article image

Nedenfor finner du våre retningslinjer for vern av dine personlige opplysninger.


Oversikt

eTwinning ble opprettet på initiativ fra EU. Det er en del av Erasmus+, det europeiske programmet for ungdom, utdanning, opplæring og sport. Det ledes av EU-kommisjonen og er iverksatt av Executive Agency for Education, Audiovisual and Culture (EACEA).

eTwinning-plattformen skal respektere sine brukeres personvern. Den er et sikkert og trygt miljø der skoler, lærere og elever kan samarbeide og utveksle informasjon. Følgende erklæring gir en oversikt over eTwinnings policy når det gjelder å innhente, håndtere og bruke opplysningene som gis av brukerne.


1. Søknadsskjemaer på Internett 

Ettersom eTwinning-plattformen – som omfatter eTwinning-portalen, eTwinning-skrivebord, Prosjektdagbok, TwinSpace, Læringslab og Groups – samler og behandler personopplysninger, er det underlagt Europaparlamentet og Europarådets EU-forordning 45/2001 av 18. desember 2000 om beskyttelse av individer i forbindelse med EU-institusjoners og -organers behandling av personopplysninger og fri bevegelse av slike opplysninger (OJ L8 av 12.1.2001, s. 1.).
 
De forskjellige verktøyene på eTwinning-plattformen lar brukere levere inn informasjon for å delta i eTwinning-aktiviteter. Ved registrering på nett og innlevering av annen informasjon innhentes informasjonen og blir videre behandlet med formålene fremstilt under pkt. 2. De relevante behandlingsoperasjonene av disse er datakontrollørens ansvar. Datakontrolløren er leder for "Unit 5 - plattformene for yrkesopplæring og voksenopplæring" ved EACEA.


2. Hvilke personopplysninger innhenter vi, til hvilket formål og med hvilke tekniske midler?

(a) Personopplysninger: Personopplysninger innhentet på eTwinning-plattformen innbefatter:

Obligatoriske opplysninger

 • Registreringsopplysninger: navn, etternavn, rolle ved skolen (dersom vedkommende er lærer, hvilke fag hun/han underviser i), fag for et potensielt prosjekt, språk for det potensielle prosjektet, aldersgruppen til elever som skal delta på et potensielt prosjekt, e-postadresse og prosjektidé(er).
 • Opplysninger om skolen: skolens offisielle navn, adresse, by, e-postadresse, region og land.
 • Opplysninger om lederen av skolen: navn, etternavn, e-postadresse til arbeid.

Valgfrie opplysninger (som betyr at du selv velger om du vil oppgi opplysningene om deg selv eller ikke).

 • Opplysninger for registrering: beskrivelse, kontaktliste på skrivebordet, liste over prosjekter, tilgjengelighet for å etablere et partnerskap for Comenius-skoler, eTwinning-premier og andre premier, bilde av den som registrerer seg, bilder og annen informasjon i forbindelse med bruken av eTwinning-skrivebordet.
 • Opplysninger om skolen: postnummer, skolenummer, telefonnummer og webside.

(b) Andre opplysninger: Registrerte personer kan også delta i prosjekter på TwinSpace, eTwinning-grupper, Lærerrom og Læringsbegivenheter og lage prosjektdagbok. I disse tilfellene kan registrerte personer oppgi opplysninger for å delta i slike aktiviteter. Tilgang til slike plattformer er kun forbeholdt disses registrerte medlemmer.

EU-kommisjonen, EACEA og EUN partnerskap AISBL (European Schoolnet) er ikke ansvarlig for informasjon eller dokumenter som er lastet opp av tredjeparter.
 
(c) Bruk av opplysninger: Lagring, behandling og visning av opplysninger er nødvendig for å: 

 • gjøre det mulig for registrerte personer å finne partnere og starte prosjekter,
 • gi informasjon om registrerte aktiviteter innenfor og utenfor eTwinning for å berike bruker- og skoleprofiler,
 • gi informasjon om eTwinning-prosjektene,
 • generelt tillate personer registrert i eTwinning å kommunisere og samarbeide i god samarbeidsånd og med gjensidig tillit og
 •  tillate og tilrettelegge for kontroll og forskningsaktiviteter. 

