvarlige på ovennevnte adresse og gyldige e-post.

Du kan også kontakte EACEAs personvernombud på følgende e-postadresse: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Du kan når som helst klage til det europeiske personvernombudet: Nettside http://www.edps.europa.eu.

På nasjonalt nivå – eTwinnings nasjonale portaler

Ved konflikt i alle saker som gjelder beskyttelse av personopplysninger kan du henvende deg til de nasjonale behandlingsansvarlige (se liste med kontaktopplysninger i punkt 1).

Hvis du føler at personvernrettighetene dine er krenket, kan du kontakte personvernmyndighetene i landet der du eller støttetjenesten er plassert.


 1. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1725 av 23. oktober 2018 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger av Unionens institusjoner, organer, kontorer og byråer og om fri utveksling av slike opplysninger, samt om oppheving av forordning 45/2001/EF og teksten i beslutning 1247/2002/EF (OJ L 295, 21.11.2018, s. 39).
 2. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) (OJ L 119, 4.5.2016, s. 1–88). 

 • Data privacy