eTwinning – Personvernpolicy

EU-kommisjonen, Generaldirektoratet for utdanning, ungdom, idrett og kultur ("DG EAC"), Det europeiske forvaltningsbyrået for utdanning og kultur ("EACEA") og De nasjonale støtteorganisasjonene (NSO) er opptatt av å ivareta personvernet.

Personopplysninger som samles inn via eTwinning.net blir enten behandlet på nasjonalt nivå, der NSO er behandlingsansvarlig, eller på europeisk (EU) nivå, der EACEA er behandlingsansvarlig. 

Alle personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning

 • På europeisk nivå gjelder nå forordning (EU) 2018/1725 (1) om beskyttelse av personopplysninger hos Unionens institusjoner og organer. 
 • På nasjonalt nivå, for medlemmer av EU og EØS, gjelder den generelle personvernforordningen ("GDPR") (2). All behandling av personopplysninger i regi av De nasjonale støtteorganisasjonene følger bestemmelsene i denne.
 • I land som ikke er medlemmer av EU eller EØS, behandles personopplysningene i tråd med gjeldende nasjonal lov, bortsett fra hvis personopplysninger fra personer i EUs medlemsstater eller EØS blir behandlet. I så fall er det GDPR som gjelder.

Den følgende personvernerklæringen beskriver hvilke retningslinjer DG EAC, EACEA og NSO legger til grunn når de samler inn, behandler og bruker personopplysningene til de aktuelle personene i eTwinning. 

Vi takker for tilliten og vil gjerne at du skal være kjent med våre retningslinjer og vår praksis for beskyttelse av personopplysningene dine når du deltar i et eTwinning-prosjekt.

EUN Partnership AISBL (heretter kalt European Schoolnet) driver eTwinnings sentrale støttetjeneste (CSS) som underleverandør for EACEA, og som del av sine oppgaver drifter de eTwinning-plattformen, som er underlagt retningslinjene for personvern som er beskrevet under. I tillegg leverer Tremend Software Consulting SRL de digitale tjenestene som er nødvendige for å administrere og opprettholde eTwinning.net, også som kontraktør for EACEA.

EU-kommisjonens generaldirektorat for informatikk (DG DIGIT) leverer vertstjenestene for eTwinning-plattformen gjennom Amazon Web Services.

1. Hvem er ansvarlig for å behandle personopplysningene dine (behandlingsansvarlig)? 

På europeisk nivå – eTwinning.net

Når opplysninger blir behandlet på europeisk nivå og den behandlingsansvarlige er Det europeiske forvaltningsbyrået for utdanning og kultur.

Personen som er utpekt til å lede behandlingen av personopplysninger er: 

Leder for Enhet A6 i EACEA 

Det europeiske forvaltningsbyrået for utdanning og kultur

Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brussel

E-post: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

På nasjonalt nivå – eTwinnings nasjonale portaler 

Når opplysninger blir behandlet på nasjonalt nivå (for eksempel for å organisere nasjonale aktiviteter, se nedenfor), er det de spesifikke støtteorganisasjonene som er behandlingsansvarlig (De nasjonale støtteorganisasjonene).

Kontaktopplysninger til dem som er utpekt til å lede behandlingen hos støtteorganisasjonene finnes på denne siden: NSO

2. Hvilke personopplysninger behandles og hvordan?

På europeisk nivå – eTwinning.net

Følgende personopplysninger behandles i eTwinning. Listen er fullstendig.

a) Obligatoriske opplysninger

Opplysninger om den registrerte: navn, etternavn, e-postadresse, rolle på skolen (hvis lærer, hvilke fag vedkommende underviser i), kommunikasjonsspråk, elevenes aldersgruppe, beskrivelse av bruker

Opplysninger om skolen: informasjon om en skole, f.eks. offisielt navn, adresse, sted, e-postadresse, region og land.

Opplysninger om skolens rektor: navn, etternavn, jobb-e-postadresse.

b) Valgfrie opplysninger (disse kan oppgis bare dersom du deltar i flere aktiviteter i eTwinning):

Opplysninger om den registrerte: liste over kontakter i eTwinning Live, liste over prosjekter, bilde av den registrerte, bilder og andre opplysninger knyttet til bruk av plattformen.

