Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

European Schoolnet beoogt met deze website de promotie van zijn initiatieven bij het publiek te bevorderen. Het materiaal op deze website is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden.

Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is.  Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren.  European Schoolnet kan evenwel geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden.

Deze informatie is:

· uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
· niet noodzakelijk alomvattend, nauwkeurig, volledig of bijgewerkt;
· soms gekoppeld aan externe sites waarover European Schoolnet geen zeggenschap heeft en waarvoor European Schoolnet geen verantwoordelijkheid draagt;
· geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen).

European Schoolnet behoudt zich het recht voor op ieder moment naar eigen oordeel delen van de website op te heffen, te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van European Schoolnet te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch zijn aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Verklaring betreffende het auteursrecht
Reproductie met bronvermelding is toegestaan, tenzij anders vermeld.  Indien voor de reproductie van informatie voorafgaande toestemming vereist is, wordt hiermee de bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en zullen beperkingen van het gebruik daarin duidelijk aangegeven worden.

  • Administration