Homepage>>Blijf up to date>>Nieuws>> Welke talen leert u met eTwinning?
Welke talen leert u met eTwinning?

Alt Image
Welke talen gebruikt u bij uw eTwinning-activiteiten? Op welke manieren leren uw leerlingen vreemde talen met behulp van het platform? Ontdek hoe leerkrachten met vreemde talen werken binnen eTwinning.

 

eTwinning is een initiatief dat vele landen en vele talen omvat: het feit dat het portaal beschikbaar is in 24 talen is al een duidelijke indicatie van het belang dat we aan veeltaligheid hechten. Sommige gebruikers menen desondanks dat Engels de lingua franca van eTwinning is en je geen actieve bijdrage kunt leveren aan het scala van mogelijkheden dat eTwinning te bieden heeft als je deze taal niet beheerst.

Om na te gaan in hoeverre deze veronderstellingen op waarheid berusten, stelden we de eTwinners onlangs enkele vragen over de verschillende talen waarvan zij zich bedienen en die zij leren. De enquête stond enkele weken op het Bureaublad van eTwinning, en in die periode hebben we ruim 1600 reacties mogen ontvangen van leerkrachten die met projecten bezig waren.

 1. Voertaal/talen die bij projecten worden gebruikt

De resultaten (zie grafiek 1) bevestigen dat Engels inderdaad de meest gebruikte taal is (60%), gevolgd door Frans (9%), Duits (8%), Spaans (5%) en Italiaans (4%). Het is belangrijk hierbij op te merken dat in 40% van de gevallen Engels níet als voertaal wordt gebruikt, en dat vrijwel alle Europese talen vertegenwoordigd zijn.

Grafiek 1 – Voertalen die bij projecten worden gebruikt

Toen we de gegevens per land tegen elkaar afzetten, bleek dat Engels weliswaar de meest gebruikte voertaal is in Turkije en Polen, maar dat in Italië en Spanje vaker Frans wordt gebruikt.

 1. Talen die worden geleerd tijdens taalgerichte projecten

Uit de resultaten (zie grafiek 2) blijkt dat het leren van de Engelse taal bij 51% van deze projecten prioriteit geniet, gevolgd door Duits (11%), Frans (9%) en Spaans (8%).

Deze resultaten tonen aan dat bij taalgerichte projecten eerder andere talen worden gebruikt dan Engels (in slechts 51% van de gevallen wordt Engels geleerd als taal, tegenover 60% van de gevallen waarin Engels wordt gebruikt als voertaal). Dit is des te opmerkelijker wanneer we in aanmerking nemen dat Engels in meer dan 90% van de betrokken landen de eerste vreemde taal is die op school wordt onderwezen. Als leerkrachten aangeven dat er zo veel andere talen dan Engels worden geleerd, wijst dat erop dat leerkrachten van deze talen veel vaker gebruik maken van de ondersteuning die eTwinning biedt dan hun collega’s die Engels onderwijzen!

Grafiek 2 – Doeltalen bij projecten

 1. Welke voertalen worden er in het algemeen binnen eTwinning gebruikt?

Laten we de resultaten van de enquête nu eens vergelijken met de gegevens die voor alle projecten in eTwinning worden geregistreerd.

Ten eerste bevestigen de gegevens met betrekking tot de talen die bij projecten worden gebruikt grofweg de gegevens van de enquête (Engels 55%, Frans 12%, Duits 8% en Spaans 6%).
Als leerkrachten een voorstel voor een project indienen, wordt hun gevraagd de voornaamste voertaal/talen aan te geven. Engels speelt hier een opvallend dominante rol: 82% van alle gebruikers kiest Engels, gevolgd door Frans (22%), Duits (16%) en Spaans (13%; zie grafiek 3). Bij het zoeken naar partners is er onder gebruikers een duidelijke voorkeur voor Engels als voertaal om op deze manier zo veel mogelijk reacties te verzamelen.
Grafiek 3: Voertalen van eTwinners