Andre opplysninger: De registrerte kan også delta i prosjekters TwinSpaces, eTwinning-grupper og nettarrangementer. I disse tilfellene kan de registrerte oppgi opplysninger for å kunne delta i slike initiativer. Tilgangen til disse plattformene er begrenset kun til registrerte og validerte medlemmer ("eTwinnere"). De kan også oppgi andre opplysninger ved bruk av den avgrensede delen av plattformen og legge ut meldinger og annet materiell i forum, på blogger og på andre deler av den avgrensede delen av plattformen.

På nasjonalt nivå – eTwinnings nasjonale portaler

Følgende personopplysninger behandles i eTwinning.

a) Obligatoriske opplysninger – oppgitt av EACEA til NSO via eTwinning.net

Opplysninger om den registrerte: brukernavn, e-postadresse, navn, etternavn, rolle på skolen (hvis lærer, hvilke fag vedkommende underviser i), kommunikasjonsspråk, elevenes aldersgruppe, beskrivelse av bruker.

Opplysninger om skolen: informasjon om en skole (offisielt navn, adresse, sted, e-postadresse, region og land).

Opplysninger om skolens rektor: navn, etternavn, jobb-e-postadresse.

b) Tekniske opplysninger: Opplysninger oppgis av brukerne selv ved innsending av nettskjemaer på ulike deler av plattformen eTwinning.net og er tilgjengelige for de ulike nasjonale tjenestene.

c) Spesifikke opplysninger for initiativer på nettsiden: Deltakerne kan delta på etter- og videreutdanningsaktiviteter på nettsiden. I slike tilfeller kan de bli bedt om å oppgi ytterligere opplysninger (for eksempel for å arrangere reiser) for å kunne delta i slike initiativer. 

3. For hvilket formål behandler vi opplysningene? 

På europeisk nivå – eTwinning.net

Det er nødvendig å behandle personopplysningene for å: 

 • skaffe informasjon om de registrertes aktiviteter i og utenfor eTwinning for å tilby og vedlikeholde tjenestene i nettsamfunnet
 • gjøre det mulig for de registrerte å finne partnere og opprette prosjekter
 • gi informasjon om deltakernes eTwinning-prosjekter
 • generelt, gi de registrerte i eTwinning mulighet til å kommunisere og samarbeide i gjensidig tillit og respekt, og
 • tillate og legge til rette for overvåknings- og forskningsaktiviteter.

Når brukere registrerer seg i eTwinning, kan de også registrere seg for å få tilsendt eTwinnings nyhetsbrev.

De registrertes data valideres på nasjonalt nivå av den aktuelle NSO.

Det utarbeides statistikk med jevne mellomrom, blant annet over hvor mange brukere det finnes i en bestemt periode, hvilke fag eller land lærerne foretrekker og hvordan kontoene brukes.

På nasjonalt nivå – eTwinnings nasjonale portaler

eTwinnings nasjonale støtteorganisasjoner bruker informasjonen som blir oppgitt til etwinning.net til å:

 • validere personopplysningene som brukeren oppgir
 • fremme eTwinnings nasjonale aktiviteter
 • sende ut nasjonale nyhetsbrev og varsler 
 • pressemeldinger 
 • registrere deltakere på kurs og arrangementer 
 • delta i undersøkelser

Brukerne kan også velge å ta direkte kontakt med de nasjonale støtteorganisasjonene for å holde seg oppdatert om eTwinning-aktivitetene. Hvis brukerne velger å kontakte de nasjonale støtteorganisasjonene direkte, vil personopplysningene bli brukt utelukkende for å svare på meldinger eller administrere registreringer.

