article image

De volgende verklaring zet ons beleid ten aanzien van de persoonsgegevens die we over u verzamelen uiteen.


Overzicht

eTwinning is een initiatief van de Europese Unie. Het maakt deel uit van Erasmus+, het Europese programma voor Onderwijs, Opleiding, Jeugd en Sport. Het wordt geleid door de Europese Commissie en geïmplementeerd door het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA).

Het eTwinning-platform respecteert de privacy van zijn gebruikers. Het biedt scholen, leerkrachten en leerlingen een beschermde en veilige omgeving om samen te werken en materiaal met elkaar te delen. De volgende verklaring licht het beleid toe op basis waarvan het eTwinning-platform gebruikersgegevens verzamelt, beheert en gebruikt.


1. Online-aanmeldingsformulieren 

Het eTwinning-platform – dat bestaat uit het eTwinning-portaal, het eTwinning-Bureaublad, het Projectdagboek, de TwinSpace, het Practicumlokaal en de Groepen – verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens, en is onderworpen aan Verordening (EG) 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L8 van 12.1.2001, blz. 1.).
 
Met behulp van de diverse hulpmiddelen op het eTwinning-platform kunnen gebruikers informatie inzenden om deel te nemen aan eTwinning-activiteiten. Wanneer zij zich online registreren of andere informatie inzenden, worden deze gegevens verzameld en verwerkt voor de onder punt 2 beschreven doeleinden. De desbetreffende verwerkingen vallen onder verantwoordelijkheid van de Gegevensverwerker, zijnde het hoofd van eenheid A5 - Beroepsopleiding, Volwassenenonderwijs en Platformen van het EACEA.


2. Welke persoonsgegevens verzamelen we, voor welke doeleinden en met behulp van welke technische middelen?

(a) Persoonsgegevens: Tot de persoonsgegevens die op het eTwinning-platform worden verzameld, behoren:

Verplichte gegevens

 • Gegevens van de geregistreerde persoon: voornaam, achternaam, functie op school (indien leerkracht, de vakken die hij/zij onderwijst), onderwerpen voor een potentieel project, taal/talen van het potentiële project, leeftijdsgroep van de bij een potentieel project betrokken leerlingen, e-mailadres en projectidee(ën).
 • Gegevens van de school: officiële naam van de school, adres, woonplaats, e-mailadres, regio en land.
 • Gegevens van het schoolhoofd: voornaam, achternaam, professioneel e-mailadres.

Facultatieve gegevens (dat wil zeggen dat u zelf bepaalt of u deze informatie wilt verstrekken)

 • Gegevens van de geregistreerde persoon: beschrijving, lijst van contactpersonen op het Bureaublad, lijst van projecten, beschikbaarheid om een Comenius-schoolpartnerschap op te zetten, eTwinning-Prijzen en andere prijzen, foto van de geregistreerde persoon, foto’s en andere informatie betreffende het gebruik van het eTwinning-Bureaublad.
 • Gegevens van de school: postcode, schoolnummer, telefoonnummer, website.

(b) Overige gegevens: Geregistreerde personen mogen tevens deelnemen aan TwinSpaces van projecten, eTwinning-Groepen, Lerarenkamers en Educatieve Evenementen, en een Projectdagboek aanmaken. In deze gevallen kunnen geregistreerde personen informatie inzenden met het doel om aan dergelijke initiatieven deel te nemen. Dergelijke platforms zijn alleen toegankelijk voor geregistreerde leden.

De Europese Commissie, het EACEA en EUN Partnership AISBL (European Schoolnet), zijn niet aansprakelijk voor informatie of documenten die door derden worden geüpload.


(c) Gebruik van gegevens: De opslag, verwerking en weergave van gegevens is noodzakelijk teneinde:

 • geregistreerde deelnemers de mogelijkheid te bieden om partners te zoeken en projecten op te zetten;
 • informatie betreffende activiteiten van geregistreerde deelnemers binnen en buiten eTwinning te kunnen bieden om het gebruikers- en schoolprofiel te verrijken;
 • informatie betreffende de eTwinning-projecten te kunnen bieden;
 • geregistreerde eTwinning-deelnemers in het algemeen de mogelijkheid te bieden om te communiceren en samen te werken op basis van wederzijds vertrouwen en respect; en
 • controle- en onderzoeksactiviteiten mogelijk te maken en te vergemakkelijken.