Statistikk innhentes jevnlig, inkludert men ikke begrense til, antall brukere i løpet av en gitt periode, foretrukne fag og/eller land valgt av lærere og kontobruk. For å gjøre mest mulig ut av brukererfaringen kan eTwinning-portalen følge brukerfrekvensen, vaner, preferanser og innstillinger. 

Opplysninger forbundet med brukeratferd innen de forskjellige områdene av eTwinning-plattformen kan kun brukes slik at EACEA, EU-kommisjonen og myndigheter som leder implementeringen av eTwinning (for eksempel Den sentrale støttetjenesten (CSS) og Den nasjonale støttetjenesten (NSS) og nasjonale og regionale skolemyndigheter) og andre tredjeparter (for eksempel rettmessig autoriserte forskningssentre og universiteter) kan utføre forskning og kontroll. All databruk av ovennevnte aktører må formidles til datakontrolløren, som forbeholder seg retten til å nekte autorisasjon til slikt bruk. 

Opplysninger skal ikke behandles til andre formål. Det rettslige grunnlaget for disse behandlingsoperasjonene av personopplysninger er listet opp under pkt. 9. 


(d) Teknisk informasjon:Opplysninger oppgis av brukerne selv ved å sende inn skjemaer på internett i ulike områder av eTwinning-plattformen. Plattformen drives av en serviceleverandør (European Schoolnet) under en spesifikk servicekontrakt med EACEA. Alle opplysninger samles i en database.


3. Hvem har tilgang til din informasjon og hvem vises den til? 

For formålene nevnt ovenfor er tilgang til opplysningene strengt begrenset til: 

 • Personer som er registrert i eTwinning (etter innlogging på skrivebordet): Komplette opplysninger unntatt personopplysninger, som den registrerte personens e-postadresse og opplysninger om lederen av skolen.
 • EACEA, EU-kommisjonen, CSS: komplette opplysninger. 
 • Nasjonale og regionale skolemyndigheter som leder iverksettingen av eTwinning nasjonalt (NSS): komplette opplysninger for brukere av deres respektive land. 

Overføringen av spesifikke opplysninger til andre tredjeparter (for eksempel forskningssentre og universiteter) kan tillates med spesifikk tillatelse fra datakontrolløren. Når det er mulig vil opplysninger behandles anonymt, spesielt dersom de overføres til tredjeparter til forskningsformål. 

Personoplysninger vil aldri bli brukt til markedsføringsformål. 

Noen opplysninger som sendes inn av brukere vil vises i det offentlige området av eTwinnng-portalen, som betyr at det er fri tilgang til disse opplynsningene på Internett. Dette gjelder spesielt: 

 • Opplysninger om personen som er registrert: navn, etternavn, rolle ved skolen, (derson vedkommende er lærer, hvilke fag hun/han underviser i), fag for et potensielt prosjekt, aldersgruppe på elever som skal delta i et potensielt prosjekt og bilde (dersom det er gitt spesiell tillatelse til dette av brukeren). 
 • Opplysninger om skolen: skolen offisielle navn, by, region, land og bilde av skolen (dersom spesiell tillatelse til dette er gitt av brukeren).  
 • Opplysninger om prosjektet: navn, beskrivelse, språk, elevenes aldersgruppe, opplysninger om partner, dato for registrering og sluttdato (dersom tilgjengelig). 
 • Undervisningsressurser som er lastet opp på ressursområdet som ble gitt offentlig tilgang av opphavsmannen. 

Andre opplysninger som er innlevert av brukere av eTwinning-plattformen (f.eks. beskjeder i fora, diskusjoner og tråder på Internett, filer og bilder) vil kun være synlige for andre registrerte brukere i forbindelse med området på portalen der de er lastet opp (f.eks. eTwinning-grupper, Læringslaben, TwinSpace, Prosjektdagbok). Administratoren av slike områder kan allikevel velge å gjøre deler av opplysningene offentlig tilgjengelig. Dersom dette er tilfellet har de registrerte personene rett til å slette informasjonen som gjelder dem selv og informasjonen som angår hennes/hans elever. 