4. På hvilket juridisk grunnlag behandler vi personopplysningene?

På europeisk nivå

Behandling er nødvendig for å utføre en oppgave med offisielt formål eller for å utføre en oppgave som er overdratt til en EU-institusjon eller et organ (skal være nedfelt i EU-lov) (artikkel 5(1)(a) i forordning (EU) 2018/1725):

 • Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/817 av 20. mai 2021 om etableringen av Erasmus+: Unionens program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, samt oppheving av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 1288/2013 (OJ L 189, 28.5.2021, s. 1–33).
 • Kommisjonens beslutning (EU) 2021/173 av. 12. februar 2021 vedrørende grunnlegging av Forvaltningsorganet for undervisning, audiovisuelle medier og kultur.
 • Avtale om tjenester 2020-0082 mellom Forvaltningsorganet for undervisning, audiovisuelle medier og kultur og Tremend Software Consulting SRL.
 • Avtale om tjenester 2020-0114 mellom Forvaltningsorganet for undervisning, audiovisuelle medier og kultur og EUN Partnership AISBL.

Behandling som ikke kommer inn under ovennevnte juridiske grunnlag forutsetter godkjenning fra den registrerte (artikkel 5(1)(d) i forordning (EU) 2018/1725).

På nasjonalt nivå

 • Tilskuddsavtale undertegnet mellom EACEA og NSO (Invitasjon til å sende inn aktivitetsplan EACEA 17/2018, EACEA 18/2018 og EACEA ERASMUS-EDU-2022-ETWIN-NSO-IBA).
 • Kontakt den aktuelle NSO hvis du ønsker informasjon om hvilke lover som gjelder for hvert land.

5. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene?

På europeisk og nasjonalt nivå

Data som gjelder statistikk og forskningsformål blir lagret for alltid av eTwinning i sammenstilt, anonymt format.

Data tilknyttet brukernes profil lagres i maksimalt tre år etter brukerens siste innlogging. Ett år etter siste innlogging blir brukerprofilen automatisk satt som inaktiv, dvs. at den ikke lenger er synlig for andre brukere eller omverdenen. Brukeren kan reaktivere kontoen ved å logge inn igjen. Etter ytterligere to år sendes et varsel om at profilen vil bli deaktivert permanent 3 år etter siste innlogging. Alle personopplysninger blir da anonymisert.

Hvis du ønsker å deaktivere eller slette en konto, tar du kontakt med Den sentrale støttetjenesten (se punkt 6 nedenfor) på: delete@etwinning.net

Dersom en bruker ber om at profilen skal bli deaktivert eller at profilen deaktiveres automatisk, vil ingen opplysninger lenger være synlige for andre eTwinning-brukere. Dataene vil kun bli lagret i et anonymisert format som ikke gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner. Dersom brukere med en deaktivert profil ønsker å fortsette å bruke plattformen, må de registrere seg på nytt. Opplysningene vil fremdeles være tilgjengelige i aggregert format for forsknings- og overvåkningsformål, for EACEA, EU-kommisjonen, nasjonale eller regionale skolemyndigheter, myndigheter som har ansvar for å gjennomføre eTwinning (Den sentrale støttetjenesten og De nasjonale støtteorganisasjonene) og andre tredjeparter (se punkt 6) etter godkjenning fra den behandlingsansvarlige.

6. Hvem har innsyn i personopplysningene og hvem blir de utlevert til?

På europeisk nivå– eTwinning.net

For de formålene som er beskrevet ovenfor er innsyn i personopplysningene strengt begrenset til:

 • Validerte eTwinning-brukere kan ved innlogging se følgende opplysninger om andre brukere: alle opplysninger, bortsett fra brukerens e-postadresse og opplysninger om skolens rektor.
 • EACEA, EU-kommisjonen: alle opplysninger.
 • Autoriserte medarbeidere i organisasjonen som EACEA gir i oppgave å drive eTwinning, dvs. Den sentrale støttetjenesten (European Schoolnet) og leverandøren av de digitale tjenestene (Tremend Software Consulting SRL): alle opplysninger.
 • NSO: har tilgang til data om den registrerte som er oppgitt på eTwinning.net med henblikk på å validere/administrere registreringen og enkelte aktiviteter (NSO har kun tilgang til data for brukere i deres eget land).