 1. Op het punt van de aangeboden hulpmiddelen genieten alle talen gelijke aandacht binnen eTwinning


Op het Bureaublad van eTwinning is een interactieve ruimte beschikbaar waar over uiteenlopende onderwerpen kan worden gediscussieerd: de zogenoemde Lerarenkamers. Engels blijft met bijna 70% van de bijna 400 kamers die tijdens dit schooljaar zijn opgezet de voornaamste voertaal (zie grafiek 4). Ook alle andere talen zijn echter vertegenwoordigd, waaruit blijkt dat nogal wat kamers zich op specifieke taalgroepen richten (ook bij het opzetten van een kamer kunnen meerdere talen worden gekozen). Voorbeelden van kamers in andere talen zijn de Duitstalige “Deutsch & Co. Neue Technologien im DaF Unterricht”; de Franstalige “Les langues romanes”, of de Italiaanstalige “Italiano come lingua straniera”. 
Grafiek 4: Talen die in de Lerarenkamers worden gebruikt
 

Conclusies

De gegevens van de enquête en die van de databank laten samen een zeer dynamische linguïstische situatie zien. Engels blijft duidelijk de voornaamste voertaal voor projecten. Eén op de twee projecten die zijn gericht op het leren van een vreemde taal concentreert zich echter op een andere taal dan Engels. Dit wijst erop dat leerkrachten voor het oefenen met talen die als tweede taal worden onderwezen op school of talen die alleen binnen de context van een eTwinning-project worden gebruikt zwaar op eTwinning leunen. Een ontwikkeling die alleen maar kan worden aangemoedigd!
 