4. Hvordan beskytter og ivaretar vi dine opplysninger? 

Personopplysningene som er hentet inn samt alle opplysninger forbundet med disse lagres på tjenesteleverandørens (European Schoolnets) sikrede servere. Operasjonene foretatt av tjenesteleverandørens datasentre følger kontraktsmessig EU-kommisjonens sikkerhetsdirektiver og forskrifter utformet av Sikkerhetsdirektoratet for disse typene servere og tjenester. 


5. Hvordan kan du verifisere, endre eller slette dine opplysninger?

I tilfelle du ønsker å verifisere hvilke personopplysninger som er lagret på dine vegne av den ansvarlige kontrolløren, eller du ønsker å få den endret eller rettet opp, kan du selv gjøre dette på Internett. Ved å bruke passordet du oppgir når du registrerer deg kan du logge inn og oppdatere dine personlige opplysninger eller deaktivere din profil. Brukere kan når som helst be om å deaktivere profilen sin (se pkt. 6). 


6. Hvor lenge beholder vi dine opplysninger? 

Opplysninger som brukes til statistikk og forskning beholdes under hele eTwinings varighet i et samlet anonymt format.

Opplysninger om brukerprofilen som beskrevet i pkt. 2 beholdes i ett år etter brukerens siste innlogging. Etter ett år fra siste innlogging vil brukerprofilen automatisk bli satt til inaktiv, dvs. at den ikke lenger vil være synlig for andre brukere eller for andre. Det sendes en beskjed til brukeren for å informere henne/ham om at hennes/hans profil er gjort inaktiv og at hun/han kan reaktivere hennes/hans konto ved å logge inn igjen. En ny og endelig påminnelse sendes etter ytterligere to år, med beskjed til brukeren om at profilen hans/hennes vil bli deaktivert for alltid tre år etter siste innlogging. Deretter anonymiseres alle personopplysninger.  

Dersom brukere ber om deaktivering av deres profil eller hvis profilen dekativeres automatisk, vil ingen opplysninger være synlige for andre eTwinning-brukere. Oppplysninger vil kun beholdes på en anonmym måte som ikke tillater identifisering av personen. Dersom brukere med en deaktivert profil ønsker å fortsette å bruke plattformen, må de registrere seg igjen. Oppysningene beholdes av EACEA, EU-kommisjonen, nasjonale eller regionale skolemyndigheter, myndigheter som leder implementeringen av eTwinning (De sentrale og nasjonale støttetjenestene) og andre tredjeparter (se pkt. 3) for forskning og kontroll med tillatelse fra datakontrolløren i et samlet format.

7. Kontaktinformasjon 

For spørsmål om dine rettigheter og utøvelse av dine rettigheter i forbindelse med behandling av personopplysninger (som tilgang til og rettelse av dine personopplysninger), ikke nøl med å kontakte kontrolløren av eTwinning på denne adressen

Head of Unit A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms
Executive Agency Education Audiovisual and Culture
Office: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Brussels
Belgium
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

For å deaktivere en konto, kontakt Den sentrale støttetjenesten på: helpdesk@etwinning.net.


8. Regress

Ved konflikt om beskyttelse av personopplysninger kan du henvende deg til kontrolløren på ovennevnte adresse og e-postadresse. Du kan også kontakte EACEAs leders for beskyttelse av opplysninger på følgende e-postadresse: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Dersom ikke konflikten løses av kontrolløren eller lederen for beskyttelse av opplysninger kan du når det måtte være inngi en klage hos den europeiske inspektøren for beskyttelse av opplysninger: webside - http://www.edps.europa.eu; e-post - edps@edps.europa.eu.


9. Rettslig grunnlag

Det rettslige hovedgrunnlaget av behandling av personopplysninger er: (a) Artikkel 4 i kommisjonens avgjørelse 2009/336/EC av 20. april 2009 som utpeker Education, Audiovisual and Culture Executive Agency til å håndere EUs tiltak på områdene utdanning, audiovisuell og kulturell anvendelse av rådets forskrift (EC) nr. 58/2003 (OJ L 101 of 21.4.2009, s. 21.),
(b) Programmet for livslang læring (2007-2013) opprettet av Avgjørelse 1720/2006/EC av EU-parlamentet og EU-rådet 15. november 2006 (OJ L 327 of 24.11.2006, p. 45.).

 • Administration
 • Copyright
 • European