Overføring av personopplysninger til tredjeland: Enkelte NSO befinner seg utenfor EU eller EØS i følgende tredjeland: Albania, Algerie, Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Jordan, Libanon, Moldova, Tunisia, Ukraina, Tyrkia, Serbia, Bosnia-Hercegovina og Nord-Makedonia. Vi gjør oppmerksom på at EU ikke har vedtatt noen såkalt "adequacy decision" ifølge artikkel 47 i Europaparlaments og rådsforordning (EU) 2018/1725 som bekrefter at personopplysninger som overføres, vil ha tilstrekkelig beskyttelse i tredjelandet de overføres til. Beskyttelsesnivået for personopplysningene vil derfor avhenge av lovverk eller praksis i det aktuelle tredjelandet, og det kan derfor forekomme at dine rettigheter til beskyttelse av personopplysninger ikke tilsvarer rettighetene i et EU/EØS-land eller et land med en adekvat beslutning. NSO er imidlertid bundet av klausuler om databeskyttelse, særlig med tekniske og organisasjonsmessige sikkerhetsforpliktelser, ifølge en finansieringsavtale som er inngått med Forvaltningsorganet. Brukerne kan kontakte behandlingsansvarlig og be om å få utlevert en kopi av disse klausulene. Den sentrale støttetjenesten er bundet av databeskyttelsesklausuler ifølge en avtale om tjenester som er inngått med Forvaltningsorganet.

Overføringen av personopplysninger til et tredjeland er imidlertid underlagt sikkerhetstiltak som er beskrevet i finansieringsavtalene som er inngått mellom EACEA og De nasjonale støtteorganisasjonene. Brukerne kan be om å få utlevert en kopi av disse sikkerhetstiltakene ved å ta kontakt med den behandlingsansvarlige som angitt nedenfor. 

Noen opplysninger som oppgis av brukerne vil, kun etter uttrykkelig samtykke, bli vist på det offentlige området i eTwinning-portalen (eTwinning.net), noe som innebærer at disse dataene er fritt tilgjengelige på internett. Brukeren har i slike tilfeller rett til å slette opplysningene. Opplysningene som gjøres offentlige, er i særdeleshet følgende:

Opplysninger om den registrerte: navn, etternavn, skoletilhørighet. For eTwinning-ambassadører offentliggjøres også bilde av brukeren.

Opplysninger om skolen: offisielt skolenavn, sted, region, land.

Prosjektopplysninger: navn, beskrivelse, språk, elevenes alder, opplysninger om partnerne, registreringsdato og eventuell sluttdato (hvis tilgjengelig).

Andre opplysninger som oppgis av brukere på eTwinning-plattformen (f.eks. meldinger i forum, nettdiskusjoner og tråder, filer og bilder), er bare synlige for andre registrerte brukere som er tilknyttet den delen av portalen der de har blitt lastet opp (f.eks. eTwinning-grupper, læringslab, TwinSpace).

Det kan gis tillatelse til overføring av spesifikke opplysninger til andre tredjeparter (f.eks. forskningssentre og universiteter) etter spesifikk godkjenning fra den behandlingsansvarlige, men opplysningene vil bli overført anonymt.

Personopplysninger kan aldri brukes til markedsføringsformål. 

På nasjonalt nivå – eTwinnings nasjonale portaler

For de formålene som er beskrevet i punkt 3 er innsyn i personopplysningene strengt begrenset til:

 • De nasjonale støtteorganisasjonene, nasjonale eller regionale skolemyndigheter som har ansvar for driften av eTwinning på nasjonalt nivå og for å holde kontakt med brukerne i de respektive landene. Hver nasjonal støtteorganisajon har tilgang til personopplysningene til brukerne i sitt eget land. 

En fullstendig og oppdatert liste over disse landene samt alle NSO finnes på disse sidene: NSO

7. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

På europeisk og nasjonalt nivå – etwinning.net

De innsamlede personopplysningene og all tilhørende informasjon lagres på sikrede servere hos EU-kommisjonen administrert av DG DIGIT og er underlagt strenge sikkerhetstiltak. Kun autorisert personale har tilgang til lagringsmediene på serveren.

DG DIGIT ivaretar sikkerheten for IT-vertstjenestene i samsvar med Kommisjonens retningslinjer og rammeverk for informasjonssikkerhet og DIGITs kompletterende politikkrammeverk for informasjonssikkerhet. Se også Europakommisjonens sikkerhetsbeslutning av 16. august 2006 om "Sikkerhet i informasjonssystemer som brukes av Europakommisjonen" og "Innføring av regler av 16. august 2006 om sikkerhet i informasjonssystemer som brukes av Europakommisjonen".