 • "Mijn moedertaal is Maltees en eTwinning biedt me de gelegenheid om Engels te spreken en in het Engels te communiceren.  Om eerlijk te zijn zou ik, als ik deze taal niet beheerste, het gevoel hebben enigszins in het nadeel te zijn binnen de eTwinning-gemeenschap.  Het merendeel van de partners met wie ik heb samengewerkt, gebruikte namelijk Engels als voertaal en degenen die hiervoor een andere taal hanteerden, deden hun best om het Engels machtig te worden.  Ik heb zelf ook geprobeerd andere talen te leren.  Mijn leerlingen op de kleuterschool waar ik lesgeef, spreken nu alleen nog hun moedertaal, maar door in het Engels te communiceren worden ze gestimuleerd om een begin te maken met het leren van deze taal." Miriam Schembri, Ambassadeur op Malta.
 • "Geregistreerde leerkrachten ervaren het onvoldoende beheersen van een vreemde taal als een van de voornaamste obstakels bij hun activiteiten binnen eTwinning. Het staat buiten kijf dat Engels de meest wijdverbreide tweede taal van Europa is. Er zijn echter nog meer grote talen. De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat er ook veel andere talen worden gebruikt. Zo wordt in 5% van alle projecten in het algemeen en in 8% van alle taalgerichte projecten Spaans als voertaal gebruikt. Deze cijfers, in combinatie met het feit dat het een waarlijk veeltalig platform is, maken dat eTwinning een thuis voor alle talen is." Diego Rojas Ruiz, Nationale Ondersteuningsdienst van Spanje
 • "Het is belangrijk een veeltalige situatie te creëren waarin ruimte is voor taalheterogeniteit, zodat een waarlijke Europese ‘competence’ kan ontstaan. Uiteindelijk zou deze situatie kunnen inspireren tot een hervorming van het taalonderwijs met behulp van de “e-Twinning”-methodologie, die de voornaamste obstakels voor een veeltalige ‘competence’ wegneemt: de veronderstelling die velen afschrikt dat het leerproces veel inspanning zal vergen,   en de algemene opvatting dat veeltaligheid een uitzondering is in plaats van de regel. Door het eTwinning-initiatief worden leerlingen en leerkrachten geprikkeld door de noodzaak om te communiceren en de emotionele factoren die met communicatie samenhangen, en komen zo tot de ontdekking dat vreemde talen geen onontgonnen gebied zijn! De resultaten (zie grafiek 2) laten zien dat hoewel 51% van de deelnemers aan deze projecten prioriteit geeft aan het leren van de Engelse taal alle talen zijn vertegenwoordigd en dat bij de projecten vaak niet het leren van een taal voorop staat, maar het gebruiken van die taal om te communiceren. Marina Marino, Ambassadeur in Italië
 • “De verscheidenheid aan talen die in Italië door leerkrachten in eTwinning-projecten wordt gebruikt, komt grotendeels overeen met de situatie in de rest van Europa. Na de vier belangrijkste talen (Engels, Frans, Duits en Spaans) verschilt de situatie echter aanzienlijk met die in de rest van Europa: Pools, Roemeens en Grieks worden gebruikt in respectievelijk 3,7, 3,3 en 2,3% van alle eTwinning-projecten. Dit kan worden toegeschreven aan het feit dat Polen, Roemenië en Griekenland behoren tot de landen waar Italiaanse leerkrachten bij voorkeur hun partners zoeken. Kortom, er is zoals verwacht een duidelijke voorkeur voor Romaanse talen, maar het Engels is nog steeds de meest wijdverbreide taal.” Massimiliano D'Innocenzo, Nationale Ondersteuningsdienst van Italië
 • "De resultaten van de enquête over het gebruik van talen in eTwinning zijn opmerkelijk te noemen; met name de resultaten met betrekking tot de substantiële deelname van leerkrachten die andere talen dan Engels leren. In het geval van ons land komen op het gebied van de gebruikte voertaal in eTwinning-projecten vergelijkbare resultaten naar voren. In 62 % van alle actieve projecten wordt als voertaal Engels gebruikt, in 19 % Tsjechisch (vanwege het feit dat deze taal geografisch en taalkundig gezien dichtbij ons ligt) en in 11 % Duits. In 5 % van alle projecten wordt Slowaaks, Pools, Frans, Spaans of Hongaars als voertaal gebruikt. Bovendien worden volgens de uitkomsten van de enquête de hulpmiddelen op het Bureaublad van eTwinning voornamelijk gebruikt door leerkrachten die enige kennis bezitten van de Engelse, Duitse en Russische taal. Engels blijft dus de meest gebruikte voertaal in eTwinning-projecten en we hopen dat hiervoor ook steeds meer andere talen gebruikt zullen worden." Dr. ing. Alena Chrenková, Universiteit van Zilina Slovakia
 • - eTwinning is een geweldig hulpmiddel om leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs uit heel Europa samen te brengen
  - eTwinning is een geweldig hulpmiddel om veeltaligheid in Europa door middel van onderwijs tot ontwikkeling te brengen, vooral gezien het feit dat het eTwinning-portaal beschikbaar is in 24 talen, wat op zichzelf al een krachtige stimulans voor veeltaligheid is. Het is belangrijk de grote rol te benadrukken die eTwinning kan spelen bij het aanmoedigen hiervan.
  Het feit dat een groot deel van de communicatie in het Engels plaatsvindt, komt niet als een verrassing of schok.
  Het is geruststellend te zien dat bijna 40% van de communicatie in andere Europese talen plaatsvindt, en dat dit percentage lijkt te stijgen.
  De enquête werpt een interessant licht op het gebruik van talen in pan-Europese projecten en laat zien dat Europese programma’s een tastbare bijdrage kunnen leveren aan veeltaligheid.
  Ik grijp deze gelegenheid graag aan om drie aanbevelingen te doen:
  1 Ik ben ervan overtuigd dat wanneer scholen eenmaal contact met elkaar hebben gelegd en de eerste kennismaking met elkaar in het Engels heeft plaatsgevonden, er de wens – of eerder de belangstelling – moet zijn de communicatie voort te zetten en daarbij de taal van de partner te leren. Wellicht dient hiervoor een stimulans te komen op Europees of nationaal niveau.
  2 Ik ben er eveneens van overtuigd dat het wederzijds begrijpen van de partnertalen op interessante manieren verder kan worden ontwikkeld met behulp van eTwinning. Sterker nog, ik weet zeker dat er trainingen voor wederzijds begrip van talen binnen eTwinning kunnen worden opgezet. Er zijn bekwame kandidaten voorhanden die er wellicht belangstelling voor hebben deze uitdaging op te pakken.
  3 Volgend jaar staat in het teken van het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen generaties. Ook hier kan eTwinning een stimulerende rol spelen bij het leren van vreemde talen. Michel Lefranc, ministerie van Nationaal Onderwijs, Jeugd en Vrijwilligersorganisaties
   
 • Webredacteur: Maillard Pierre
 • Gepubliceeerd: 21.09.2012
 • Laatst gewijzigd: 04.07.2016