Er worden regelmatig geaggregeerde statistieken verzameld, die onder meer bestaan uit het aantal gebruikers gedurende een specifieke periode, de vakken en/of landen van voorkeur van leerkrachten en accountgebruik. Teneinde te zorgen dat gebruikers het platform optimaal kunnen benutten, kan het eTwinning-portaal gebruiksfrequentie, gewoonten, voorkeuren en instellingen bijhouden.

Gegevens betreffende gebruikersgedrag binnen diverse onderdelen van het eTwinning-platform mogen alleen worden gebruikt om onderzoeken of controles uit te voeren door het EACEA, de Europese Commissie en autoriteiten belast met de implementatie van eTwinning (bijv. de Centrale Ondersteuningsdienst (COD) en Nationale Ondersteuningsdiensten (NOD) en nationale of regionale schoolautoriteiten) en andere derden (bijvoorbeeld daartoe gemachtigde onderzoekscentra en universiteiten). Alle gebruik van gegevens door bovengenoemde participanten dient kenbaar te worden gemaakt aan de Gegevensverwerker, die zich het recht voorbehoudt machtiging voor dergelijk gebruik te weigeren.

Gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden verwerkt. De rechtsgrondslag voor deze verwerkingen van persoonsgegevens staat vermeld onder punt 9.


(d) Technische informatie: Gegevens worden aangeleverd door de gebruikers zelf door het inzenden van online-formulieren in diverse onderdelen van het eTwinning-platform. Het platform wordt beheerd door een dienstverlenende instantie (European Schoolnet) op basis van een gedetailleerd dienstencontract met het EACEA. Alle gegevens worden verzameld in een database.


3. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden deze bekendgemaakt?

Toegang tot de gegevens voor bovengenoemde doeleinden is strikt beperkt tot:

 • Geregistreerde eTwinning-deelnemers (na aanmelding op het Bureaublad): Volledige gegevensset, behalve persoonsgegevens, zoals het e-mailadres van de geregistreerde deelnemer en de gegevens van het schoolhoofd.
 • EACEA, Europese Commissie, COD: volledige gegevensset.
 • Nationale of regionale schoolautoriteiten belast met de implementatie van eTwinning op nationaal niveau (NOD): volledige gegevensset voor de gebruikers van hun respectievelijke landen.

De overdracht van specifieke gegevens aan andere derden (bijv. onderzoekscentra en universiteiten) kan worden toegestaan onder de uitdrukkelijke machtiging van de Gegevensverwerker. Waar mogelijk zullen de gegevens anoniem worden verwerkt, in het bijzonder wanneer deze voor onderzoeksdoeleinden aan derden worden overgedragen.

Persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden.

Bepaalde door gebruikers ingezonden gegevens worden weergegeven op het openbare gedeelte van het eTwinning-portaal, wat betekent dat deze gegevens vrij toegankelijk zijn op het internet. In het bijzonder:

 • Gegevens van de geregistreerde persoon: voornaam, achternaam, functie op school (indien leerkracht, de vakken die hij/zij onderwijst), onderwerpen voor een potentieel project, taal/talen van het potentiële project, leeftijdsgroep van de bij een potentieel project betrokken leerlingen en foto (alleen met uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker).
 • Gegevens van de school: officiële naam van de school, woonplaats, regio, land en foto van de school (alleen met uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker).
 • Gegevens van het project: titel, beschrijving, talen, leeftijdsgroep van de leerlingen, gegevens van partnerschool, registratiedatum en sluitingsdatum (indien beschikbaar).
 • Naar het onderdeel Leermiddelen geüploade leermiddelen die door de maker openbaar zijn gemaakt.

Overige gegevens die door gebruikers zijn ingezonden naar het eTwinning-platform (bijv. berichten op fora, online-discussies en discussiedraden, bestanden en foto’s) zijn alleen zichtbaar voor andere geregistreerde gebruikers van het onderdeel van het portaal waar deze zijn geüpload (bijv. eTwinning-Groepen, Practicumlokaal, TwinSpace, Projectdagboek). De beheerder van deze onderdelen kan echter besluiten om de gegevens gedeeltelijk openbaar te maken. In dat geval heeft de geregistreerde deelnemer het recht om de informatie betreffende hemzelf/haarzelf en de informatie met betrekking tot zijn/haar leerlingen te verwijderen.


