eTwinning – Privacybeleid

De Europese Commissie, Directoraat-Generaal voor Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur (" DG EAC "), Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (" EACEA "), de National Support Services (NSS) en Partner Support Agencies (PSA) hechten veel belang aan het behoud van uw privacy.

Persoonsgegevens die via eTwinning.net worden verzameld, worden op nationaal niveau verwerkt waar, naargelang het geval, de NSS of PSA de verwerkingsverantwoordelijken zijn, of op het niveau van de Europese Unie (EU), waar EACEA de verwerkingsverantwoordelijke is. 

Alle persoonsgegevens worden behandeld overeenkomstig de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming

 • Op het niveau van de EU is momenteel Verordening (EG) nr. 2018/1725 10.8333px;"> (1) betreffende de bescherming van persoonlijke door de communautaire instellingen en organen van toepassing. 
 • Op nationaal niveau is voor leden van de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER), de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('GDPR') van toepassing (2). Alle handelingen inzake gegevensverwerking die onder toezicht van de National Support Services vallen, voldoen aan de bepalingen ervan.
 • Voor landen die geen lid zijn van de EU of de EER, worden persoonsgegevens verwerkt volgens de toepasselijke nationale wetgeving, behalve als persoonsgegevens van personen in de EU-lidstaten of de EER worden verwerkt. In dit geval is de AVG van toepassing.

De volgende Privacyverklaring beschrijft het beleid dat door het DG EAC, het EACEA, de NSS en de PSA wordt gevolgd om de persoonsgegevens van de betrokken personen in eTwinning te verzamelen, beheren en gebruiken.

We waarderen uw vertrouwen en willen ervoor zorgen dat u ons beleid en onze procedures met betrekking tot de bescherming van uw gegevens binnen het eTwinning-project begrijpt.

EUN Partnership aisbl (hierna European Schoolnet genoemd) leidt de eTwinning Central Support Service (CSS) van eTwinning als contractant van EACEA en implementeert als onderdeel van zijn takenpakket het eTwinning-platform waarop het hieronder beschreven privacybeleid van toepassing is.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke)? 

Op EU-niveau - eTwinning.net

Wanneer gegevens op EU-niveau worden verwerkt, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur.

De persoon die is aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerkingsactiviteiten is: 

Hoofd van Unit A5 van EACEA 

Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur

Bourgetlaan 1, BE-1049 Brussel

E-mail: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

Op nationaal niveau - De nationale portals van eTwinning 

Wanneer gegevens op nationaal niveau worden verwerkt (bijvoorbeeld om nationale activiteiten te organiseren, zie hieronder), dan zijn de verwerkingsverantwoordelijken de specifieke ondersteuningsdiensten (National Support Services en Partner Support Agencies).

U vindt de contactgegevens van de personen die werden aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerkingsactiviteiten bij de Support Services op deze pagina's: NSS en PSA

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe?

Op EU-niveau - eTwinning.net

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt in de context van eTwinning. Deze lijst is volledig.

a) Verplichte gegevens

Gegevens van de geregistreerde persoon: e-mailadres naam, achternaam, rol op school (bij leerkrachten ook de vakken die hij/zij onderwijst), communicatietaal(-talen), leeftijdscategorie van de leerlingen, omschrijving van de gebruiker

Schoolgegevens: algemene informatie over de school, zoals de officiële naam van de school, adres, plaats, e-mailadres, regio en land.

Gegevens van het Schoolhoofd: naam, achternaam, professioneel e-mailadres.

b) Optionele gegevens (deze gegevens kunnen alleen worden verstrekt als u verder betrokken bent bij eTwinning-activiteiten):

Gegevens van de geregistreerde persoon: lijst van contacten binnen eTwinning Live, lijst van projecten, foto van de geregistreerde persoon, foto's en andere informatie over het gebruik van het platform.

Andere gegevens: Personen die zich registreren kunnen ook deelnemen aan de TwinSpaces, eTwinning-groepen, Educatieve Evenementen en online evenementen van projecten. In deze gevallen kunnen personen die zich registreren informatie invoeren zodat ze aan dergelijke initiatieven kunnen deelnemen. Toegang tot dergelijke platforms is alleen voorbehouden aan geregistreerde leden. Ze kunnen ook andere informatie ingeven om het platform te gebruiken en berichten en ander materiaal posten in fora, blogs en andere delen van het platform.