Avtalen med tjenesteleverandørene, European Schoolnet og Tremend Software Consulting, inneholder en klausul om databeskyttelse, for å sikre at opplysningene behandles i samsvar med gjeldende lovgivning.

NSO-er som ønsker å behandle opplysninger i forbindelse med nasjonale aktiviteter, har innsyn i opplysninger lagret på sentralt nivå.

8. Hvilke rettigheter har du i forbindelse med personopplysningene og hvordan kan du utøve dem?

Du har rett til å:

 • be om innsyn i opplysningene vi har registrert om deg
 • be om korrigering av personopplysninger eller gjøre korrigeringen selv på profilen din
 • på visse betingelser be om at personopplysningene blir slettet
 • på visse betingelser be om at behandlingen av personopplysningene begrenses
 • når som helst motsette deg behandling av personopplysningene med bakgrunn i din spesifikke situasjon 
 • be om at opplysningene blir overført til en annen organisasjon i et vanlig brukt, maskinlesbart standardformat (dataportabilitet)
 • trekke tilbake tillatelsen når som helst.

Du har rett til når som helst å motsette deg behandling av personopplysningene med bakgrunn i din spesifikke situasjon ifølge bestemmelsene i Artikkel 23 i forordning (EU) 2018/1725.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for automatiserte beslutninger (som gjøres utelukkende av maskiner) som gjelder deg, slik det er definert ved lov.

På europeisk nivå – eTwinning.net

For å utøve rettighetene dine på europeisk nivå, kan du i de fleste tilfeller (innsyn, korrigering, begrensning, motsette deg behandling av opplysningene) kontakte den europeiske behandlingsansvarlige (EACEA), se punkt 1.

Dersom du ønsker å slette opplysningene dine i eTwinning, kan du kontakte Den sentrale støttetjenesten på: helpdesk@etwinning.net.

På nasjonalt nivå – eTwinnings nasjonale portaler

I forbindelse med spørsmål om rettighetene dine og utøvelse av rettighetene dine i tilknytning til behandling av personopplysninger som gjennomføres av støtteorganisasjonene på nasjonalt nivå (via deres nasjonale eTwinning-plattformer og/eller nyhetsbrev og varsler), kan du kontakte de behandlingsansvarlige i hvert land (se listen med kontaktopplysninger i punkt 1).

9. Din rett til korrigering i tilfelle konflikt i saker som gjelder personopplysninger

På europeisk nivå – eTwinning.net

Ved konflikt i alle saker som gjelder beskyttelse av personopplysninger kan du henvende deg til de behandlingsansvarlige på ovennevnte adresse og gyldige e-post.

Du kan også kontakte EACEAs personvernombud på følgende e-postadresse: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Du kan når som helst klage til det europeiske personvernombudet: Nettside http://www.edps.europa.eu.

På nasjonalt nivå – eTwinnings nasjonale portaler

Ved konflikt i alle saker som gjelder beskyttelse av personopplysninger kan du henvende deg til de nasjonale behandlingsansvarlige (se liste med kontaktopplysninger i punkt 1).

Hvis du føler at personvernrettighetene dine er krenket, kan du kontakte personvernmyndighetene i landet der du eller De nasjonale støtteorganisasjonen er plassert.


 1. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1725 av 23. oktober 2018 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger av Unionens institusjoner, organer, kontorer og byråer og om fri utveksling av slike opplysninger, samt om oppheving av forordning 45/2001/EF og teksten i beslutning 1247/2002/EF (OJ L 295, 21.11.2018, s. 39).
 2. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) (OJ L 119, 4.5.2016, s. 1–88). 

 • NSS
 • Online course
 • Online reputation
 • Online seminar
 • Online seminar
 • Online training/meeting
 • Partner Finding
 • Partner Finding Fairs
 • PDW
 • Pedagogical Adviser
 • Pedagogics
 • Personal development
 • Philosophy
 • Physical Education
 • Physics
 • Politics
 • Pre-primary education
 • Primary Education
 • Professional Development
 • Professional development
 • Project
 • Project Diary
 • Projects