4. Hoe beschermen en beveiligen we uw gegevens?

De verzamelde persoonsgegevens en alle gerelateerde informatie worden opgeslagen op beveiligde servers van de dienstverlenende instantie (European Schoolnet). Het beheer van de computercentra van de dienstverlenende instantie valt contractueel onder de beveiligingsrichtlijnen en -bepalingen van de Europese Commissie die zijn vastgesteld door het directoraat voor de veiligheid voor dergelijke servers en diensten.


5. Hoe kunt u uw gegevens controleren, wijzigen of verwijderen?

Wanneer u wilt controleren welke persoonsgegevens er voor u door de verantwoordelijke Gegevensverwerker zijn opgeslagen, of u deze wilt laten wijzigen of corrigeren, kunt u dit zelf online doen. U kunt u aanmelden met het wachtwoord dat u bij uw registratie heeft ingesteld, waarna u uw persoonsgegevens kunt bijwerken of uw profiel op inactief kunt zetten. Gebruikers kunnen op ieder moment verzoeken hun profiel op inactief te laten zetten (zie hieronder bij punt 6.).


6. Hoe lang bewaren we uw gegevens? 

Gegevens betreffende statistieken en onderzoeksdoeleinden worden gedurende het hele bestaan van eTwinning bewaard in een geaggregeerde, anoniemes opmaak.

Gegevens betreffende het profiel van de gebruiker, zoals beschreven in punt 2, worden bewaard tot één jaar nadat de gebruiker zich voor het laatst heeft aangemeld. Eén jaar na de laatste aanmelding wordt het gebruikersprofiel automatisch op inactief gezet, dat wil zeggen dat het niet langer zichtbaar is voor andere gebruikers of het grote publiek. Er wordt een kennisgeving naar de gebruiker gezonden om hem/haar te informeren dat zijn/haar profiel op inactief is gezet en dat hij/zij zijn/haar account kan reactiveren door zich weer aan te melden. Een tweede en laatste herinnering wordt na nog eens twee jaren verstuurd, en informeert de gebruiker dat zijn/haar profiel, drie jaar na zijn/haar laatste login, permanent zal worden gedeactiveerd. Alle persoonsgegevens worden dan anoniem gemaakt.

Wanneer gebruikers een verzoek indienen om hun profiel op inactief te zetten of het profiel automatisch op inactief wordt gezet, zijn geen van deze gegevens zichtbaar voor andere eTwinning-gebruikers. De gegevens zullen alleen worden bewaard in een anoniem formulier aan de hand waarvan persoonlijke identificatie niet mogelijk is. Wanneer gebruikers met een op inactief gezet profiel toch gebruik willen blijven maken van het platform dienen zij zich opnieuw te registreren. De gegevens blijven slechts voor onderzoeks- en controledoeleinden beschikbaar voor het EACEA, de Europese Commissie, nationale of regionale schoolautoriteiten, autoriteiten belast met de implementatie van eTwinning (Centrale en Nationale Ondersteuningsdiensten) en andere derden (zie punt 3) onder de machtiging van de Gegevensverwerker en in een geaggregeerde opmaak.


7. Contactgegevens

Als u vragen heeft vragen over uw rechten en de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (zoals toegang tot en rectificatie van uw persoonsgegevens) kunt u via onderstaand adres te allen tijde contact opnemen met de Gegevensverwerker van het eTwinning-platform:

Hoofd van Afdeling A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms
Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur
Kantoor: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Brussel
België
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Om een account op inactief te zetten, kunt u contact opnemen met de Centrale Ondersteuningsdienst via: helpdesk@etwinning.net.


8. Klachten

Indien een conflict met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens ontstaat, kunt u zich via bovenstaand adres en e-mailadres tot de Gegevensverwerker wenden. U kunt via het volgende e-mailadres ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het EACEA: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Indien het conflict niet kan worden opgelost door de Gegevensverwerker of de functionaris voor gegevensbescherming kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming: website - http://www.edps.europa.eu; e-mail - edps@edps.europa.eu.


9. Rechtsgrondslag

De voornaamste rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is:
(a) Artikel 4 van het Besluit van de Commissie 2009/336/EG van 20 april 2009 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur, overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 58/2003 van de Raad (PB L 101 van 21.4.2009, blz. 21.);
(b) Het actieprogramma Een Leven Lang Leren (2007-2013) vastgesteld per Besluit Nr. 1720/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 (PB L 327 van 24.11.2006, blz. 45.).

 • Administration
 • Copyright
 • European