Op nationaal niveau - de nationale portals van eTwinning

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt in de context van eTwinning.

a) Verplichte gegevens - verstrekt door EACEA via eTwinning.net

Gegevens van de geregistreerde persoon: e-mailadres naam, achternaam, rol op school (bij leerkrachten ook de vakken die hij/zij onderwijst), communicatietaal(-talen), leeftijdscategorie van de leerlingen, omschrijving van de gebruiker.

Schoolgegevens: algemene informatie over de school (officiële naam van de school, adres, plaats, e-mailadres, regio en land).

Gegevens van het Schoolhoofd: naam, achternaam, professioneel e-mailadres.

b) Technische informatie: Gegevens worden door de gebruikers zelf verstrekt door onlineformulieren in te dienen in verschillende delen van het eTwinning.net-platform en zijn toegankelijk voor de verschillende National Services.

c) Specifieke gegevens voor on-site initiatieven: leden kunnen deelnemen aan on-site professionele ontwikkelingsactiviteiten. In dit geval kan hen om aanvullende informatie worden gevraagd (bijvoorbeeld om reizen te regelen) om aan dergelijke initiatieven deel te nemen. 

3. Met welk doel verwerken wij uw gegevens? 

Op EU-niveau - eTwinning.net

De verwerking van gegevens is noodzakelijk om: 

  • informatie te verschaffen over activiteiten die personen die zich hebben geregistreerd binnen en buiten eTwinning uitvoeren, om op die manier activiteiten van online community's op te zetten en te onderhouden;
  • personen die zich hebben geregistreerd de mogelijkheid te bieden om partners te vinden en projecten op te zetten;
  • informatie te verschaffen over hun eTwinning-projecten;
  • in het algemeen, ervoor te zorgen dat personen die zich in eTwinning hebben geregistreerd, kunnen communiceren en samenwerken op basis van wederzijds vertrouwen en respect; en,
  • monitoring- en onderzoeksactiviteiten mogelijk te maken en te vereenvoudigen.

   Wanneer gebruikers zich registreren in eTwinning, kunnen ze zich ook aanmelden voor de eTwinning-nieuwsbrieven.

   De gegevens van geregistreerde gebruikers worden op nationaal niveau gevalideerd door de respectieve NSS of PSA.

   Er worden regelmatig gegroepeerde statistische gegevens verzameld over onder andere het aantal gebruikers tijdens een specifieke periode, de meest favoriete onderwerpen of landen die door leerkrachten worden gekozen, het gebruik van accounts.

   Op nationaal niveau - de nationale portals van eTwinning

   De eTwinning Support Services gebruiken de informatie die via eTwinning.net wordt verzameld om:

    • de persoonlijke informatie die door de gebruiker is ingediend te valideren
    • nationale activiteiten van eTwinning te promoten
    • nationale nieuwsbrieven en mededelingen te verspreiden, 
    • persberichten te verspreiden,
    • registraties voor cursussen en evenementen te organiseren, 
    • deelname aan enquêtes mogelijk te maken

     Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om de Support Services rechtstreeks te contacteren om op de hoogte te blijven van eTwinning-activiteiten. Als gebruikers ervoor kiezen om de Support Services rechtstreeks te contacteren, dan worden persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om berichten te beantwoorden of registraties te beheren.

     4. Op welke wettelijke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?

     Op EU-niveau

     De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de instelling of het orgaan van Unie is verleend (bepaald bij EU-wetgeving) (artikel 5(1)(a) van Verordening 2018/1725);

      • ''Erasmus +": het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport ingesteld bij Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 en houdende intrekking van Besluiten nr. 1719/2006/EG, nr. 1720/2006/ EG en nr. 1298/2008/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 50-73)
      • Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 december 2013 tot oprichting van het "Uitvoerend Agentschap Onderwijs, Audiovisuele Media en Cultuur" en tot intrekking van Besluit 2009/336/EG (2013/776/EU): Artikel 3(a).
      • Servicecontract 2017-3597, 2017-3598 en 2017-3599 tussen het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, Audiovisuele Media en Cultuur en EUN Partnership AISBL.

       Verwerking die niet onder de bovenstaande rechtsgrondslagen valt, is gebaseerd op toestemming van de betrokkene (artikel 5(1)(d) van Verordening 2018/1725).

       Op nationaal niveau

        • Subsidieovereenkomst ondertekend tussen het EACEA en de NSS of PSA.
        • Neem contact op met de respectieve NSS of PSA voor informatie over de wetgeving die van toepassing is op elk land.

         5. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

         Op EU- en nationaal niveau

         Gegevens die worden verzameld voor statistieken en onderzoeksdoeleinden worden in een geaggregeerd, anoniem formaat gedurende de volledige duur van eTwinning bewaard.

         Gegevens met betrekking tot het profiel van de gebruikers worden bewaard tot maximaal drie jaar nadat de gebruiker zich voor het laatst heeft aangemeld. Een jaar na de laatste aanmelding wordt het gebruikersprofiel automatisch ingesteld op inactief, d.w.z. niet langer zichtbaar voor andere gebruikers of de buitenwereld. Er wordt een melding naar de gebruiker gestuurd om hem/haar te informeren dat zijn/haar profiel op inactief is ingesteld en dat hij/zij zijn/haar account opnieuw kan activeren door zich opnieuw aan te melden. Een tweede en laatste herinnering wordt nog eens twee jaar later verzonden om de gebruiker ervan op de hoogte te brengen dat zijn/haar profiel 3 jaar na zijn/haar laatste aanmelding definitief zal worden gedeactiveerd. Alle persoonlijke informatie wordt vervolgens anoniem gemaakt.

         Om een account te deactiveren of te verwijderen, kunt u contact opnemen met de Central Support Service (zie punt 6 hieronder) op:delete@etwinning.net

         Als gebruikers vragen om hun profiel te deactiveren of als hun profiel automatisch wordt gedeactiveerd, zullen er geen gegevens zichtbaar zijn voor andere eTwinning-gebruikers. Gegevens worden alleen bewaard in een anoniem formaat waarbij geen persoonlijke identificatie mogelijk is. Als gebruikers met een gedeactiveerd profiel het platform willen blijven gebruiken, moeten ze zich opnieuw registreren. De gegevens blijven uitsluitend in geaggregeerd formaat voor onderzoeks- en monitoringdoeleinden ter beschikking van EACEA, de Europese Commissie, nationale of regionale onderwijsinstanties, autoriteiten die belast zijn met de implementatie van eTwinning (Central en National Support Services) en andere derden (zie punt 6) met toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke.

         6. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie worden ze bekendgemaakt?

         Op EU-niveau – eTwinning.net

         Voor de hierboven beschreven doeleinden is de toegang tot de gegevens strikt beperkt tot:

          • Personen die in eTwinning zijn geregistreerd kunnen (bij aanmelding) de volgende gegevens van andere gebruikers zien: de volledige gegevens met uitzondering van het e-mailadres van de gebruikers en de gegevens van het schoolhoofd.
          • EACEA, Europese Commissie: de volledige gegevens.
          • Geautoriseerd personeel van de organisatie die door EACEA is aangeduid om eTwinning uit te voeren, d.w.z. de Central Support Service (European Schoolnet): de volledige gegevens.
          • NSS en PSA: gegevens van personen die zijn geregistreerd, beperkt tot de gegevens van personen uit hun respectieve landen.

           Als de NSS of PSA zich buiten de EU/EER bevindt, gebeurt de overdracht van persoonsgegevens op basis van passende waarborgen die worden beschreven in de subsidieovereenkomsten tussen het Agentschap en de Support Services. Gebruikers kunnen een kopie van deze waarborgen vragen door contact op te nemen met de verantwoordelijke, zoals hieronder aangegeven. 

           Sommige gegevens die door gebruikers worden ingediend, worden (enkel met hun uitdrukkelijke toestemming) getoond op het openbare gedeelte van de eTwinning-portal (eTwinning.net), wat betekent dat dergelijke gegevens vrij toegankelijk zijn op internet. In dit geval hebben de gebruiker het recht om die gegevens te verwijderen. De gegevens die openbaar worden, zijn met name de volgende:

           Gegevens van de geregistreerde persoon: naam, achternaam, school. In het geval van eTwinning-ambassadeurs wordt ook de foto van de gebruiker openbaar weergegeven.

           Schoolgegevens: officiële naam van de school, plaats, regio, land.

           Projectgegevens: naam, beschrijving, talen, leeftijdscategorie van leerlingen, gegevens van de partners, registratiedatum en eindgegevens (indien beschikbaar).

           Andere gegevens die door gebruikers op het eTwinning-platform worden ingediend (bijv. berichten op fora, onlinediscussies en -discussieonderwerpen, bestanden en afbeeldingen) zijn alleen zichtbaar voor andere geregistreerde gebruikers die gerelateerd zijn aan het deel van de portal waar ze zijn geüpload (bijv. eTwinning-groepen, Learning Lab, TwinSpace).

           De overdracht van specifieke gegevens aan andere derden (bijv. onderzoekscentra en universiteiten) kan worden toegestaan onder specifieke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke, maar deze gegevens zullen op anonieme wijze worden overgedragen.

           Persoonsgegevens kunnen nooit voor marketingdoeleinden worden gebruikt.

           Op nationaal niveau - de nationale portals van eTwinning

           Voor de in punt 3 beschreven doeleinden is de toegang tot de gegevens strikt beperkt tot:

            • National Support Services, Partner Support Services, nationale of regionale onderwijsinstanties die instaan voor de implementatie van eTwinning op nationaal niveau en die contact houden met de gebruikers van hun respectieve landen. Elke Support Service heeft toegang tot de persoonsgegevens van de gebruikers van het betreffende land. 

             De volledige en geactualiseerde lijst van die landen alsook van alle NSS's en PSA's is beschikbaar op deze specifieke pagina's: NSS en PSA

             7. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

             Op EU- en nationaal niveau – eTwinning.net

             De verzamelde persoonsgegevens en alle gerelateerde informatie worden opgeslagen op beveiligde servers van de serviceprovider (European Schoolnet).

             Er is in het contract met de serviceprovider een contractuele clausule over gegevensbescherming opgenomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

             Zoals bepaald in het contract verloopt de werking van de computercentra van de serviceprovider volgens de beveiligingsrichtlijnen en -bepalingen van de Europese Commissie die door het Directoraat Veiligheid werden opgesteld voor dit soort servers en diensten.

             NSS's en PSA's die gegevens voor nationale activiteiten willen verwerken, hebben toegang tot de informatie die op centraal niveau is opgeslagen.

             8. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe kunt u ze uitoefenen?

             U hebt het recht om:

              • Toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we over u hebben;
              • Een rechtzetting van uw persoonsgegevens te vragen of zelf de correctie in uw profiel in te vullen;
              • Onder bepaalde voorwaarden, te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist;
              • Onder bepaalde voorwaarden, te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt;
              • Op gelijk welk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie; 
              • Te vragen dat uw gegevens worden overgedragen naar een andere organisatie in een algemeen gebruikt machinaal leesbaar standaardformaat (gegevensoverdraagbaarheid);
              • Uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

               U hebt het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens krachtens artikel 23 van Verordening 2018/1725.

               U hebt ook het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde beslissingen (uitsluitend gemaakt door machines) die van invloed zijn op u, zoals bepaald bij wet.

               Op EU-niveau – eTwinning.net

               Om uw rechten op Europees niveau uit te oefenen, volstaat het in de meeste gevallen (toegang, rechtzetting, verzoek om beperking, bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens), om contact op te nemen met de Europese Verwerkingsverantwoordelijke (EACEA), zie punt 1

               Als u uw gegevens van eTwinning wil wissen, kunt u contact opnemen met de Central Support Service via: helpdesk@etwinning.net.

               Op nationaal niveau - de nationale portals van eTwinning

               Voor vragen over uw rechten en de uitoefening van uw rechten inzake de verwerking van persoonsgegevens door de Support Services op nationaal niveau (via hun nationale eTwinning-platforms en/of nieuwsbrieven en meldingen) kunt u contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijken van elk land (zie de lijst met contactpersonen in punt 1).

               9. Uw recht op verhaal bij conflicten over uw persoonsgegevens

               Op EU-niveau – eTwinning.net

               Bij conflicten over de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot de verantwoordelijken op het hierboven vermelde adres en de functionele mailbox.

               U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van EACEA op het volgende e-mailadres: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

               U kunt op elk moment een klacht indienen bij de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming: Website http://www.edps.europa.eu.

               Op nationaal niveau - de nationale portals van eTwinning

               Bij conflicten over de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot de nationale verantwoordelijken (zie de lijst met contactpersonen in punt 1).

               Als u van mening bent dat uw rechten op gegevensbescherming zijn geschonden, dan kunt u contact opnemen met de autoriteiten voor gegevensbescherming in het land waar u of de Support Services zijn gevestigd.


                1. Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (Voor de EER relevante tekst.) (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39)
                2. Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1-88)
 • NSS